Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt: 9, No: 2, 2014 (1-12)
Electronic Journal of Food Technologies
Vol: 9, No: 2, 2014 (1-12)
TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMALAR
www.teknolojikarastirmalar.com
e-ISSN:1306-7648
Makale
(Paper)
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik
Kapsamlarıyla Toplam Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Mustafa ÖZDEN, Aslı N. ÖZDEN
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa/TÜRKİYE
[email protected]
Özet
Bitkinin genetik yapısına, yetiştirildiği ortamın biyotik ve abiyotik stres faktörlerine bağlı olarak oluşan meyve
rengi, tüketicinin tercihini etkileyen en önemli kalite parametrelerinden birisidir. Bu araştırma, ‘koyu renkli
meyvelerin insan sağlığı üzerindeki faydalı etkisi açık renkli meyvelere göre daha mı yüksektir?’ sorusuna cevap
bulabilmek için; aynı tür içinde farklı renklere sahip toplam 14 çeşit meyvenin toplam antosiyanin, toplam
fenolik, flavonoid kapsamlarıyla, toplam antioksidan kapasitesileri arasındaki ilişkisi araştırılmıştır. Napolyon
kirazı ile Blackbeauty eriği hariç, diğer koyu renkli meyve çeşitlerinin toplam antosiyanin kapsamları arasındaki
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuşken, Keben nar çeşidi (158.62 mg/kg) dışındaki diğer açık renkli
meyve çeşitlerinin toplam antosiyanin kapsamları arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur. Zengin fenolik
madde kaynağı bakımından meyveler önem sırasıyla Siyah dut, Şiraz üzümü, Wonderful nar çeşidi olarak
sıralanırken, aynı özellik bakımından açık renkli meyveler arasında en zengin meyveler Chardonnay üzümü
(1033.51 mg GAE/kg), Stargold kirazı (725.65 mg GAE/kg) ve Can erik (694.42 mg GAE/kg) olarak
sıralanmıştır. Bu araştırmada meyvelerin toplam antosiyanin kapsamlarıyla DPPH serbest radikali süpürme
aktivitesi arasındaki korelasyon P≤0.05 seviyesinde önemsizken, meyvelerin toplam fenolik kapsamlarıyla DPPH
serbest radikali süpürme aktivitesi, Fe+3 ve Mo(VI) indirgeme kuvveti arasındaki korelasyonun önemli olduğu
bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, meyvelerin sahip olduğu renk tonundan ziyade, meyvelerin toplam
fenolik ve flavonoid kapsamları meyvelerin antioksidatif özelliklerini belirleyen önemli belirteçler (sole
determinant) olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Meyve rengi, Toplam fenolikler, Toplam Antioksidan aktivitesi
Comparison of Different Coloured Fruits In Terms of Total Anthocyanins
Total Phenolics and Total Antioxidant Capacity
Abstract
Fruit color, constituted depending on plants’genetic structure and biotic or abiotic stress factors under growing
conditions, is one the most important quality parameters affecting consumer’s fruit choice. Are functional effects
of dark coloured fruits on human health higher than the light coloured ones? This study was conducted to find the
answer of the question above. To do that, relations among the total anthocyanins, phenolics, and flavonoids
contents and antioxidant activities of ethanolic fruit extracts of 14 fruit cultivars belonging to 7 fruit species
selected were ascertained. Except for Napoleon cherries and Blackbeauty plums, while the difference in total
anthocyanin content of the dark colored fruits were found as significant, total anthocyanin content of the light
colored fruits were similar each other except for Keben pomegranate (158.62 mg/kg). In term of richest phenolic
sources, Black mulberry had the highest phenolic content followed by Syrah grape, Wonderful pomegranate.
However, the order for the same point among the light colored fruits was Chardonnay (1033.51 mg GAE/kg),
Bu makaleye atıf yapmak için
Özden, M., Özden A. N., “Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması”
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2014, 9(2) 1-12
How to cite this article
Özden, M., Özden A. N., “Comparison of Different Coloured Fruits In Terms of Total Anthocyanins Total Phenolics and Total Antioxidant Capacity” Electronic
Journal of Food Technologies, 2014, 9(2) 1-12
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam
Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Stargold (725.65 mg GAE/kg) and Green plum (694.42 mg GAE/kg). In this study, the correlation between total
anthocyanin contents of the fruits examined and DPPH free radical scavenging activity was not significant at
P≤0.05 level. On the contrary, the correlation between total phenolic contents of the fruits and DPPH free radical
scavenging activity, Fe+3 and Mo(VI) reduction power was found as significant. According to the research data set,
it was come to conclusion that total phenolic and flavonoid contents of the fruits were much more significant than
hue angle of the fruits for determining total antioxidant activities of the fruits assayed in this study.
Keywords : Fruit colour, Total phenolics, Total antioxidant activity
1. GİRİŞ
İlkçağlardan günümüze, insanoğlunun ‘Güzel olan şey iyidir’ olarak bilinen algı mekanizmasından
hareketle, pozitif kalite algısını ifade etmek için ilgili nesneye çekici ifadesini yüklemiştir [1]. İnsanların
meyve tercihlerinde meyvenin sahip olduğu protein, karbonhidrat ve yağ gibi metabolik
eşdeğerliliklerinden ziyade onun renk ve şekil gibi duyusal özelliklerinin daha ön plana çıktığı
bildirilmektedir [2]. Dolayısıyla, meyve rengi tüketicinin estetik sezgisini harekete geçirerek tercihini
etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bundan dolayıdır ki kültürel geçmişe bağlı olarak ülkemizde
daha çekici olarak algılanan koyu renkli meyvelerin gerek talep gerekse pazar değeri açık renkli
meyvelere göre daha yüksek olabilmektedir. Koyu renkli meyvelerin rengi, özellikle meyve kabuklarında
fazla miktarda bulunan fenolik bileşiklerden (flavonoidler) antosiyaninlere bağlı olup, bu renk
pigmentlerinin meyve kabuklarındaki birikimi meyvelerin yeme olumu aşamasında en üst seviyeye
ulaşmaktadır. Bu çalışmada ‘tüketicilerin meyve üzerindeki renk algısına paralel olarak, koyu renkli
meyvelerin insan sağlığı üzerindeki faydalı etkisi açık renkli meyvelere göre daha mı yüksektir?’ sorusu
araştırılmıştır.
