ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN
BEP-TR ÇÖZÜMÜ
76,095 m2’lik Dairelerden Oluşan
BİR APARTMAN PROJESİNİN EKB’SİNİN
HAZIRLANMASI
TEL ÇERÇEVENİN HAZIRLANMASI
BEP – TR programı sadece 17 adet plan tipini kabul etmektedir.
Bunun yanında var olan mahaller içinde gene 17 tip vardır. Bu nedenle
var olan proje kat planlarını 17 plan tipinden birisine benzeterek ve bu
plan tipi içindeki odaları da gene 17 plan tipinden birisine benzeterek
projeyi yeniden çizmek gerekir.
Mevcut kat planını var olan. Planlardan birisine benzetirken dikkat
edilmesi gereken 2 önemli kural vardır.
1. Benzetilecek plan tipi ile mevcut planın metrekareleri aynı olmak
durumundadır.
2. Projede oluşturulacak her türlü detay tanımlanacağı için ve de
duvarların birbirlerinden ne kadar uzakta olduğu gibi sorulara yanıt
verileceği için bu benzetme sırasında kat planı tel çerçeve oluşturacak
şekilde TEK ÇİZGİ olarak yeniden çizilmelidir. Bu tek çizgi ile
oluşturulan plan şemasında dış duvarlar dış hizadan ara duvarlar ise
orta noktalarından çizilen hatlar ile oluşturulmalıdır. Bu tek çizgili
planda pencere yerleri de gösterilmelidir.
İlk yapılması gereken projeyi 17 plan tipinden birisine benzeterek (taban metrekaresi
aynı olmak koşulu ile) kapı–pencere yer ve ölçülerinin olduğu haliyle tek çizgi
şeklinde çizmektir. İkinci adımda ise proje detayları özelinde kütüphane yaratılmalıdır.
PROJE OLUŞTURMAK
Program ilk açıldığında karşılaşılan sayfada daha önce
oluşturulmuş projeler yer alır.
Eğer daha önce oluşturulmuş bir proje üzerinde çalışılacaksa bu
sayfadan projenin önündeki mavi yazılara tıklanarak proje
çağırılabilir. Eğer yeni proje yaratılacaksa bu sayfada verilen
sorulara yanıt verilmelidir.
İlk sayfada sadece “Proje Yarat” butonu aktiftir.
Proje yaratıldıktan sonra 0,00 m2 büyüklükte
bir projenin bilgileri girilmeye başlanır.
KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK
Projeye ait detaylar farklılık göstermektedir.Bu nedenle projelerde
kullanılacak detaylar ( Duvarlar, döşemeler, kirişler, çatı örtüleri
vb) proje bilgileri girilmeden hazırlanmış olmalıdır. Bu hazırlanan
kütüphaneler daha sonra kopyalanıp farklılaştırılabilir.
Kütüphane oluşturmadan projeye devam edilemez bu nedenle
tel çerçeve oluşturulduktan sonra ilk yapılması gereken proje
detaylarına uygun kütüphanenin hazırlanmasıdır.
Kütüphane oluşturmak için sol üstte bulunan kütüphane
butonuna basılarak tanımlanacak kütüphanenin hangi bölümde
olacağına karar verilir.
KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK
Kütüphane Oluşturmak - Yeni Giriş
Yeni Giriş butonuna basılarak bileşen kodu,bileşen adı ve de yüzey tüpü
seçilip kütüphane yaratılır
Yaratılan kütüphane içindeki katmanlar ve kalınlıklarını tek tek
seçilir ve kaydedilir
Kütüphane oluşturulduktan sonra sol üstte bulunan “Projeler” butonuna
basılarak ilk sayfaya dönülür ve “Veri Giriş” butonuna basılarak proje bilgileri
girilmeye başlanır. “Geometri” bölümü henüz boştur. Yapılması gereken
açılmış olan beş butondaki sorulara projeye uygun olarak yanıt vermektir.
Yanıtlardan sonra “Geometri” bölümünde projeye ait katlar oluşmuş olacaktır.
Projeye uygun cevaplar verilmeye başlandıkça
sol altta projenin temsili resmi oluşur.
