Yerel yönetimlerden
taleplerimizi birlikte
belirliyoruz.
Yerleşimlerimizdeki
hayatlarımızın daha güvenli
ve sağlıklı olması için...
Yerel seçimleri geride bıraktık. Şimdi sıra
verilen sözlerin takipçisi olmakta. İmzalanan
taahhütnamenin takibini hep birlikte yapacak, ihtiyaçlarımızı beraber belirleyeceğiz.
• Uyuşturucu bağımlılığına, satışına ve
dağıtımına karşı etkin önlemler alınmalıdır.
• Yerleşimlerimizdeki açık ve gizli baz
istasyonları kaldırılmalıdır
DEVAMI sayfa 16
DEVAMI sayfa 5-6
5.
SAYI
01 Eylül 2014
Ücretsizdir
YERLEŞİMLERİMİZE VE
HAKLARIMIZA BİRLİKTE
SAHİP ÇIKIYORUZ!
DERBENT
24 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar
Kurulu kararıyla “Riskli Alan”
edilmesine karşı mahalle derneği
ve mahalle kooperatifi tarafından
açılan iptal davası Danıştay 14.
Daire’de görüldü.
DEVAMI sayfa 02
FSM
20 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar
Kurulu tarafından riskli alan ilan
edilen FSM-Baltalimanı’nda mahalle derneği tarafından açılan
dava devam ediyor.
DEVAMI sayfa 02
REŞİTPAŞA
K.KARABEKİR PAŞA
İstinye Park ile FSM köprüsü
arasında planlanan ve 2009’da
yapılan plan tadilatı dava yoluyla
iptal edilen yol planını İBB tekrar
gündemine aldı. Vatandaşlar ve
mahalle derneği açtığı davayı
kazandı. Ardından İBB temyiz etti.
Tapu tahsis belgesi iptal kararına
karşı, hak sahibi vatandaş açtığı
iptal davasını kazandı.
DEVAMI sayfa 04
DEVAMI sayfa 05
DERBENT
Dönüşüm projesinin temel dayanağı
olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı’na karşı mahalle derneği ve
mahalle kooperatifi tarafından açılan
dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde
görüldü. Plana dayanarak hazırlanan
ve seçimlerden önce kat irtifak tapusu
dağıtılan projenin ruhsatı iptal edildi.
DEVAMI sayfa 03
FERAHEVLER
Üzerindeki yapı sahiplerinden
gizlenerek müteahhit firmalar lehine gerçekleştiren 18
uygulamasına karşı hak sahipleri
dava açtı.
DEVAMI sayfa 05
02
DERBENT MAHALLESİ
“RİSKLİ ALAN” DEĞİLDİR!
Derbent (Çamlıtepe) mahallesinin 3 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar
Kurulu kararı ile “riskli alan” ilan edilmesine karşı Mahalle Derneği ve Mahalle Kooperatifi’nin açmış olduğu iptal davası Danıştay
14. Daire’de görüldü, karara bağlandı.
Kamuoyunda Afet Yasası olarak
bilinen 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden kısa süre
sonra İstanbul’da Derbent ve
FSM/Baltalimanı “riskli alan”
ilan edilmişti. Kararı öğrendikten sonra mahallelerde yaşayan
insanların Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne yaptığı toplu itiraz
sonucu dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar,
FSM’ye gelerek mahallede yaşayanların rızası alınmadan hiçbir
projenin gerçekleştirilemeyeceğini sözünü vermişti.
Ancak bu sözün üzerinden kısa
bir süre geçtikten sonra mahallelinin hiçbir biçimde fikri alınmadan Derbent için hazırlanan ve
Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul
Fuarı’nda yabancı yatırımcıların
ilgisine sunulmak üzere lüks konut projesi hazırlanmıştı.
Sarıyerliler, Derbent ve FSM’de
yaşanacak her türlü uygulamanın diğer mahallelere de etkisi
olacağı bilinci ve komşuluk hukukunun gerektirdiği dayanışmayı destek vererek gösterdiler.
Danıştay 14. Daire’de görülen
davada mahkeme; “Bakanlar Ku
rulu kararıyla riskli alan olduğu
kararlaştırılan İstanbul ili Sarıyer
İlçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi Sarıyer Geri Görünüm ve
Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde yer alan alanın öngörülen
şekilde zemin yapısı ve üzerinde
bulunan yapılaşma sebebiyle can
ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi
ve belge bulunmadığı, bu alanda daha önce afet meydana geldiğinin de ortaya konulmadığı”
gerekçesiyle riskli alan kararını
iptal etti.
FSM davası devam ediyor
24 12 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılarak
20 Ocak 2013’te resmi gazetede yayımlanmış olan FSm (Armutlu) ve Baltalimanı’nın “riskli alan” ilan edilmesi kararına
karşı Fatih Sultan mahallesi derneği Danıştay 14. Daire’de
dava açtı ve dava görülmeye devam ediyor.
03
DERBENT’TE LÜKS KONUT
YAPMAK İÇİN HAZIRLANAN
PLAN İPTAL EDİLDİ.
Derbent’te yaşayanları mahallenin yüz ölçümünün yüzde 30’una sıkıştıran, mevcutta bulunan 2100 konut yerine 1650 “kutu kutu” konut
yapmayı hedefleyen projenin dayanağı olan plan iptal edildi.
Mahallelinin hiçbir biçimde fikri alınmadan yapılan, mahalle
sakinlerinden önce Fransa’nın
Cannes şehrinde gerçekleştirilen
MIPIM
Gayrimenkul
Fuarı’nda yabancı yatırımcılara
sunulan projeye dayanak olarak
1/5000 ölçekli nazım imar planı
hazırlanmıştı. Mahalle Derneği,
Mahalle Kooperatifi ve binlerce
vatandaş mahalleyi mevcut yüzölçümünün yüzde 30’unu sıkıştıran plana karşı İPTAL davası
açmıştı.