Günlük kalori ihtiyacımızın çok az kısmını meyveler teşkil etmesine rağmen, meyvelerin sahip olduğu
vitaminler ve fenolik bileşikler yönüyle insan sağlığı üzerine etkisi kalorimetrik öneminden kat ve kat
daha önemlidir [3;4]. Bundan dolayıdır ki, meyveler, içerdikleri fenolik bileşiklerin antioksidatif ve
antimikrobiyal etkilerine bağlı olarak insan sağlığı üzerine olumlu etkilerine atfen fonksiyonel gıda olarak
değerlendirilerek insan beslenmesinde yerlerini almıştır [5;6;7]. Bitkilerin yaprak, dal, gövde, çiçek,
tohum ve meyvelerinde bulunduğu, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı korunmasında önemli
işlevlerinin olduğu bilinmektedir [8;9;10;11]. Bitkilerin ikincil metabolizma ürünleri olarak bilinen
fenolik bileşikler, fenolik asitler ve flavonoidler olmak üzere iki gruba ayrılmakta, meyvelerin tat, lezzet
ve renklerinin oluşmasında görev almaktadırlar. Bunlara ek olarak, meyvelerin fenolik
kompozisyonlarının oldukça farklı olduğu dolayısıyla toplam fenolik bileşikleri oluşturan madde ve
miktarlarının ayrı ayrı belirlenmesinin zorluğundan dolayı toplam fenolik kapsamlarının belirlenmesinin
daha uygun olduğu belirtilmektedir [11]. Bir meyve türüne ait fitokimyasalların bileşenleri, miktarı ve
dağılımı meyvenin olgunluk aşamasına, çeşit özelliğine, kültürel uygulamalara, yetiştirildiği coğrafik
konuma ve mevsime bağlıdır [12;13;14].
Çalışmanın amacı, farklı renklere sahip meyvelerin toplam antosiyanin, toplam fenolik, flavonoid
kapsamlarıyla, toplam antioksidan kapasitesileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Literatür verilerine göre
meyvelerin antioksidan kapasiteleri yalnızca meyve rengini oluşturan renk pikmentlerine bağlı olmayıp
meyvelerdeki diğer fenolik bileşiklerinde etkin olduğu rapor edilmiştir [5;15]. Araştırmanın hipotezi,
meyvelerin antioksidan kapasitelerinin, sadece sahip oldukları renk pigmentlerinin miktarına bağlı
olamayacağı dolayısıyla meyvelerin renklerinden dolayı ‘az faydalı veya çok faydalı’ olarak
sınıflandırılamayacağıdır. Hipotezi test etmek amacıyla, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli ve üzümsü
meyve gruplarından farklı meyve renklerine sahip toplam 14 meyve genotipi seçilerek meyve çeşitlerinin
sahip olduğu toplam antosiyanin, fenolik ve flavnonoid kapsamlarıyla, toplam antioksidan kapasitesileri
arasındaki ilişki belirlenmiştir.
2
Özden, M., Özden A. N.
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Bitki Materyali
Bu araştırmada bitki materyali olarak, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli ve üzümsü meyve gruplarına
ait toplam 7 tür ve her türde farklı renklere sahip 2 çeşidin meyveleri kullanılmıştır. Çalışmada, 3 meyve
sınıfındaki meyve türleri ve bu türlere ait çeşitler şu şekilde sıralanmıştır. Sert çekirdekli meyve grubu:
Prunus avium cv. Napolyon ve Stargold, Prunus domestica cv. Blackbeauty ve Can erik; Yumuşak
çekirdekli meyve grubu: Punica granatum cv. Wonderful ve Keben; Malus communis cv. Gala ve Granny
smith; Üzümsü meyve grubu: Morus alba, Morus nigra, Ficus carica cv. Siyah incir ve Beyaz incir; Vitis
vinifera cv. Şiraz ve Chardonnay. Her çeşide ait meyve örnekleri, 2013 üretim sezonunda, ticari olgunluk
aşamasında üretici bahçelerinden alınarak en kısa zamanda laboratuvara getirilmiştir.
2.2. Meyve Örneklerinin Ekstraksiyonu
Örneklerin ekstraksiyonu için, soğuk blender içerisinde püre haline getirilen 20 gr’ lık homojenat, % 0.1
HCl içeren 100 ml etanol içerisinde 24 saat karanlıkta maserasyona tabi tutulmuştur. Daha sonra
homojenatlar Whatman No.1 filtre kağı ile vakum altında filtre edilmiştir. Elde edilen ekstraksiyonun
belirli bir kısmı ayrılarak toplam antosiyanin tayininde kullanılırken kalan kısmın alkolü rotary
evaporatörde (500C) uçurulduktan (%16 ekstraktsiyon) sonra konsantre hale getirilen ekstrakların
biyoaktif bileşikleri, antiradikal aktiviteleri ve toplam antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir.
2.3. Meyve Ekstraktı Renk Tayini
Araştırmadaki seçili meyve ekstraklarının hue değerleri renk ölçüm cihazında (Colour Quest XE, USA)
ölçülmüştür. Kaydedilen a*(Kırmızılık), b* (Sarılık) değerleri kullanılarak, hue açı değeri (Hueo)
aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. Hueo: arctan (b/a).
2.4. Toplam Antosiyaninlerin Belirlenmesi
Örneklerin toplam antosiyanin kapsamları, Giusti ve Wrolstad [16] metodunda belirtildiği gibi pHdifferansiyel yöntemi ile tayin edilmiştir. Bu yönteme göre, 0.025 M KCl tamponu (pH 1.0) ve 0.4 M
CH3COONa tamponu (pH 4.5) içinde 15 dk oda sıcaklığında inkübasyona tabi tutulan ekstraktların
spektrofotometrik absorbsiyonları 520 ve 700 nm de ölçülmüş ve absorbans değerleri aşağıdaki formülle
bulunmuştur. A = (Aλ520 –A λ700)pH 1.0 – (Aλ520 –A λ700)pH 4.5 Wrolstad’a göre toplam antosiyanin
miktarı ise aşağıda belirtildiği gibi hesaplanmıştır [17]. TA (mg/kg) = A x MA x SF x 1000 / ε x 1; A:
absorbans, Meyvelerde hakim antosiyanin türlerinin ağırlığı (MA); Seyreltme faktörü (SF); ε, hakim
antosiyaninlerin molar absorbans katsayısı [17].
