REF: TUSAŞ Satış 2014-8
İHALE ŞARTNAMESİ
MADDE 1. TARAFLARIN TANIMI:
Bu Şartname’de teklif isteyen taraf TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
A.Ş. (bundan böyle “TUSAŞ” olarak anılacaktır), teklif verecek taraf ise “İSTEKLİ”
olarak tanımlanmıştır.
MADDE 2. İHALENİN KONUSU:
TUSAŞ’a ait ihtiyaç fazlası durumda bulunan, Ek’te marka ve modelleri
belirtilen iki (2) adet traktör ve bir (1) adet iş makinasının bu şartname gereklerine
göre ve uygun teklifin alınması halinde satışıdır.
MADDE 3. ARAÇLARIN DURUMU:
3.1. İhale konusu araçlar, TUSAŞ’ın Fethiye Mah. Havacılık Bulv. No:17
Kazan – ANKARA adresindeki tesislerinde 11 Aralık 2014 saat 16:00’a kadar
(Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatiller hariç) 09:00-11:00 ve 13:30-16:00
saatleri arasında İSTEKLİ tarafından görülerek mevcut durumu ile değerlendirilebilir.
3.2. Teklifin, ihale konusu aracın/araçların İSTEKLİ tarafından görülüp,
durumu hakkında yeterli bilgi edindikten sonra verildiği kabul edilecek olup, satış ve
teslim esnasında veya satış sonrasında İSTEKLİ’nin hiçbir husustaki itirazı dikkate
alınmayacaktır.
MADDE 4. TEKLİF ŞEKLİ:
4.1. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişiler teklif verebilir. Teklif, burada belirtilen
şekilde hazırlanacak ve kapalı zarf içerisinde verilecektir. Bu şartnamenin (Ek dahil)
her sayfasının sol alt köşesi, görülüp okunduğu ve anlaşıldığını teyiden İSTEKLİ
tarafından imzalanacak ve teklif ile birlikte verilecektir. Bir tüzel kişilik adına teklifi
imzalayanın/imzalayanların tüzel kişiliği temsil ve imza atmaya yetkili olduğu kabul
edilecek ve sonradan yapılacak hiçbir yetkisizlik itirazı dikkate alınmayacaktır.
İhaleye TUSAŞ çalışanları ve birinci dereceden yakınları teklif veremez.
4.2. Bu şartname ve ekinin İSTEKLİ tarafından imzalanmış olması, Ek’teki
teklif formu üzerinde veya ayrı bir sayfada aksi açıkça belirtilmemiş ise, burada
1
belirtilen ihale ve satış şartlarının aynen ve tamamen kabul edildiği şeklinde
anlaşılacaktır.
4.3. İSTEKLİ teklifini en geç 12 Aralık 2014 günü saat 11:00’a kadar, TUSAŞ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Tedarik Müdürlüğü, Kazan – ANKARA
adresinde elden teslim edecektir.
4.4 İSTEKLİ, imzalanmış olarak bu “ŞARTNAME”yi, Madde 5.2’de belirtilen
“GEÇİCİ TEMİNAT”ı ve fiyat teklifini bir zarfa yerleştirecek ve bu zarf kapatılarak
üzerine “TUSAŞ SATIŞ 2014-8” ibaresi yazılacaktır. Bu zarf üzerinde amblem, kaşe,
imza, işaret ve/veya benzeri herhangi bir şey bulunmayacaktır.
4.5. Teklif zarfının içerisinde bulunması gereken belgelerin eksik ya da hatalı
tanzim edilmiş olması halinde teklif geçersiz sayılarak İSTEKLİ’ye iade edilecektir.
4.6. İSTEKLİ’nin teklif ettiği bedel üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti veya
düzeltme bulunmayacak ve teklif edilen bedel, bu ihaleye son teklif verme tarihinden
itibaren 15(onbeş) iş günü süre ile sabit kalacaktır. Rakam ve yazı ile belirtilen teklifin
çelişmesi halinde yazı ile teklif edilmiş bedel dikkate alınacaktır.
4.7. İSTEKLİ, tekliflerin değerlendirme süresi (son teklif verme tarihinden
itibaren on iş günü) içerisinde teklifini geri almak veya değiştirmek isterse, geçici
teminatı herhangi bir ihtara, protestoya veya mahkeme kararı alınmasına gerek
kalmadan TUSAŞ tarafından irat kaydedilecektir.