İstanbul 8. İdare Mahkemesi
1/5000 ölçekli planın iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme
iptal kararında; Boğaziçi alanın-
da yapılacak yapılarda 2960 sayılı
Boğaziçi Kanunu hükümlerinin
uygulanması gerektiği, anılan
kanuna bağlı olarak da geri gö-
rünüm ve etkilenme bölgesinde kalan davaya konu planlama
bölgesinde plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı’na ait olmasına
karşın, davalı Bakanlıkça yapılan
planda yetki yönünden hukuka
uyarlık bulunmadığına hükmetti.
1/5000 ÖLÇEKLİ PLANA DAYANARAK HAZIRLANAN VE CANNES’DA ALICIYA ÇIKARILAN
PROJENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ
İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından İPTAL
edilen 1/5000 ölçekli plana dayanarak hazırlanan ve mahalleliden saklanarak Fransa’nın
Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı’nda yabancı yatırımcıların ilgisine
sunulmak üzere sergilenen lüks konut projesinin ruhsatı, Sarıyer Belediyesi tarafından açılan
dava sonucunda iptal edildi.
04
REŞİTPAŞA’DA YİNE
PLAN TADİLATI
Mevzu İstinya Park olunca plan ilkeleri ve hukuk dinlemeden
plan tadilatı üstüne plan tadilatı yapıyorlar.
Reşitpaşa Plan Tadilatı Yapılan
Alanın Fotoğrafı
Plan Tadilatı Nedir?
Plan değişikliği yapılan alanda plan
onama tarihinde geçerli olan “Plan
Yapımına Ait Esaslarına Dair Yönetmelikte” plan değişikliği “(Değişik:
RG 17/3/2001-24345) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı denge-
sini bozmayacak nitelikte, bilimsel,
nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir” biçiminde açıklanmaktadır.
Plan değişikliği keyfi olarak yapılamaz. Değişiklik yapılan alanın
sosyal-ekonomik yapısına uygun
olmak, mevcut yapılaşmanın ve
yerleşimcilerin sosyal ve iktisadi
gerekçelerini gözetmek zorundadır.
Yapılan değişiklik, mevcut planların
ana kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır.
İlk Plan
İkinci Plan
Bilindiği gibi 2009 yılında
İstinye Park AVM’ye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Reşitpaşa Mahallesi’nde
72 binanın yıkımını öngören
plan tadilatı yapılmıştı. Bu
tadilat sonrasında açılan
davalarla plan iptal edilmişti.
İBB bu iptal sonrasında İstinye Parkın çıkarlarını düşünmekten vazgeçmedi. Benzer içerikte bir plan tadilatını 2011 yılında tekrar onaylayıp
mahallenin evleri üzerinde AVM’nin çıkarlarının savunulmasına devam
edildi. Bu amaçla İstinye Parka ulaşımı kolalaştırıp, evlerimizin yıkımını
kolaylaştıran yeni proje yapıldı. Mahalle Derneği girişimiyle dernek ve
evleri yıkılan mahalleliler projenin iptali istemiyle dava açtı. Açılan dava
2012 yılında İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararıyla mahallelinin lehine
sonuçlandı. Mahallenin mahallede yaşayana ait olduğu, mahalleliye rağmen yapılan işlerin gayrı meşru olduğu bir kere de mahkeme kararıyla
tescillenmiş oldu.
05
TAPU BEKLERKEN
TAPU TAHSİS BELGESİNİ
İPTAL ETTİLER
Kazımkarabekir’de bir mahalle sakini tapu
tahsis belgesinin iptal edildiğini ecrimisil
tebligatıyla öğrendi.
İdare’nin, Kazımkarabekir mahallesinde
bir vatandaşın konutuna ait tapu tahsis
belgesini iptal ettiği
ortaya çıktı. Konuya
ilişkin
bilgilendirilmeyen mahalle sakini kararı, evine gelen
ecrimisil tebligatıyla
öğrendi.
Hiçbir açıklama ve bilgilendirme yapılmadan
alınan bu karara dava
açan mahalleli, davayı
kazandı ve tapu tahsis
belgesini geri aldı.
MAĞDURİYET YARATAN PARSELASYONA
YÜRÜTMEYİ DURDURMA
Ferahevler’de vatandaşı mağdur eden parselasyon
uygulamasında yürütmeyi durdurma kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2006 yılında yaptığı plan tadilatıyla, üzerinde vatandaşların
oturduğu araziyi Yeni Beldemiz
sitesine takas yoluyla vererek
yeni bir parselasyon yapmıştı. Yerinden edilme tehlikesiyle
karşı karşıya kalan vatandaşlar
haklarını aramak için avukata
vekalet verip dava açmak istedi. Ancak başvurdukları avukat
hukuki süreci başlatmadı. 2013
yılında evlerine gelen tebligatla hukuki sürecin başlatılmadığı öğrenen mahalle sakinleri,
mahalle derneğiyle iletişime
geçerek çözüm yolları aramaya
başladı.
06
YERLEŞİMLERİMİZDE
DAHA SAĞLIKLI ve GÜVENLİ
YAŞAMAK İSTİYORUZ
Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığıyla
Mücadele Etmek İdari ve Toplumsaldır!
Ne tek başına ailenin, ne tek başına mahallenin, ne de idari kurumların tek tek
mücadelesiyle önlenemez. Hepsinin bir arada ve birlikte güç ve anlayış birliği
içinde davranmalarıyla önlenebilir.Biz Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle
Kooperatifleri olarak, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere uyuşturucu imali, satışı, dağıtımı, kullanımı ve bağımlılığıyla mücadelede açık tutumumuzu ilan ediyoruz. Ve biliyoruz ki; sadece polisiye tedbirlerle aşılamaz.
Bağımlılığı yaratan nedenlerle mücadeleyi de asli görevlerimizden sayıyoruz.
TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Merkezi) 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporu ile Türkiye’nin bu
alandaki mevcut durum verilerini, Devlet Denetleme Kurulunun
“Madde ve diğer bağımlılıklar ile
mücadele kapasitesinin değerlendirilmesi” hakkında hazırlanan 31.01.2014 tarih ve 2014/2
sayılı araştırma ve inceleme raporunda tespit ettikleri eksiklikler ve öneriler ile bu alana ilişkin yapılan çalışma sonuçlarına
göre; Ülkemizde yaşam boyu
uyuşturucu madde kullanma
oranının istatistiki verilerde %2,7
olduğu belirtilmektedir. Uzmanlar, bağımlılığa yakalanma oranlarının istatistiklere yansıyan
oranlardan daha yüksek olduğunu belirtmektedirler. Eğitim ve
öğretim düzeyi düştükçe madde
kullanım sorunu ve bağımlılık
sayısı artmaktadır.
Madde kullanım sorunu toplumun tüm kesimini etkilemekle birlikte işsiz/yoksul kesimini
daha çok etkilediği görülmektedir.
Tedavi
gören
hastaların;
%70,6’sının ilk ve ortaöğretim
mezunu, %5,2’sinin yüksekokul
mezunu, %2,4’ünün hiç okula
gitmemiş olduğu görülmektedir.
“Tedavi merkezlerinin mevcut
kapasitesi ihtiyacı karşılamaktan
uzaktır. Tedavi başvurularına bazen aylar sonra cevap verilebilmektedir. Ayrıca, maddi, idari ve
Tedavi gören kişiler iş durumlarına göre; %59’unun işsiz olduğu,
%30,3’ünün düzenli işi olduğu,
%2,5’inin öğrenci olduğu görülmektedir.
2012 verilerine göre bağımlılık
tedavisi yapan 25 tedavi merkezi bulunmaktadır ve toplam 678
hasta yatağı ayrılmıştır, bunun
457 adedi Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelerde, 221 adedi
ise üniversite ve özel hastaneler bünyesinde bulunmaktadır.
Tanımlanan bu kapasite alkol ve
madde bağımlılığı tedavisi için
toplam sayıdır. (Kaynak; Sağlık
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2013.)
teknik kapasite yetersizlikleri nedeniyle bağımlı bireylerin tedavi
sonrası bakım ve rehabilitasyonu için ihtiyaç duyulan hizmetler
gerektiği şekilde verilememekte,
hastanın tedavi görmüş olsa bile
yeniden bağımlı hale gelme riski
yükselmektedir” belirtilmektedir. (Devlet Denetleme Kurulunun Araştırma ve inceleme raporu 2014/2)
çalışmaları istenilen düzeyde
değildir. Bireyler, bağımlılıktan
kurtulmaları sonrasında hayata
yeniden tutunma ve toplumsal
yaşamla kuvvetli bağlar kurma
konusunda yeterince desteklenememektedir. (Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve inceleme raporu, 2014/2)
Madde bağımlılığı bir suç değil
tedavi edilebilen ciddi bir halk
Tedavinin başarısı açısından re- sağlığı sorunudur!
habilitasyon hizmetlerinin uygulanması çok önemlidir.
Erken yaşta maddeye başlayanlarda çoklu madde bağımlılığı
Tedavinin etkili ve başarılı olma- gelişme riski daha fazladır. Ersı isteniyorsa, uyuşturucu mad- ken yaşta madde kullanımı, eğide bağımlılarının tıbbi tedavisi timin yarım kalmasına neden
sonrasında ve topluma yeniden olmaktadır ve buna bağlı olarak
kazandırılması amacıyla, reha- da meslek edinemeyip işsizlibilitasyon
hizmetlerinin/prog- ği kolaylaştırmakta, çocukların
ramlarının uygulanması, işgücü suçla ve suç bağlantılı çevreyhizmetlerinden yararlandırılma- le tanışmasına yol açmaktadır.
sı, sosyal uyum projelerine ön- Bu şekilde çocuğun maddeden
celik verilmesi gerekmektedir. uzaklaşması zorlaşmakta ve
(Kaynak: Türkiye Uyuşturucu ve çoklu madde bağımlılığı geUyuşturucu Bağımlılığı İzleme lişme riski artmakta, psikotik
Merkezi, 2013) Ancak Türkiye’de bozukluk gibi ciddi psikiyatrik
bağımlılık alanında sosyal des- hastalıklar için önemli bir risk
tek sistemleri ve rehabilitasyon faktörü oluşturmaktadır.
07
Bizler mahalle dernekleri ve mahalle
kooperatifleri olarak yaşadığımız yerleşimlerin hukuki güvence kavuşturulması çabalarını sürdürürken bizlerin ve
çocuklarımızın hayatlarını sağlıklarını
tehdit eden “uyuşturucu” ve “baz istasyonları” belalarına karşı da hepbirlikte
mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz.
Bunun için merkezi ve yerel idareleri
etkin önlemler almaya davet ediyoruz.
Mahallelerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı sağlımıza ve hayatımıza sahip çıkmanın bir gereği olarak duyarlı
davranmaya çağırıyoruz.
SONUÇ OLARAK
TUBİM 2013 Türkiye Uyuşturucu
Raporundaki veriler, Devlet Denetleme Kurulunun “Madde ve
diğer bağımlılıklar ile mücadele
kapasitesinin değerlendirilmesi” hakkında hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda
belirtilen öneriler ile bu alana
ilişkin yapılan tüm çalışmalarda;
• Her geçen yıl madde kullanımının yaygınlığının artarak devam
ettiği,
• Madde kullanmaya başlama
yaşının giderek düştüğü,
• İşsiz/yoksul kesimleri daha
çok etkilediği,
• Eğitim ve öğretim düzeyi düştükçe madde kullanım sorunu
olanların sayısının arttığı,
artırılmasına rağmen mevcut
tedavi merkezleri sayı, yatak
ve uzman sayısı bakımından
yetersiz olduğu, (Bu duruma
rağmen İzmir EGEBAM, Ankara Gazi Üni. AMATEM kapatılmıştır.)
yon aşaması takip edilmediğinden tekrar kısa sürede madde
kullanmaya başladıkları belirtilmektedir.