2.5. Toplam Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi
Meyve ekstraktlarının toplam fenolik bileşik miktarları, Slinkard ve Singleton metodunun modifikasyonu
ile belirlenmiştir [19]. Test tüplerindeki (0.02 ml) örneklere sırasıyla 2.480 ml distile su ve 0.2 ml FolinCiocalteu’s ayracı eklenmiştir. Yaklaşık 8 dk sonra karışımlara Na2CO3 (0.30 ml) ilave edilerek homojen
şekilde karışımı sağlanmıştır. Daha sonra karışımlar oda sıcaklığında 30 dk bekletildikten sonra
örneklerin absorbans değerleri 745 nm’de okunmuş ve meyve ekstraktlarındaki toplam fenolik
bileşiklerin konsantrasyonları (mg GAE/kg), gallik asit standart grafiği kullanılarak belirlenmiştir
(y=0.0015x-0.0123 R2 = 0.99).
3
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam
Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
2.6. Toplam Flavonoidlerin Belirlenmesi
Örneklerin toplam flavonoid kapsamı, Zhishen metodu olarak belirtilen alüminyum klorid kolorimetrik
yöntemle belirlenmiştir [20]. Bu metoda göre, 10 ml’lik ölçü silindirine 1 ml meyve etanolik eksraktı
veya standart kateşin solüsyonu (20, 50, 100, 250 mg/l) konulduktan sonra 4 ml ddH2O, % 5 lik 0.3 ml
NaNO2 ilave edilmiştir. 5 dakika sonra, karışıma % 10 luk AlCl3 dan 0.3 ml eklenmiştir. Daha sonra 6.
Dakikada karışıma 1M NaOH den 2 ml ilave edilerek toplam hacim 10 ml’ye ddH2O ile tamamlanmıştır.
Solüsyon iyice karıştırıldıktan sonra örneklerin absorbansları 510 nm dalga boyunda ekstrakt içermeyen
köre karşı okunmuştur. Örneklerin toplam flavonoid kapsamları kateşin standart eğrisinden yararlanılarak
(y= 0.0038x-0.0247) mg kateşin eşdeğeri (KE)/kg taze ağırlık olarak ifade edilmiştir.
2.7. DPPH Radikalinin Süpürülmesi
Örneklerin 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) serbest radikalli süpürme aktivitesi, Blois tarafından
önerilen DPPH metodu ile ölçülmüştür [21]. Etanol ile 1/5 oranında seyreltilen 0.1 ml’lik eksraktlara 2.9
ml DPPH (0.1 mM) eklendikten sonra karışımın absorbans değeri 517 nm de 15 dk sonunda okunmuştur.
Her bir uygulamaya ait örneğin, DPPH radikalini süpürme aktivitesi aşağıda belirtilen formül aracılığıyla
yüzde (%) olarak ifade edilmiştir. DPPH İnhibisyonu (%) = [(Ac-As)/Ac x 100]. Ac; kontrol absorbansı,
As; örneklerin absorbansı.
2.8. Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Araştırmada örneklerin toplam antioksidan kapasiteleri Fosfomolibden ve FRAP metodlarıyla
belirlenmiştir.
2.8.1. Fosfomolibden Metodu ile Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Fosfomolibden metodunun temel prensibi, bitki eksraktları tarafından Mo(VI)’nın Mo(V)’e indirgenerek
asidik ortamda yeşil fosfat Mo(V) bileşiğinin oluşmasıdır. Prieto ve arkadaşlarının önerdikleri metoda
göre 0.3 ml (20µg/ml) meyve eksraktı 3 ml ayraç solüsyonu ile karıştırılarak reaksiyon solüsyonu (0.6 M
sülfürik asit, 28 mM sodyum fosfat, 4 mM amonyum molibdat) 95 oC de 90 dakika inkübe edilmiştir [22].
İnkübasyon işleminden sonra örnekler hızlıca kırık buz içinde soğutulduktan sonra 695 nm de
absorbansları okunmuştur. Elde edilen değerler, pozitif kontrol olarak kullanılan Askorbik asidin farklı
konsantrasyonlarında (20-250 mg/ml) hazırlanan askorbik asit standart eğrisinden yararlanılarak µg
askorbik asit eşdeğeri (AE)/ ml ekstrakt olarak ifade edilmiştir (y= 0.0052x-0.0435 R2= 0.99).
2.8.2. FRAP Metodu ile Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Örneklerin indirgeme Kuvveti Tayini (FRAP), Oyaizu metoduna göre yapılmıştır [23]. Farklı indirgeme
potansiyeline sahip ekstraklar potasyum ferrisiyanat ([K3Fe(CN)6) ile reaksiyona girdiğinde Fe+3 iyonları
indirgeyerek potasyum ferrosiyanat (Fe+2) oluşur. Daha sonra potasyum ferrosiyanat, FeCl3 ile reaksiyona
girdiğinde maksimum absorbsiyonu 700 nm olan ferric ferrous kompleksi oluşur. Oyaizu metoduna göre,
indirgeme potansiyeline sahip 1 ml’lik etanolik meyve ekstraktları (20µg/ml), 2.5ml fosfat tampon
çözeltisi (0.2 pH: 6.6 ) ve 2.5 ml %1’lik potasyum ferrisiyanat ([K3Fe(CN)6) çözeltisi 15 ml’lik falkon
tüplerinde karıştırılmıştır. Karışım 50oC’de 20 dakika inkübe edildikten sonra kırık buz içinde hızlıca
soğutulmuştur. Daha sonra karışımlara 2.5 ml %10’luk triklorasetik asit (TCA) ilave edilerek 2000 rpm
de 15 dakika santrifüjlenmiştir. Elde edilen süzekten alınan 2.5 ml’lik süpernatantın seyreltilmesiyle elde
edilen karışıma 0.5 ml % 0.1’lik FeCl3 ilave edildikten sonra 700 nm de absorbans değerleri okunmuştur.
Pozitif kontrol olarak kullanılan farklı konsantrasyonlardaki Butilhidroksitolünün (BHT) (20-250 mg/ml)
kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak örneklerin indirgeme kuvveti µg BHT/ ml ekstrakt olarak ifade
4
Özden, M., Özden A. N.