GENEL BİLGİLER yer alan yükseltilmiş döşemeler kısmında subasman ile ilgili
bilgiler girilir. Ancak eğer bodrum katlı bir bina ise bu kısım boş bırakılmalıdır.
“Veri Giriş Şekli”nde;
eğer formu ve ölçüsü değişmeyen bir proje girilecekse ilk şık,
kat bazında farklı formlar ve ölçüler var ise (örneğin zemin kat dikdörtgen üst
kat U veya L form ise) ikinci şık,
katlar aynı formda ancak çekme veya çıkma sebebiyle ölçüleri farklı ise
üçüncü şık seçilir.
Katların yükseklikleri farklı ise bu durum belirtilir ve kaydedilir.
BEP-TR programında şu an için sadece 17 plan tipi mevcuttur. Bu nedenle
mevcut proje (alanı aynı olmak koşulu ile) bu plan tiplerinden birisine
benzetilmelidir. Benzetilen projeye uygun yanıtlar verilir.
A YÜZEYİNİN GÜNEY İLE YAPTIĞI AÇI
(“Yardım” menüsünden alınmıştır.)
Katlar tanımlanırken birbirinin aynı olan katları
tekrar tanımlamaya gerek yoktur.
Birbirinin aynı olan katlar hariç, katlar oluşturulur.
Birbirinin aynı özelliklere sahip katlar ileride kopyalanacaktır.
Kat kopyalanmadan önce, katın bütün özellikleri girilmiş olmalıdır.
Kopyalanacak katın önünde bulunan mavi numaralara tıklanarak
üzerinde değişiklik yapılması düşünülen kat çağırılır ve
kat kopyalama eylemi gerçekleştirilir.
ISI KÖPRÜLERİNİN SEÇİLMESİ
Katlar tanımlandıktan sonra binada ısı köprüsü oluşabilecek tüm
detaylar projede oluşturulduğu hali ile girilir. Programda halen eksikler
vardır. Örneğin R5 ve R11’in çizimleri aynıdır.
Binada hiç balkon yoksa dahi sanki 1 cm’lik balkon varmış gibi veri girilir.
Balkon var ise, balkonlarda oluşan toplam ısı köprüsü uzunluğu tüm bina
için (tek kat için değil) ısı köprüsü uzunluğu hesaplanarak girilir. Program
metre cinsinden çalıştığı için tüm ölçüler metre olarak girilmelidir.
Sadece projeye uygun olan ısı köprüsü detayları girilmelidir.
Örneğin tek katlı müstakil bir binada ara kat döşemesi olmayacaktır.
Bu nedenle de ara kat döşemesi ısı köprüsü seçimi atlanır.
İklimlendirilmeyen zona basan döşeme girilirken (örneğin bodrum katınız
otopark veya sığınak ise ve bu alanı iklimlendirmiyorsanız) bu zonun
üzerinde bulunan döşemenin çevresi alınır.
PROJE BİLGİLERİ
KAT VERİLERİNİN GİRİLMESİ
Isı köprülerinin de seçiminin ardından artık cevap
verilmesi gereken iki başlık vardır.
Geometri ve mekanik sistemler
Bu kısımlara bilgi girişi yapılması için Geometri
bölümünün altında bulunan oluşturulmuş katlara
tıklanarak karşılaşılan bölümlere cevap verilecektir.
Program KAT,ZON,ODA mantığında çalıştığı için
oluşturulmuş KAT ‘lar altında ZON’lar ve daha sonra da
bu ZON’ları oluşturaln ODA’lar tanımlanacaktır.
Bilgi girişini takiben yanıtlanan beş bölümdeki sorulardan sonra proje
üzerinde veri girişi “Geometri” bölümünden devam edecektir.
Bu amaçla da “Geometri” bölümünde oluşturulan “KAT”ların üzerlerine
tıklanarak çalışmaya başlanılır.
KAT VERİLERİNİN GİRİLMESİ
“Geometri” bölümünde çalışılan kısım koyu olarak kendisini belli eder. Program KAT-ZON-ODA
mantığı ile çalışır. ZON ile kastedilen aynı ısıl özellikleri gösteren alanlardır ve her bina tipine göre
ısıl zonlamalar farklılık gösterir. (Müstakil konutlarda her kat bir zon; apartmanlarda her bağımsız
bölüm bir zon çekirdek bir zon; ofislerde pencereden altı metreye kadar bir zon; iklimlendirilen bir
çekirdek var ise geriye kalan alan bir zon vb.) “Geometri” bölümünde zonlar oluşturulmadan önce
binanın ışık almasını engelleyecek karşı engeller farklı cepheler için tanımlanmalıdır.