Alkol-madde bağımlılığına özel
üretilmiş ilaçlar çok fazla değildir, birçok maddeye özgü ilaç ise
• Uyuşturucu madde kullanıcıla- yoktur, maddeyi bırakmanın asıl
rının %10’unun 15 yaşından kü- yolu yaşam biçimini değiştirmekçük olması ve %47’sinin 15-19 tir.
yaşları arasında olmasına rağmen bağımlılık merkezlerinin Madde kullanımına dair kalıcı
çok az bir kısmının 18 yaşın al- devlet politikaları geliştirilmeli,
tındakilere hizmet verdiği,
özellikle çocuk ve ergen tedavi
merkezlerine önem verilmeli, te• Akademik personel sayısının davi merkezlerinin yetersizlikleri
sınırlı olduğu tedavi merkezleri- giderilmeli, tedavi kurumlarında
nin tedavi sonrası bakım ve re- sentetik kannabinoidler (SK) tahabilitasyonu için ihtiyaç duyulan rama testleri hızla yaygınlaştırılhizmetlerin gerektiği şekilde ve- malı, SK kullanıcılarına yaklaşım
rilemediği,
multidisipliner bir tedavi planı
oluşturma zorunluluğu getiril• Rehabilitasyon ücretlerinin melidir.
SGK tarafından karşılanmadığı,
• Madde bağımlıları, gerek teda• Ölümlerin yıllar içinde artış vi için merkezlere erişimde zorgösterdiği yeni AMATEM’lerin luklar yaşadıklarından; gerekse,
açılmasına ve yatak sayısının tedavi sonrası sosyal rehabilitas-
Dr. Ergün Demir, Dr. Güray
Kılıç’ın 14 Eylül 2014 tarihinde
Birgün gazetesinde yayımlanan
makalesinden yararlanılmıştır.
Anayasamızın
bu konuda
hükümleri
açıktır:
MADDE 5- Devletin temel
amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi
korumak, kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel
hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik
ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî
varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır.
MADDE 41- (…) Devlet, ailenin
huzur ve refahı ile özellikle
ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,
teşkilâtı kurar (…) Devlet, her
türlü istismara ve şiddete karşı
çocukları koruyucu tedbirleri
alır.
MADDE 58- (…) Devlet, gençleri
alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk,
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
MADDE 56- Herkes, sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve
vatandaşların ödevidir. Devlet,
herkesin hayatını, beden ve
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi
artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp
hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve
özel kesimlerdeki sağlık ve
sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek
yerine getirir. (…)
08
SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN
‘AÇIK VE GİZLİ’ BAZ İSTASYONLARI
KALDIRILMALIDIR!
7 den 70 e her vatandaşın bu kadar yaygın cep telefonu kullanmasını ve iletişim hakkının etkin kullanılması gerekçesinin arkasına
saklanarak, sağlığımızla oynanmasına itiraz ediyoruz.
Memleketin her yerinde yaşanan bela, bizlerin de yanı başında. Kimisi açık görüyoruz.
Kimisi ise halkın tepkisinden çekinildiği için
gizli ve kamufle edilmiş vaziyette. Maliyetten
kaçındıkları için göz göre göre bizlerin sağlığını tehlikeye atmakta bir beis görmüyorlar.
Ve bizler sessiz kaldıkça da böyle sürmesindende, GSM operetörleri pek memnunlar.
Biz, Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle
Kooperatifleri olarak memnun değiliz.
Öncelikle Sarıyer Belediyesi’ni …………...…..
tarihinde almış olduğu Belediye meclis kararını uygulamaya davet ediyoruz.
Bugüne kadar açılmış davalarda verilen ve
kesinleşen Yargıtay kararlarında Mahkemelerin ifade ettikleri açıktır..
‘……Baz istasyonlarının konumu
yerleşim yerlerine yakınlığı itibariyle yönetmelikte belirlenen
limit değerlerin altında olsa da
uzun sürede kişi ve çevreye zarar
vereceği ve istasyonun bulunduğu
kullanılmasının sakıncalı olduğu…‘
‘….Hiçbir hizmetin, insan yaşamı
kadar öncelikle ve hayati önem
taşımayacağı. Yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insanların
sağlıklarını kaybetmesi ve ölümü uygun bir sonuç olarak kabul
edilemeyeceği. İnsan sağlığının
önüne geçen bir hizmetin kişi ya‘……Baz istasyonunun yaydığı rad- şamından önce gelmesi düşünürasyonu referans değerlerinin al- lemeyeceği..’
tında olsa bile meskun alanlarda
yaratacağı uzun süreli maruziyet Anayasaca teminat altına alınan
nedeniyle insanların sağlığı olum- Anayasa’nın 17. Maddesinde tesuz yönde etkileneceği...‘
minat altına alınan yaşam hakkı
ve yine Anayasanın 56. Maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahip olduğu ve yine İnsan Hakları
Beyannamesi’nin 25. Maddesi yeterince açık olduğu belirtilerek..
2012 tarihli Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu kararında “…Nükleer tıp
uzmanı ve öğretim üyesi bilirkişilerin raporlarında belirttiği gibi
baz istasyonları yaydığı elektro
manyetik radrasyon ve dalgalar
nedeniyle insan sağlığını etkiler
nitelikte olduğu tespit edilmiş
olup Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da baz istasyonlarının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Her vatandaşın tespit ettiği açık
ve gizli baz istasyonu bilgisini
derneklerimize ve Kooperatiflerimize ulaştırmasını istiyoruz.
Mahallemize de sağlığımıza da
sahip çıkacağız.