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
edilmiştir. Konsantrasyon arttıkça artan absorbans değeri örneklerin indirgeme kuvvetini göstermektedir
(y= 0.0029+0.1542 R2 = 0.99 ).
2.9. İstatiksel Analiz
Çalışmada farklı meyve türlerine ait 14 çeşidin meyveleri homojen olarak gruplara ayrılarak etanolik
meyve ekstrakları elde edilmiştir. Daha sonra etanolik meyve ekstraklarının toplam biyoaktif madde
kapsamları, antiradikal aktiviteleri ve antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Araştırmadaki her ölçüm ve
analizler 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Elde edilen veriler varyans analizine tabi tutularak örnekler
arasındaki farklılığı belirlemek için LSD (least Significant Difference) testi (P ≤ 0.05) kullanılmıştır [24].
Ayrıca, araştırmadaki örneklerin DPPH İnhibisyonu, Fe+3 İndirgemesi ve Mo(VI) indirgemesi ile toplam
antosiyaninler, toplam fenolikler ve toplam flavonoidler arasındaki istatistiksel ilişki Pearson
korelasyonuyla belirlenmiştir.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
3.1. Meyve Ekstraktkarı Renk Değerleri
Bu çalışmada farklı meyve gruplarına ait açık ve koyu meyve renklerine sahip toplam 14 çeşit meyve
seçilerek, meyve rengi ile antioksidan kapasitesi arasında bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Araştırmada
ölçüm ve analizlere tabi tutulan meyve ekstraktlarının hue değerleri, açık renkli meyveler için 91.65 ile
170.44 hue arasında değişirken bu değerler koyu renkli meyveler için 5.84 ile 172.55 hue değerleri
arasında değişmektedir (Tablo 1). Bu ölçümlerde en küçük değerler kırmızı tonunu ifade etmektedir. Hue
değeri büyüdükçe meyve ekstrakt renginin açık sarı renk tonuna doğru açıldığını ifade etmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre Napolyon kirazı ile Blackbeauty eriği, Wonderful ile Keben nar çeşitleri, Can
eriği ile Granny smith ve Beyaz incir ile Chardonnay üzüm ekstraktlarının hue değerleri arasındaki
farklılık P≤0.05 seviyesinde önemsiz bulunmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. Farklı Renklerdeki 14 meyve çeşidinin ortalama (ort değer ± sem) meyve ekstraktı hue
değerleri.
Yumuşak
çekirdekli
Sert çekirdekli
Meyve
Sınıfı
Tür
Çeşit
Prinus
avium
Prunus
domestica
a*
b*
Napolyon
Kırmızı
7.15
2.08
16.22±0.38ih
Stargold
Sarı
-0.86
4.74
100.28±0.01c
Blackbeauty
Siyah
6.96
2.23
17.76±0.77h
Can erik
Yeşil
-1.69
7.54
102.63±0.23b
Koyu kırmızı
7.88
-1.03
172.55±0.50a
Punica
granatum
Wonderful
Keben
Kırmızı
7.9
-1.33
170.44±0.59a
Malus
communis
Gala
Morus
alba/nigra
Üzümsü
Hueo
Kabuk Rengi
Ficus
carica
Vitis
vinifera
o
Kırmızı
9.37
0.96
5.84±0.05j
Granny smith
Yeşil
-1.17
6.06
100.92±0.60cb
Siyah dut
Siyah
1.52
0.83
28.63±1.24f
Beyaz dut
Beyaz
-0.17
5.88
91.65±0.11e
Siyah incir
Siyah
5.82
1.53
14.72±0.50i
Beyaz incir
Sarı
-0.62
6.19
95.72±0.12d
Şiraz
Siyah
3.12
1.54
26.27±0.98g
Chardonnay
Beyaz
9.17
93.86±0.01d
Hue : arctan (b*/a*)
-0.62
Renk
En Düşük
Açık
-1.69
Koyu
1.52
Açık
-1.33
Koyu
-1.03
Açık
91.65
Koyu
5.84
En Yüksek
-0.17
9.37
9.17
2.23
170.44
172.55
5
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam
Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Meyve ekstraktlarının hue değerleri arasındaki farklılıklar LSD testine göre belirlenerek harflerle ifade edilmiştir. Aynı
kolondaki farklı harfler P≤0.05 seviyesinde farklılığı ifade etmektedir.
3.2. Meyve Ekstraktlarının Toplam Biyoaktif Fitokimyasal Kapsamları
Araştırmada kullanılan meyve genotiplerinin toplam antosiyanin, fenolik, flavonoid kapsamları ve
flavonoid/fenolik oranlarındaki kantitatif farklılıklar tablo 2’de verilmiştir. Meyvelerin toplam
antosiyanin kapsamları 4.41 mg/kg taze ağırlık ile 3436.14 mg/kg taze ağırlık arasında dağılım
gösterirken bu çeşitler sırasıyla Stargold ve Siyah dut olarak belirlenmiştir. Araştırmada, sert çekirdekli
ve üzümsü meyve grubunda yer alan koyu ve açık renkli meyve çeşitlerinin toplam antosiyanin
kapsamları arasındaki farklılıklar P≤0.05 seviyesinde önemli bulunurken, yumuşak çekirdekli meyve
sınıfındaki farklı renklerdeki nar ve elma çeşitlerinin antosiyanin kapsamları arasındaki farklılık önemsiz
bulunmuştur (Tablo 2). Araştırmada yer alan koyu renkli meyve çeşitlerinin toplam antosiyanin
kapsamları 63.15 mg/kg ile 3436.14 mg/kg arasında değişirken, % 98’lik bir farklılığa karşılık gelen bu
değerler sırasıyla Gala elma çeşidi ile Siyah dutta ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, sert çekirdekli
meyve grubundaki koyu renkli Napolyon kirazı ile Blackbeauty eriği hariç, diğer koyu renkli meyve
çeşitlerinin toplam antosiyanin kapsamları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuşken,
Keben nar çeşidi (158.62 mg/kg) dışındaki diğer açık renkli meyve çeşitlerinin toplam antosiyanin
kapsamları arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (Tablo 2).
