T.C.
SAGLIKBAKANLIeI
ISTANBULMEDENIYETUNIVERSiTESI
GOzTEPEEGiT主MVEARASTIRMAHASTANESi
…/…/2014
FjYATARASTIRMAFORMU
\タ/
Sayln
∴千
Fax
A箪agldacinsi/ozellikleriteknik鉾rtlamVemlktarLyaZlllmalzemeler′軌amir4734sayLllKam旧hale
Kanununag6resatmallnaCaktlr・Yakla$lkmali)′etHyatLarmlZIIDVhari906.06.2014Jarihsaat17・00・akadar
bildirilmesimrlCaederim.
TeknikSartnameeldedir.
HASIBEYILDIRJCI
謹講書器監浩蕊㌫廟imYA。I。LAN S言嵩誌器:usu
5KALEM‖ⅥALZEMETALEBI
I nIIiktarl
LL」PRicKTESTA[…型型
PRicKDERiTESTIAPLlKATORU
i_iJ pRbKTESTSOLUsYONU但BIl娃返し
llOOOO
−一十_乙_、m〉_」些里 」
苫「器十三塑堕旦」一一聖堂L」
」三一工−一一一一一一一一一一一一一一一一一喧し __ _____」⊥____一子一理聖二」
Not:KULLANILh・IAYANMALZEMELERIADEEDiLECEKTiR.
L甜enFiyatTekliflerinlZiKendiProformaFaturanlZlaG6nderiniz.
TeⅢfterhIIutlakaimzalLVeKa函OLacaktIr・jmzaLJVeKa軸hazLrlanantekllfIeraSagJdakimail
adresineg6mderilebilir.
Adres:Dr・ErkinCad・Goztepe−Kadlk6y/ISTANBUL 主rtibat・NEViNGAVAZ
TeIefon:02165709464
FaX ・02163664073
NIaii :♀0枚epesatinalnla@QnlaiLcom
NOT:h哩//:、湘rVtr・Sbgoztepehastanesi.go、′.tr/
HASTANEMIZADRESINDENTEKNIK;ARTNAMEGORULEBILiR.
EKIB:
GEREKCERAPORU:
1.Ale串 testlerini Anadolu yakasmda yaPan tek Dematolqji Klinigi
OlmamlZ,bunedenlestirekliyogunsevkalmamlZ
2.Bacak tllseri 箪kayetiile baS、′uran hastalarln 90klu菖u ve etyolqiik
ara中malelnaleヰitestleriningerekliligi
3.AlerjiUnitesindehaftallkrandevusayllarlnm90klugu
GerekCeyi Dtizenleyen
●
PRtCKTESTTRI0億KSARTNAMESi
l.TfBtgolusyOnamdaaIleljenler%50gliserOIi印幡n静zyoIqj塵saIine eCl壷Ilde
(細劃nt曲調le鳩k%4庭noluep鵬St訂VeedihiSolmah・
2.KonganhByO血1000OBUhnl.ve5000SBUIml.IikolmalJdlI.
3.3ml.脱をⅢ山Ikh湾elerdevealIe喜iengnlplannagOrc 祷kq地Bnde銃ik
renklerdeolmahdr.
4.TestkthQretimindeiI卸ikmmtaJl允ndanonayLqumSkomOImI調ruiletcslh。
dil調節i既鴫lⅢ鳩胸ir.
5.Testtl蘭nledveithdadieins鴫hkbakmllgIimivekontrolbelgeSIIll額畑utelmah血
6.HeT湾eninOzefinde同山lkodu,ismi,do勾1,SOnkullanmatanihi,組曲mma即的,
鎗轟ve徳田Ⅲm閲動噌1.的edci範maad,出場立y復田101mdld山.
7・謀諜盤語露 盤譜 拙拙h町 境r地ma鵬u・
8.Me部隊競So腿yonann両脚lich血判mslr的mhSt庵UKZ加cm
(2・8cc)kumllamaqygmolaIikmuhぬzaedilmelidlr.
′l イ
●
AEROALLERJEN PRICKTESTPANELLERi
● D.Fahnae
● D.PteronyslnuS
・Storagemites(AcarLISSiro,Glyciphagusdomesticus,lepidoglyphus
des直uctor,TyroplmguSputl・eScentie)
● Altemariaaltemata
・Aspergillusmmigatus
● Sdhesoludon
● Histamine
●
● Se邸屯ller
● K鋤田崎1㍍
● Hu由ller
● Papa吋a由11er
・K絃ay暗色Ⅱ舗
● C創れ,
● Ihl釦nur
● Kavak
・3qmm(Domuzayngl,h如izehi,CayIrkeIpkuyrugu)
● Artemisiavdgaris
● S誼rotu
● Secdecerede
● Altemariaaltemata
● Kuzukua速
●
⊥
pRICKTESTAPl.IKATe
AIIlik拙rdeIiidedtestleriiiletIeraberkulImlmiCmyapllm1801mahdIr
2.Ap欣孤靭pl鯛問同訓m紬nul
ediimiiOImal一,tekkuli狐lmLIkolmalldIr
3.ApIih船山it,埠IIkI馴rl
血15−20cmtIO如kbtllmmdl,herale事testiuyguIaJmSI
4.’ノ07
∞n鮎lnh能水siyonlann
噌m腿l孤Ie町側dir・・
Her両肘償ro画調nVc
ilmbdaidaolmdldlr・
AplikB,erdispoSable
dm. iIgIndfnamm一§・Kontrolbclgesi,ibmzCt田cbiImdidiJ・・
AplikaidrTCSagllk
Ap鵬幻or関田旺心細
)nceSibeleesinehaizolmaI−d−r・
′ タグ:・
/フ
…
PRicKTESTTEKNiKSARTNAMESi
l.TcstsoIusyonlanndaallebcnler%SOgIiseroli9erentizyolqiikSalineieerisindc
Ce如ndtmlerek%4免noliIcpreserveedimisolm血・
2.KonsamtmsyonlaLrlO00OBU/ml・Ve5000SBU/ml・likolrmlldlr・
3.3m1.1ikda血山田S料lerdevcdIeかn帥lplmna86rcsiSekapammde如撮
renmerdeolm確ldr.
