Nazım ANIL
Yeminli Mali Müşavir
TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER
12.5.2014
KDV Md.: 9/1
KDV GUT:I-C-2.1.5
KALDIRILAN KDV GT : 117
Madde 9
1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin,
kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve
gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi
alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu
tutabilir.
2
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER 2
12.5.2014
Bu maddeye göre Maliye Bakanlığı;
- Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî
merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde,
ve
- Vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla,
vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu
tutma yetkisine sahiptir.
İşlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa
edilen kişi ve kurumlardır(alıcılar).
3
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER 3
12.5.2014
Tevkifatın Niteliği
İki çeşit tevkifat vardır:
1-Tam tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin
tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip
ödenmesidir.
Aşağıdaki işlemlerde tam tevkifat uygulanır.
-İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de
Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler
-Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve
Hizmetler
-Kiralama İşlemleri
-Reklâm Verme İşlemleri
4
2-Kısmi tevkifat:
12.5.2014
Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının,
işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.
Diğer kısım ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan
edilip ödenir
Kısmi tevkifat yapacak olanlar:
a-KDV mükellefleri,
b-Belirlenmiş alıcılar.
(5018 sayılı kanuna ekli cetvelde yer alan kamu kuruluşları,
kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli
kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli
sandıkları, bankalar, KİT’ler, Özelleştirme kapsamındaki
kuruluşlar, Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler,
5
kalkınma ve yatırım ajansları, Okul aile birlikleri ve Aile Hekimliği
kurumları.
KıSMI TEVKIFATA TABI IŞLEMLER,TEVKIFAT ORANLARı
VE TEVKIFAT YAPACAK ALıCıLAR 1
Tevkifat
Oranı
Alıcılar
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen
Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
2/10
B.Alıcılar
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri
Hizmetler
9/10
B.Alıcılar
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil,
Bakım ve Onarım Hizmetleri
5/10
B.Alıcılar
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
B.Alıcılar
İşgücü Temin Hizmetleri
9/10
KDV+B.Alıcılar
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
KDV+B.Alıcılar
12.5.2014
Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 1
6
KıSMI TEVKIFATA TABI IŞLEMLER,TEVKIFAT ORANLARı
VE TEVKIFAT YAPACAK ALıCıLAR 2
12.5.2014
Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 2
Tevkifa
t Oranı
Alıcılar
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon
İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere
Aracılık Hizmetleri
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma /
Götürme Hizmetleri
5/10
KDV+B.Alıcılar
9/10
KDV
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı
Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10
KDV+B.Alıcılar
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
7/10
KDV+B.Alıcılar
Servis Taşımacılığı Hizmeti
5/10
KDV+B.Alıcılar
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
5/10
B.Alıcılar
Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
5/10
B.Alıcılar
7
KıSMI TEVKIFATA TABI IŞLEMLER,TEVKIFAT ORANLARı
VE TEVKIFAT YAPACAK ALıCıLAR 3
Tevkifat Alıcılar
Oranı
Külçe Metal Teslimleri
7/10
KDV+B.Alıcılar
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun
Ürünlerinin Teslimi
5/10
KDV+B.Alıcılar
Hurda ve Atık Teslimi
5/10
KDV+B.Alıcılar
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam
Hurda ve Atıklarından Elde Edilen
Hammadde Teslimi
9/10
KDV+B.Alıcılar
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post
ve Deri Teslimleri
9/10
KDV+B.Alıcılar
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
5/10
KDV+B.Alıcılar
12.5.2014
Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler
8
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER 8
12.5.2014
Tevkifatın Beyanı
Sorumlu (Alıcı) Beyanı:
Tevkifat, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir. Sorumlu
sıfatıyla beyan edilen tutar, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim
konusu yapılabilir.
Malı Teslim Eden veya Hizmeti Yapan(Satıcı) Beyanı:
Malı teslim eden (satıcı), I Nolu KDV beyannamesinde, Matrah
bölümünde “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna tevkifat
uygulanan bedeli ve vergi kısmına tevkifata tabi olmayan kısmı
yazar.
9
TEVKIFATA TABI IŞLEMLERDE KDV IADESI VE
DEĞIŞIKLIKLER 9
12.5.2014
Neden KDV Tevkifatında İade Var ve İade
Edilecek Tutar ?
Satıcının KDV Beyannamesinde hesaplanan KDV’si
alıcı tarafından beyan edilen tevkif edilen KDV kadar
az beyan edildiğinden devreden KDV’si fazla
çıkmaktadır. Bu nedenle, fazla olan devreden KDV
iadeyle giderilmektedir.
İade olarak talep edilen tutar, işlemin bünyesine giren
KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenir.
Tevkifat yapmak için KDV dahil bedelin 1.000 TL’yi
aşması gerekir.
10
1-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER 10
12.5.2014
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı
ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,
- Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek
KDV listesi,
- Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü
gösteren liste.
11
TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 1
İADE KONUSU
TEMİZLİK,
BAHÇE VE
ÇEVRE BAKIM
HİZMETLERİ
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
HER TÜRLÜ
YEMEK SERVİSİ
VE
ORGANİZASYON
HİZMETLERİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
VİR
Yok
5.000
ETÜT, PLANPROJE,
DANIŞMANLIK,
DENETİM VE
BENZERİ
HİZMETLER
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
VİR
Yok
5.000
MAKİNE,
TEÇHİZAT,
DEMİRBAŞ VE
TAŞITLARA AİT
TADİL, BAKIM
VE ONARIM
HİZMETLERİ
VİR
VİR
Yok
Yok
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
12.5.2014
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
NAKDEN İADE
12
TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 2
İADE KONUSU
FASON OLARAK
YAPTIRILAN
TEKS. KONFEKS.
İLE FASON
AYAK.VE ÇANTA
DİKİM İŞLERİ VE
FASON İŞLERLE
İLGİLİ ARACILIK
HİZMETL.
YAPI DENETİM
HİZMETİ
SERVİS
TAŞIMACILIĞI
HİZMETİ
HER TÜRLÜ
BASKI VE BASIM
HİZMETİ
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
VİR
VİR
VİR
VİR
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
5.000
5.000
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
12.5.2014
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
NAKDEN İADE
13
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 3
İADE KONUSU
İŞGÜCÜ TEMİN
HİZMETİ
TURİSTİK
MAĞAZALARA
VERİLEN
MÜŞTERİ
BULMA/GÖTÜRME
HİZMETİ
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
VİR
VİR
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
12.5.2014
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
NAKDEN İADE
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
14
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 4
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
SPOR
KULÜPLERİNİN
YAYIN, İSİM
HAKKI VE
REKLÂM
GELİRLERİNE
KONU
İŞLEMLERİ
TEBLİĞDE YER
ALMAYAN 5018
S.K. DA YER
ALAN
KURULUŞLARA
BU TABLODA
YER ALMAYAN
HİZMETLER
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
12.5.2014
YAPIM İŞLERİ
İLE BU İŞLERLE
BİRLİKTE İFA
EDİLEN
MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE
ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ
NAKDEN İADE
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
15
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU
(TESLİM) 5
İADE KONUSU
KÜLÇE METAL
TESLİMİ
BAKIR, ÇİNKO,
ALÜMİNYUM
VE KURŞUN
ÜRÜNLERİNİN
TESLİMİ
METAL,
PLASTİK,
LASTİK,
KAUÇUK,
KÂĞIT, CAM
HURDA VE
ATIKLARININ
TESLİMİ
PAMUK,
TİFTİK, YÜN
VE YAPAĞI İLE
HAM POST VE
DERİ TESLİMİ
AĞAÇ VE
ORMAN
ÜRÜNLERİ
TESLİMİ
RAPORSUZ
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
12.5.2014
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
NAKDEN İADE
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
16
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 16
12.5.2014
NOT:
1-Tabloda yer alan 5.000 TL’lik had, 2.000 TL olarak
uygulanmakta iken 122 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile
1 Mart 2013 tarihinden bu tebliğin uygulanma tarihine
kadar 4.000 TL olarak uygulanmıştır.
2- İndirimli teminat uygulaması, eski uygulamada
yoktur.
17
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 17
İadede Tercih Kullanma:
12.5.2014
Tevkifata tabi tutulan KDV’nin, iade konusu yapılmama tercihinde
bulunan alıcı, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade
talep etmeleri mümkündür.
Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı iade olarak
gösterdikten sonra, bu tercihlerinden vazgeçmeleri de mümkündür.
Bu durumlarda iade beyanının yapıldığı dönem için düzeltme
beyannamesi verilecektir.
18
II-İSTİSNADAN KAYNAKLANAN İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER
12.5.2014
Neden İade?
KDV Kanunu’nun 32'nci maddesine göre, 11, 12, 13, 14,
15 ve 17/4-s maddeleri ile Geçici 17'nci istisna olan
işlemlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen vergi, bu işlemleri yapanlara iade
edilmektedir.
İade işleminin amacı, yüklenilen verginin indirim
konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde
bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesidir.
19
KDV İADESİNE KONU İSTİSNALAR
A-İHRACAT İSTİSNASI
12.5.2014
1.Mal İhracı
1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracatı İstisnası
1.2.Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan
Satışlar(Bavul Ticareti)
2. Hizmet İhracı
3. Roaming Hizmetleri
4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV
Hesaplanarak Yapılan Satışlar)
6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır
Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç
Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde 20
Tecil-Terkin Uygulaması
A. İHRACAT İSTİSNASI 2
Mal İhracı
1.1-Gümrük Beyannameli Mal İhracı
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT : II-A-1.1
KALDIRILAN KDV GT: 1, 4, 9,19, 46, 58, 84, 86, 96,
107, 110
1.
12.5.2014
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 1
21
İHRACAT ISTISNASı 3
12.5.2014
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 2
İstisnanın Kapsamı
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den
istisnadır.
-Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya
ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.
-Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere
ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme
şeklindeki teslimler ihracat teslimi kapsamındadır.
-Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklara yapılan söz
konusu teslimler ihracat istisnası kapsamına girer.
İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş
olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem (gümrük
beyannamesinin kapanma tarihi-fiili ihraç) KDV beyannamesi ile
beyan edilir.
22
A. İHRACAT İSTİSNASI 4
12.5.2014
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 3
-İhracat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?
İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş
olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem (gümrük
beyannamesinin kapanma tarihi-fiili ihraç) KDV beyannamesi ile
beyan edilir.
Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, malın serbest
bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl
olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu
tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest
bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.
-İhracat Bedelinde Hangi Kur?
İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinden önceki
ilk yayınlanmış bulunan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
üzerinden TL’ye çevrilir.
23
İHRACAT ISTISNASı 5
12.5.2014
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 4
Gümrük Beyannamesi Olmayan Mal İhracatları
-Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat
teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına
gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük
müdürlüğü tarafından onaylanan elektronik ticaret gümrük
beyannamesi ile tevsik edilir.
-Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük
beyannamesi veya listesi ile tevsik edilir. Bu durumda ayrıca,
bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de
ibraz edilmelidir
24
A. İHRACAT İSTİSNASI 6
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 5
12.5.2014
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Satış faturaları listesi
- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan
ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla
gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
25
A. İHRACAT İSTİSNASI 5
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
NAKDEN İADE
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1.1-MAL İHRACATI İSTİSNASI İADESİ
11/1-a
4.000
TEMİNAT,
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNAT,
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
11/1-a
Yeni
26
A. İHRACAT İSTİSNASI 6
12.5.2014
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA
İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ)
KDV Md.: 11/1-b-1
KDV GUT:II-A-1.2
KALDIRILAN KDV GT : 1, 43, 61, 64, 71, 84, 87, 93, 96, 110, 114
27
A. İHRACAT İSTİSNASI 9
12.5.2014
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE
YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) 2
İstisnanın Kapsamı
İstisna İzin Belgesi alan mükellefler, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel
fatura ile yaptığı satışları KDV hesaplamadan yapar.
İhraç edilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay
içinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına
çıkarılması gerekir.
İade için satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması
gerekir. Tebliğ öncesi bu bedel 600 TL’dir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen
birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.
28
A. İHRACAT İSTİSNASI 10
İade İçin Gerekli Belgeler
12.5.2014
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA
İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) 3
- Standart iade talep dilekçesi
- Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya
da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan
liste
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
(-Döviz Alım Belgesi , bu tebliğle kalkmıştır.)
29
A. İHRACAT İSTİSNASI 11
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) İADESİ
11/1-b-1
4.000
TEMİNAT,
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNAT,
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
11/1-b-1
Yeni
30
A. İHRACAT İSTİSNASI 12
12.5.2014
2. HİZMET İHRACI
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT:II-A-2
KALDIRILAN KDV GT : 26, 30 ,65, 84,113
İstisnanın Kapsamı
Yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna
edilmiştir.
Bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için,
-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
-Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
gerekir.
31
A.İHRACAT İSTİSNASI 13
12.5.2014
2. HİZMET İHRACI 2
Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı,
yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri
belge ile belgelenir.
Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de
yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin
yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olmasıdır.
-Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracı
kapsamında değerlendirilmez.
32
A.İHRACAT İSTİSNASI 14
2. HİZMET İHRACI 3
12.5.2014
Örnekler:
1-Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin ihraç
ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı
kapsamında değerlendirilir.
2-Türkiye’deki bir firma, yurtdışında inşa edilecek bir yapının proje
çizimi yapmış ve bedelini tahsil etmiştir. Bu iş hizmet ihracıdır.
3-Türkiye'de faaliyette bulunan şirket, yurtdışında yerleşik bir
firma için, bu firmanın Türkiye'den satın aldığı tekstil ürünlerinin
temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır.
Şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı
kapsamındadır.
33
A.İHRACAT İSTİSNASI 15
2. HİZMET İHRACI 4
- Standart iade talep dilekçesi
12.5.2014
İade İçin Gerekli Belgeler
- Hizmet faturası veya listesi
- Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir
belge, banka dekontu vb.)(Ödeme belgesi, istisnanın beyanı için
zorunlu değildir, iade veya mahsup için gereklidir.)
- Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV
listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
34
A.İHRACAT İSTİSNASI 16
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
12.5.2014
NAKDEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
Var
Var
Var
Var
2. HİZMET İHRACI İSTİSNA İADESİ
11/1-a
Eski
11/1-a
Yeni
4.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Yok
TEMİNAT
veya VİR
VİR
Yok
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM
VİR
35
İHRACAT ISTISNASı 17
Uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında
yurtdışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming
hizmetleri, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı olmak kaydıyla
KDV’den istisnadır.
Roaming, farklı ülkelerdeki GSM ve haberleşme şirketlerinin
birbirlerinin abonelerine kendi ülkelerinde verdiği
haberleştirme hizmetidir.
Söz konusu istisna roaming anlaşması kapsamındaki bütün
haberleşme ve iletişim hizmetleri bakımından geçerlidir.
12.5.2014
3. ROAMİNG HİZMETLERİ
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT: II-A-3
KALDIRILAN KDV GT: ?
36
A.İHRACAT İSTİSNASI 18
3. ROAMİNG HİZMETLERİ 2
12.5.2014
İade İçin Gerekli Belgeler (Yeni)
-Standart iade talep dilekçesi
- Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına
ilişkin yazı
- Roaming hizmeti faturaları veya listesi
- Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV
listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
37
A.İHRACAT İSTİSNASI 19
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
12.5.2014
NAKDEN İADE
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
3-ROAMİNG HİZMETLERİ İSTİSNASI İADESİ
11/1-b-1
Eski
11/1-b-1
Yeni
---------
-----------
-----------
-----------
------------
------------
------------
---------------
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
-------------
Var
38
A.İHRACAT İSTİSNASI 20
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT: II-A-4
12.5.2014
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN
FASON HİZMETLER
KALDIRILAN KDV GT:110
Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV’den
istisnadır.
Ana madde ve malzemelerin serbest bölgeden gönderilmesi ve fason
hizmete konu malın yeniden serbest bölgeye gönderilmiş olması gerekir.
Fason hizmetler dışında, Türkiye’den bu bölgelerde faaliyet gösterenlere
yapılan hizmetler KDV’ye tabidir.
39
A.İHRACAT İSTİSNASI 21
12.5.2014
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN
YAPILAN FASON HİZMETLER 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Fason hizmet faturaları veya listesi
- Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine,
yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük
beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge
aslı veya örneği
- Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
40
A.İHRACAT İSTİSNASI 22
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
Var
Var
Var
Var
12.5.2014
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-a)
İNDİRİML
İ
TEMİNAT
İNDİRİML
İ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
MAHSUBEN İADE
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER İSTİSNA İADESİ
11/1-a
4.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Eski
11/1-a
Yeni
Yok
Yok
Yok
Yok
41
A.İHRACAT İSTİSNASI 23
12.5.2014
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET
ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN
SATIŞLAR)
KDV Md.: 11/1-b
KDV GUT: II-A-5
KALDIRILAN KDV GT: 5, 6, 43, 51, 61, 64, 71, 114, 118
Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların vergi dairesinden "İzin
Belgesi" almış mükelleflerden satın alarak Türkiye dışına
götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı
sırasında iade edilir.
42
A.İHRACAT İSTİSNASI 24
12.5.2014
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET
ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 2
Kapsam
-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listede yer alan (petrol
ürünleri) mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal
teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir.
-Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı
malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 100 TL’nin
üstünde olması gerekir. Bu tebliğden önce de bu bedel geçerliydi.
-Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı
firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığından "Yetki Belgesi" almak üzere
başvuru yapabilmesi için, asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den
1.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
43
A.İHRACAT İSTİSNASI 25
12.5.2014
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET
ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN
SATIŞLAR) 3
Verginin Alıcıya İade Edilmesi
-İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması
-İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması
-Verginin Elden İadesi
-İadenin Avans Olarak Ödenmesi
-Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade
44
A.İHRACAT İSTİSNASI 26
12.5.2014
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET
ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN
SATIŞLAR) 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı
örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması
halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin
onaylı örnekleri)
- İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
45
A.İHRACAT İSTİSNASI 27
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-1-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
NAKDEN İADE
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) İADESİ
11/1‐b
4.000
TEMİNAT YMM veya VİR
YMM veya VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
5.000
TEMİNAT YMM veya VİR
YMM veya VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Eski
11/1‐b
Yeni
46
A.İHRACAT İSTİSNASI 28
12.5.2014
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE
FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
KDV Md.: 11/1-b-2
KDV GUT: II-A-6
KALDIRILAN KDV GT:90
Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi
bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın
alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları
dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri
KDV, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.
47
A.İHRACAT İSTİSNASI 29
12.5.2014
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR
İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA
YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2
Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak mal
teslimi ve hizmet ifaları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir
giderlerini kapsamalıdır.
Fuar, panayır ve sergilere katılımda ise mal teslimi ve hizmet
ifasının münhasıran bu işlerle ilgili olması gerekir.
KDV iadesi, İstanbul’da Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne;
Fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin
yapıldığı yerdeki belirlenen vergi dairesi tarafından yerine getirilir.
İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV
dahil fatura düzenleme sınırını aşması gerekir.
48
A.İHRACAT İSTİSNASI 30
İade İçin Gerekli Belgeler
-Tebliğin ekinde yer alan (EK:5)iade talep formu,
-İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde
noter onaylı “vekaletname” belgesi,
-Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması,
taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması
halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,
-Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi
mükellefiyeti” belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu
belgenin yeniden ibrazına gerek yoktur.)
-Yapılan harcamalara ilişkin fatura veya serbest meslek
makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri.
12.5.2014
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR
İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA
YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 3
49
A.İHRACAT İSTİSNASI 31
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
RAPORSU
Z
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSU
Z
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
12.5.2014
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-1-2)
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİMVE
HİZMETLERDE İSTİSNA İSTİSNA İADESİ
11/1-2
1.000
TEMİNAT
veya VİR
VİR
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
1.000
TEMİNAT
veya VİR
VİR
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Eski
11/1-2
Yeni
50
A.İHRACAT İSTİSNASI 32
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA
12.5.2014
KDV Md.: 11/1-b-3
KDV GUT: II-A-7
KALDIRILAN KDV GT:113
Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan
yabancı yapımcılar, Türkiye'de KDV, gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetleri olmaması
kaydıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan
sinematografik eserlerin yapımına ilişkin olarak verilen çekim izin
süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetler
için bu istisnadan yararlanabilir.
51
A.İHRACAT İSTİSNASI 33
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 2
12.5.2014
İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV
dahil fatura düzenleme sınırını (2014 yılı 800 TL)aşması gerekir.
Türkiye’deki faaliyetin tamamlanmasından sonra bu uygulama
kapsamında talep edilecek KDV iadelerini yerine getirmeye Ankara
Başkent Vergi Dairesi, İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesi ve İzmir
Konak Vergi Dairesi yetkili kılınmıştır.
İade talepleri bu dairelerden herhangi birisine yapılabilir.
Nakden iade talebi, vergi dairesi tarafından sadece YMM raporuna
göre yerine getirilir.
52
A.İHRACAT İSTİSNASI 34
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 3
-Vergi Dairesine dilekçe,
12.5.2014
İade İçin Gerekli Belgeler
İade YMM Raporu ile yapılır. YMM Raporunda;
-Yabancı sinema yapımcıları tarafından Kültür ve Turizm
Bakanlığına Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari
Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde yapılan başvuru kapsamında, bu
Bakanlığa verilen bütün bilgiler ile alınan bütün izinlere, işlemlerin
safhalarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak yer verilir.
-KDV iadesine konu mal ve hizmet alımları ile ithalata ilişkin
fatura ve benzeri belgeler,
-Gümrük makbuzlarının dökümünü gösteren bir liste,
53
A.İHRACAT İSTİSNASI 35
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-1-b-3)
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
NAKDEN İADE
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
7-YABANCI Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
11/1-b-3
Yok
YMM
Yok
Sınırsız
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
YMM
Yok
Sınırsız
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Eski
11/1-b-3
Yeni
54
A.İHRACAT İSTİSNASI 36
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI
KDV Md.: 11/1-c
KDV GUT: II-A-8
KALDIRILAN KDV GT:23, 25, 26, 27, 46, 62, 77, 84, 87, 91, 95, 99, 104, 112
Kapsam
İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen
mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez.
Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan
edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil
olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından
itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
55
A.İHRACAT İSTİSNASI 37
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 3
Ödenecek KDV çıkmaması nedeniyle tecil edilecek vergisi
bulunmayan mükellefler ise bu tarihten itibaren iade talep
edebilirler.
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda,
“İstisna İzin Belgesi” alan mükelleflere imalatçılar tarafından
yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c)
maddesi kapsamında işlem yapılabilir.
İstisna izin belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların
tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen
özel fatura nüshası ibraz edilir.
56
A.İHRACAT İSTİSNASI 38
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 4
12.5.2014
Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar ve İmalatçı
Belgesi
Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.
İmalatçının durumuna göre aşağıdaki belgelerden (imalatçı
belgesi)herhangi birine sahip olmalıdır;
- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, Gıda
işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi)
herhangi birine sahip olması,
- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,
- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil
Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına
sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,
gerekmektedir.
57
A.İHRACAT İSTİSNASI 39
İmalatçı Belgesi Vergi Dairesine Verilecek
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 5
İmalatçı şartlarına sahip olan imalatçılar, ihraç kaydıyla
ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere
“imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer
örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar
bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.
İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin
kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.
58
A.İHRACAT İSTİSNASI 40
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 6
Uygulama Kapsamına Giren Mallar
İhracatçı, ihraç kaydıyla aldığı malı imalatçının teslim ettiği şekilde
ihraç etmelidir.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası
niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya
malzemesi olarak kullanılan malların tesliminde tecil-terkin
uygulanabilir.
Bunun için bu malların yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen
faturada ve gümrük beyannamesinde asıl malla birlikte yer alması
gerekir.
59
A.İHRACAT İSTİSNASI 41
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 7
12.5.2014
İhracat İçin Ek Süre Verilmesi
İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir
sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen
ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve
defterdarlıklar tarafından değerlendirilir.
Ek süre ihracatçılar tarafından en geç üç aylık sürenin sonundan
itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığı veya
defterdarlığa verilecek bir dilekçe ile istenir.
İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya
beklenmedik durumu belirterek, bu dilekçeye yalnızca ihraç
kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekler.
Ek süre üç ay ile sınırlıdır.
60
A.İHRACAT İSTİSNASI 42
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 8
12.5.2014
İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 1
İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri ya da
süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, ihraç kaydıyla yapılan teslim
mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.
Bu durumda, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil
olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren her ay için %1,40
gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil olunur.
Ancak, ihraç kaydıyla teslim edilen malların mücbir sebepler nedeniyle
ihraç edilememesi halinde tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren
ilgili dönemler için geçerli tecil faizi (yıllık %12) ile birlikte tahsil olunur.
61
A.İHRACAT İSTİSNASI 43
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 9
İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 2
İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi
üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi
halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan
KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin
sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir.
Bu kapsamda, imalatçıya ödenen KDV o dönemi kapsayan takvim
yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkündür.
Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan
bu tutarlar, KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.
62
A.İHRACAT İSTİSNASI 44
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 10
12.5.2014
İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 1
İhracatçıların yurtdışına teslim ettiği mal karşılığında aldıkları
vergi iadesi, kur farkı ve kaynak kullanımı destekleme primleri
üzerinden KDV hesaplanması söz konusu değildir.
İhracatçılar tarafından, ihraç kaydıyla mal aldıkları imalatçılara,
malın satın alındığı dönemden ve ihracattan sonra reklamasyon,
vergi iadesi, kur farkı, kaynak kullanımı destekleme primi, faiz vb.
unsurların kısmen veya tamamen aktarılması ihraç kaydıyla teslim
bedeline dahildir.
63
A.İHRACAT İSTİSNASI 45
İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 2
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 11
İhracatçılar tarafından imalatçılara yapılan ödemelerde, imalatçı
tarafından ihracatçı adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura
düzenlenir ve bu faturada KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahsil
edilmediğine dair bir açıklama yazılır, ödemenin kaynağı olan ilk
ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük
beyannamesine tarih ve numara belirtilmek suretiyle atıfta
bulunulur.
İmalatçı, faturada gösterdiği KDV’yi, fatura tarihini içine alan
döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de
indirilecek KDV olarak beyan eder.
64
A.İHRACAT İSTİSNASI 46
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 12
İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik
İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar
tarafından imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanır. Bu
faturada hesaplanan KDV ihracatçı tarafından beyan edilir,
imalatçı tarafından indirim konusu yapılır.
65
A.İHRACAT İSTİSNASI 47
İade İçin Gerekli Belgeler
12.5.2014
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 13
-
Standart iade talep dilekçesi
-
İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede
değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
-
İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi
yeterlidir.).
-
İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
-
Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya
özel fatura örneği)
-
İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı
firmadan alınan onaylı yazı,
İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi
66
A.İHRACAT İSTİSNASI 48
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-c)
RAPORSUZ
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
12.5.2014
NAKDEN İADE
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
8-İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI İSTİSNASI İADESİ
11/c
4.000
Eski
11/c
Yeni
5.000
TEMİNAT,
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
TEMİNAT,
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
67
A.İHRACAT İSTİSNASI 49
KDV Md.: Geçici Md.17
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN
ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI
KDV GUT: II-A-9
KALDIRILAN KDV GT:71, 75, 83, 95, 98
Kapsam 1
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin
imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine
sahip mükelleflere tesliminde tecil-terkin kapsamında işlem
yapılabilir.
İhracat süresi, dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas
alınır.
68
A.İHRACAT İSTİSNASI 50
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 2
Kapsam 2
Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak
gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, bu kapsamda temin
ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci
maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim
edilen malların diğer DİİB ’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB
’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.
69
A.İHRACAT İSTİSNASI 51
Kapsam 3
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 3
Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, bu kapsamda temin ettiği malları
kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci maddesi kapsamında
teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi
mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak
kapatılması gerekir.
DİİB kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV
tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu
malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği
mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.
Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir
iade işlemi yapılamaz.
Not: Bu teslim İhraç Kayıtlı Yurtiçi teslim olduğundan, DİİB kapsamında alınan
kısma ait KDV tutarı tartışma konusudur. Açıklığa kavuşması gerekir. İhraç
kayıtlı teslimde KDV yükümlülüğü İmalatçıya aittir. İmalatçı Hesaplanan KDV
olarak beyan ettiğinden zaten Devreden KDV tutarından düşülmüştür.
70
A.İHRACAT İSTİSNASI 52
Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
DİİB kapsamındaki teslimlerde, tecil-terkin kapsamında işlem
yapılabilmesi için alıcıların;
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA
İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN
TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 4
- KDV mükellefi olmaları,
- Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne (DİİB) sahip bulunmaları,
gerekmektedir.
Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların KDV ödemeksizin
mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.
Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar
Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcıların imalatçı
olmaları şartı aranmaz. Daha önceki uygulamada imalatçılık şartı
aranmaktaydı.
71
A.İHRACAT İSTİSNASI 53
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 5
Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 1
DİİB sahibi mükellefler, bu belgede yer alan maddeleri, tecil-terkin
sisteminden yararlanarak teslim alabilirler.
Bu kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her
bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi (tekstilkonfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki
mallarda 500 TL) aşması zorunludur.
72
A.İHRACAT İSTİSNASI 54
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 6
Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 2
Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra
elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır.
Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve
söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren
maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge
sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem
yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi
mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine
getirilmez.
Eş değer eşya uygulaması bu tebliğle gelmiştir.
Ayrıca, tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup,
hizmet ifaları bu kapsama girmez.
73
A.İHRACAT İSTİSNASI 55
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 7
İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak
Yapılmaması 1
DİİB sahibi mükelleflere yapılan teslimlere ilişkin tecil edilen
KDV’nin terkini için belge sahibi tarafından üretilen malın ihracatçı
tarafından belge süresi (uzatılan süreler dahil) içinde ihracatı
gerçekleştirilmiş olmalıdır.
Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan maddelerden
üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun
olarak ihraç edilememesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil
tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle
gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
74
A.İHRACAT İSTİSNASI 56
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 8
İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak
Yapılmaması 3
Belge sahibi alıcının tecil-terkin sistemine göre KDV ödemeden temin ettiği
malları kanuni süresinde ihraç edemeyeceğini belirterek bağlı olduğu vergi
dairesine başvurması halinde, tahsil edilmeyen KDV tutarı dikkate
alınmak suretiyle bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına
gerekli tarhiyat yapılır.
Bu durumun satıcı tarafından öğrenilmesi halinde ise satıcının yaptığı
teslime ve belge sahibi alıcıya ait bilgileri kendi vergi dairesine vermesi,
vergi dairesinin de daha önce tahsil edilmemiş KDV’nin 3065 sayılı
Kanunun geçici 17 nci maddesine göre tahsil edilmesini teminen belge
sahibi alıcının vergi dairesine bildirmesi üzerine alıcının bağlı bulunduğu
vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır.
75
A.İHRACAT İSTİSNASI 57
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 9
İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak
Yapılmaması 4
DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç
edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, belge
kapsamında ihraç kaydıyla yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim
olmaktan çıkar ve mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.
Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu
yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için
öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme
döneminde takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim hesaplarına alınmak
suretiyle indirim konusu yapılabilir. Malların ihraç edilmesi durumunda
ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar ihracattan kaynaklanan KDV
iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.
76
A.İHRACAT İSTİSNASI 58
12.5.2014
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ
KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE
KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 10
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
- Gümrük beyannamesi veya listesi
- DİİB onaylı örneği
- 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan,
satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM
raporu
- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV
listesi
77
A.İHRACAT İSTİSNASI 59
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
İADE
KONUSU
(KDVK MD.
Geç.17)
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
Geçici
4.000
Md. 17
Geçici
Md. 17
5.000
TEMİNAT
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
TEMİNAT
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
78
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI
İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA 1
12.5.2014
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ
TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE
İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1
1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 1
KDV Md.: 13/a
KDV GUT : II-B-1.1
KALDIRILAN KDV GT:23, 48, 107, 116
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu
taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların
teslimi KDV’den istisnadır.
79
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA
İSTİSNA 2
12.5.2014
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ
TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE
İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 2
1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 2
Araçları istisna kapsamında teslim almak isteyen mükelleflerin
vergi dairesine başvurmak suretiyle Tebliğin ekinde (EK:6A) yer
alan istisna belgesini almaları ve bu belgenin bir örneğini satıcılara
vermeleri gerekir.
Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan mal teslimi ile
ilgili olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV
gösterilmez.
80
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 3
1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 3
12.5.2014
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ
TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE
İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği
81
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA
İSTİSNA 4
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
MAHSUBEN İADE
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar Mevcutsa)
1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN
ALIMLARDA İSTİSNA
1.1- ARAÇ VE TESİSLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA İADESİ
13/a
200
Eski
TEMİNAT
TEMİNAT
YMM,
YMM
VİR
VİR
TEMİNAT
13/a
Yeni
5.000
YMM,
VİR
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
82
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 5
KDV Md.: 13/a
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 1
KDV GUT : II-B-1.2
KALDIRILAN KDV GT:48, 107
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma
araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak
verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri KDV’den istisnadır.
83
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI
İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA 6
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 2
Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında
yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve
bakım yapılacak her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje
kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda
sisteme girilir.
Vergi dairesi tarafından şartları taşıyan mükelleflere,
elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak
üzere istisna belgesi verilir (EK:6B).
84
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 7
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 3
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış
bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir.
İstisna belgesi , proje ekindeki listede yer alan hizmetler ve süre için
verilir. Projenin mal ve hizmetler ile süre bakımından revize edilmesi
mümkündür. Revize edilen projeye uygun olarak istisna belgesi de
düzeltilir.
İstisna belgesi süresi sonunda hizmet alanlar belgeyi vergi dairesine
ibraz ederek kapattırırlar.
Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan hizmet ifaları ile
ilgili olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin
altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel
esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.
85
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 8
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
86
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
9
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN
ALIMLARDA İSTİSNA
1.2-ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA İADESİ
13/a
200
Eski
13/a
Yeni
TEMİNAT
YMM, VİR
Yok
YMM
VİR
TEMİNAT
VİR
VİR
407.000
Sınırsız
Var
YMM-VİR
Var
Yok
Yok
5.000
Var
YMM-VİR
Var
Var
87
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 10
12.5.2014
1.3.FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN
KİRALANMASI VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN
MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLER 1
KDV Md.: 13/a
KDV GUT : II-B-1.3
KALDIRILAN KDV GT:116
İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa
Edenler
Araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen mükellefler
tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak
hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste
elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere
ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi
dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.
88
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL
ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 11
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 2
Koşulları sağlayan, araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek
isteyen mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya
tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi
tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C)
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği
mükellef tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında
işlem yapması talep edilir.
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve
hizmet miktarı ve tutarı yer alır.
89
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 12
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak
suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak
sonuçlandırılır.
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 3
İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet
ifalarına ilişkin faturalarda KDV gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100
TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve
genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.
90
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 13
12.5.2014
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM
HİZMETLERİNDE İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart İade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
91
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
14
12.5.2014
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN
SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 1
Araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmek isteyen
mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin
olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin
liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve
hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten
sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda
bulunurlar.
Koşulları sağlayan, araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa
ettirmek isteyen mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç
veya tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından
istisna belgesi verilir. (EK:6D)
92
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
15
12.5.2014
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ
ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 2
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği
mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir ve istisna
kapsamında işlem yapması talep edilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak
suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak
sonuçlandırılır.
İstisna belgesine dayanarak yapılan mal teslimi ve hizmet
ifalarına ilişkin faturalarda KDV gösterilmez.
93
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
17
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade
talebi sırasında bir defa verilecektir. Sözleşme kapsamında
değişiklik olması halinde yeniden verileceği tabiidir.)
- İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin
listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet
listesinin örneği
12.5.2014
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ
ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 3
94
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
18
12.5.2014
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ
ÜZERİNE FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER 1
Söz konusu araç ve tesisleri, aldıkları sipariş üzerine fiilen imal ve
inşa edenlerin bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna
uygulanır.
Araç ve tesisleri sipariş alarak imal ve inşa işini fiilen yapmak
isteyen mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca
ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve
hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra
vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.
Bu mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin
olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste
ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir.
(EK:6C)
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef
tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması
talep edilir.
95
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 19
12.5.2014
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE
FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER 2
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve
tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette
bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü
fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle
onaylar ve bir örneğini alır. Mal teslimi/ hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve
satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için
gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
İmal ve inşa işini sipariş üzerine fiilen yapanlara istisna belgesine dayanılarak
yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV
gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması
halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV
hesaplanır. KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde
bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılır.
Araç ve tesislerin sipariş üzerine imal ve inşasından kaynaklanan iade
taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
96
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
20
12.5.2014
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ
SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL VE İNŞA
EDENLER 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile
kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet
listesinin örneği
97
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
21
12.5.2014
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE
ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE
İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA
1
Bu istisnadan; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve
inşası olanlar yararlanır.
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları istisna kapsamında imal ve inşa
etmek isteyenler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin
imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda
sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda
sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda
bulunurlar. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı
olarak istisna belgesi verilir.(EK: 6E ve 6F) Vergi dairesinden alınan istisna
belgesinin bir örneği satıcıya verilir.
Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi tarafından verilir.
98
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
21A
12.5.2014
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER
TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU
ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 1a
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları imal ve inşa
edenlere istisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve
hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV
gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve
benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç
tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde
istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV
hesaplanır. KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla
olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem
yapılır.
99
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 22
12.5.2014
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS
VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN
İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
100
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
İADESİ
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI
İNDİRİMLİ
VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
23İADE
NAKDEN
MAHSUBEN İADE
TEMİNAT
İADE
RAPORSUZ
İADE
TEMİNATI
YMM
RAPORSU
İADE
TEMİNATI
KENDİ
İNDİRİML
İ
KONUSU
TEMİNATSIZ
SINIRINI
N
RAPORUN
Z
SINIRINI
N
VE
TEMİNAT
(KDVK
İADE SINIRI
AŞAN
ÇÖZÜMÜ
A GÖRE
TEMİNAT
AŞAN
ÇÖZÜMÜ
ORT*
UYGULAM
MD.13a)
TL
KISIM
İADE
SIZ İADE
KISIM
VERGİ
İADESİ
(Tam
SINIRI TL
İADESİ
SSK
(Şartlar
Tasdiksiz)
BORÇLRI
Mevcutsa)
SINIRI TL
NA
1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA
İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA
1.3- FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ
OLAN MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
1.3.1- İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ BİZZAT İMAL VEYA İNŞA EDENLER
1.3.2-İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESLİMLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ YÖNELİK İSTİSNA
1.3.3-FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN
İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA
13/a
200
Eski
13/a
Yeni
TEMİNAT
YMM, VİR
Yok
YMM
VİR
TEMİNAT
VİR
VİR
407.000
Sınırsız
Var
YMM-VİR
Var
Yok
Yok
5.000
Var
YMM-VİR
Var
Var
101
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI
VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 24
2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/b
KALDIRILAN KDV GT:15, 87, 88, 93, 113
12.5.2014
KDV GUT : II-B-2
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin
KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
İstisnanın uygulanması için hizmetin;
-Liman ve hava meydanlarında,
-Deniz ve hava taşıma araçları için,
yapılması gerekmektedir.
İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye
ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan
seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.
Bu kapsamda, KDV’den istisna olarak temin edilen hizmetlerin Türk acenteler
tarafından araç ve yük sahiplerinin bağlı olduğu yabancı acentelere yansıtılması da
KDV’den istisnadır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu
102
işlemlerde istisna uygulanmaz.
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
25
12.5.2014
2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
103
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
26
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNAT
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa)
2-LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER İSTİSNASI
13/b
Eski
13/b
Yeni
4.000
Yok
TEMİNAT
YMM, VİR
YMM
VİR
TEMİNAT
VİR
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
Yok
5.000
Var
YMM-VİR
Var
Var
104
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 27
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
12.5.2014
Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak
üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun
hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve
modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/c
KDV GUT : II-B-3
KALDIRILAN KDV GT:16, 19
Türk Petrol Kanununda belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına
yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına istisna uygulanır.
İstisna kapsamına, boru hattıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerinin bu
hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal ve hizmet alımları da girmektedir.
105
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 28
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
12.5.2014
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL
ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM
VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2
Petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine, istisna kapsamına
giren mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından “KDV İstisna Belgesi” (petrol
şirketlerine EK:7A, müteahhitlerine EK:7B) verilir. İstisna
belgesi sahibi tarafından bu belgenin bir örneği satıcı firmalara
verilir ve istisna kapsamına giren mal ve hizmet alımlarında
KDV uygulanmaması talep edilir.
106
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 28a
12.5.2014
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL
ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2a
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bu listenin bir
örneği firma yetkililerince satıcıya/satıcılara verilir.
Bu durumda, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak
üzere ithal edilecek malzemeler için verilen ithal müsaadeleri (EK:
7C) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce “ARAMA” ibaresi yer almak
suretiyle düzenlenir. Her bir ithalatta, ithal edilecek malzemelerin
cinsi, miktarı ve niteliğini içeren faturalar Genel Müdürlükçe
onaylanır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100
TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.
107
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 29
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
İade İçin Gerekli Belgeler
12.5.2014
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin
örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
108
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 30
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.9)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA
13/c
Eski
13/c
Yeni
200
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
109
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 31
12.5.2014
3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 2
KDV Md.: 13/c
KDV GUT : II-B-3
KDV GT:
Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin
olarak yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır.
Bu istisnadan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahibi
taşımacılar yararlanabilir.
Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu
hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması gerekmektedir.
Transit taşımacılık yapan belge sahipleri, boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış transit petrol boru hattı
projesi bulunması kaydıyla bu istisna kapsamında yaptırabilir.
110
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 32
12.5.2014
3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 3
Boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu istisna kapsamında yaptırmak isteyen
belge sahipleri tarafından hazırlanan transit boru hattı projesi kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere ilişkin
liste elektronik ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak
için başvuruda bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve
hizmetlerle sınırlı olarak istisna belgesi verilir.
Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine
şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak
üzere istisna belgesi verilir (EK:7D/7E).
Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi tarafından verilir.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği
mükellef tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve
satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak
sonuçlandırılır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
111
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu
işlemlerde istisna uygulanmaz.
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI
İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA 33
12.5.2014
3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU
HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN
YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile
onaylı listenin örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin
örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak
onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal 112
ve hizmet listesinin örneği
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
34
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-c)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA
13/c Eski
13/c
Yeni
200
TEMİNAT
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
113
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 35
KDV Md.: 13/c
KDV GUT : II-B-4
12.5.2014
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE
ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KALDIRILAN KDV GT:112
Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj
faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve
hizmetler KDV’den müstesnadır.
İstisna; maden arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme,
zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satın
alınan mal ve hizmetleri kapsamaktadır.
İstisnanın Uygulanması
Altın, gümüş veya platin arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetleri için
istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler tarafından Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına müracaat edilerek (EK: 8A)’da yer alan belge alınır.
Maden arama ruhsatı sahibi mükellefler, söz konusu madenleri aradıklarına dair
bilgiyi belge talep dilekçesine yazar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talebi
değerlendirirken maden sahasının özelliklerini de dikkate alarak söz konusu
114
belgeyi verir.
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 36
Altın, gümüş veya platin arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerini istisna
kapsamında yapmak mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere ilişkin liste
elektronik ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için
başvuruda bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı
olarak istisna belgesi verilir.
12.5.2014
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 2
Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine
şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere
istisna belgesi verilir (EK: 8B).
Rafinaj faaliyetinde bulunan firmalara ise firmanın, Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanmış olan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ
hükümlerine göre yaptıkları işlemler “rafinaj faaliyeti” sayılan firma olduğu tespit edildikten
sonra vergi dairesince söz konusu istisna belgesi verilir.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef
tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış
girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
115
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 37
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE
ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 3
12.5.2014
İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu
belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna
kapsamında ithal edilen mala ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük
idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih
itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi
dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar
tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek
istisna belgesini kapatır.
Rafinaj faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından rafinajı yapılacak ürünün
satın alınmasında da bu istisna hükmü uygulanır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde
bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.
116
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 38
12.5.2014
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE
ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet
listesinin örneği
117
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
39
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-c)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSU
Z
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA
13/c
Yok
Eski
13/c
Yeni
Yok
TEMİNAT
VİR
VİR
TEMİNAT
VİR
VİR
Yok
Yok
Yok
5.000
VİR
YMM-VİR
Var
Yok
Var
YMM-VİR
Var
Var
118
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 40
12.5.2014
5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE
TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/d
KDV GUT : II-B-5
KALDIRILAN KDV GT:69 74, 87, 99
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki
makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesnadır.
Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım
teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine-teçhizat
niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin
tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden
oluşması gerekmektedir.
119
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 40A
12.5.2014
5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE
TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1a
Söz konusu istisna hükmü, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsamında yapılacak makine-teçhizat teslimlerine ilişkindir.
İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları
vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna
ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde
kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin
örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz
ederler.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100
TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.
120
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 41
12.5.2014
5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE
TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu
-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu
gösterir istisna belgesinin onaylı örneği
- Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği
121
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
42
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-d)
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa
)
5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
13/d
200
Eski
13/d
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
122
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 43
12.5.2014
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI
SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA
MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE
GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/e
KDV GUT : II-B-6
KALDIRILAN KDV GT:93, 96, 116
Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan
demiryolu hatları ile limanlar ve hava meydanlarının
inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen
kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli
idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri
ve inşaat taahhüt işlerinin KDV’den istisnadır.
123
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
43-DEVAM
12.5.2014
Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
işlerini fiilen kendisi yapan veya başkasına yaptıran mükellef/genel
bütçe kapsamındaki idare tarafından, bu iş için bir proje hazırlanır
ve ilgili birime veya makama onaylatılır. Söz konusu proje
kapsamında olup istisna kapsamında alınacak mal ve hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellef mal ve
hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra
bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için
başvuruda bulunur. Genel bütçe kapsamındaki idare ise merkezinin
veya liman veya hava meydanının bulunduğu yer vergi dairesine
başvurmak suretiyle istisna belgesini (EK: 10) alır.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef
tarafından hizmeti sunanlara verilir ve istisna kapsamında işlem
yapması talep edilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak
suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak
sonuçlandırılır.
124
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA
İSTİSNA 44
12.5.2014
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI
SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA
MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE
GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet
listesinin örneği
125
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
45
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
İADESİ
İNDİRİML
NAKDEN İADE
MAHSUBEN İADE
İ
TEMİNAT
İADE
RAPORSUZ
İADE
TEMİNATI
YMM
RAPORSU
İADE
TEMİNATI
KENDİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
KONUSU
TEMİNATSIZ
SINIRINI
N
RAPORUN
Z
SINIRINI
N
VE
UYGULAM
(KDVK
İADE SINIRI
AŞAN
ÇÖZÜMÜ
A GÖRE
TEMİNATS
AŞAN
ÇÖZÜMÜ
ORT*
(Şartlar
MD.13-e)
TL
KISIM
İADE
IZ İADE
KISIM
VERGİ
Mevcutsa)
İADESİ
(Tam
SINIRI TL
İADESİ
SSK
Tasdiksiz)
BORÇLRI
SINIRI TL
NA
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ
İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA
13/e
4.000
Eski
13/e
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
5.000
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
126
VİR
Yok
TEMİNAT
VİR
VİR
YMM
VİR
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 46
12.5.2014
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/f
KDV GUT : II-B-7
KALDIRILAN KDV GT:93, 112