09
Mahalleler
Semt Evi
İstiyor
Emirgan;
Mahalle Derneği ve Mahalle Kooperatifi temsilcileri belediyeyi ziyaret
ederek , Sarıyer Belediye
Başkanlığı’na semtevi yapılmaya müsait alanı
önerildi. Önerinin kabulü
üzerine Sarıyer Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü’nden
mühendisler, alanın uygunluğunu onayladı ve semtevinin prefabrik olarak yapılabileceğini belirtti. İnşaat
aşamasına geldi. Emirgan
halkı bekliyor!
HER MAHALLEYE
BİR SEMT EVİ
Semt Evleri bugüne kadar Bahçeköy, Kazım Karabekir, Kireçburnu, İstinye, Rumelihisarı, Rumelikavağı ve PTT olmak üzere
7 mahallede kuruldu. Semt evi olmayan mahalleler bu hizmetin
kendilerine ne zaman sunulacağını soruyorlar.
Sarıyer Belediyesi, 2009 seçimlerinde her mahallede vatandaşların hizmetine semt evleri
sunma sözü vermişti. Yetkililer,
semt evlerinin amacını, hizmetlerin mahallelere hızlı ve etkili
bir şekilde sunulması ve mahallelerin sorunlarının yerinde
tespit edilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi
olarak ifade ediyor.
Belediye başkanı söz vermişti
Semt evlerinin, ilçe belediyesinin mahallelilerin yaşamına
dokunan en işlevsel çalışmalarından birisi olduğu belirtiliyor.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, ilçedeki ilk semt evi olan
Bahçeköy Semt Evi’nin açılı-
şında projeye ne kadar önem
verdiğini söylemişti: “Bahçeköy Semt Evimizle her fırsatta
dile getirdiğimiz hizmet odaklı
sosyal belediyecilik anlayışını
yaşama geçiren örnek hizmetlerimizden birine daha imza atıyoruz.”
Başkanın semt evlerinin sosyal
belediyeciliğin bir parçası olduğu sözlerine katılıyoruz. Sosyal
belediyeciliğin halkın kendi ihtiyaç ve sorunlarını belirlemesi,
çözüm sürecinde söz sahibi olması ve çözüme yönelik uygulamalarda da bizzat katkı koyması üzerinden gerçekleşeceğine,
semt evlerinin de bu bağlamda
önemli bir mekanizma oldu-
ğuna inanıyoruz. O zaman her
mahallede bir semt evi olması
belediyenin öncelikli meselesi
olmalıdır diyoruz.
Reşitpaşa; Reşitpaşa Mahallesi
Muhtarlığı ile Mahalle Dernek
ve Mahalle Kooperatif yönetimleri, Sarıyer Belediyesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde
taleplerini iletti ve yer önerisinde bulundu. Belediye ekiplerince yapılan tespit ve incelemeler
sonrası, yer önerisi uygun bulundu ve yetkililer en kısa süre
içinde semtevi yapımına başlanacağını belirtti. Reşitpaşa halkı, semtevi projesinin bir vaat
olmaktan çıkıp, hayata geçirilmesini bekliyor!
Ferahevler;
Mahalle Derneği Sarıyer Belediyesi ile yaptığı görüşme
sonucunda, yapılacak uygun
yerin saptanması için yetkililerin Mahalleye gelmesini
bekliyor!
Derbent;
2011 yılında Sarıyer
Belediyesi’yle yapılan görüşmeler sonrasında arazi
alternatifleri belirlendi, malzemeler getirildi ve çalışmalara başlandı. Sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından
sorun çıkarıldığı tarafımıza
söylendi. Bekliyorlar!
Kocataş;
Sarıyer Belediyesi’nin mahalleliye verdiği semtevi
sözü üzerine mahalle kooperatifi hem mahallenin
sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kreş ihtiyacını karşılayacak proje fikir
tasarımını gönüllü mimarlarla çalıştı. Fikir belediyeye
iletildi. Görüşme zamanı
bekleniyor.
Pınar;
Pınar Mahallesi derneği,
Mahalle Kooperatifi ve Muhtarlık, ortak fikirle uygun
yeri önererek taleplerini
ilettiler. Yetkililerin harekete geçmesini bekliyorlar!
10
KOCATAŞ, SUYUNU
GERİ KAZANDI!
23 Aralık 2013 tarihli haberimizde yer alan Kocataş suyunun, kurumaya terk edilmesiyle ilgili yapılan haber nihayet sonuç verdi.
Çeşme çalışmalarında yedi buçuk tonluk
su deposu ve çeşmeye rahat inilmesini
sağlamak amacıyla merdiven yapıldı. Çeşmenin yanında gelen vatandaşların piknik
yapıp dinlenebilecekleri küçük bir mesire
alanına da yer verildi.
Yapılan çeşmeden Kocataş sakinleri kadar
çevre mahalleler de yararlanmaya başladı.
KOCATAŞ’TA YENİ
TRAFO YERLEŞTİRİLDİ
Mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimleri sonucunda Kocataş mahallesi elektrik trafosuna kavuştu.
Kocataş Mahallesi’nin belli bir kısmana elektrik akımı voltaj olarak çok düşük
gittiği için elektrikli ev aletlerinin çoğunun yanması ve bozulmasına yol açıyordu.
Bunun üzerine tüm mahalle kooperatifi
ve muhtarlığın girişimiyle BEDAŞ Elektrik İdaresi’ne müracaat edilerek inceleme
yapılması sağlandı. Bu inceleme sonucunda, mahallede uygun olan bir yere trafo yerleştirilmesi için, Sarıyer Belediyesi
Meclisi’nden gerekli kararın alınması gerektiği söylendi. İlgili karar Belediye Meclis’inden çıktı, mahalleye trafo yerleştirildi.
11
MAHALLEDE YOLLAR
YARIŞ PİSTİNE VE ATIŞ
POLİGONUNA
DÖNDÜ
Emirgan mahallesi sakinleri, havanın kararmasıyla birlikte
yoldan gelen yarış sesleri sebebiyle tedirginlik yaşıyor.
Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nden
İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi’ne kadar olan 3 km yol, çift taraflı olarak
araba ve motor yarış pistine döndü. Lüks arabalarıyla ve motorsikletleriyle mahalle dışından gelenler yüksek hız yaparak yarışlar
düzenliyor, çıkardıkları gürültüyle
mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Yarış yapılmasının önlenmesi
ve gerekli tedbirlerin alınması için
belediye ve emniyet görevlilerine
yapılan başvurular ise henüz bir
karşılık bulabilmiş değil.
Diğer yandan, yine aynı yol gece
yarısından sonra ise silah poligonuna dönüyor.
Nereden geldiği bilinmeyen şahıslar amaçsız ve hedefsizce havaya
ateş açıyor, kör kurşunlar mahalleliyi tehdit ediyor. Bu konuda da
gerekli başvurular yanıtlanmayı
beklerken, mahalleli gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.
ÇAYIRBAŞIN’DA SU BASKINI
Çayırbaşı’nda şiddetli yağan yağmur sonrasında evleri kanalizasyon suları bastı.
Deniz seviyesiyle aynı seviyede
bulunan Çayırbaşı’nda yağmur
suyu kanallarının olmaması nedeniyle yağmur sularının lağım
kanallarına yaptığı aşırı baskı
sonucunda mahalledeki birçok
evi lağım suları bastı. Evlerini su
basan vatandaşlar, sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla
açmaya çalışırken, bazıları pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Vatandaşlar sudan kurtarmak için
eşyalarını evlerinin su basmayan
odalarına taşıdı.
Ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanan vatandaşlar duruma tepki gösterip, yetkililerden yardım
beklediklerini belirtti.
Semt sakinleri özellikle Sarıyer
Belediyesi’nden beklentilerinin,
Çayırbaşı’nda lağım kanallarından ayrı olarak yağmur suyu kanalları inşa edilmesi olduğunu
söylediler.
12
MAHALLEM ÇAYIRBAŞI
DERNEĞİ KURULDU
Mahallem Çayırbaşı Derneği, mahalle ve kentin sorunlarına mahallede yaşayanların katılımıyla çözüm üretmek amacıyla yola çıktı.
Eğitim, sağlık, yol, su, doğalgaz
gibi hizmetlerin eşdeğer biçimde
tedariki ve gerekli alt yapı – mekan ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunmayı
hedefleyen Mahallem Çayırbaşı
Derneği, mahalle aidiyeti ve güvenlik duygusunun pekiştirilmesi için de çalışmalar yürütecek.
Derneğin diğer kuruluş amaçları
ise şu şekilde sıralanıyor:
gündelik hayat alışkanlıklarını
kapsar nitelikte etkin kılmak.
Yerleşim alanlarını etkileyebilecek, resmi ve özel kurumların
her ölçekte planlama, yenileme,
dönüşüm, rehabilitasyon, restorasyon, inşaat proje ve çalışmalarını takip ederek mahalle
sakinlerinin bilgi sahibi olmasını sağlamak, üniversite, meslek
odaları ve diğer uzman kişi ve
Mahallede yaşayanların sosyal, kuruluşların görüşlerinden de
sportif ve kültürel etkinlikleri- yararlanmak suretiyle bu konunin artırılması, çalışma hayatın- larda girişimlerde bulunmak.
dan kaynaklı sorunlara çözümler
üretmek, eğitim ve öğretim hiz- Hizmetlerin yerindeliği ve yetermetlerini güçlendirilerek ihtiyaç liliği hususunda vatandaşların şisahibi öğrencileri desteklemek, kayetlerini, dileklerini saptayarak
afetlere dair toplumsal duyarlı- ilgili kurumlar nezdinde girişimlığı artırarak önlemler almak ve lerde bulunmak, belirtilen amaçhazırlık çalışmaları yapmak, top- lar doğrultusunda öneriler gelişlumda ekolojik bilinci geliştirerek tirerek sunmak ve takip etmek.
DERBENT HALK EĞİTİM
MERKEZİ’NE KAVUŞTU
Uzun süredir bakımsız duran Halk Eğitim Merkezi; mahalle derneği, mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimleriyle onarıldı.
Mahallede yaşayan kadınlara biçki ve dikiş eğitiminin verildiği Halk
Eğitim Merkezi, devam eden bakım
ve onarımla mahallenin kullanımına
yeniden kazandırıldı. Merkez, evine
ekonomik katkı sağlamak isteyen
kadınlar için zanaat eğitimi veriyor.
Zanaat eğitimi yanında kadınlar için
birlikte üretmenin, dayanışmanın
mekanı olan Halk Eğitim Merkezi
yenilenmiş çehresiyle mahallede
yaşayan tüm kadınlarını birlikte öğrenmeye davet ediyor.
13
YERLERİNDEN ÇIKARILAN
KURSİYERLERE REŞİTPAŞA
MAHALLE DERNEĞİ KUCAK AÇTI
Kursiyerler iki aşkın süredir faaliyetlerini Reşitpaşa Mahalle
Derneği lokalinde sürdürüyor.
Sarıyer Bedediyesi, Reşitpaşa
Mahallesin de 5 yılı aşkın süredir
faaliyet gösteren kurs merkezini
kapattı. Kendilerine yeni bir yer
gösterilmeyen kursiyerler; açıkta
kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Durumdan haberdar
olan Reşitpaşa Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği, kursiyerleri kendi mekanlarını kullanmaya davet etti. Bu daveti kabul
eden kursiyerler 2 ayı aşkın bir
süredir faaliyetlerini dernek lokalinde sürdürmekteler.
Kalıcı çözüm için, dernek yöneticileri, kursiyerler ve Reşitpaşa
halkı, Sarıyer Belediyesi’nin kendilerine verdiği sözü tutarak, bir
an önce mahallelerinde bir semt
evi açılmasını bekliyorlar.