4.TestkhnBretimindeiIgilikunmtaTaandanonayIamlSkontrolmporuileteslim −
diImeSigc鳩hekl虞ir・
5.Testt龍山crivcithal8両einS鴫llkb覆耗mt向imivcko血olbelge立mcvcuto血1血
6.Heri将nintlzerindeumnkodLi,ismi,dozajl,SOnkullanmatari時saklanmko印llan,
$erive寧坤inumamSl,山Cticifimaadl,adresiyazIllOlmaJldIr・
7・霊監護謡藷曇豊津kil鵬u即断融湘ku叫
●
8.Ale郎TeStSoliゆOnlannkD問mi事inulaslmSl調IndaSC応UKZ的CIR
(2−8oC)hmll nauygunolaJakm−JhafazaedilmeIidir・
/− I
圏
URH瞭ERveATOPiKDE習AmPRICKTESTPANELLl亜u
l
l.Sm/ineksutq/Cow−smiIk/Kuhmilch
2Ceviz/Ceviz/WaInut/WaInu8
3.YernstigiNerflStIgI/Erdnu0
4.Soya創izi
5.ArpaunuArpaunu/GerstenmehI
6.Bu菖daykepegi/Bugdaykepegi/Wheatbran/Weizenkleie
7,Yulafmu/Yulafunu/Oatnour/Hafermehl
● 8.Pk庇muS。丘。血lis/cm仰狐。
10.01eaeuopaea/Zeytina菖acl/01ive/01ive
ll.Ambrosia/Ragweed
12.Cladosporitmherbarum
13.K6pekepiteli/Dogepith/Hundepim
14.Cockroach/Blatellagemanica
15.Tavukhhicken
16.Feamermix
● 18・Eggwhite
19.Eggyolk
16.Latex
17.Histamin
18.Serum五zyolqiik
‘ h
TESTIQULTRACHAMBERTEKNiKSARTNAMESi
● Testchamber,birku同dalOObamtolmalldlr.
● Herbirbantta100daclkoimalldlr.
● Alle士iitestchmberodaclklankareseklindeolmalldlr.
● Panelin静zerindekilOb6mm龍kapatacaksekildekalmbirplastikk坤ak
● Testchamberlarpolipropilen,yaPlSkammaddesiakril−POlimeryami
antialle重jikolmalldlr.
● Miatlm2ylldanazolmamalldlr.
●
ナノ●
ヾブ ̄
YAMATESTALLER肥NLERjTEKNIKSARHNAMESi
TESTMADDESiNiNOzELL主KLERi:
・AlleIjenler5ml’likemdirilmiskapalleniektbrlerieindebulunmalldlr・
・Herbira11erien80−100testlikolmalldlr・
・Alle重ienlerinsonkullanmatarihi2yllolmalldlr・Sonktm郎nmatarihi2
ylldanklSaOladarlyllllgmauCretSizdesteklemelidir・
・Alle重jenlering批1mkhayattaneleriieerdi菖inedairbilgifbmmolmalldlr・
・AlletienlerplastiktqpsilerieindekullanmahazlrOlarekteslim
edilmelidir.
●
・Herbiralle重jennumaralandlnlmlSOlmalldlr・
・Miatlan2ylldanazolnmmalldlr・
・Bacak融seriserisi27alleもenleemelidir
高 ̄一高
●
BACAKULSERisERisi
1.AmerchoILlOl
X
2.Fusidicacidsodiumsalt
h
DV
W
ト6
3.Chlomexidinedigluconate
x
4.Benzalkoniumchloride
Dg&
E6
7.cctearylalcohol
8.BHT
(
E6
10.Benzoylperoxide
11.Propyleneglycol
12.mpolis
h
13.miome鵬01
14.Sorbicacid
●
&
踐ニ
&&友
6
E
H
X
D6
DF
Ev
ネ
4ヤ8
「
ヨ匁R
FR
W7
'F
V柳ニV
テ#
ニV
V逍トヨW&7W&
F蒙芳
x
ト7&U4
WF也7Vヌ
&&友ヨ
8
示リ
D'VFV踟6芳R
ラ
EF螺
9.Chloramphenicol
ニ
EG&帽ネニ
5.Nitro允m避One
6.Baci仕ach
6問
ニ
ヲ
s
&
6WF
ヌ
庸
FR
6WF
ヨ芳R
ニ芳也棉W&V
芳也棉W&V
ヌF
FR
&ヨ翌
FR
ニ
FR
Download

Pdf formatında görmek için tıklayınız