Araştırmadaki meyvelerin toplam fenolik madde içeriklerinin 182.60 mg GAE/kg taze ağırlık ile 2153.51
mg GAE/kg taze ağırlık arasında dağılım gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 2). Araştırmada kullanılan farklı
meyve sınıflarında yer alan koyu renkli meyvelerin tamamı açık renkli meyvelere göre daha yüksek
fenolik madde kapsamına sahip olduğu belirlenmiş olup, aynı tür içinde yer alan farklı renkteki
meyvelerin toplam fenolik madde kapsamları arasındaki farklılık P≤0.05 seviyesinde önemli
bulunmuştur. Araştırma sonuçlara göre, zengin fenolik madde kaynağı bakımından meyveler önem
sırasıyla Siyah dut, Şiraz üzümü, Wonderful nar çeşidi olarak sıralanırken, aynı özellik bakımından açık
renkli meyveler arasında en zengin meyveler Chardonnay üzümü (1033.51 mg GAE/kg), Stargold kirazı
(725.65 mg GAE/kg) ve Can erik (694.42 mg GAE/kg) olarak sıralanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, meyve ekstraktlarının toplam antosiyanin kapsamlarıyla toplam fenolik
bileşik kapsamları arasındaki korelasyon katsayısının 0.86 olduğu ve P≤0.01 seviyesinde önemli olduğu
belirlenmiştir. Daha önce yürütülmüş araştırmalarda farklı kabuk rengine sahip meyvelerin antosiyanin
kapsamlarına paralel olarak toplam fenolik bileşik kapsamlarında farklılığa sebeb olduğu, koyu renkli
meyvelerin toplam fenolik kapsamlarının daha fazla olduğu ortaya konulmuştur [25;26;27].
Araştırmadaki seçili meyve çeşitlerinin toplam flavonoid kapsamları değerlendirildiği zaman genelde
koyu renkli meyvelerin flavonoid kapsamlarının açık renklilere göre daha yüksek olduğu ölçülmüşken,
açık renkli Stargold kirazı (218.86 mg KE/kg) ve Chardonnay (286.40 mg KE/kg) üzümünün toplam
flavonoid kapsamları koyu renkli Napolyon kirazı (208.33 mg KE/kg) ve Şiraz (249.56 mg KE/kg)
üzümünün toplam flavonoid içeriğinden daha zengin olduğu belirlenmiştir. İlgili çeşitlerin flavonoid
içerikleri arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (Tablo 2). Dolasıyla koyu renkli meyvelerin meyve
ekstraktı renk tonlarına paralel olarak flavonoid kapsamalarının da yüksek olmadığı belirlenmiştir.
Flavonoidler düşük moleküler ağırlıklara sahip polifenolik bileşikler olup meyve ve sebzelerde yüksek
oranlarda bulunmaktadır [28].
Farklı renkteki meyvelerin toplam flavonoid kapsamlarının, toplam fenolik bileşiklere oranları tablo 2’de
verilmiştir. Meyveler arasında bu oranın büyükten küçüğe doğru sıralanışı Beyaz incir (0.47), Stargold
(0.30), Granny smith (0.29) ve Chardonnay (0.28) şeklinde olduğu belirlenirken, buna ek olarak, oransal
değerleri en düşük olan çeşitlerin Wonderful nar (0.10), Siyah dut (0.16), ve Şiraz üzümü gibi renkli
meyveler olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).
6
Özden, M., Özden A. N.
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Tür
Prinus
avium
Yumuşak
çekirdekli
Meyve
Sınıfı
Sert çekirdekli
Tablo 2. Farklı Renklerdeki 14 meyve çeşidinin ortalama (ort değer ± sem) meyve ekstraktı toplam
fenolik, flavonoid kapsamları ve flavonoid/fenolik oran değerleri.
Prunus
domestica
Punica
granatum
Malus
communis
Üzümsü
Morus
alba/nigra
Ficus
carica
Vitis
vinifera
Çeşit
Toplam
Antosiyanin
(mg /kg taze
ağırlık)
Toplam Fenolik
(mg GAE/kg taze
ağırlık)
Toplam
Flavonoid
(mg KE/kg taze
ağırlık)
Toplam
Flavonoid/
Fenolik
Napolyon
477.35±1.47c
838.06±6.96f
208.33±0.88f
0.25±0.003d
Stargold
4.41±0.10f
725.64±23.36gh
218.86±3.16e
0.30±0.006b
Blackbeauty
481.75±2.94c
933.51±14.05e
217.10±1.52e
0.23±0.002ed
Can erik
5.87±1.47f
694.42±13.81h
150.13±1.52h
0.22±0.006ef
Wonderful
271.72±10.28d
1136.54±75.14c
117.10±2.63k
0.10±0.005f
Keben
158.62±5.08ed
527.45±7.73i
97.81±2.32l
0.19±0.005gh
Gala
63.15±8.93ef
810.48±7.64gf
225.00±1.52d
0.28±0.002c
Granny
smith
Siyah dut
49.94±0.13f
698.67±41.07h
199.56±0.88g
0.29±0.016cb
3436.14±157a
2153.51±35.51a
349.56±2.32a
0.16±0.002i
Beyaz dut
17.62±4.40f
687.76±3.57h
140.79±3.03i
0.20±0.005gf
Siyah incir
439.16±1.47c
679.27±21.38h
132.02±0.88j
0.19±0.006g
Beyaz incir
57.28±5.08ef
182.60±5.85j
84.65±0.88m
0.47±0.010a
1017.84±5.08b
1465.64±34.36b
249.56±2.32c
0.17±0.004ih
8.81±0.11f
1033.51±30.68d
286.40±1.75b
0.28±0.007c
Açık
Koyu
Açık
Koyu
Açık
Koyu
Açık
Koyu
En Düşük
4.41
63.15
182.60
679.27
84.65
117.10
0.19
0.10
En Yüksek
158.62
3436.14
1033.51
2153.5
286.40
349.56
0.47
0.28
Şiraz
Chardonnay
Renk
Meyve ekstraktlarının toplam biyoaktif madde kapsamları arasındaki farklılıklar LSD testine göre belirlenerek harflerle
ifade edilmiştir. Aynı kolondaki farklı harfler P≤0.05 seviyesinde farklılığı ifade etmektedir.