APARTMAN ZON TİPLERİ
Seçilen bina tipine göre zon isimleri ve özellikleri farklılık gösteriri. Bu
nedenle seçilen bina tipine göre kat içindeki zonlara karar verilir. Örneğin
apartmanlarda her bağımsız bir son ve çekirdek alanı bir başka zondur.
Zonlar oluşturulduktan sonra zonlara ilişkin sorulara yanıt vermek ve bu
yanıtlar ışığında ODA’ların oluşturulması gerekecektir. Zonu oluşturan
duvar, zemin, tavan ve odalara ait sorular daha önceden oluşturulmuş
kütüphane detaylarına göre yanıtlanır.
ÖRNEK PROJE BODRUM ZONU ZEMİNİ YANITLARI
ÖRNEK PROJE BODRUM ZONU TAVANI YANITLARI
ÖRNEK PROJE BODRUM ZONU ODALARI
ZONDAKİ İÇ DUVARLAR
ZEMİN KAT D1 ZONU DUVARLARI
Zonları birbirine bağlayan iç duvarlar da girilmelidir.
ZEMİN KAT D1 ZONU ZEMİNİ
Zemin ve tavanları oluştururken hangi zonların üst üste geldiği belirtilmelidir.
Bu sayede ısıtılan veya ısıtılmayan mahaller arası ısı geçişleri
hesaba katılacaktır.
ZEMİN KAT D1 ZONU TAVANI
ZEMİN KAT D1 ZONU
KOPYALAMADAN ÖNCEKİ TAVANI
Eğer katlar kopyalanacaksa kopyalanan katların zemin ve tavanları değiştiği
için kopyalama işlemine kadar tavan ve zeminlerin girilmemesi daha uygun olur.
•
Program bize önce KAT oluşturur. Daha sonra oluşturulan KAT
içinde ZON oluşturur. Bu ZON’lar altında da ODA tanımlanır.
•
Tanımlanan ODA’ların bilgileri girilmeye başlanınca bu ODA ların
altına 3 sekme açılır. PENCERE – KAPI – AYDINLATMA . Odaları
oluşturan bu bilgilerinde girilmesi ile programa devam edilebilir.
Zonlar ile ilgili bilgiler girildikten sonra odalar ile bilgiler girilmelidir.
Odalar içinde sadece 17 plan tipi bulunmaktadır. Bu nedenle ilk basitleştirme
çiziminde bu oda tiplerine göre plan sadeleştirilmelidir.
PENCERE BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
KAPI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
Aynı ısıl zon içide ısı geçisinin bir önemi olmayacağı için aynı zon içindeki iç kapı
ve iç pencerelerin girilmesinin gereği yoktur.
AYDINLATMA BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
•
Projeyi oluşturan KAT-ZON-ODA ile ilgili bilgiler (odaların kapı, pencere,
aydınlatma bilgileri) girildikten sonra GEOMETRİ bölümü ile ilgili tüm kısımlar
cevaplanmış olur. GEOMETRİ bölümünden sonra ise cevap verilmesi
gereken MEKANİK SİSTEMLER ile ilgili bilgiler vardır.
MEKANİK SİSTEMLER
•
ISITMA- SOĞUTMA- SICAK SU – HAVALANDIRMA bölümlerinden oluşan
mekanik sistemler kısmında projeye özgü cevaplar bu projeleri hazırlayan
müellifler ve de kullanılacak sistemlerin el broşürlerindeki bilgiler desteği ile
girilir.
•
Projede farklı zonlarda farklı cihazlar kullanılıyor olabilir.
•
Tüm bilgilerinin girilmesi ile oluşturulmuş cihazın hangi zonlara hizmet
verdiğinin belirtilmesi gerekir.
ISITMA
Projede kullanılan ısıtma sistemleri tanımlanır ve tanımlanan bu
sistemlerin hangi zonlara hizmet verdiği verileri girilir.