Bu istisna;
- Millî Savunma Bakanlığı,
- Jandarma Genel Komutanlığı,
- Sahil Güvenlik Komutanlığı,
- Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
- Emniyet Genel Müdürlüğü,
- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne
Aşağıda belirtilen mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanabilir.
127
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 47
12.5.2014
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2
KDV Md.: 13/f
KDV GUT : II-B-7
KALDIRILAN KDV GT:93, 112
Bu kuruluşlara istisna kapsamında mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunmayı taahhüt
eden mükelleflere (yüklenicilere) kapsam ve niteliği ulusal güvenlik kuruluşları tarafından
onaylanacak mal teslimleri ile hizmet ifalarında da istisna uygulanır.
İstisna kapsamına, ulusal güvenlik kuruluşlarına;
- Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve
benzeri araç ve silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi,
- Bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin
teslimi,
- Yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadil-bakımonarım ve modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları, girmektedir.
Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye
istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili
birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.
128
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 48
12.5.2014
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 3
Yüklenici firmaların (yurtdışında yerleşik olanlar dâhil), istisna kapsamındaki
alımlarında ulusal güvenlik kuruluşu ile imzalanan sözleşme esas alınır.
Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladıkları sözleşmeye
dayanarak yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal ve
hizmetleri cinsi ve ölçü birimi (adet, ton, kg, m², vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve
ulusal güvenlik kuruluşunun onayına sunulur.
Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik
olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek
ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan
biçimde onaylar.
Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin
KDV’den müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK: 11C)’de yer alan,
yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği belge düzenlenerek
yüklenicilere verilir.
Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu
tarafından kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma
kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe
ibraz eder. Satıcı, yüklenici firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin
tarih ve sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz.
129
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 48A
12.5.2014
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 3a
Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için yükleniciye düzenlenen aynı faturada
yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarları
toplamının 10.000 TL ve daha fazla olması gerekir. Bu sınır ithalat işlemleri
bakımından geçerli değildir. Listede yer alsa dahi bu tutarın altındaki
alımlar ile Tebliğin (II/B-10.) bölümünde belirtilen alt sınırın altında kalan
ithalat işlemlerinde istisna uygulanmaz.
Yüklenicilerin, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeyi (EK: 11B)
onay tarihini içine alan vergilendirme dönemine ilişkin beyanname verme
süresi içinde ve her halükarda bu liste kapsamında alım yapmadan önce
elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunludur.
Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan
satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen
KDV beyannamesi (e-beyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir
İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettireceklerdir. İstisna
kapsamındaki işlemlerini bu form ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyen
mükelleflerin KDV iade talepleri kabul edilmez.
130
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
49
12.5.2014
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK:
11A)
131
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 49 A
Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara
yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise
aşağıdaki belgeler aranmaktadır:
12.5.2014
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 4a
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna
belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B)
- Örneği Tebliğ ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f)
Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve
Hizmetlere Ait Liste” (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş
132
olmalıdır
12.5.2014
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 50
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13 f)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSU
Z
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA
13/f
Eski
13/f
Yeni
TEMİNAT
4.000
YMM
VİR
TEMİNAT
5.000
YMM
VİR
YMM
VİR
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
133
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 51
KDV Md.: 13/g
KDV GUT : II-B-8
12.5.2014
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ
TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1
KALDIRILAN KDV GT:113
4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların,
Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmaz. Ancak,
söz konusu araçların Başbakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili kurul, kurum
veya kuruluşlara teslimi, genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir.
Diğer taraftan, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan
malların Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithali de KDV’den
istisnadır.
134
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 52
12.5.2014
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ
TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
135
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI
İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA 53
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA
İSTİSNA İADESİ
İNDİRİML
İ
NAKDEN İADE
MAHSUBEN İADE
TEMİNAT
İNDİRİML
RAPORSU
İADE
TEMİNAT
KENDİ
TEMİNAT
İADE
RAPORSUZ
İADE
YMM
Z
SINIRINI
IN
VE
KONUSU
TEMİNATSIZ
SINIRINI
IN
RAPORUN
İ
TEMİNAT
AŞAN
ÇÖZÜMÜ
ORT*
(KDVK
İADE SINIRI
AŞAN
ÇÖZÜMÜ
A GÖRE
TEMİNAT
SIZ İADE
KISIM
VERGİ
MD.13-g)
TL
KISIM
İADE
UYGULA
SINIRI TL
İADESİ
SSK
İADESİ
(Tam
MA
BORÇLRI
Tasdiksiz)
(Şartlar
NA
SINIRI TL
Mevcutsa)
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA
13/g
4.000
Eski
13/g
Yeni
TEMİNAT
YMM
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
VİR
YMM
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
YMM
VİR
136
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA
İSTİSNA 54
12.5.2014
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI
ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 1
KDV Md.: 13/ğ
KDV GUT : II-B-9
KALDIRILAN KDV GT:
Kapsam 1
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre
düzenlenen ürün senetlerinin, ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla
ilk teslimi KDV’den istisna edilmiştir.
Buna göre, lisanslı depoya konulan ürünlerin ihtisas/ticaret
borsalarında, kendilerini temsil eden ürün senetleri aracılığıyla ilk
teslimlerinde KDV hesaplanmaz.
KDV mükellefiyeti bulunan ürün sahipleri tarafından bu teslimle
ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV
tutarları mükelleflere talepleri doğrultusunda iade edilebilir.
137
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI
İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA 56
12.5.2014
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI
ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin
“ilk teslim” olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas/ticaret
borsalarından alınacak yazı
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
138
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
57
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13ğ)
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNAT
İNDİRİM
Lİ
TEMİNAT
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa)
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE
YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ
13/ğ
4.000
Eski
13/ğ
Yeni
TEMİNAT
YMM
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
VİR
YMM
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
YMM
VİR
139
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI
12.5.2014
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER
ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 1
KDV Md.: 14/1
KDV GUT : II-C-1
KALDIRILAN KDV GT:11, 24, 25, 33, 81, 91
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava,
karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri
KDV’den istisna edilmiştir.
İstisna kapsamına;
- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir
ülkede sona eren,
- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,
- Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,
taşıma işleri girmektedir.
140
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 2
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER
ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 2
12.5.2014
İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir
kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma
işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen
organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili
nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına
girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci
derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp
bitmesi halinde, bu işler KDV’ye tabidir.
141
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 3
Taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren
mükellefe ait olması veya kiralanmış olması, istisna
uygulamasına engel değildir.
12.5.2014
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER
ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE
İSTİSNA 3
Uluslararası taşımacılık işinin Ro-Ro gemileri vasıtasıyla ve
dorse (römork) kullanılarak yurtiçi ve yurtdışında farklı
çekicilerle gerçekleştirilmesi de mümkündür.
Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye
yapılan taşımalar KDV’den istisnadır. Ancak, serbest bölgeden
ülke içindeki herhangi bir noktaya veya ülke içinden serbest
bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu istisna kapsamına
girmemektedir. Yurtiçindeki noktanın; diğer bir serbest bölge,
gümrüklü saha, gümrük antreposu, gümrüksüz satış mağazaları
gibi yerler olması taşıma işinin vergiye tabi olmasını engellemez.142
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 3A
12.5.2014
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER
ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE
İSTİSNA 3a
KDV’den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait
bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak
hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde
mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır.
Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura
üzerinde ayrıca gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil
edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrıca
gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanmaz
143
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 4
12.5.2014
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER
ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili
mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması
halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik
olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)
144
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 4
12.5.2014
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA
YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 4a
- Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri;
a) Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302
Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi (Dozvola)
/Özet Beyan veya Özet Beyan Yerie Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak
Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların
gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da
YMM onaylı örnekleri).
TIR karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya
çıkışlarda bu kapı Gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının
noterden tasdikli birer fotokopisinin ibrazı da mümkündür. Ayrıca,
uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde; 85/9449sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile TIR karnelerini vermeye ve lüzumu halinde
bunları büyük şehirlerdeki ticaret odaları kanalı ile tevzi edebilmeye yetkili
kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi
odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri de kabul edilir.
İstisna kapsamına giren taşımalarda TIR karnesi kullanılması halinde TIR
karnesinin birinci sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan nüshasının
dipkoçanlarının tasdikli fotokopileri tevsik işlemi için yeterli sayılır ve tüm
dip koçan fotokopileri tek sayfa olarak istenmez.
145
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 5
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA
YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 5
12.5.2014
b) Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava
Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit
Beyannamesi / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler /
Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit
Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi
(aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
c)Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası
Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile
yapılan eşya taşımasında kullanılan belge(CIV Belgesi) / Topluluk
transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki
demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine
kullanılan belge(CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya
Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak
Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya
bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük
idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
146
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 5A
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER
ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 6
d) Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini
içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden
yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir.
12.5.2014
ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde,
Gümrük Yönetmeliği’nin61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki
diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı
örneklerinin ibrazı da mümkündür.
Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşıma işinin uluslararası
taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş
çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik
edici belge olarak kabul edilebilir.
Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna
kapsamında işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici
belge olarak kabul edilebilir; ancak belgelerin içeriği konusunda
herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden
bilgi istenilir.
147
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 6
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.14-1)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
C-TAŞIMACILIK İSTİSNASI
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa
)
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA
14/1
1.000
Eski
14/1
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
407.000
5.000
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
YMM-VİR
148
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 7
12.5.2014
2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN
TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1
KDV Md.: 14/1
KDV GUT : II-C-1
KALDIRILAN KDV GT:100
İstisna; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır
kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan
eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı
römorklara yapılacak motorin teslimi, gümrük vergisi istisnası
uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlıdır.
149
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 8
2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN
TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2
12.5.2014
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları
listesi
- 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı
Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine
İlişkin Bildirim Formu" nun bir örneği
150
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 9
C-TAŞIMACILIK İSTİSNASI
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.14-3)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
12.5.2014
NAKDEN İADE
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
M
(Şartlar
Mevcutsa
)
2-İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA
14/3
1.000
Eski
14/3
Eski
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
151
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 1
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK
TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 1
12.5.2014
KDV Md.: 15/1-a
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:6, 10, 20, 43, 52, 60
Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden
istisnadır.
Bu hüküm uyarınca diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklara yönelik istisna
uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte, istisna uygulanacak
ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Maliye Bakanlığı ile
Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir.
Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan
faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir.
Bu belge diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların resmi alımları için geçerlidir.
Kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada
KDV hesaplanmaz.
152
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 2
12.5.2014
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA
YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği
-Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri
Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin
aslı veya onaylı örneği.
153
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 3
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.9)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİML
İ
TEMİNAT
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa
)
12.5.2014
NAKDEN İADE
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-a
200
Eski
15/1-a
Yeni
TEMİNAT
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
154
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 4
2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLERDE İSTİSNA 1
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:20, 40, 43, 52, 60
12.5.2014
KDV Md.: 15/1-a
Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası
kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden
istisnadır.
İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar yararlanır. Kapsam esas itibarıyla,
vergi bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası anlaşmalardaki
hükümlere göre belirlenir.
Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve
hizmetlerin KDV’den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla Maliye
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan
faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi
verilir.
Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın
alınmak istenen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit
155
edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen
faturada KDV hesaplanmaz.
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 5
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası
kuruluşların resmi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna
Belgesi örneği
- Takrir yöntemi kapsamındaki teslimlerde Dışişleri
Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin
aslı veya onaylı örneği.
12.5.2014
2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLERDE İSTİSNA 2
156
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 6
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.15-1b)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa
)
2-ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-b
200
Eski
15/1-b
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
157
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
KDV MD.: 15/1-A
12.5.2014
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE
KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ
MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA 1
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:43, 52, 60,103,113
İstisna kapsamına;
- Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik
temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik
misyon şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli
misyon şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına,
- Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri
Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personeline,
158
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE
KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ
MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2
tanınan uluslararası kuruluşların söz konusu anlaşmada personeline yönelik istisna hükmü
olması kaydıyla bunların mensuplarına,
yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit
edilen daha yüksek alt limit) teslim ve hizmetler girmektedir. Elektrik, su ve
telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz.
12.5.2014
- Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti
İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülür.
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların resmi alımlarında KDV
istisna uygulaması için Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “KDV ve Özel İletişim Vergisi
Diplomatik İstisna Belgesi” ile işlem tesis edilir.
Ayrıca, mensupların akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında takrir
yöntemi uygulanır.
Alış sırasında ödedikleri KDV’nin iadesini talep edenler; içinde bulundukları takvim yılının
üçer aylık dönemleri itibarıyla gerçekleşen harcamalarına ait fatura, serbest meslek
makbuzu ve benzeri belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet
sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek takip eden ayda mensup oldukları
temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe verirler. Elektrik, su ve
telekomünikasyon harcamalarında bedel 50 TL’yi geçmese dahi bu harcamalara ilişkin
belgeler bu bildirim formuna eklenir.
159
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.15-1b)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
12.5.2014
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
M
(Şartlar
Mevcutsa
)
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE
ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-b
Eski
15/1-b
Yeni
Sınırsız
Vergi
Dairesi
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Sınırsız
Vergi
Dairesi
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
160
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 1
12.5.2014
1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE
İSTİSNA 1
KDV MD.: 17/S
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:6, 10, 20, 43, 52, 60
Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel
olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar
programlarının teslimi KDV'den müstesnadır.
İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler
mükellefler tarafından indirim konusu yapılır, indirim yoluyla
telafi edilememeleri halinde ise iade konusu yapılır.
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
161
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 2
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.17/4-s)
RAPORS
UZ
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
12.5.2014
NAKDEN İADE
İNDİRİM
Lİ
TEMİNAT
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa)
1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA
17/4-S
4.000
Eski
17/4-S
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
162
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
KDV MD.: Geç.26
KDV GUT : II-E-2
3065 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesine göre, Birleşmiş Milletler
(BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve
bu Teşkilatlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal
teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla
bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal
teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve
ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla
ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının
Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin
uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde
KDV’den müstesnadır.
12.5.2014
KALDIRILAN KDV GT:120
163
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
3
12.5.2014
İstisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi
işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim
yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri
uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi
üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.
164
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
İade İçin Gerekli Belgeler
12.5.2014
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği
(Takrir yöntemi kapsamında akaryakıt, doğalgaz, motorlu
taşıt ve taşınmaz tesliminde Dışişleri Bakanlığından
alınan Takrir Belgesinin onaylı örneği)
165
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 4
12.5.2014
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçici
26)
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI
TL
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİML
İ
TEMİNAT
UYGULA
MA
(Şartlar
Mevcutsa)
2. BM İLE NATO TEMSİLCİLİKLERİ VE BU TEŞKİLATLARA BAĞLI FON VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARI İLE
OECD RESMİ KULLANIMLARI İÇİN YAPILACAK MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BUNLARIN SOSYAL VE
EKONOMİK YARDIM AMACIYLA BEDELSİZ OLARAK YAPACAKLARI MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA
İSTİSNA
Geçici 26.
Md.
200
Eski
Geçici 26.
Md.
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
166
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 6
12.5.2014
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı
Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı
Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 1
KDV MD.: Geç.29
KDV GUT : II-E-3
KALDIRILAN KDV GT:120
Kapsam
İstisnadan Yararlanacak Projeler
İstisnadan;
- 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler,
- 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından
kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler,
- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin
projeler (15/6/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif
alınmamış projeler ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı
yayımlanacak olanlar kapsama dahildir.),
yararlanır.
167
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 7
İstisna Kapsamına Giren İşlemler
Bu projelere ilişkin olarak;
12.5.2014
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile
652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde
KDV İstisnası 2
- Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,
- Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında inşaata
yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler,
KDV'den istisna tutulur.
İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler
İstisna, belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere
yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanır.
Ancak doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri
demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek
otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında
değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin
yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet
birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro
malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de 168
istisna uygulanmaz.
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 8
İstisnanın Uygulanması
Belirtilen projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu
projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek kaydıyla) kendilerine
yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir
İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler.
12.5.2014
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile
652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde
KDV İstisnası 3
Gelir İdaresi Başkanlığı Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına
istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilir, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya
Defterdarlık (EK:13)’te yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve
tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette
bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü
fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle
onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı
alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer.
169
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 9
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı
Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 4
12.5.2014
İstisna belgesinin bir örneği mükellefler tarafından satıcılara verilir ve istisna
kapsamında işlem yapması talep edilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için
gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih
itibarıyla istisna belgesini Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa ibraz
ederek kapattırmak zorundadır. Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık
istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından
doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna
belgesini kapatır.
Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, KDV
hesaplamazlar.
İstisna tek safhada uygulanacak olup, projeyi üstlenen mükellefe mal teslimi ve
hizmet ifasında bulunan mükelleflerin istisna kapsamında yaptıkları teslim ve
hizmetlere yönelik alımlarında KDV istisnası uygulanması söz konusu değildir.
170
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 10
İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade
taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
12.5.2014
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı
Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı
Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 5
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan istisna
belgesi kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak
onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve
hizmet listesinin örneği
171
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 11
12.5.2014
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçici
29)
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI
TL
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
IN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİML
İ
TEMİNAT
UYGULA
M
(Şartlar
Mevcutsa)
3. 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE
KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI
Geçici 29.
Md.
4.000
Eski
Geçici 29.
Md.
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
172
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 12
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 1
12.5.2014
KDV MD.: Geç.30
KDV GUT : II-E-4
KALDIRILAN KDV GT:120
Kapsam
31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri
kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik
yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna
kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, izleyen yıl içerisinde bu
kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere talep etmeleri halinde iade edilmesi
öngörülmektedir.
Uygulamadan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinde hükme
bağlanan nitelikteki yatırımlar yararlanır.
Yukarıda yer verilen Kararname ve Tebliğ maddelerinde belirtilen kriterleri
sağlayan ürünlerin üretimine yönelik 500 milyon TL tutarında sabit yatırım
öngörülen yatırımlar, stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
173
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 12A
12.5.2014
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 1
İstisnanın Uygulaması
İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat
taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı
yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu
kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine
ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını
kapsamaktadır.
Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde
düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet
alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla
yatırımı yapana teslim veya hizmet yapanların KDV istisnası
uygulamaları mümkün değildir.
Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine
ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu
yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim
hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi
edilmesi gerekmektedir. İlgili takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla
telafi edilemeyen KDV ise izleyen yıl talep edilmesi kaydıyla iade
konusu yapılır.
174
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 13
İade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
12.5.2014
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 2
İade
- Standart iade talep dilekçesi
- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği
-Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde,
yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden
belgenin onaylı örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar,
değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa verilir.)
- İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve
benzeri belgelerin listesi
175
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 14
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçic
i 30)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
12.5.2014
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
M
(Şartlar
Mevcutsa
)
4. BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARA İLİŞKİN İSTİSNA
Geçici 30.
Md.
4.000
Eski
Geçici 30.
Md.
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
Var
176
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 15
Kapsam
12.5.2014
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde
İstisna 1
İstisna, finansmanlarının yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar
tarafından karşılanması şartıyla İSMEP kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar
İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje
Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır.
Yabancı devletlerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan karşılıksız olarak
sağlanan destekler yanında bu kurum ve kuruluşlardan temin edilen krediler
kullanılarak yapılan mal ve hizmet alımları da istisna kapsamına girmektedir.
İstisna kapsamına İSMEP çerçevesindeki mal ve hizmet alımları girmektedir.
Bunun dışında İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin harcamaları genel
hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir. Buna göre, İstanbul Proje Koordinasyon
Biriminin yiyecek, giyecek, temizlik, güvenlik, elektrik-su-telefon vb. giderler ile
araç kiralama, hizmet binası, her türlü büro malzemesi, mefruşat, kırtasiye ve
benzeri alımları proje çerçevesinde olmaması halinde istisna kapsamında
değerlendirilmez.
177
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 16
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 2


İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İSMEP kapsamında yapacağı
alımlarla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak
istisnadan yararlanabileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığınca bir istisna belgesi (EK:14) verilir. Alınan bu belgenin
aslı ya da noter veya YMM onaylı örneği İstanbul Proje Koordinasyon
Birimince gümrük idaresine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz
edilerek istisna uygulanması talep edilir.
12.5.2014
İstisna Uygulaması
İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İSMEP kapsamında,
25/2/2011 tarihinden önce ihalesi yapılan veya sözleşmesi düzenlenen
işlere ilişkin mal ve hizmet alımlarının 6111 sayılı Kanunun geçici 16
ncı maddesinin yürürlüğünden önce yapılması halinde bu alımlarda
istisna uygulanmaz. Ancak, ihale veya sözleşme maddenin yürürlük
tarihinden önce yapılsa bile bu ihale veya sözleşmeye istinaden
maddenin yürürlük tarihinden sonra temin edilen mal ve hizmetlere
istisna uygulanır.
178
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 17
İade
Bu bölümde yer alan istisna kapsamındaki teslim ve
hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki
belgeler aranmaktadır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Proje
Koordinasyon Birimine verilen, istisnadan
yararlanılabileceğine dair Belgenin onaylı örneği
12.5.2014
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve
Hizmetlerde İstisna 3
179
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 18
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçic
i 16)
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORU
NA GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz
)
SINIRI
TL
RAPORS
UZ
TEMİNA
TSIZ
İADE
SINIRI
TL
5. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL
KAPSAMINDAYAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
Geçici 16.
Md.
4.000
Eski
Geçici 16.
Md.
Yeni
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
DURUM
12.5.2014
NAKDEN İADE
TEMİNA
TIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİM
Lİ
TEMİNA
T
UYGULA
M
(Şartlar
Mevcutsa
)
HAZIRLIK
PROJESİ
(İSMEP)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
5.000
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
VİR
180
F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİ 1
3065 sayılı Kanunun (8/2)nci maddesi kapsamında fazla veya yersiz
ödenen verginin iadesi aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir.
12.5.2014
Kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi bulunması durumunda,
gerek satıcı gerekse alıcı nezdinde işlemin KDV uygulanmadan önceki
hale döndürülmesi esastır.
İade İşlemi
1-Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından
alıcıya iade edilecektir.
2-Alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından
çıkarttığına ilişkin vergi dairesinden bir yazı alınır.
(Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda,
satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini
gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir.)
3-Satıcı, fazla veya yersiz hesaplanan KDV tutarı, ilgili dönem
beyannamesinden tenzil edilir ve sonraki dönemler de buna göre
düzeltilir.
181
F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİ 2
12.5.2014
4-Fazla veya yersiz olarak ödendiği iddia edilen KDV’nin, satıcı
tarafından iade olarak talep edilebilmesi için, KDV beyannamesinde
hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi ve beyana konu edildiği dönem
ile iade talep edilen dönem arasında asgari söz konusu KDV tutarı
kadar ödenecek KDV çıkması gerekmektedir.
5- Beyan edilen dönemle iade talep edilen dönem arasında ödenecek
KDV çıkmaması durumunda ise, sadece düzeltme yapılacak olup, iade
söz konusu olmayacaktır.
İthalatta
1-İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan vergiler,3065 sayılı
Kanunun 48 inci maddesi hükmüne göre; indirim hakkına sahip
olmayanlara Gümrük Kanununa göre iade olunacaktır.
2-İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan verginin indirim
hakkına sahip mükelleflere iadesi, mükellefin beyanlarının düzeltilmesi
üzerine bağlı olduğu vergi dairesince gerçekleştirilir. Bunun için,
indirim hakkına sahip mükellef, gümrük idaresine bir dilekçe ile
başvurarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını
mükellefin vergi dairesine doğrudan göndereceği bir yazı ile bildirir.
Vergi dairesi bu yazı üzerine iade talebini sonuçlandırır.
182
KDV GENEL UYGULAMA
TEBLIĞI
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZı MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇıKLAMALAR
Oran