4.8. Birden çok araç için teklifte bulunmuş İSTEKLİ’nin üzerine ihale edildiği
tebliğ edilen aracı veya araçların bir kısmını satın almaktan vazgeçmesi halinde, bu
araç veya araçlara ait geçici teminat irat kaydedilecek ve varsa diğer araçlar için tevdi
ettiği geçici teminatlar ihale sonuna kadar TUSAŞ tarafından muhafaza edilecektir.
4.9. Birden çok araç için teklif vermiş olan İSTEKLİ üzerine sadece uygun
teklifte bulunduğu araçların ihale edilmesi halinde, bunların satış bedellerini TUSAŞ’a
ödese dahi diğer araçlar için tevdi ettiği geçici teminatlar ihale konusu araçların
tümünün satışına kadar TUSAŞ tarafından muhafaza edilecektir.
MADDE 5. TEMİNAT:
5.1. Teminat Türü:
Bu ihalede, Tedavüldeki Türk Parası veya T.C. Hazine Müsteşarlığı’nca
faaliyetine izin verilmiş bankaların “Teminat Mektupları” “Teminat” olarak kabul
edilecektir.
2
5.2. Geçici Teminat:
İSTEKLİ, teklif verdiği beher araç için teklif bedelinin %5 (yüzde beş)’i
oranında geçici teminat verecektir. İSTEKLİ’nin birden fazla araç için teklifte
bulunması halinde vereceği geçici teminat tutarında herhangi bir değişiklik
yapılmayacak ve araç adedine tekabül eden tutarın toplamı geçici teminat olarak
alınacaktır. Geçici teminat Türk Lirası olarak verildiğinde TUSAŞ’ın Akbank
nezdindeki hesap numarasına yatırılmasını takiben alınacak “Banka dekontu”, banka
teminat mektubu olarak verildiğinde “Aslı” teklife eklenecektir. Teklifin değerlendirilme
süresi içinde tutulan geçici teminat için İSTEKLİ’ye herhangi bir masraf, faiz, teminat
veya başka bir ad altında herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
Hesap Bilgileri:
AKBANK - Başkent Kurumsal Şubesi
Hesap No: 79188
TR550004600832888000079188
5.3. Geçici Teminat’ın İadesi:
Teklifi uygun bulunmayan İSTEKLİ’nin geçici teminatı, teklifte bulunduğu
araçların tümünün satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben 5(beş) iş günü
içerisinde iade edilecektir.
MADDE 6. İHALE ŞEKLİ:
6.1. TUSAŞ, bu ihale konusu araçların satın alınması için verilen tekliflerin
hadde layık bulunmaması halinde ihaleyi iptal etmekte ve uygun göreceği zaman ve
şekilde yeniden ihaleye çıkmakta ve hadde layık bedelin tespitinde serbesttir.
6.2. Tekliflerin değerlendirilmesinde TUSAŞ, beher araç için teklif edilen en
yüksek bedele göre ihaleyi bölmekte serbesttir. İhalenin bölünerek yapılması halinde,
birden çok aracı satın almak için teklifte bulunan İSTEKLİ, uygun bedeli teklif ettiği
araç veya araçlar için, teklifi ile TUSAŞ’a bağlıdır.
6.3. Bu ihale konusu araçların tamamını veya ekserisini satın almak için
verilmiş tekliflere toplam teklif tutarının uygun bulunması halinde ihale önceliği
verilecektir. Bir veya birden çok araç için aynı bedelin birden çok İSTEKLİ tarafından
teklif edilmiş olması halinde, daha çok sayıda aracı satın almak için teklifte bulunmuş
İSTEKLİ üzerine ihale yapılması tercih edilecektir.
6.4. Bu ihaleye verilen tekliflerin nihai olduğu kabul edilecek ve İSTEKLİ’nin
herhangi bir nedenle teklif ettiği bedeli azaltma/arttırma girişimi dikkate
alınmayacaktır. Herhangi bir araç veya araçların tümü için en yüksek bedelin birden
çok İSTEKLİ tarafından teklif edilmiş olması halinde, sadece bu İSTEKLİ’lerden ve
kapalı zarfla ikinci kez teklif vermeleri talep edilecek, açık arttırma yapılmayacaktır.