FERAHEVLER’DE
DAYANIŞMA YEMEĞİ VE
KADINLAR İÇİN KAHVALTI
DÜZENLENDİ
RUMELİHİSARLILAR
GELENEKSEL TEKNE
GEZİSİ VE İFTARDA
BULUŞTU
Mevlana Parkı’nda gerçekleştirilen dayanışma yemeğinde Ferahevliler komşuluk ve birliktelik mesajı
verdiler. Kadınlara özel düzenlenen kahvaltıda kadınlar kendi mahalle deneyimlerini paylaştılar.
Rumelihisar mahallele sakinleri yaza geleneksel
tekne gezisiyle merhaba dedi, yol haritasını konuştu.
İftar cemiyetinde ise mahalle kooperatifinin çalışmaları paylaşıldı.
Mahalle sakinlerinin yüksek katılım gösterdiği yemek cemiyetinde, mahalle değerlerinin komşuluk hukuku üzerine kurulu
olduğuna ve bu değerlerin kaybedilmemesi gerektiğine dikkat
çekildi. Sarıyer’in diğer mahallelerinde de misafirlerin katılım
gösterdiği yemekte, dernekleşen ve kooperatifleşen mahalleler “birlikteyiz, buradayız” mesajı verdi.
Kadınların katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde
ise kadınlar, mahallede yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini
paylaştılar.
Rumelihisarı mahallesinde, 12 Temmuz 2014 Cumartesi Akşamı Duatepe parkında 1000’i aşkın mahallelinin katılımı ile bir
iftar yemeği gerçekleştirildi. İftarda sokak , mahallenin sorunlarını ve talepleri tartışıldı ve mahallesi yerleşimcileri dayanışma kooperatifinin çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu.
Bu etkinlikten 1 hafta imece usülü ile Bahariye Sokak’ta mahalle derneği ve kooperatifin öncülüğünde sokak iftarı geleneği başlatıldı. Sokak iftarı 8, 10 evin ortaklaşarak pişirdiği yemeklerin dernek tarafından dağıtımı ve ikramı şeklinde yapıldı.
14
“PARTİMİZ, SEÇİMİMİZ
MAHALLEMİZ” DEDİK!
2014 yerel seçimlerini, kuruluş ve biraraya geliş gerekçelerimize bağlı kalarak geçirdik.
Seçimleri hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin; mahallemize, konutlarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmanın vesilesi kıldık. Taleplerimizi de, taahhüdünü istediklerimizi de siyasi,
etnik, mezhebi, cinsiyet, yaş, memleket ayrımı yapmadan hep birlikte kararlaştırdık.
* 29 Kasım 2013’te düzenlediğimiz
gecede “Hiçbirimiz hepimiz kadar
güçlü değiliz” sloganıyla biraraya
geldik. Daha umutlu günler için,
birlik ve beraberliğimiz için tüm
komşularımızı oyuna, evine, mahallesine sahip çıkmaya davet ettik.
Derbent ve FSM için çözüm diye
dayatılan her projenin, Sarıyer’in
tüm mahallelerini yakinen ilgilendirdiğini duyurduk. Kaygısı, kederi,
tarihi ortak bütün Sarıyer mahalleleri için 12 Ocak’ta toplandık ve
yürüdük.
* 23 Aralık 2013’te ilk sayısını çıkardığımız matbuatımız “Mahalleden”
ile sorunlarımızı ve taleplerimizi
ortaya koyduk. Bizi “arka bahçe”
olarak görene de gösterene de bağımsızlığımızı duyurduk. “Umudun
sesi olacağız” dedik, sorunlarımız
ve taleplerimiz kadar kazanımlarımızı da yazdık. Matbuatımız yoluna
bizimle birlikte, verilen sözlerin takibinde de devam ediyor.
* Her seçim döneminde farklı şekillerde söylenen “Tapular bagajda” vaatlerine “artık yeter” dedik.
Yerleşimlerimize dönük hukuki
çözümün arazilerin üzerinde yaşayanlara toplu devri olduğunu anlattık. “Olmaz” diyene hukuki yolları,
“Yetkim yok” diyene yetkilerini hatırlattığımız toplantılar düzenledik.
Toplantılar sonunda topladığımız
binlerce imzayı Sarıyer ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim
ettik.
* Muhtar adaylarına “yanımızda
olun” dedik. Mahallede yaşayanların kederini ve sevincini paylaşan,
resmi kurumlar nezdinde mahallenin taleplerinin takipçisi olan,
mahalle hayatında akla ve vicdana
karşılık gelen, adalet hissinin temsilcisi bir muhtarlık için 9 ilke belirledik. Bu ilkeler doğrultusunda
hazırladığımız taahhütnameyi imzalayan adaylar arasından muhtarlarımızı seçtik.
* Derbent ve FSM için Ferahevler’de
oluşturulan “rezerv alan”a sesimizi hep birlikte yükselttik. Bugün
* “Söz uçar, yazı kalır” şiarından
yola çıkarak, siyasilerden tutumlarını yazılı olarak ortaya koymalarını istedik. Hiçbir partiye ve siyasi
organizasyona bağlı olmadığımızı
bir kez daha düzenlediğimiz taahhütnameyle ortaya koyduk. Açık
hava etkinliğimize ayrımsız aday
olan tüm siyasi partileri davet ettik.
“Taahhütnameyi imzalayan adaylar
arasından seçimimizi yapacağız”
dedik. Şimdi ise seçim boyunca ortaya koyduğumuz taleplerin takipçisi olma zamanı.
İŞTE TAAHHÜT ETTİKLERİ!
