SMGM MBÇK ve YAPI MBÇK
Etkinliği
Teknik Tasarım: Yangın
Mimarların, yangına güvenli tasarım gereklerini karşılamak üzere yangın yönetmeliği
hükümlerini mimari tasarımın aşamaları ile koordine edebilmesi için gerekli bilgi ve
becerileri kapsayan bir eğitim.
Eğitim Kurgusu ve Sunumu: Yrd.Doç.Dr. Sedat ALTINDAŞ, AİBÜ, Müh. Mim. Fak. Mim. Bölümü
Eğitim İçeriği
Bölüm 1. Binalarda Yangın Güvenliği
1
Yangın güvenliğinin tarihçesi, yangın yönetmeliklerinin gelişimi
2
Yangın güvenliği ile ilgili kavramlar
Amaçlar, İlkeler, Genel Hükümler
3
Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
Yapısal stabilite, Yangının yayılmasının sınırlandırılması, Kaçış, bina tahliyesi
4
Aktif yangın önlemleri
Algılama ve Alarm Sistemleri, Söndürme sistemleri, Duman kontrol sistemleri
Bölüm 2. Bina Tasarımında Yangın Güvenliği İlkeleri
1
Bina özelliklerinin belirlenmesi
Kullanım sınıfı, Yapı, bina yükseklikleri, Tehlike sınıfları
2
1/500 safhası (Vaziyet planı)
Binaya yaklaşım, İtfaiye araçlarının ulaşımı, Güvenli toplanma alanlarının belirlenmesi, Su
deposu, jeneratör odası, vb. bina dışı ekipman yerlerinin belirlenmesi, Hidrant yerlerinin
belirlenmesi
3
1/200 safhası (Avan proje)
Mimari: Taşıyıcı sistemin yangın direnç süresinin belirlenmesi, Kompartımanlaştırma, Kaçış
genişliklerinin belirlenmesi, Kaçış merdiven yerlerinin belirlenmesi, Özel durumlara
göre kaçış merdiven yerleri ve kaçış genişliklerinin kontrolü
Tesisat: Tesisat mühendisleri ile, aktif önlemler ile bunun için mimari projede yapılması
gereken düzenlemelerin belirlenmesi
4
1/100 ve 1/50 safhası (Kesin proje ve uygulama projesi)
Yangına direnç sınıflarının belirlenmesi, Yapı malzemelerinin yangına tepki (yanıcılık) sınıfları,
Yatay ve düşey şaftlar, Yangın tesisat projeleri ile mimari projenin uyumunun sağlanması,
Detayların yangın güvenlik ilkeleri yönünden kontrolü
5
Örnek bir mimari projenin yangın güvenliği ilkeleri doğrultusunda incelenmesi, İnceleme
sonuçlarının değerlendirilmesi
Eğitim Tarihi: 22-23 Ocak 2016, Cuma-Cumartesi
Eğitim Yeri: Mimarlar Odası Ankara Şubesi 5. Kat Toplantı Salonu
Download

ekte - Mimarlar Odası Ankara Şubesi