3
MADDE 7. SATIŞ ŞEKLİ:
7.1. Teklifi uygun bulunan İSTEKLİ’ye ihale kararı Madde 8’de açıklandığı
şekilde bildirilecektir. İSTEKLİ kendisine ihale edilen araç bedelinin tamamını en geç
Madde 8.2’de belirtilen süre içerisinde TUSAŞ Mali İşler Başkanlığı veznesine
nakden ve def’aten ödemek zorundadır. Aksi halde geç kalınan her iş günü için ihale
bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında gecikme farkı uygulanacaktır. Gecikme farkı
uygulamasının 5 (beş) iş gününü aşması halinde TUSAŞ, satış işlemini durdurmakta
ve İSTEKLİ’nin geçici teminatını irat kaydetmekte serbesttir.
7.2. Bu ihale konusu aracın/araçların satışından doğacak her türlü vergi,
resim, harç, KDV ve sair masraf İSTEKLİ’ye ait olacaktır. Şu kadar ki, araçların satış
tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak ödenmediği anlaşılan vergi ve trafik cezaları
varsa, TUSAŞ tarafından ödenecektir.
7.3. Araç/araçlar, bedelinin tamamının ödemesini müteakip devir ve sair
işlemleri İSTEKLİ tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlandıktan sonra TUSAŞ
Kazan – ANKARA tesislerinde teslim edilecektir.
7.4. Bu ihale konusu araçların satışı doğrultusunda ortaya çıkan KDV oranları
ekte verilmiştir.
MADDE 8. TEBLİGAT:
8.1. İSTEKLİ’nin bu şartname üzerinde belirteceği adres, yazılı muhaberat
numarası ve e-posta adresi, bu ihale ile ilgili tebligatlar için esas alınacaktır. E-posta
ve/veya Faks ile yapılan tebligat, yapıldığı günün tarihi itibariyle, iadeli taahhütlü
posta ile yapılan tebligat ise postaya verildiği tarihten 5(beş) iş günü sonra,
İSTEKLİ’nin şahsına yapılmış addedilecektir.
8.2. Teklif uygun bulunan İSTEKLİ’ye ihale kararı e-posta ve/veya faks ile
tebliğ edilecek ve en geç 1 (bir) iş günü içinde tebligatın İSTEKLİ tarafından
alındığının teyidi istenecektir. İSTEKLİ’nin bu süre içinde ihale kararının alındığını
teyit etmemesi halinde tebligat iadeli taahhütlü posta ile yapılacak ve mektubun
postaya verildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü sonra tebligatın İSTEKLİ’nin şahsına
yapıldığı kabul edilecektir. İSTEKLİ’nin, tebligatın beşinci gününü takiben 2 (iki) iş
günü içerisinde, üzerine ihale edilen araç veya araçların bedelini ödememesi halinde
Madde 7.2 hükümleri uygulanacaktır.
8.3. İSTEKLİ’nin e-posta ve/veya faks ile gönderilen ihale kararının alındığını 1
(bir) iş günü içerisinde teyit etmesi halinde karar ayrıca iadeli taahhütlü posta ile
gönderilmeyecektir. Bu takdirde ihale bedeli, İSTEKLİ’nin ihale kararını teyit tarihini
takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde ödenecektir.
4
8.4. E-posta erişimi veya Faks cihazı bulunmayan İSTEKLİ’ye iadeli taahhütlü
posta ile tebligat yapılacaktır.
MADDE 9. SAİR HUSUSLAR:
9.1. Üzerine ihale yapılacak İSTEKİ ile ayrıca bir sözleşme yapılmayacak olup,
bu şartname sözleşme yerine geçecektir.
9.2. Bu ihaleden doğacak ihtilafların hallinde, Kazan (Ankara) Mahkeme ve
İcra Daireleri yetkilidir.
9.3. Bu ihalenin kısmen veya tamamen iptali halinde, İSTEKLİ’nin geçici
teminatı, iptal kararının tebliğini takiben 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilecektir.
9.4. Bu şartname, Ek’i, 1(bir) sayfa, ile birlikte 5 (beş) sayfa ve 9 (dokuz)
maddeden ibarettir.
İSTEKLİ:
TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
ADI SOYADI / ÜNVANI:
TEL:
FAKS:
E-POSTA:
ADRES:
YETKİLİ İMZA:
5
Download

REF: TUSAŞ Satış 2014-8 İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1