1- 775 sayılı kanun, 2981 sayılı kanun,
4706 sayılı kanun ve Büyükşehir Belediye Kanunu vd. yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak mahallemiz yerleşik
alanının tamamen bu alanlarda halen
yaşamakta olan hak sahiplerine topluca devredilerek yerleşimlerin hukuki
güvenceye kavuşturulmaları konusunda
yetkilerimi kullanacağıma,
2- Yetkim dahilinde yapılacak her ölçekte planlama çalışmalarında yerleşimci-
lerin mahallede kalmasını esas alarak
mahallenin çoğunluk olarak ilettiği yazılı taleplerini dikkate alarak bu yönde
tadilat yapacağıma veya tadilatın yeterli
olmadığı durumlarda planların yeniden
yapılmasını sağlayacağıma,
3- Bütün planlama çalışmalarını, uygulama etapları ve proje süreçlerine yerleşimcinin mahallede kalması amaçlı,
mahallenin tamamiyle tartışarak en az
%70’nin onayıyla hazırlayacağıma,
4- İmar programları ve bütçe hazırlığı
çalışmalarında, öncelikle mahallelerin
demokratik örgütlülükleri tarafından
sunulan yazılı önerileri belediye yetkililerince alındıktan sonra hazırlanacak
imar programı taslağı ve bütçe taslağının her çalışma döneminde yeniden mahallelerin bilgisine sunacağıma Başkan
adayı olarak kendim ve partimin Meclis
Üyesi adayları adına şerefim üzerine söz
veriyorum.
15
TALEPLERİMİZİN DE
İMZALARIMIZIN DA
ARKASINDAYIZ!
Seçim dönemi sona erdi. Beklentilerimizi ortaya koyduk, sözlerimizi aldık. Şimdi sıra verilen sözlerin takibini hep birlikte yapmakta!
Yoğun seçim dönemi boyunca
beklentilerimizi ortaya koymak ve
sözümüzü söylemek adına bizler
de çok çalıştık. Seçim sonrasında
yerel yönetimlerin 5 yıllık çalışma planı hazırlıklarını yaptıkları
bir dönem önümüzde duruyor.
Mahallelerde yaşayanlar olarak
yaşam alanlarımıza ilişkin sorunlarla hergün bizler karşı karşıya
kalıyoruz. Bu yüzdendir ki; mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi
bizler biliyoruz.
Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı
ayırt etmeksizin taleplerimizi birlikte belirleyip yetkililere ileteceğiz. Çünkü biliyoruz ki; ortaklaştığımız sorunlarımız olduğu kadar
birebir tespit ettiğimiz sorunlarımız da mevcut. Birebir tespit ettiğimiz her sorun hepimizin sorunudur ve nasıl ki mahallelerimizi
hep birlikte kurduysak bugün yaşadığımız sorunlara da birlikte
çözüm üretebiliriz.
Belediyeden çalıştay sözü aldık
Tüm adaylara imzalatmak üzere
çalışmasını yürüttüğümüz taahhütname ile bütün planlama ve
hizmet çalışmalarının bizle paylaşılması ve fikrimizin alınması sözü almıştık. Bu talebimizin
arkasında olduğumuzu belediye
ile seçim sonrasında yaptığımız
görüşmede gösterdik. Sonbaharda gerçekleştirilecek çalıştay ile
hepbirlikte topladığımız taleple-
rimizi belediyeye ileteceğiz. Taleplerimizin takibini çalıştaydan
sonra da sürdüreceğiz.
İmzalarımızın arkasındayız
Seçim döneminde her mahallede
geniş katılımlı arazi devri toplantıları gerçekleştirdik. Bu çalışmaları her seçim dönemi “Tapular
bagajda” tarzı vaatlerle gelenlere hukuki haklarımızı bildiğimizi ve kendi çözümümüzü ortaya
koyduğumuzu göstermek adına
gerçekleştirdik. Üzerinde yıllarca yaşadığımız arazilerin bizlere
devredilmesi için imzalar topladık ve yetkilelere ilettik. İmza
toplama çalışmaları halen devam
etmektedir. Teslim ettiğimiz im-
zalarımızın takibini ise yine hep
birlikte yapacağız.
Taleplerimizi
belirleyeceğimiz
toplantılara ilişkin bilgiler mahalle mahalle matbuatımızın son
sayfasında yer almaktadır.
16
YEREL YÖNETİMLERDEN
İSTEDİKLERİMİZİ KAPI KAPI
GEZEREK MAHALLEDE
YAŞAYANLARLA BİRLİKTE
BELİRLİYORUZ
Sonbaharda belediyeler 4 yıllık stratejik plan yaparlar ve bütçelerini oluştururlar. Yaşam alanlarımızla ilgili alınacak kararlarda bizim de söyleyecek sözümüz var.
Stratejik plan çalışmaları belediyeler tarafından genellikle halka
sorulmadan müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirilir.
Yerel seçimlerden önce dilekçelerimizle ve taahhütnamede
yer alan hükmüyle, bu süreç tamamlanmadan, bizlerin kendi
taleplerimizi ortaya koymamız
KÜNYE
gerektiğini düşünüyoruz. Derdini söylemeyen derman bulamaz.
Layık olduğumuz hizmetleri de
en iyi bizler biliyorsak, tespit edip
yetkililere ulaştırması gereken de
takipçisi olması gereken de bizleriz.
Bunun için hazırlıklarımıza başladık. Toplantılar yaparak, kapı
kapı gezerek, mahallede yaşayan
kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk
her vatandaşımızın öncelikli beklentilerini öğrenme çalışması yapacağız.
Devamında da, mahalleliyi davet
ettiğimiz açık hava toplantısı ile
hazırladığımız dosyayı kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer Sarıyer
Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle
Kooperatiflerinin katkılarıyla
Kazım Karabekirpaşa Mahallesi Güzelleştirme
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
çıkarılan bilgi / tanıtım broşürüdür.
mail: [email protected] twitter: @sMahalleden
mahalleleriyle birlikte belediyeye
teslim edeceğiz. Sonrasında yapılmak üzere talep edeceğimiz
toplantıda da cevaplarını isteyeceğiz.
Basıldığı Yer
Akademi Basın Yayın
Topkapı / İstanbul
Download

buradan - Mahallem Çayırbaşı Derneği