3.3. Meyve Ekstraktlarının DPPH Serbest Radikalli Süpürme Aktiviteleri ile Antioksidan
Kapasiteleri
Meyve ekstraktlarının DPPH serbest radikalini süpürme aktiviteleri ile Fe+3 ve Mo (VI) indirgeme
kuvveti tablo 3’de verilmiştir. Elde edilen verilere göre, DPPH serbest radikali süpürme aktivitesi (%)
bakımından en yüksek değerler sırasıyla Wonderful (%89.82), Siyah dut (% 73.79) ve Chardonnay
(%72.75) meyve ekstraklarında belirlenmiştir. Şiraz üzümü hariç, renkli meyve ekstraktlarının DPPH
serbest radikalini süpürme aktivitesi, açık renkli meyve ekstraktlarına göre belirgin üstünlüğü ortaya
konmuş olmasına rağmen, Chardonnay ve Beyaz dut meyve ekstraktlarının, bazı renkli çeşitlerin
(Napolyon, Blackbeauty ve Gala) serbest radikal süpürme aktivitesinden daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (Tablo 3). Bunun sebebinin sahip oldukları yüksek flavonoid kapsamı olduğu sonucu
çıkarılarıbilir. Çünkü birçok araştırma sonucu flavonoidlerin (flavonlar, izoflavonlar, antosiyaninler,
kateşin ve izokateşin) güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir [27;28].
FRAP ve Fosfomolibden metodlarıyla belirlenen meyve ekstraktlarının toplam antioksidan kapasiteleri
µg/ml ekstrakt olarak ifade edilmiştir (Tablo 3). Meyve örnekleri arasında birim hacimle en yükek Fe+3
indirgeme kuvvetine sahip meyve Siyah dut (269.56 µg BHT/ml ekstrakt) olarak belirlenmişken bunu
sırasıyla Şiraz (190.63 µg BHT/ml) ve Chardonnay (121.16 µg BHT/ml) izlemiştir. Beyaz incir (19.03 µg
BHT/ml) ve Can erik (62.09 µg BHT/ml) ekstraktlarının Fe+3 indirgeme kuvvetleri sırasıyla en düşük
seviyede olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde meyve ekstraktlarının antioksidan tayininde kullanılan
Mo(VI) indirgeme metoduna göre, birim hacim meyve ekstraktlarının Mo(VI)’yı Mo(V) indirgeme
kuvveti bakımından en güçlü meyve ekstraktının Şiraz (253.36 µg AE/ml) olduğu belirlenirken bunu
Siyah dut (225.30 µg AE/ml) ve Chardonnay (213.50 µg AE/ml) izlemiştir. Bunların aksine, Can erik
7
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam
Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
(36.57 µg AE/ml), Blackbeauty (71.63 µg AE/ml) ve Stargold (84.20 µg AE/ml) meyve ekstraktlarının
Mo(VI) antioksidan kapasiteleri diğer meyve ekstraktlarıyla karşılaştırıldığında sırasıyla en düşük
seviyede olduğu belirlenmiştir.
Tür
Prinus
avium
Yumuşak
çekirdekli
Meyve
Sınıfı
Sert
çekirdekli
Tablo 3. Farklı Renklerdeki 14 meyve çeşidinin ortalama (ort değer ± sem) meyve ekstraktı DPPH
radikali süpürme aktivitesi (%), Fe+3 ve Mo(VI) İndirgeme Kuvveti (µg/ml Ekstrakt)
Prunus
domestica
Punica
granatum
Malus
communis
Üzümsü
Morus
alba/nigra
Ficus
carica
Vitis
vinifera
Çeşit
DPPH Radikali
Süpürme Aktivitesi
(%)
Fe+3 İndirgeme
Kuvveti
(µg/BHT/ml
Ekstrakt)
Mo(VI)
İndirgeme
Kuvveti
(µg/AE/ml
Ekstrakt)
Napolyon
57.92±1.92g
99.03±4.07d
100.54±1.43f
Stargold
35.19±0.63j
77.83±2.54feg
84.2±1.89f
Blackbeauty
63.19±0.23de
83.16±2.88e
71.63±2.67g
Can erik
29.59±0.27k
62.09±2.66i
36.57±1.07h
Wonderful
89.82±0.58a
180.09±6.70b
185.28±1.11c
Keben
64.94±0.28dc
69.83±7.64hfig
148.01±10.94d
Gala
61.79±1.82fe
77.43±0.70fheg
220.00±6.71b
Granny smith
45.66±0.98i
66.09±0.74hi
129.45±4.65e
Siyah dut
73.79±0.98b
269.56±1.97a
225.3±11.52b
Beyaz dut
66.21±0.12c
80.63±5.35fe
183.3±1.85c
Siyah incir
48.29±0.19h
69.03±2.37hig
192.53±0.23c
Beyaz incir
24.45±0.42l
19.03±3.27j
145.00±3.34d
60.42±0.14f
190.63±3.89b
253.36±2.5a
72.75±0.42b
121.16±3.42c
213.50±6.41b
Şiraz
Chardonnay
Renk
Açık
Koyu
Açık
Koyu
En Düşük
24.45
48.29
19.03
69.03
36.57
Açık
71.63
En Yüksek
72.75
89.82
121.16
269.56
220.0
253.36
Koyu
Meyve ekstraktlarının toplam antioksidan kapasiteleri arasındaki farklılıklar LSD testine göre belirlenerek harflerle ifade
edilmiştir. Aynı kolondaki farklı harfler P≤0.05 seviyesinde farklılığı ifade etmektedir.