Projede kullanılan soğutma sistemleri tanımlanır ve
tanımlanan bu sistemlerin hangi zonlara hizmet verdiği verileri girilir.
Projede kullanılan sıcak su sistemleri tanımlanır ve tanımlanan bu
sistemlerin hangi zonlara hizmet verdiği verisi girilir.
Proje ile ilgili mekanik sistemler ile
ilgili bilgiler eksiksiz girildikten
sonra projeler ana sayfasına
dönülerek “Sertifika Hesapla”
butonuna basılır.
Eğer bir eksik yok ise bilgisayar
bize “EKB Hesap Sonuç
Formu”nu verecektir. Toplam
enerji sınıfı ve sera gazı salınımı
“C” ve üzeri sınıfta olan projeler
sertifika onayına gönderilebilir.
Eğer yeni bir binada bu değerler
“C” sınıfının altında çıkıyor ise
EKB verilemeyeceği için sistemler
değiştirilmelidir.
KAT KOPYALAMA
• Birbirinin aynı olan katların tekrar tekrar girilmesi yerine
kopyalanması sağlanabilir. Ancak dikkat edilmesi
gereken birkaç nokta vardır.
• Kopyalanacak kat ile ilgili sorular cevaplanırken bu katın
altında ve üstünde yer alan zonlar tariflenmiştir. Ancak
katların kopyalanmasından sonra bu zonlar değişecektir
bu nedenle tavan ve tabandaki zonların yeniden
tanımlanması gerekecektir.
KAT KOPYALAMA: 2. KAT YAPILIYOR.
KOPYANIN AD DEĞİŞİMİ:
KOPYANIN AD DEĞİŞİMİ:
DEĞİŞMİŞ AD: ODA İSİMLERİ 1. KAT İLE AYNI.
2. KAT ZONLARINDAN ODA İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
DEĞİŞMİŞ İSİMLER:
1. KAT D3 TAVANI HALEN ÇATI ZONUNA
TEMAS EDİYOR GÖRÜNÜYOR.
1. KAT D3 TAVANDA D5’E
TEMAS EDİYOR OLARAK DÜZELTİLDİ.
1. KAT H2 TAVANDA ÇATI ZONUNA
TEMAS EDİYOR GÖZÜKÜYOR.
1. KAT H2 TAVANDA H3’E
TEMAS EDİYOR OLARAK DÜZELTİLDİ.
1. KAT D3’ÜN TAVANINDA TEMAS ETTİĞİ ALAN İLE İLGİLİ
DÜZELTME YAPILDIĞI İÇİN
D5’İN ZEMİNİ DE DÜZELMİŞ OLDU.
YENİ YARATILAN 2. KATTAKİ D5’İN TAVANININ
NEREYE TEMAS ETTİĞİ BELİRSİZ.
D5’İN TAVANDA TEMAS ETTİĞİ
OPAK BİLEŞEN İÇİN GELEN KÜTÜPHANE:
D5’İN TAVANDA ÇATI ZONUNA
TEMAS ETTİĞİ BELİRTİLDİ.
1. KAT H2’NİN TAVANINDA TEMAS ETTİĞİ ALAN İLE İLGİLİ
DÜZELTME YAPILDIĞI İÇİN
H3’ÜN ZEMİNİ DE DÜZELMİŞ OLDU.
YENİ YARATILAN 2. KATTAKİ H3’ÜN TAVANININ
NEREYE TEMAS ETTİĞİ HENÜZ BELİRSİZ.
H3’ÜN TAVANDA ÇATI ZONUNA TEMAS ETTİĞİ BELİRTİLDİ.
D6’NIN TAVANDA ÇATI ZONUNA TEMAS ETTİĞİ BELİRTİLDİ.
Teşekkürler...
TMMOB MİMARLAR ODASI
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi
T
F
E
W
A
72
: 0212 251 39 33-34
: 0212 252 94 23
: [email protected]
: www.mo.org.tr/smgm
: Karaköy, Kemankeş Cad.
No:31 Kat:4 34425 Beyoğlu
İSTANBUL
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı
T
W
E
: 0312 410 79 80
: www.bep.gov.tr
: [email protected]
Download

EKB Örnek