3065 Sayılı Kanunun 28.maddesine göre, KDV oranı her
bir işlem için % 10 olup Bakanlar Kurulu bu oranı dört
katına kadar artırmaya,%1’e kadar indirmeye bu oranlar
dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların
perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya
konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut
teslimleri için farklı oranları tespite yetkilidir.
KDV oranlarını belirleyen 2007 /13033 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ekli Kararnameye;

-Ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1

-Ekli (II)sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8

-Ekli listeler dışındakiler için %18 olarak uygulanır.
184
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZı MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇıKLAMALAR




Net Alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri için
KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.
Ancak Büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak
yapılan(ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin
yükseltilmesi de dahil olmak üzere)ruhsatın alındığı
tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi
Kanununca tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri
Beşyüz TL ile bin arasında (bin TL hariç)olan konut
tesliminde %8
Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı
uygulanır.
185
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZı MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇıKLAMALAR
Finansal Kiralama İşlemlerinde (I sayılı listenin
16 ve 17.sırada sayılan işlemler hariç olmak
üzere) İşleme tabi olan malın tabi olduğu KDV
oranı uygulanır.
 Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların
teslimleri ya da kiralanmasına ilişkin KDV
oranları
sözleşmenin
yapıldığı
tarihte
geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince
bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu
olamaz.

186
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZı MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇıKLAMALAR



Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat
taahhüt işleri %1 oranında KDV ye tabidir.
Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve
bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV
mükelleflerine yapılan taze meyve (mamulleri
hariç) teslimleri %1 diğer teslimleri %8 oranında
KDV ye tabidir.
Yemek çeki, kuponu ve kartlarının kullanıldığı
yemek hizmetlerinde oran %8 dir.
187
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZı MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇıKLAMALAR
Fason konfeksiyon ve tekstil işlerinde oran %8
dir.
Boyama, apre ,baskı ve kasarlama işlerinde boya
ve kimyevi maddelerin,
Yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri
yaptıranlar tarafından temin edilmesi durumunda
genel oran uygulanır.
Seyahat Acentasının müşteriye düzenlediği
faturada geceleme hizmeti ve buna ilişkin
komisyon tutarı %8 orana tabi olup bunun
dışındaki komisyon ücretleri genel orana tabidir.

188
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI

Katma Değer Vergisinin 28 inci maddesinin
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler
dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar
Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmı tebliğde
belirtilen borçlara yılı içinde mahsuben,
izleyen yıl içerisinde talep edilmemesi
koşuluyla nakden ya da mahsuben iade
edilebilir.
189
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI

Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla
teslimler
hariç)
dolayısıyla
yüklenilen
vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler
ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar
çerçevesinde iade edilir.
190
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI

İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı,
indirimli orana tabi teslim ve hizmetle ilgili
olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler
üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın
sonraki
döneme
devreden
KDV
ile
karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir.
191
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI
Yüklenilen verginin hesaplanan vergiden yüksek
olması durumunda aradaki olumlu fark iade
edilebilir KDV tutarına eklenir.
 Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden yüksek
olması durumunda aradaki negatif fark dönem
sonu iade tutarından düşülür.
 Her dönem sonu itibarıyla hesaplanan iade
edilebilir KDV devir KDV ile karşılaştırılır.
Devreden KDV ile iade tutarı kıyaslanır, küçük
olan hesaplamaya dahil edilir. Devir 0 ise iade
talebinde bulunulamaz.

192
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI
Yıl içinde istenen İadelerde; iade olarak
istenebilecek azami tutar;
 %1 orana tabi işlemler için işlem bedelinin
%17’sini,
 %8
orana tabi işlemler için işlem bedelinin
%10’u aşan tutarlar iade hesabına dahil edilmez.
 Azami
iade tutarının belirlenmesinde iade
talebinde bulunulan döneme kadarki toplam
işlem bedeli dikkate alınır.

193
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI
Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren
harcamalara ilişkin yüklenilen verginin ,azami
iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade
talebi, aşan kısım için münhasıran vergi
inceleme raporuna göre yerine getirilir.
 Yıllık
iadelerde
azami
iade
tutarının
belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yıldaki
toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi
hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın
aşılması durumu değiştirmez.

194
YÜKLENILEN KDV’NIN HESABı
İade Hesabına dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV
 Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine giren
harcamalar, daha sonra ilgili dönem genel
yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay
verilir.

Bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade
edilebilir tutarın altında kalması durumunda
aradaki fark için Atik’ lerden pay verilebilir.
195
YıLı İÇERISINDE MAHSUP TALEPLERININ
YERINE GETIRILMESI
Vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000-TL’yi
aşmayan mahsup talepleri VİR ve teminat
aranılmaksızın yerine getirilir.
 5.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri VİR
veya YMM raporu ile yerine getirilir. Teminat
VİR veya YMM raporuna göre çözülür.
 İade talebi VİR ile talep ediliyorsa iade talep
dilekçesinin verildiği tarih, YMM raporu ile ise
YMM raporunun ibraz edildiği tarih itibarıyla
geçerlik kazanır.

196
İZLEYEN YıL İÇINDE MAHSUP VE NAKIT İADE
TALEPLERI
İade talebi 5.000 TL’yi aşmıyorsa nakden ve/veya
mahsuben iade talepleri VİR, teminat ve YMM
raporu aranılmadan yerine getirilir.
 İade talebi 5.000 TL ve üstündeyse 5.000 TL’yi
aşan kısmı VİR, YMM raporu veya teminat
mektubu karşılığında yerine getirilir. Teminat
VİR ya da YMM raporu ile çözülür.

197
İZLEYEN YıL İÇINDE NAKIT VE/VEYA
MAHSUP TALEBI
VİR ile talep edilmişse mahsuben iade
taleplerinde iade talep dilekçesinin verildiği tarih
itibarıyla, nakit iadelerde VİR ‘un vergi dairesine
intikal ettiği tarihte
 YMM
raporu
ile
nakit/mahsuben
iade
taleplerinde YMM raporunun eksiksiz olarak
ibraz edildiği tarihte
 Teminat karşılığı iadelerde teminatın gösterilip
belgelerin tamamlandığı tarihte
geçerlik kazanır.

198
MAHSUBU TALEP EDILEBILECEK BORÇLAR
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde
alınanlar dahil vergi borçlarına, sgk borçlarına
 %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait
kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve
doğalgaz borçlarına mahsup edilebilir.

199
İNDIRIMLI ORANA TABI MALLARıN İHRAÇ
KAYDıYLA TESLIMI
İndirimli orana tabi bir malın ihraç kaydıyla
tesliminde hesaplanan KDV tutarını aşan
yüklenimler Kanunun 29/2.maddesine göre iade
edilir.
 Örnek: imalatçı A ürettiği 100 adet elbiseyi
ihracatçı B’ye 10.000 TL bedel üzerinden 800 TL
Kdv hesaplayarak beyan edecektir.Elbiselere
ilişkin yüklenilen Kdv 950 TL ise ihracatçı tecil
edemediği 800 TL nin iadesini KDVK 11/1-c
maddesine göre, 150 TL sini ise KDVK 29/2
maddesine göre talep edebilecektir.

200
İNDIRIMLI ORANA TABI MALLARıN İHRAÇ
KAYDıYLA TESLIMI

Daha önce İndirimli oranda KDV İade usullerini
düzenleyen 119 seri nolu KDV tebliğinde
indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı
teslimlerinde yüklenim farkının yalnızca yılı
içinde
mahsuben
kullanılabileceği
ifade
edilmişken KDV Genel Uygulama tebliğinde
açıklandığı üzere izleyen yıl mahsuben/nakden
talep edilebilecektir.
201
SÜRESINDEN SONRA İADE TALEBINDE
BULUNULMASı
 İzleyen
yılın Ocak-Kasım dönemlerinde
usulüne uygun olarak iade talebinde
bulunan mükelleflerin talep edilen iade
tutarını artırmak amacıyla, sonraki
yıllarda düzeltme beyannamesi vermek
suretiyle iade talebinde bulunulması
mümkün değildir.
 Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen
iade tutarının aynı yıl içerisinde düzeltme
beyannamesi ile artırılması mümkün olup
artırılan kısım münhasıran VİR ile
yerine getirilir.
202
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE
KDV İADESI-ÖRNEK
İNDİRİMLİORANA
TABİİŞLEM
DÖNEM
BEDEL
HESAPL YÜKLE
A-NAN -NİLEN
KDV
KDV
ÖNCEKİ
İADEYE
DÖNEM
MAHSU
ESAS
İADE
SONU
DEVREDE
BU
FARK
KDV EDİLEBİİADE
N KDV GERÇEK
(4-3)
TUTARI LİR KDV
EDİLEBİL
-LEŞEN
(Kümülati TUTARI
İR KDV
KDV
f)(5+6)
TUTARI
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2.000
0
2.000
0
50.000
0
18.000
2.000
20.000
4.200
60.000
4.200
0
20.000
20.000
0
55.800
0
0
20.000
20.000
0
75.000
0
-700
20.000
19.300
0
60.000
0
80.000
16.400
19.300
35.700
15.700
15.700
(1)
(2)
(3)
(4)
OCAK
50.000
4.000
6.000
ŞUBAT
200.000
16.000 34.000
MART
0
0
0
NİSAN
0
0
0
MAYIS
20.000
1.600
900
HAZİRA
100.000
8.000 24.400
N
TEMMUZ 150.000
12.000 18.000
6.000
0
6.000
0
AĞUSTO
120.000
9.600 14.600
5.000
0
5.000
0
S
EYLÜL
150.000
12.000 24.000 12.000
0
12.000
0
EKİM
180.000
14.400 30.000 15.600
12.000
27.600
11.800
KASIM
200.000
16.000 20.000
4.000
27.600
31.600
15.800
ARALIK
50.000
4.000 13.400
9.400
31.600
41.000
10.200
YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI
0
0
12.000
27.600
31.600
41.000
0
0
0
0
0
0
19.900
203
KDV GENEL UYGULAMA
TEBLİĞİ
204
KDV İadesinde Ortak Hususlar
IV KDV İADESİNDE ORTAK
HUSUSLAR
 Tebliğin
bu bölümü 5 ana başlıkta
toplanmıştır.
 A-İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE

DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
 B-İNDİRİMLİ
TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ

(İTUS)
 C-HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ(HİS)
 D-DİĞER HUSUSLAR
 E-ÖZEL ESASLAR
205
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER





A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK
İŞLEM VE BELGELER
Bu tebliğ kapsamına giren işlemler nedeniyle KDV iadesi
talep edilebilecek tutar, iadeye ilişkin işlem ve belgeler,
mahsuben ve nakten iade bu bölümde yer alan açıklamalar
dikkate alınarak iade hakkı doğuran her bir işlem
bakımından tebliğin ilgili bölümlerindeki düzenlemelere göre
hesaplanarak yerine getirilir. Bu bölüm 7 ana başlık altında
düzenlenmiştir.
Ancak, özel esaslara tabii mükelleflerin iade talepleri tebliğin
IV/E bölümünde belirlenen yeniden düzenlenmiş esaslara göre
sonuçlandırılır.
1-İadesi Talep Edilecek KDV;
Kanunda ve tebliğde aksi belirtilmediği sürece, iadesi gereken
KDV’nin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine
giren ve indirilemeyen KDV tutarları esas alınır,
denilmektedir. KDV iadesi öngörüldüğü iade taleplerinde ,
bundan sonra gelen bölümlerde açıklandığı şekilde hesaplama
yapılır, Denilmektedir.
206
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER




1-Kapsam bölümünde, İade edilebilir KDV nin indirimle
giderilemeyen bir miktarın kalması halinde hesaplanacağı
belirtilmiş olup, Bir vergilendirme döneminde iade konusu
yapılabilir KDV(azami iade edilebilir vergi),kural olarak o
dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (%18)
‘i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla
olamayacağı vurgulanmıştır.
Aşan kısmın iadesinin münhasıran Vergi İnceleme
Raporu sonucuna yerine getirileceği belirtilmiştir.
Bu bölümde Mükellefin iade hakkından vazgeçmesi ve
indirim yolunu tercih ettiğini bir dilekçe ile belirtmesi
halinde yüklenilen KDV nin indirilecek KDV hesabına
dahil edileceği belirtilmiştir. Bunun yapılması için
müracaat esnasında düzeltmenin henüz daha yapılmamış
olması gerekmektedir.
207
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER







2-İşlemin Bünyesine giren Verginin hesabına dahil edilebilecek
unsurlar;
Tebliğde İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV
tutarının,
a)İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve
hizmetler,
b)İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon,
kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro
malzemeleri, muhasebe, reklam, temizlik malzemeleri, kira vb. genel
imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet
eden kısım,
c)İade hakkı doğuran işlemlerde kullanılan ATİK ‘in alımı,
nedeniyle yüklenilen KDV ‘den oluşacağı belirtilmiştir.İade hakkı
doğuran işlemle ilgisi bulunmayan giderlere ait KDV nin yüklenilen
KDV hesabına dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.
Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar
nedeniyle yüklenilen KDV dikkate alınacak. Daha sonra İşlemin
bünyesine giren ve ilgili döneme ait olan genel imal ve genel yönetim
giderlerinden pay verilecektir. Bu şekilde hesaplanan tutar, azami
iade edilebilecek tutarı aşmıyorsa Atik lerden pay verilebilecektir.
208
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
3-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde iade uygulaması;
 Atiklerden pay verilebilmesi için, ATİK lerin iade hakkı doğuran
işlemlerde kullanılması gerekmektedir. ATİK lerden pay verildiği
durumda, bir vergilendirme döneminde iade yapılabilir KDV(azami
iade edilebilir vergi) O dönemdeki iade hakkı doğuran işlemin
%18(genel KDV oranı) inden fazla olamaz.
 İhraç kayıtlı malı teslim alan ihracatçı firma, ihraç bedeli ile ihraç
kayıtlı malın bedeli arasındaki farka isabet eden KDV yi iade
alabilir. Bu durumda genel idare giderlerinden ve ATİK lerden
hesaplanan KDV yi iade talep edebilir. Ancak hiçbir şekilde ihraç
bedeline isabet eden genel KDV oranını aşan tutarda iade alamaz.

4-YMM KDV iadesi Tasdik raporu hazırlanması hizmetine Ait
KDV;
YMM KDV iadesi tasdik raporları nedeniyle indirim
hesaplarına alınan KDV indirim hesaplarına dahil edildiği dönemde
veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesabında dikkate
alınabilir.

209
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER




5-DİİB Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Tesliminde iade edilecek KDV;
DİİB sahibi mükellefler, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi
kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları
Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilirler.
DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği
malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak
teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim
nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB
kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra
kalan tutardan fazla olamaz. (Dikkat! Konu tartışılıyor. N.A.)
Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri
kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB
kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin
etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin
KDV’ yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek
KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV
ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV,
ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB
kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle
bulunan tutarı aşamaz.
210
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER(ÖRNEK)



Örnek: Mükellef (B, 100.000 TL tutarındaki kumaşı DİİB kapsamında
KDV ödemeksizin (A)’dan satın almış ve imal ettiği gömlekleri 200.000
TL’ye (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiş, (C) de söz konusu gömlekleri süresi
içinde 210.000 TL bedel mukabili ihraç etmiştir.
-Kumaş ve gömlek teslimleri (% 8) oranında KDV’ye tabidir.
- Mükellef (A)’nın indirilecek KDV toplamı fazla olduğundan, 100.000 TL
üzerinden hesapladığı 8.000 TL KDV’yi tecil edememiştir. Bu durumda
Mükellef (A)’nın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c)ve geçici 17 maddeleri
uyarınca iade alabileceği KDV tutarı 8.000 TL’dir. Mükellef (A)’nın söz
konusu kumaşı üretmek için yüklendiği KDV’nin 12.000 TL olması
durumunda, 8.000 TL’sini ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 4.000 TL’sini de
indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere
ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep etmesi gerekir.
211
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER(ÖRNEK DEVAM)
- (B)’nin de DİİB kapsamında satın aldığı kumaşlardan ürettiği
gömlekleri 200.000 TL bedelle ihraç kayıtlı tesliminde hesapladığı ancak
tahsil etmediği 16.000 TL KDV’nin tamamının indirilecek KDV tutarının
yüksek olması nedeniyle tecil edilemediğini varsayalım. Bu durumda
(B)’nin 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca iade alabileceği
KDV tutarı (16.000 TL – 8.000 TL=) 8.000 TL olacaktır. (B)’nin de söz
konusu gömlekleri üretmek için yüklendiği KDV tutarının 10.000 TL
olduğunu varsayarsak, 8.000 TL KDV’yi ihraç kayıtlı teslim nedeniyle,
2.000 TL KDV’yi ise indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana
tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep edebilecektir.
12.5.2014

(Not: Konu tartışılmaktadır. N.A.)

-(C) ise 210.000 TL ile 200.000 TL arasındaki fark olan 10.000 TL’nin (%
18)’ini aşmamak üzere, söz konusu ihracat nedeniyle yüklendiği KDV’yi
iade alabilecektir
212
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
2-Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Mektubu
aranmaksızın İade

Bu bölüm;
1-Mahsup Yoluyla İade,
1-Mahsup Edilecek Borçlar,
2-Mahsuben İade Talebi,
2-Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi

.
213
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
3-Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı
Aşmayan İadeler
4-YMM KDV İadesi Raporuna Dayanan Nakden
İadeler
5-Teminat Karşılığı İadeler
Bu kısım;
1.Genel açıklamalar,
2.Teminat Türleri,
3.Teminat Miktarları,
214
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE
DAYANAK İŞLEM VE BELGELER













4.Teminat Mektuplarının İadesi,
5.Teminat Mektuplarının Teyitleri,
olmak üzere 5 kısımdan oluşmuştur.
6- Vergi İnceleme Raporu ile İade,
7- İade Talebinde Aranan Belgeler
Bu bölüm,
1. İade Talep Dilekçesi,
2. İade hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği
Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi,
3. İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen
Listesi,
4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu,
5. Satış Faturaları Listesi,
olmak üzere 5 kısımdan oluşmuştur.
215
2.1.MAHSUP YOLU İLE İADE

KDV iade alacağı mükellefin kendisinin yada ortaklık
payı ile orantılı olarak adi, kollektif ve adi komandit
şirketlerde ortakların aşağıda belirtilen borçlara
mahsuben iadesi de alınabilir
216
2.1.1 MAHSUP EDILEBILECEK BORÇLAR
İade alacakları mükellefin kendisinin yada
ortaklık payı ile orantılı olarak adi, kollektif ve
adi komandit(komandit şirketlerde komandite
ortağın) şirketlerde devlete ait olup vergi
dairelerince takip edilen tüm borçlarına
mahsuben iadesi talep edilebilir
 İthalat sırasında uygulanan vergilere
 SGK Prim borçlarına
Mahsuben iadesi talep edilebilir.

217
2.1.2. MAHSUBEN İADE TALEBI
Mahsuben iade talebinde bulunan mükelleflerin
mahsup için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz ve tam
olarak vermesi halinde ilgili dönem için KDVira
sisteminden kontrol raporu oluşturulur. Kontrol
raporunda belirtilen eksiklerin 30 gün içerisinde
tamamlanması halinde, mahsup dilekçesinin verildiği
tarih itibari ile mahsup talepleri yerine getirilir ve
gecikme zammı uygulanmaz.
 Mahsuben iade taleplerinde , iade hakkı doğuran
işlemin tevsikinde kullanılan Gümrük Beyannamesi,
Serbest Bölge İşlem Formu, Özel fatura nüshası v.b
belgelerin teyidinin alınmış olması gereklidir.

218
2.MAHSUP SONRASı ALACAĞıN NAKDEN
İADESI


İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya mahsuben
ödenmesinin talep edilmesi halinde de nakden iadeye
ilişkin düzenlemeler uygulanır. Mahsup sonrası alacağın,
üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde,
alacağın üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın
açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter
tarafından onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki
sözleşmesine dayanarak yapılır.
Mahsup sonrası alacağın, borçlarına mahsup
yapılabilecekler dışındakilerin borçlarına mahsubunun
talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden
iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Bu durumda da
önceki paragrafta belirtilen alacağın temliki sözleşmesi
aranır.
219
3. MALIYE BAKANLıĞıNCA BELIRLENEN
SıNıRı AŞMAYAN NAKDEN İADELER
İade hakkı doğuran işlemler bakımından
belirlenen sınırın altında kalan iade talepleri,
Vergi inceleme raporu, Y.M.M. Tasdik raporu,
teminat aranmadan yerine getirilir.
 İadenin yapılabilmesi için KDVİRA sistemi
tarafından oluşturulun kontrol raporundaki
olumsuzlukların giderilmesi ve teyidi beklenen
belgelerin doğruluğunun sağlanmış olması
gerekmektedir.

220
4-YMM KDV İADESI RAPORUNA
DAYANAN NAKDEN İADELER



İade hakkı doğuran işlemler bakımından
mükelleflerin belirlenen sınırı aşan miktarları
nakden alabilmesi için, Vergi inceleme raporu, Y.M.M
Tasdik raporu yada teminat ile iadelerini nakden
alabilirler.
YMM raporu ile iade talebinde bulunan
mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı
tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM
raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat
vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.
Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların
mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli
değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere
dayananlara, 213 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir.
221
5-TEMINAT KARŞıLıĞı İADELER
5.1 GENEL AÇıKLAMALAR

Teminat karşılığı iadelerini almak isteyen
mükelleflerin KDVİRA sisteminde üretilen
kontrol raporunun üretilmesi ve yapılması
gereken teyitlerin (örneğin teminat mektubu,
gümrük beyannameleri) yapılmasından sonra 10
gün içerisinde iade yerine getirilir.
222
5.2 TEMINAT TÜRLERI
Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10.
maddesinde yer alan iktisadi kıymetler,
 Bankacılık kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren
Banka ve Finans kurumlarınca düzenlenen kesin
ve süresiz teminat mektupları

223
5.3 TEMINAT MIKTARLARı

Talep edilen iade miktarının belirlenen sınırı
aşan kısmı için teminat mektubu verilir.
224
5.4 TEMINAT MEKTUPLARıNıN İADESI
Teminat mektupları, vergi inceleme raporu yada
Y.M.M. Tasdik raporu sonucuna göre iade edilir.
 Vergi dairesi mektupların uygun bir yerine
gerekli şerhleri düşüp, mühür ve imzadan sonra
teminat mektuplarını iade eder. Bankalar bu
şerhe istinaden vergi dairesinden teyit
almaksızın işlem yapabilirler.

225
6. VERGI İNCELEME RAPORU ILE İADE
Mükelleflerin teminat göstermemesinde,
iadelerini vergi inceleme raporu ile almak
istemelerinde,
Teminat çözüm raporunun Y.M.M tarafından
ibraz edilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine, yada
tebliğde vergi inceleme raporu sonucu alınması
belirtilen iadelerinin talebinde,
vergi inceleme raporu sonucuna göre mükellefler
iadelerini alabilirler.

226
5.5 TEMINAT MEKTUPLARıNıN TEYITLERI

Teminat Mektuplarının teyidi yapılmadan ödeme
yapılmaz. Teyit bankaların elektronik ortamda
Maliye Bakanlığının veri ambarına ulaştırılan
bilgilerden sağlanır. Ulaşmayan bilgilerin teyidi
banka şubesinden direk yapılır.
227
7. İADE TALEBINDE ARANAN BELGELER
Mükelleflerin İade talebindeki ortak mahiyette
olan belgeleri elektronik ortamda yüklemeleri ve
İnternet vergi dairesi alındılarının iade talep
dilekçesi ekinde vermeleri halinde ayrıca
belgelerin kağıt ortamında verilmesine gerek
yoktur.
 11-1c ve Geçici 17. Madde kapsamında tecil
edilen verginin terkini için İndirilecek KDV
listesinin ibraz edilmesine gerek
bulunmamaktadır.

228
7.1 İADE TALEP DILEKÇESI
İade talep dilekçeleri 429. no’lu VUK genel
tebliği ekinde yer alan standart iade talep
dilekçesi yapılır.
 İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen
belgelerin kağıt ortamında vergi dairesine
verilmesine gerek bulunmamakta olup, bu
belgelerin Y.M.M. Tasdik raporlarına eklenme
zorunluluğu bulunmamaktadır.

229
7.2 İADE HAKKı DOĞURAN İŞLEMLERIN BEYAN
EDILDIĞI DÖNEME AIT İNDIRILECEK KDV LISTESI
Aynı dönemde birden fazla iade hakkı doğuran işlem
türünden kaynaklanan iade taleplerinde İndirilecek
KDV listesinin bir kez verilmesi yeterlidir.
 Gümrük Beyannameli mal ihracında DTSŞ ve SDTSŞ
ihracatına aracılık ettiği şirketlerinde İndirilecek KDV
listesini verirler.
 İndirilecek KDV listesinde yer alan belgelerin
tamamının belge bazında elektronik ortama
aktarmaları gerekmektedir.(Perakende satış fişleri,
yazar kasa fişleri).Fatura düzenleme limitinin altında
kalsa dahi ayrı ayrı kaydedilir.

230
7.3 İADE HAKKı DOĞURAN İŞLEME AIT
YÜKLENILEN KDV LISTESI





KDV iadelerinde aranan ve elektronik ortamda sistem
üzerinden gönderilmesi gereken "Yüklenilen KDV Listesi»
nin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat
edilir:
a) Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider
belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının
indirimi mümkün olduğundan, söz konusu belgeler,
yüklenilen KDV listesine dâhil edilebilir. Bu belgelerin
gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV
ise indirim konusu yapılamayacağından listeye de alınmaz.
b) Bu listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi
her bir belge ayrı ayrı kaydedilir.
c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge
bazında ayrı ayrı girilir.
ç)İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV tutarları ile
işlemle ilgili olmak kaydıyla genel giderler ve ATİK
nedeniyle yüklenilen vergilerden işleme isabet eden KDV
tutarı yüklenilen KDV listesinde ayrıca yer alır.
231
7.4. İADESI TALEP EDILEN KDV HESAPLAMA
TABLOSU

İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade
hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV
listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV
tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda,
doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV,
genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle
yüklenilen KDV’den işleme verilen pay yer
alacaktır. (EK: 19)
232
EK-19
DÖNEM
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN
VERGİLER
İADE HAKKI
DOĞURAN
İŞLEM BEDELİ
İADESİ TALEP
EDİLEBİLİR
AZAMİ VERGİ
İŞLEMİN
BÜNYESİNE
DOĞRUDAN
GİREN
VERGİLER
GENEL İMAL VE
İDARE
GİDERLERİNDEN
İADE HESABINA
VERİLEN PAY
ATİK’LER
NEDENİYLE
YÜKLENİLEN
VERGİDEN İADE
HESABINA
VERİLEN PAY
YÜKLENİLEN
KDV TOPLAMI
233
7.5. SATıŞ FATURALARı LISTESI

Satış faturaları listesi, iade hakkı doğuran
işlemlere ait satış faturası, serbest meslek
makbuzu ve benzeri belgelere ilişkin bilgileri
ihtiva eden listedir.
234
B.İNDİRİMLİ TEMİNAT
UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV.B.
Bölümünde belirtilen genel ve özel şartların
sağlanması halinde mükelleflere İTUS
Sertifikası verileceği belirtilmektedir.
235
İTUS GENEL ŞARTLAR
İTUS Sertifikası alabilmek için gerekli olan genel
şartlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vergi mükellefiyetinin bulunması
Mücbir sebepler dışında Defter Belge imtina etmemiş
olması
Gelir,Kurumlar,Geçici,Stopaj,Ötv,Kdv(Tevkifat Hariç)
beyanname verme ödevini vergi türü bakımından 2 den
fazla aksatmamış olmak
S.M.Y.B düzenleme ve kullanma raporu-tespiti
bulunmamış olması bulunmuş ise genel esaslara dönülmüş
olması
Cari takvim yılı dahil son iki yıla ait tam tasdik sözleşmesi
olması
Özel Esaslara tabi bir durumun bulunmaması
Vergi borcunun bulunmaması (Tecil edilen vergiler hariç)
Sertifika başvuru tarihinden önceki birbirini izleyen beş
vergilendirme dönemi için olumlu Y.M.M./Vergi inceleme
raporunun bulunması
Mükelleflerin İTUS ile iadesini talep ettiği dönem içinde
Tam tasdik sözleşmesi bulunmalıdır.
236
ÖZEL ŞARTLAR
İTUS Sertifikası alabilmek için gerekli olan özel şartlar





İmalatçılar ve İmalatçı İhracatçılar için Özel Şartlar
İlgili Sicile Kaydı Bulunan (Sanayi-Ticaret yada
Meslek Odaları)
Son bilançoda yer alan ödenmiş sermayelerinin yada
amortisman düşülmeden önceki atiklerinin toplam
tutarının 100.000 TL’yi geçmesi
Üretim kapasitesini kapasite raporu ile teyit etmesi,
kapasite raporunun bulunması
İmalat işinde 20 yada daha fazla işçi çalışması, işçi
sayısı ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12
aylık ortalama dikkate alınır. Yönetici, Büro
personeli, muhasebeci dikkate alınmaz
237
DIĞER İHRACATÇıLAR (HIZMET
İHRACATı HARIÇ)

Genel şartlar ile birlikte son üç yıl, yıllık 4
milyon USD yada son 5 yıl yıllık 2 milyon USD
ihracat yapanlara İTUS sertifikası verilir
238
 DIĞER İADE HAKKı DOĞURAN IŞLEMLER
BAKıMıNDAN;
İmalatçı ve imalatçı ihracatçılar dışında yer alan
mükelleflere, başvuru tarihinden önceki kurumlar
yada gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan
bilançoya göre en az
 40.000.000 TL Aktif toplamı
 10.000.000 TL Maddi Duran Varlıklar Toplamı
 20.000.000 TL Öz sermaye
 50.000.000 TL Net satışları
Olması ve başvuru tarihinden önceki takvim yılı
muhtasar beyannameleri ortalamasında 50 ve daha
fazla kişi çalıştırması

Örnek Madde: 9-1/ 13a /13c / 29-2 v.b
239
İTUS SERTIFIKASı VERILME SÜRELERI
İTUS Sertifikası almak için yukarıdaki genel ve
özel şartları taşıyan mükellefler Vergi dairesi
Başkanlıklarına / Defterdarlıklara dilekçe ile
müracaat ederler.Vergi Dairesi
Başkanlığı/Defterdarlığı
1.
İmalatçı ve İmalatçı İhracatçılara 15 gün
içinde;
2.
Diğer İhracatçılara izleyen yılbaşından
geçerli olmak üzere;
3.
Diğer İade hakkı doğuran işlemler bakımından
15 gün içinde;
İTUS sertifikası verilir.

240
İTUS’A GÖRE İADE TALEPLERININ
YERINE GETIRILMESI



İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri
Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalara göre
yerine getirilir.
İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade
miktarının Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı
aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve
sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir.
Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı
tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu
ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz
edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi
durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS
sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece,
sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına
devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay içinde
ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.
241
İTUS SERTIFIKASıNıN İPTAL EDILMESI

Tebliğin IV.B.3. bölümünde belirtilen şartlardan
herhangi birisinin oluşması halinde İTUS
sertifikası iptal edilir. Bu şartlar ilgili bölümde
detaylı olarak belirtilmiştir.
242
C.HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Belirli büyüklükteki şirketlerin iadelerini rahat bir
şekilde alabilmesi için HİS Sistemi getirilmiş ve
Genel Uygulama Tebliğinde de bu uygulamaya ait
düzenlemeler yapılmıştır.
 HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri
tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya Y.M.M.
Raporu aranılmadan yerine getirilir.
 Bu mükelleflerin tam tasdik sözleşmelerinin olupolmadığına bakılmaz.
 His sertifikasının iptal edilmesine ilişkin usuller
tebliğin IV.C.3. bölümünde detaylı olarak
açıklanmıştır. Bölümde belirtilen şartlardan
herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde HİS
Sertifikası iptal edilir.
243


KDV genel uygulama tebliğinde eski tutarlar düşürülmüş ve
uygulamadan yararlanacak mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması
gerektiği belirtilmiştir.
SMYİB Düzenleme yada kullanmaya ait tespit ve raporun bulunmamış
olması

200.000.000 TL Aktif toplamı

50.000.000 TL Maddi duran Varlıklar toplamı

100.000.000 TL Öz sermaye tutarı

250.000.000 TL Net satışları



Başvurunun önceki yılında aylık ortalama 250 ve daha fazla çalıştırılan
kişi sayısının olması
Vergi Borcunun bulunmaması
Yukarıdaki şartları tamamlayan mükellef iade talep dilekçesi ile
müracaat edip gerekli evrakları tamamladıktan sonra çıkarılan kontrol
raporunda olumsuzluk tespiti edilmeyen tutarların ödemesini 5 gün 244
içinde, kalan tutarı da evrakların tamamlanmasından sonra
alabilecektir.
D. DİĞER HUSUSLAR
D.1 İADE HAKKıNıN İNDIRIM YOLUYLA KULLANıLMASı



İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu
işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya
mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla
giderme tercihinde bulunmaları mümkündür.
Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade
hakkı doğuran işlem bedelleri KDV Beyannamesinin “Tam
İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı
Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edilir; ancak
tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV"
sütunlarına "0" (sıfır) yazılır.
Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için
istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden
belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir.
245
D.1 İADE HAKKıNıN İNDIRIM YOLUYLA
KULLANıLMASı



Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle
iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan
kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları
mümkün değildir.
KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde
bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek
nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki
dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir.
Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen
belgeler de verilir.
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri
kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade
alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür.
Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi
gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem
beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler”
tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu
yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler.
246
D.2 DEFTER VE BELGELERIN ZAYI OLMASı

Defter ve belgelerin zayi olması (yangın,su baskını,
çalınma gibi) durumlarda dahi iadenin yapılmasına
olanak sağlanmıştır.Bu durumda iadeyi talep eden
mükellef mal ve hizmet alımlarına ilişkin satıcılar
nezdinde indirim konusu yapılan verginin beyan
edilip ödendiğini, satıcıların bu belgeleri defterlerine
kayıt ettiklerini, kdv beyannamelerinde beyan
ettiklerini ispatı halinde iade talepleri yerine
getirilecektir. Ancak verginin indirim konusu
yapılabilmesi alış faturası veya benzeri vesikalarla
gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi
gerekmektedir. İade talep eden, indirime hak kazanıp
kazanmadıklarının harici delillerle ispatlamak
zorundadır. Satıcının vergiyi KDV beyannamesine
dahil ettiğinin tespiti delil olarak kabul edilecektir.
247
D.4 MATRAH DEĞIŞMESI VE DÜZELTME
İŞLEMLERI


Matrahta malların iade edilmesi işlemin gerçekleşmemesi
işlemden vazgeçilmesi veya değişiklik vuku bulduğu
hallerde, malların fiilen iade edilmesi halinde bu girişin
defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi kaydıyla
düzeltebilecekleri hükme bağlanmıştır. Benzeri kayıtları
alıcının da yapması tabidir.
İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde kdv
hesaplanmaz. Bu itibarla yalnızca matrahta gelen
değişiklik doğrultusunda defter kayıtları ile beyanların
düzeltilmesi yeterlidir. İade alındıktan sonra ortaya çıkan
durum var ise, değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme
döneminde defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli
düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı
müracaat etmesi halinde iadesini aldığı tutarı iade etmesi
durumunda geçikme faizi ve vergi ziya cezası uygulanmaz.
Mükellefin ilgi dönemde düzeltme yapmaması halinde
daha sonraki dönemlerde yapılan düzeltmelerde vergi ziya
cezası ve geçikme zammı hesaplanarak idarece iade geri
alınır.
248
D.5. İSTISNA KAPSAMıNDAKI İŞLEMIN
GERÇEKLEŞTIĞI DÖNEMDEN SONRA ORTAYA
ÇıKAN ÖDEMELER


İstisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra,
satıcı lehine veya aleyhine bazı ödemeler (vade farkı, kur
farkı, reklâmasyon vb.) ortaya çıkabilmektedir. İstisna
kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak ortaya çıkan bu gibi
ödemelerin KDV’ye tabi olması söz konusu değildir. Bu
tutarlar KDV matrahını etkilediğinden, iade edilebilecek
azami vergi tutarının hesabında dikkate alınmalıdır.
İstisna kapsamındaki işlemi gerçekleştiren lehine meydana
gelen ödemeler, ortaya çıktıkları ilgili dönem
beyannamesinde asıl işlemin beyan usulü doğrultusunda
beyan edilir.
249
D.6.SAKLAMA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
D.7. YOKLAMA VE DEĞERLENDIRME

İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler ile
iade taleplerinde kayda değer bir artış olan
mükelleflerin iade talepleri, gerekli belgelerin
elektronik ortamda gönderilmesi ve/veya vergi
dairesine verilmesinden sonra, vergi dairesince
yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda
yerine getirilir. Yoklama ve değerlendirme işlemi
vergi dairelerince 30 günü geçmemek üzere en
kısa süre içinde tamamlanır. Mükellefler
hakkında aşağıda belirtilen kapsamda yoklama
yapılarak tutanak düzenlenir.
250
D.7. YOKLAMA VE DEĞERLENDIRME

Daha önce hakkında, KDV iadesi ile ilgili olumlu
vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara
göre herhangi bir ceza uygulanmaksızın vergi
iadesi yapılan mükellefler hakkında yoklama
yapılmaz. Aynı şekilde mükelleflerin YMM tam
tasdik sözleşmesi bulunan takvim yılına ilişkin
iade taleplerine bağlı olarak yoklama yapılmaz.
251
D.8. KAYıT DÜZENI







3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, KDV
mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu
verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân
verecek şekilde düzenlemek zorundadır.
Bu kayıtlarda en az;
a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz
tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi
miktarları,
b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı
tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı
ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,
c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği
ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları,
ç) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle,
ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler,
hususlarının açıkça gösterilmesi şarttır.
252
D.8. KAYıT DÜZENI



Buna göre, KDV’den istisna edilmiş işlemlerin
mevcut olması halinde, tutulacak defter kayıtlarında
bu işlemler, indirim hakkı tanınan ve
tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda izlenecek
ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergi miktarları
kayıtlarda ayrı ayrı gösterilecektir.
İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve
bu işlemlere ilişkin indirilemeyecek KDV’nin defter
kayıtlarında gösterilmesi şarttır. Aynı şekilde iade
olunan ve terkin edilen KDV tutarları da kayıtlarda
açıkça gösterilir.
ATİK’ ler nedeniyle yüklenilen ve indirim hesaplarına
alınan vergilerden indirimle telafi edilen ve
edilemeyen, iade konusu yapılan vergi miktarlarının
da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmektedir.
253
EK BİLGİLER





Mahsup-İade talebinde internet vergi dairesi aracılığı ile
aktarılan belgelerin kağıt ortamında ibrazına gerek
olmadığı
Y.M.M.’lerce düzenlenen KDV iadesi raporlarındada yer
verilmeyip internet vergi dairesi alındısının yeterli olucağı
İade hesabından çıkarılan (tenzil edilen ) tutarların
indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek
bulunmamaktadır.
11-1c kapsamında sadece tecil terkin yapan mükelleflerin
indirilecek KDV listesi vermesine gerek kalmamıştır.
İade ve mahsup taleplerinin tümünde 429 VUK Tebliği
ekindeki standart iade talep dilekçesinin mutlak suretle
verilmesi halinde işlem sonuçlandırılacaktır. Aksi taktirde
işlem tamamlanmayacaktır.
254
KDV GENEL UYGULAMA
TEBLİĞİ
KDV İADE UYGULAMASINDA ÖZEL ESASLAR
GENEL DEĞERLENDİRME
Bu konuda yapılan düzenlemelerin bütününü
dikkate aldığımızda özel esaslara tabi olma
şartlarının zorlaştırıldığını, genel esaslara tabi
olma şartlarının kolaylaştırıldığını söyleyebiliriz.
 Örneğin, özel esaslara tabi tutulacak mükellef
nezdinde inceleme yapılıp, Tebliğin IV/E.3 ve
IV/E.4 numaralı bölümlerinde ayrıntılı olarak
yazıldığı şekilde olumsuzluklar tespit edilmeden,
bu husus bir rapora bağlanmadan, sadece ihtimal
veya şüphe üzerine bu mükelleflerin özel
esaslara tabi tutulması mümkün değildir.

256
GENEL DEĞERLENDİRME(DEVAM)

İdareye, özel esaslara tabi tutulacak
mükelleflerle ilgili objektif, somut tespitler
yapma ve bu hususları mükellefe bildirme ile
ilgili ayrıntılı yükümlülükler getirilmiştir
257
GENEL DEĞERLENDİRME(DEVAM)

Örneğin; mevcut uygulamada, haklarında
SMİYB düzenledikleri ve kullandıkları
konusunda vergi inceleme raporu veya vergi
tekniği raporu olan ve bu nedenle
mükellefiyetleri sonlandırılan mükelleflere mal
veya hizmet tesliminde bulunanlar başkaca bir
işleme gerek duyulmadan özel esaslara tabi
mükellefler listesine alınıyor ve bu önemli ölçüde
yakınmalara ve haksızlıklara yol açıyordu.
258
GENEL DEĞERLENDIRME(DEVAM)

Yeni tebliğin (IV/E-2.2.) bölümüne göre bu
durumdaki mükelleflerin özel esaslara tabi
tutulabilmesi için kendileri haklarında inceleme
yapılıp SMİYB düzenleme raporu veya tespiti
yapılması gerekmektedir.
259
GENEL DEĞERLENDIRME(DEVAM)

İade talebinde bulunan mükelleflerin, KDV
zinciri içerisindeki olumsuzluklardan dolayı
sorumluluğu doğrudan mal veya hizmet temin
edilen birinci kademe alt mükelleflerle
sınırlandırılmıştır.
260
GENEL DEĞERLENDIRME(DEVAM)
Özel esaslara tabi tutulma iddiası ile karşılaşan
mükellefe fiilinin gerçek ve doğru olduğunu “delil
serbestisi” ilkesi çerçevesinde ispat imkânı
getirilmiştir.
 Hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma
iddiası bulunan mükellef, iadeye konu belgelerin,
gerçek bir mal veya hizmet alımına dayandığını
delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat
edebilir. İspata ilişkin sunulacak bilgi belge ve
deliller hiçbir sınırlamaya tabi değildir.(E/5)

261
GENEL DEĞERLENDIRME(DEVAM)

Olumsuz tespit sayılacak fiil ve belgeler ayrıntılı
bir şekilde tanımlanmıştır. Özel esaslara tabi
tutulmayı gerektiren belgelerin (YMM raporu ve
vergi inceleme raporu hariç) iadeye esas teşkil
eden belgelerdir. İade için gerekli olmayan
belgelerin sahte olması, özel esaslara tabi olmayı
gerektirmemektedir. Bu husus tebliğde daha açık
ve net bir şekilde vurgulanmıştır.
262
ÖZEL ESASLARA TABI TUTULACAK
MÜKELLEFLER




Tebliğe göre haklarındaki olumsuzluk nedeni ile özel esaslara
tabi tutulacak mükellefler şunlardır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A kapsamına
giren mükellefler. (Herhangi bir faaliyeti olmadığı
halde, SMİYB düzenlemek amacıyla mükellefiyet
tesis ettirdiği tespit edildiği için mükellefiyeti re'sen
terk ettirilenler.)
Haklarında SMİYB düzenleme veya kullanma
konusunda "olumsuz rapor" veya "olumsuz tespit"
bulunanlar ile SMİYB düzenleme fiiline iştirak
edenler.
Haklarında SMİYB düzenleme konusunda "olumsuz
rapor" bulunanların, olumsuz raporun ait olduğu
dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların
kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile
kanuni temsilcisi oldukları mükellefler.
263
ÖZEL ESASLARA TABI TUTULACAK
MÜKELLEFLER(DEVAM)



213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A kapsamına
giren mükellefler. (Herhangi bir faaliyeti olmadığı
halde, SMİYB düzenlemek amacıyla mükellefiyet
tesis ettirdiği tespit edildiği için mükellefiyeti re'sen
terk ettirilenler.)
Haklarında SMİYB düzenleme veya kullanma
konusunda "olumsuz rapor" veya "olumsuz tespit"
bulunanlar ile SMİYB düzenleme fiiline iştirak
edenler.
Haklarında SMİYB düzenleme konusunda "olumsuz
rapor" bulunanların, olumsuz raporun ait olduğu
dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların
kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile
kanuni temsilcisi oldukları mükellefler.
264
ÖZEL ESASLARA TABI TUTULACAK
MÜKELLEFLER(DEVAM)



Mevcut uygulamaya göre sıkça karşılaşılan aşağıdaki
tespitler nedeniyle artık özel esaslar
uygulanmayacaktır.
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk
bulunmamakla birlikte, mal veya hizmet temin edilen
birinci derecede alt firmalar hakkında SMİYB
kullanma raporu veya tespiti bulunması.(?????)
Kendileri hakkında bir olumsuzluk bulunmamakla
birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri
safhadan önceki safhadaki mükellefler hakkında
olumsuz rapor veya tespit bulunması.
265
OLUMLU RAPOR-OLUMSUZ RAPOR

Mükellefler hakkında SMİYB düzenleme veya
kullanma konusunda belirlemenin bulunmadığı
vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen
tüm raporlar iade uygulaması açısından olumlu
rapor sayılmaktadır.
266
OLUMLU RAPOR-OLUMSUZ RAPOR(DEVAM)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
yer alan düzenlemeye göre Vergi İnceleme
Elemanlarınca düzenlenen raporların olumlu
rapor sayılabilmesi için,
 İnceleme dönemine ilişkin KDV beyannamesinde
yer alan tüm işlemlerin incelenmiş olması.
İnceleme sonucunda SMİYB kullanma nedeniyle
iade veya dönem indirim KDV tutarından
herhangi bir tenzilin önerilmemiş olması.
 SMİYB düzenleme konusunda tespit
bulunmaması gerekmektedir.

267
OLUMLU RAPOR-OLUMSUZ RAPOR/DEVAM)
Vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen
ve içerisinde SMİYB kullanma veya düzenleme
konusunda belirlemelerin yapıldığı tüm raporlar
"olumsuz rapor" olarak kabul edilecektir.
 Herhangi bir tutar sınırlaması öngörülmemiştir.
Mevcut uygulamada yer alan %5'e kadar indirim
reddine imkan veren marj kaldırılmıştır.

268
OLUMLU RAPOR-OLUMSUZ RAPOR(DEVAM)
YMM'ler tarafından düzenlenen raporlar, olumlu
veya olumsuz rapor olarak kabul edilmeyecektir.
 Bu düzenlemelere göre; SMİYB düzenleme ve
kullanma dışındaki diğer tespitler nedeniyle
indirim veya iade tutarında tenzil içeren vergi
inceleme raporları "olumsuz rapor" olarak
dikkate alınmayacaktır.

269
ÖZEL ESASLARA ALıNMA

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde, mükelleflerin özel esaslara
alınmasına neden olan sahte belge, muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge, adreste bulunmama,
defter ve belgeleri ibraz etmeme, beyanname
vermeme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk
uygulaması tespitlerinin nasıl yapılacağı,
İdarenin ve Vergi İnceleme Elemanlarının neleri
dikkate alacağı hususunda objektif, ayrıntılı ve
somut belirlemeler yapılmıştır.
270
ÖZEL ESASLARA ALıNMA(DEVAM)
Özel esaslara alınmayı gerektiren raporlarda
mükelleflere isnat edilen fiillerin, tespit, bilgi ve
belgelerle somut ve objektif delillere bağlanması
amaçlanmıştır.
 Bir anlamda özel esaslara alınma mevcut
uygulamaya göre zorlaştırılmıştır

271
ÖZEL ESASLARA ALıNAN MÜKELLEFLERININ
İADE ESASLARı
Hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma
raporu veya tespiti bulunanlar ile özel esaslara
tabi tutulmayı gerektiren diğer olumsuz tespit
bulunanların iade talepleri teminat karşılığında
veya münhasıran vergi inceleme raporuna
istinaden yerine getirilecektir.
 Bu gruba giren mükelleflerin YMM raporuna
istinaden iade almaları mümkün değildir.
Verilen teminatlar münhasıran inceleme
raporuna göre çözülecektir

272
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA
TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE
TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE
ARANACAK TEMİNATLAR
Teminat Tutarı
Olumsuz Fiil
Sahte Belge Düzenlemek
Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge düzenlemek
Sahte Belge Kullanmak
Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanmak
Adreste Bulunamama
Defter Belge İbraz Etmeme
İhtiyati Tahakkuk‐İhtiyati Haciz
Beyanname Vermeme
Olumsuz Rapor
Olumsuz Tespit
5 kat
4 kat
4 kat
3 kat
4 kat
3 kat
3 kat
2 kat
2 kat
İbraz edilmeyen dönemler için edilinceye kadar iade yapılmaz‐diğer dönemler için 2 kat
ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz tutarı kadar teminat verilmesi halinde genel esaslara tabi olur.
Verilmeyen dönemler için iade yapılmaz. Diğer dönemlerle ilgili iade talepleri ise münhasıran inceleme raporuyla yerine getirilir.
Haklarında SMİYB düzenleme konusunda olumsuz rapor bulunanların,olumsuz raporun ait olduğu dönemdeki sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ortakları,kanuni temsilcileri,bunların kuracakları veya
düzenleme fiilleri için yapılan düzenlemelere ortak olacakları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları göre işlem yapılacaktır.
mükellefler
273
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA
BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ
BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ
RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA
TABİ OLAN MÜKELLEFLER
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk
bulunmamakla birlikte, doğrudan mal veya
hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında,
olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan
mükelleflerin iade talebi;
 Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti
bulunanlardan yaptıkları alışlara isabet eden
kısım için 3 kat,
 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme
raporu veya tespiti bulunanlardan yaptıkları
alışlarına isabet eden kısım için 2 kat,

274
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA
BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ
BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ
RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA
TABİ OLAN MÜKELLEFLER


SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit (adresinde
bulunamama, defter belge ibraz etmeme, beyanname
vermeme) bulunması halinde, tespitin ilgili olduğu
dönemlere ilişkin alışlarla ilgili olarak iade konusu
yapılan vergiler için 2 kat teminat gösterilmesi
halinde, bu kısımlar teminat karşılığında, diğer
kısımlar ise genel esaslara göre yerine getirilir.
Teminatlar inceleme raporuna istinaden çözülür.
Tebliğ sistematiğinden doğrudan mal veya hizmet
temin edilen mükellefler hakkında SMİYB kullanma
konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunması
durumunda, özel esasların uygulanmayacağı
anlaşılmaktadır. (?????)
275
İŞLEMLERIN GERÇEKLIĞINI ISPAT
Özel esaslara tabi tutulma iddiası ile karşılaşan
mükellefe fiilinin gerçek ve doğru olduğunu "delil
serbestisi" ilkesi çerçevesinde ispat imkânı
getirilmiştir.
 Hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma
iddiası bulunan mükellef, iadeye konu belgelerin,
gerçek bir mal veya hizmet alımına dayandığını
delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat
edebilir. İspata ilişkin sunulacak bilgi belge ve
deliller hiçbir sınırlamaya tabi değildir

276
İŞLEMLERIN GERÇEKLIĞINI İSPAT(DEVAM)









Mükellefler, yaptıkları işlemlerin gerçek ve doğru
olduğunu tahdidi olmamak kaydıyla aşağıdaki delillerle
ispat edilebilir.
1. İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.
Ödeme aşağıdaki belgelerle tevsik edilebilir.
Kasadan nakit ödemelerde ödeme belgesinin aslı veya
noter onaylı örneği.
Banka vasıtasıyla ödemelerde, banka dekontu, banka
şubesince onaylı internet çıktıları, onaylı hesap ekstreleri
Kredi kartı (iade talep eden mükellefe ait)
Tapu devri
Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yapılan ödemeler
PTT aracılığı ile yapılan ödemeler
277
İŞLEMLERIN GERÇEKLIĞINI ISPAT(DEVAM)
2. İşlemin yapıldığını ispat edilebilecek
diğer işlem ve belgeler.
 İşlemle ilgili taşıma, yükleme, boşaltma,
depolama, ambalajlama ve benzeri işlerin
yapıldığına dair belgeler.
 Sigorta, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler
yapılmışsa bunlara ait belgeler

278
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ



Özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin hangi durumlarda
genel esaslara döneceği olumsuz fiil itibariyle ayrıntılı olarak
açıklamıştır. Tebliğde yer alan genel esaslara tabi olmayı
kolaylaştıracak üç yeni düzenleme aşağıda özetlenmiştir.
Mevcut duruma göre SMİYB düzenleme veya kullanma
raporuna ve tespitlerine karşı açılan davalara istinaden genel
esaslara dönüş için nihai yargı kararı beklenmekteydi.
Tebliğde nihai yargı kararı tabirine yer verilmemiştir. Bu
durumda ilk derece mahkeme kararının olumlu olması
halinde genel esaslara dönüş mümkün olabilecektir.
Özel esaslara alınan dönemi takip eden vergilendirme
dönemlerinden itibaren belirli bir süre içerisinde başka bir
olumsuzluk olmadığı takdirde, Tebliğde her olumsuz fiil için
ayrı ayrı belirlenen 5,4,3 ve 2 yıllık süreler sonucunda
mükellefler kendiliğinden genel esaslara dönüş yapacaklardır
279
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ

Bu süreler sahte belge kullanma fiili için 4 yıl,

Sahte belge düzenleme fiili için 5 yıl,


Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiili için 4
yıl,
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma fiili için 3
yıl,

Sahte belge düzenleme tespiti için 4 yıl,

Sahte belge kullanma tespiti için 3 yıl,


Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti için
3 yıl,
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti için
2 yıl olarak belirlenmiştir.
280
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ
İdarenin olumsuzluğu mükellefe bildirdiği
tarihten itibaren 15 gün içerisinde, olumsuzluğa
konu işlemin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat
eden veya bu tutarı iade hesaplarından çıkaran
mükellefler hakkında genel esaslara göre işlem
yapılacaktır.
 Özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin genel
esaslara dönüşünü sağlayan şartlar mükellef
grupları ve olumsuz fiiller itibariyle şu şekildedir

281
HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME KULLANMA RAPORU YA DA TESPİTİ
BULUNAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ
Özel Esaslara tabi olmayı Gerektiren Olumsuz Fiil
Genel Esaslara Dönme Koşulları
Haklarında SMİYB düzenleme Raporu bulunanlar a‐)Raporda öngörülen tarhiyatların yargı kararıyla kalkması
(IV/E‐6.1.2)
b‐)Vergi aslı,ceza ve gecikme faiz toplamının ödenmesi veya toplamı için teminat gösterilmesi şartıyla,sonraki dönemlerle ilgili bir olumlu raporun vergi dairesine intikal etmesi
c‐)Vergi aslı,ceza ve gecikme faizi toplamının ödenmesi veya toplamı için teminat gösterilenlerin sonraki dönemlerde iade talebi olması durumunda talepleri üzerine yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesine intikal etmesi
d‐)Özel esaslara alınmadönemini takip eden dönemden başlamak
üzere arada geçen sürede başka bir olumsuzluk olmaması şartıyla,
sahte belge düzenleme fiilinde 5 yıl,muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleme fiilinde 4 yıl geçmesi
Haklarında SMİYB kullanma Raporu bulunanlar
(IV/E‐6.2.2)
a‐)Söz konusu belgelerin indirim hesaplarından çıkartılarak
düzeltme beyannamelerinin verilmesi
b‐)Yapılan tarhiyatların yargı kararı ile kalkmış olması
c‐)Rapora istinaden tarh edilen vergi ceza faiz
toplamlarının ödenmesi veya tamamı için teminat gösterilmesi
d‐)Özel esaslara alınmadönemini takip eden dönemden başlamak arada geçen sürede başka bir olumsuzluk olmaması koşuluyla sahte belge 282
kullanma fiilinde 4 yıl muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinde 3 yıl geçmesi
HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME KULLANMA RAPORU YA DA
TESPİTİ BULUNAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA
DÖNÜŞÜ(DEVAM)
Özel Esaslara tabi olmayı Gerektiren Olumsuz Fiil
Genel Esaslara Dönme Koşulları
Haklarında SMİYB Düzenleme Tespiti bulunanlar
a‐)Düzenleme tespitinin yapıldığı döneme ilişkin inceleme sonucunda (IV/E‐7.1.2)
düzenlenen raporun olumlu olması
b‐)Düzenleme tespitinden sonra iade talebi olmayanların talebi üzerine yapılan incelemelerin olumlu sonuçlanıp olumlu raporun vergi dairesine intikal ettirilmesi
c‐Düzenleme tespitine dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi
d‐)Özel esaslara alınma dönemini takip eden dönemden başlamak üzere arada geçen sürede başka bir olumsuzluk olmaması koşuluyla sahte belge düzenleme fiilinde 4 yıl , muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde 3 yıl geçmesi
Haklarında SMİYB kullanma Tespiti bulunanlar a‐) Mükelleflere verilen 15 günlük süre içerisinde olumsuz tespite konu belgelerin indirim hesaplarından çıkarılarak beyanların düzeltilmesi veya (IV/E‐7.2.2)
aynı süre içerisinde işlemlerin gerçekliğinin ispat edilmesi
b‐)Olumsuz tespite konu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarları için sahte belge tespitlerinde 3 kat,muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge tespitlerinde 2 kat teminat verilmesi
c‐)Tespitin ya da tespite dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla kaldırılması
d‐)Özel esaslara alınma dönemini takip eden dönemden başlamak arada geçen sürede başka bir olumsuzluk olmaması koşuluyla sahte belge kullanma tespitinde 3 yıl , muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 yıl geçmesi
283
HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME KULLANMA RAPORU YA DA
TESPİTİ DIŞINDA OLUMSUZ TESPİT BULUNAN
MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ
Olumsuz Fiil
Genel Esaslara Dönme Koşulları
Adreste Bulunamama(IV/E‐9.1)
Mükellefin bildirimi veya yoklama sonucunda adresinin tespiti
a‐)Defter ve belgeler ibraz edilinceye kadar özel esaslar uygulanır.
İbraz ile genel esaslara dönüş olur.
Defter ve Belgelerini İbraz Etmeme(IV/E‐9.2)
b‐)Tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin ibraz etmeme tespiti bulunanlar,tarh zamanaşımının olduğu tarihten itibaren genel esaslara tabi olur.
a‐)Verilmeyen Beyannamelerin usulüne uygun olarak verilmesi
Beyanname Vermeme(IV/E‐9.3)
b‐)Tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin ibraz etmeme tespiti bulunanlar,tarh zamanaşımının olduğu tarihten itibaren genel esaslara tabi olur.
a‐)İhtiyati haciz‐ihtiyati tahakkuk istenen KDV tutarı kadar teminat v
İhtiyati Haciz‐İhtiyatı Tahakkuk(IV/E‐9.4)
b‐)Yargı kararı
284
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE
DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE
ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI
NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN GENEL
ESASLARA DÖNÜŞÜ (IV/E-11)
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte,
doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında,
olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade talebi;



Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan yaptıkları
alışlara isabet eden kısım için 3 kat,
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti
bulunanlardan yaptıkları alışlarına isabet eden kısım için 2 kat,
SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit (adresinde bulunamama,
defter belge ibraz etmeme, beyanname vermeme) bulunması halinde,
tespitin ilgili olduğu dönemlere ilişkin alışlarla ilgili olarak iade
konusu yapılan vergiler için 2 kat, teminat gösterilmesi halinde, bu
kısımlar teminat karşılığında, diğer kısımlar ise genel esaslara göre
yerine getirilir. Teminatlar inceleme raporuna istinaden çözülür.
285
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE
DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE
ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI
NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN GENEL
ESASLARA DÖNÜŞÜ (IV/E-11) (DEVAM)





Ayrıca;
SMİYB düzenleme raporu veya tespiti bulunan
mükelleflerden alınan belgelerde gösterilen vergilerin
indirim konusu yapılmakla birlikte iade konusu
yapılmaması,
İdare tarafından verilen 15 günlük süre içerisinde
belgelerin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin (IV/E5) bölümündeki açıklamalara göre ispat edilmesi,
Özel esaslara tabi olan alt mükelleflerin genel
esaslara dönüş yapması,
durumlarında da genel esaslara göre işlem yapılır.
286
GEÇIŞ HÜKÜMLERI


Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği, 01 Mayıs 2014
tarihinde yürürlüğe girmiştir. KDV iadesi talepleri ile ilgili
olarak Tebliğde yer alan yeni düzenlemelerin Mayıs/2014
öncesi dönemlerde iade hakkı doğuran işlemlerden
kaynaklanan iade taleplerinde uygulanıp uygulanmayacağı
tartışmalıdır.
Bize göre, yeni düzenlemelerin 01 Mayıs 2014 tarihinden
itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemler için geçerli
olması gerekmektedir. İdarenin benzer durumdaki geçmiş
dönem uygulamalarına baktığımızda, işlemin gerçekleştiği
döneme bakılmaksızın 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra
yapılacak iade başvurularının yeni düzenlemelere tabi olacağı
şeklinde görüş bildirmesi de muhtemeldir.
287
GEÇIŞ HÜKÜMLERI(DEVAM)


Diğer taraftan, Tebliğin (IV/E-12) numaralı "Geçiş
Hükümleri" başlıklı bölümünde, sonuçlandırılmamış mevcut
iade talepleri de dahil olmak üzere, haklarında özel esaslar
uygulanan mükelleflerin iade taleplerinin yeni Tebliğdeki
düzenlemelere göre sonuçlandırılacağı açıklanmıştır.
Buna göre, kendileri hakkında bir olumsuzluk olmamakla
birlikte, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan
önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya
tespit bulunması nedeniyle özel esaslara tabi tutulan
mükelleflerin iade taleplerinin ilave bir işlem ve müracaata
gerek kalmadan genel esaslara göre sonuçlandırılması
gerekmektedir.
olumsuzluklar hakkında, Tebliğdeki yeni düzenlemeler dikkate
alınarak genel esasların uygulanması istenebilir.
288
GEÇIŞ HÜKÜMLERI(DEVAM)
Tebliğin ilgili bölümü şu şekildedir.
"12. Geçiş Hükümleri
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel esaslar
kapsamında bulunan mükelleflerden;
 Haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
(SMİYB) düzenleme raporu bulunanların durumu Tebliğin
(IV/E-6.1.2),
 Haklarında SMİYB düzenleme tespiti bulunanların
durumu Tebliğin (IV/E-7.1.2.),
 Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunanların
durumu Tebliğin (IV/E-6.2.2.),
289
GEÇIŞ HÜKÜMLERI(DEVAM)



Haklarında SMİYB kullanma tespiti bulunanların durumu
Tebliğin (IV/E-7.2.2.),
Haklarında SMİYB düzenleme raporu olanların ortakları veya
bunların kurduğu ortak olduğu şirketlerin durumu Tebliğin
(IV/E-10.),
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk olmamakla birlikte
doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında
olumsuz rapor veya tespit bulunanların durumu Tebliğin (IV/E11.),
bölümlerindeki genel esaslara dönüş hükümleri çerçevesinde
müracaatlarına gerek kalmaksızın, bağlı bulundukları vergi dairesi
tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde genel
esaslara dönüş şartlarını taşıyan mükelleflerin genel esaslara
dönüşü sağlanır.
290
TEŞEKKÜR
12.5.2014
Sabrınız için teşekkür ederim.
Nazım ANIL
Yeminli Mali Müşavir
291
Download

Ayrıntı İçin Tıklayınız