Araştırmada kullanılan 14 farklı etanolik meyve ekstraklarının toplam antosiyanin, toplam fenolik ve
toplam flavonoid kapsamlarıyla, DPPH İnhibisyonu (%), Fe+3 İndirgemesi (µg/ml) ve Mo (VI)
İndirgemesi (µg/ml) arasındaki korelasyon tablo 4’te verilmiştir. Meyvelerin antioksidatif özellikleri ile
ilgili olarak yürütülmüş olan birçok araştırmada meyvelerin koyu renkliliği ile antioksidan aktiviteleri
arasında pozitif bir ilişkinin varlığı rapor edilmesine rağmen bu araştırmada meyvelerin antioksidatif
özelliklerinin belirlenmesinde rengin kendi başına bir belirteç olmadığı dolasıyla meyvelerin toplam
antosiyanin kapsamlarıyla DPPH serbest radikali süpürme aktivitesi arasındaki korelasyonun P≤0.05
seviyesinde önemsiz bulunmuşken, meyvelerin toplam fenolik kapsamlarıyla DPPH serbest radikali
süpürme aktivitesi arasındaki korelasyonun P≤0.05 seviyesinde önemli bulunmuştur. Bunlara ek olarak,
Fe+3 indirgeme kuvveti ile meyvelerin sahip olduğu tüm biyoaktif bileşik konsantrasyonu arasında pozitif
yönde ve önemli seviyede bir korelasyonun olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). Araştırmada Mo (VI)
indirgeme kuvveti ile yine meyvelerin sahip olduğu biyoaktif fitokimyasalların konsantrasyonu arasında
pozitif yönde bir korelasyonun olduğu belirlenmişken bu bileşiklerden sadece fenolik bileşiklerle toplam
antioksidan arasındaki korelasyonun P≤0.05 seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).
Araştırmada meyve ekstraktlarının toplam flavonoid kapsamlarının toplam fenolik bileşiklere oranı ile
antioksidatif özellikleri arasında negatif yönde bir korelasyonun varlığı belirlenmiş olup bu ilişki DPPH
serbest radikali süpürme aktivitesi ile Fe+3 indirgeme kuvveti üzerinde önemli bulunmuştur.
8
Özden, M., Özden A. N.
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Tablo 4. Farklı etanolik meyve eksraklarının toplam antosiyanin, toplam fenolik ve toplam flavonoid
kapsamlarıyla, DPPH İnhibisyonu (%), Fe+3 İndirgemesi (µg/ml) ve Mo(VI) İndirgemesi (µg/ml)
arasındaki korelasyon (r)
Toplam Antosiyaninler
(mg/kg)
Toplam Fenolikler
(mg/kg)
Toplam Flavonoidler
(mg/kg)
Toplam Flavonoidler/
Toplam fenolikler
DPPH İnhibisyonu
(%)
Fe+3 İndirgemesi
(µg/ml)
Mo(VI) İndirgemesi
(µg/ml)
0.33
0.82**
0.38
0.60*
0.96**
0.48*
0.30
0.65*
0.32
-0.70* *
-0.64*
-0.30
Asteriskler (*) P≤0.05 ve P≤0.01 seviyelerinde sırasıyla
*önemli ve ** yüksek derecede önemi belirtir.
Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirildiğinde meyvelerin antioksidatif özelliklerini destekleyen
faktörler olarak fenolik bileşiklerin ve flavonoidlerin olduğu anlaşılmaktadır. Elma üzerinde yürütülmüş
bir araştırmada elmanın antioksidan aktivitesinin büyük bir oranı fenolik-flavonoid kapsamından
sağlandığı, DPPH serbest radikali süpürme aktivitesinin fenolik-flavonoid kapsamına bağlı olduğu
bildirilmiştir [29;30].
4. SONUÇ
Günümüze kadar yayımlanmış araştırma sonuçları, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin insan sağlığı
üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilen birçok kronik rahatsızlıkları önlediği veya geciktirdiğini
göstermiştir [31;32]. Bundan dolayı birçok araştırıcı bitkisel besinlerin özellikleri üzerinde çalışmaktadır.
Oksijen kullanan bütün organizmalar, normal metabolik faliyetleri sonucu oluşan aktif oksijen türlerinin,
DNA, yağ ve proteinler gibi biyolojik moleküller üzerinde oluşturabileceği zararı önlemek üzere
mükemmel entegre olmuş antioksidatif sistemlerle donatılmışlardır [33]. Meyve ve sebzelerdeki doğal
antioksidanlardan üzerinde en fazla çalışılanlar flavonoidler, polifenoller, karotenoidler ve vitaminler
olmuştur. Bu bileşikler antikanserojen veya kalp damar koruyucu ajanlar olarak hareket edebilmektedir
[34;35;36]. Bu çalışmada da farklı meyve gruplarına ait açık ve koyu meyve renklerine sahip toplam 14
çeşit meyve seçilerek, meyve rengi ile antioksidan kapasitesi arasında bir ilişkinin varlığı araştırılmış,
araştırma sonuçlarına göre, meyvelerin sahip olduğu renk tonundan ziyade, meyvelerin toplam fenolik ve
flavonoid kapsamları meyvelerin antioksidatif özelliklerini belirleyen önemli belirteçler olabileceği
sonucuna varılmıştır.
5. KAYNAKLAR
1. Langlois, J.H., Kalakanis, L., Rubenstein, A.J., Larson, A., Hallam, M. and Smoot, M., 2000. Maxims
or myths of beauty? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychology. Bulletin. 126:390–423.
2. Rolls, T. E., 1997. Neural Processing Underlying Food selection. In: MacBeth, H. (ed.): Food
Preferences and Taste.–Berghahn Books, pp. 39–54.
3. Loliger, J., 1991. The Use of Antioxidants in Foods. In O. I. Aruoma &B. Halliwell (Eds.), Free
Radicals and Food Additives (pp. 121–150). London: Taylor Francis.
4. Amin, İ., Marjan, Z. M., Foong, C. W., 2004. Total Antioxidant Activity and Phenolic Content in
Selected Vegetables. Food Chemistry 87:581–586.
9
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam
Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
5. Velioglu, Y.S., Mazza, G., Gao, L., and Oomah, B. D., 1998, Antioxidant Activity and Total Phenolics
in Selected Fruits,Vegetables, and Grain Products. Journal of Agricultural Food Chemistry. 46:41134117.
6. Pehluvan, M., Güleryüz, M., 2004, Ahududu ve Bögürtlenlerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi.
Bahçe. 33 (1-2): 51–57.
7. Duthie, S. J., 2007, Berry Phytochemicals, Genomic Stability and Cancer: Evidence for
Chemoprotection at Several Stages in the Carcinogenic Process. Molecular Nutrition and Food Research.
51:665-674.
8. Bilaloğlu, G. V., Harmandar, M., 1999, Flavonoidler. Aktif Yayınevi, İstanbul, 334-354.
9. Saldamlı, İ., 2007, Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara, 463-492.
10. Ozden, M., Vardin, H., Simsek, M., Karaslan, M., 2010, Effects of Rootstocks and Irrigation Levels
on Grape Quality of Vitis vinifera L. cv. Shiraz. African Journal of Biyotechnology. 9(25):3801-3807.
11. Nemanja, M., Popovic, B., Mitrovic, O., Kandic., M., 2012, Phenolic Content and Antioxidant
Capacity of Fruits of Plum cv. ‘Stanley’ (Prunus domestica L.) as Influenced by Maturity Stage and ontree Ripening. Australian Journal of Crop Science. 6(4):681-687.
12. Kayano, S., Yamada, N. F., Suzuki, T., Ikami, T., Shioaki, K., Kikuzaki, H., Mitani, T., Nakatani, N.,
2003, Quantitative Evaluation of Antioxidative Components in Prunes (Prunus domestica L.). Journal of
Agricultural Food Chemistry. 51:1480-1485.
13. Kim, D. O., Jeong, S. W., Lee, C. Y., 2003, Antioxidant Capacity of Phenolic Phytochemicals from
Various Cultivars of Plums. Food Chemistry. 81:321–326.
14. Bureau, S., Renard, CMGC, Reich, M., Ginies, C., Audergon, J. M., 2009, Change in Anthocyanin
Concentrations in Red Apricot Fruits During Ripening. LWT-Food Science and Technology. 42:372–377.
15. Kahkonen, M. P., Hopia, A. I., Vuorela, H. J., Rauha, J. P., Pihlaja, K., Kujala, T. S., & Heinonen,
M., 1999, Antioxidant Activity of Plant Extracts Containing Phenolic Compounds. Journal Agricultural
and Food Chemistry. 47: 3954–3962.
16. Giusti, M. M., Wrolstad, R. E., 2001, Characterization and Measurement with UV-Visible
Spectroscopy. In: Wrolstad, RE, editor. Current Protocols in Food Analytical Chemistry. New York: John
Wiley & Sons. p. F1.2.1–1.2.13.
17. Cemeroğlu, B., 2007, Gıda Analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:34. Ankara, Pp. 535.
18. Wrolstad, R. E., 1976, Color and Pigment Analyses in Fruit Products. In: Agricultural Station Bulletin
624, Oregon State University.
19. Slinkard, K., and Singleton, V. L., 1977, Total Phenol Analysis: Automation and Comparison with
Manual Methods. American Journal of Enology and Viticulture., 28: 49-55.
20. Zhishen, J., Mengcheng, T., Jianmıng, W., 1999, The Determination of Flavonoid Contents in
Mulberry and Their Scavenging Effects on Superoxide Radicals. Food Chemistry, 64: 555-559.
10
Özden, M., Özden A. N.
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
21. Blois, M. S., 1958, Antioxidant Determinations by the Use of a Stable Free Radical. Nature. 181:
1199-1200.
22. Prieto, P., Pineda, M., Aguilar, M., 1999, Spectrophotometric Quantitation of Antioxidant Capacity
Through the Formation of a Phosphomolybdenum Complex: Specific Application to the Determination of
Vitamin E. Analitical Biochemistry. 269(2):337-341.
23. Oyaizu, M., 1986, Studies on Product of Browning Reaction Prepared from Glucose Amine. Japanese
Journal of Nutrition. 44:307-315.
24. SAS, 2003, SAS/STAT User’s Quide. Version 9.1. SAS Institute, Cary, Nort Carolina.
25. Viljevac, M., Dugalic, K., Jurkovic, V., Mihaljevic, I., Tomas, V., Puskar, B., Lepedus, H., Sudar, R.,
Jurkovic, Z., 2012, Relation Between Polyphenols Content and Skin Colour in Sour Cherry Fruits.
Journal of Agricultural Science. 57(2): 57-67.
26. Damar, İ., Ekşi, A., 2012, Antioxidan Capacity and Antocyanin Profile of Sour Cherry (Prunus
cerasus L.) Juice. Food Chemistry. 135: 2910-2914.
27. Karaaslan, M., Vardin, H., Varlıklıöz, S., Yılmaz, F. M., 2014, Antiproliferative and Antioxidant
Activities of Turkish Pomogranate (Punica granatum L.) Accessions. International Journal of Food
Science and Technology. 49:80-90.
28. Hertog, M. G. L., Hollman, P. C. H., Katan, M. B., 1992, Content of Potentially Anticarcinogenic
Flavonoids of 28 vegetables and 9 Fruits Commonly Consumed in Netherlands. Journal of Agricultural
Food Chemistry. 40: 2379-2383.
29. Marinova, D., Ribarova, F., Atanassova, M., 2005, Total Phenolics and Total Flavonoids in Bulgarian
Fruits and Vegetables. Journal of The University of Chemical Technology and Metallurgy. 40(3):255260.
30. Eberhardt, M. V., Lee, C. Y., Liu, R. H., 2000, Antioxidant Activity of fresh Apples. Nature. 405:903904.
31. Steinmetz, K. A., Potter, J. D., 1996, Vegetable, Fruit and Cancer Epidemiology. Cancer Causes and
Control. 2:325-351.
32. Kaur, C., Kapoor, H. C., 2001, Antioxidants in Fruits and Vegetabless-The millennium’s health.
International Journal of Food Science and Technology. 36(7):703-725.
33. Hong, W., Guohua, C., and Ronald L. P., 1996, Total Antioxidant Capacity of Fruits. Journal of
Agricultural Food Chemistry. 44: 701-705.
34. Casto, B. C, Kresty, L. A., Kraly, C. L, Pearl, D. K., Knobloch, T. J., 2002, Chemoprevention of Oral
Cancer by Black Raspberries. Anticancer Reserch. 22:4005–4015.
35. Katsube, N., Iwashita, K., Tsushida, T., Yamaki, K., and Kobori, M., 2003, Induction of Apoptosis in
Cancer Cells by Bilberry (Vaccinium myrtillus) and The Anthocyanins. Journal of Agricultural Food
Chemistry. 51: 68–75.
11
Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) 1-12
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam
Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
36. Stoner, G. D., Kresty, L. A., Carlton, P. S., Siglin, J. C., and Morse, M. A., 1999, Isothiocyanates and
Freeze- Dried Strawberries as Inhibitors of Esophageal Cancer. Toxicological Sciences. 52:95–100.
12
Download

İndir - Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi