TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
Madde l – Türk Kızılayı’nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun
uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde ekli teknik şartnameye göre 3 yıl süre ile
kapalı zarfla teklif alma ve açık eksiltme yöntemi ile Silahsız (joplu ve kelepçeli) Özel
Güvenlik hizmeti satın alınacaktır.
Hizmet Verilecek Yer
Adres
TÜRK KIZILAYI
Akfırat Mahallesi
Süleymaniye Bulvarı No:69
Akfırat – Tuzla - İSTANBUL
Toplam Güvenlik
Görevlisi Sayısı
12 Kişi
Teknik Şartname işbu şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder.
Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
KIZILAY
Madde 2 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A - Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.)
B - Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2014 yılı son 6 ay içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi
odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
C - İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
D – İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
E – Diğer belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline ilişkin ve son durumunu gösterir)
b) Şartname alındı makbuzu
c) İdari ve Teknik şartnamelerin ve eklerinin okunup incelediği ve bütün hükümlerinin
kabul edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname
d) Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi
G- Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
H- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
I - Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge/taahhütname.
• İhaleye katılan firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma
kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin
imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir.
1
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 3 - Aşağıda sayılanlar kendi adına veya vekaleten veya temsilen başkaları adına, doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak katılamazlar.
a. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu, Genel Kongre
Delegeleri ve Şube Kurulu Üyeleri,
b. (a) bendinde belirtilenler ile Kurum çalışanları, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
ihalelere giremezler
c. (a) bendinde belirtilen kişilerin eşleri ile neseben veya sebeben usul ve füru (anne, baba,
büyükanne, büyükbaba, çocuklar, torunlar, torun çocukları, kayın valide, kayınpeder,
gelin, damat)
d. (a ) bendinde belirtilen kişilerin üçüncü dereceye kadar neseben hısımları (kardeşler,
kardeş çocukları, amca, hala, dayı, teyze)
e. (a) bendinde belirtilen kişilerin sıhhriyet hasıl eden evlilik bağı sona erse dahi ikinci
dereceye kadar sebeben cevar hısımları (görümce, kayınbirader, baldız)
f. (a) bendinde belirtilen kişilerle aralarında hukuki anlamda evlatlık bağı bulunanlar
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İsteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri
üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Madde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1 “1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2’deki “İhaleye girebilme şartları”
istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İhale İdari ve Teknik
Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRMA ADI VE ADRESİ
ZARF NO: 1
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ
“İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığı’na
İstanbul
4.2 “2” Numaralı zarfın içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak, zarf kapatılacak,
zarfın içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine “Fiyat Teklif
Mektubu ve Teminat” ibaresi yazılacaktır.
KIZILAY
FİRMA ADI VE ADRESİ
ZARF NO: 2
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ
“FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve TEMİNAT” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığı’na
İstanbul
2
4.1 ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 02 ŞUBAT 2015 günü saat 11:00’a kadar kadar
Akfırat Mahallesi Süleymaniye Bulvarı No:69 Akfırat-Tuzla/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı
Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Kayıta ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve
2 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya
aittir. Teklif verme saatinden sonra (02 ŞUBAT 2014 saat 11:00) gelen ihale dosyalarını kabul
edip etmemeye İhale Komisyonu karar verecektir.
4.3 Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (02 ŞUBAT
2015 saat 11:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha
önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru
tarihine kadar geçerli kalır.
4.4 İdari şartnamenin 4.1. ve 4.2. maddelerinde hazırlanış şekli açıklanan iki zarftan birinin
eksik olması halinde firma ihale dışı bırakılabilecektir.
4.5.
TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE
VERİLECEKTİR.
Tekliflerin değerlendirilmesi, Teknik Şartnamenin 1. Maddesinde tarif edildiği şekilde
görevlendirilecek toplam 12 kişi için KDV Hariç toplam 1 günlük hizmet bedeli üzerinden
yapılacaktır.
Teklif mektubunda idari/teknik şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
4.6 Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme
bulunan teklifleri kabul edip etmemeye İhale Komisyonu karar verecektir.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 5 – Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli
olacaktır.
İhaleyi kazanan Firma ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak
sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda, İdare, teklif sahiplerinden
tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. İdarenin uzatma
isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, idare tarafından
talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin
bitiminden önce olmak kaydıyla İdareye bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı
iade edilir. İdarenin uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, Geçici Teminatın geçerlilik
süresini İdarece istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir
değişiklik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 6 A- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler, aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b)Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş geçici teminat mektupları en az 90 takvim günü
süreli, kesin teminat mektupları ise 6 yıl süreli olacaktır. olacaktır. (Yurtdışı bankalardan
alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
B – Teminatların teslim yeri : Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
KIZILAY
teminatlar Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü veznesine veya Kartal Ziraat Bankası
nezdindeki TR73 0001 0004 8539 0090 2669 93 hesabına yatırılır
3
C-Geçici teminat : Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte 15.000,00 TL’lik teminatı da vereceklerdir.
Teminatların 15.000,00 TL’den az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk üç
sırayı alan firmaların teminatları ihale kesinleşinceye kadar (Sözleşme imzalanana kadar) Türk
Kızılayı’nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç firmanın dışındaki
teminatlar ihaleden sonra iade edilir.
D-Kesin teminat : İhale üzerinde kalan firmadan, siparişin firmaya yazılı olarak bildirilmesini
müteakip 30.000,00 TL kesin teminat alınır.
Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı
Protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat
kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye
kadar firmanın diğer alacaklarına da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra
kesin teminat geri verilir Türk Kızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 7 - 02 ŞUBAT 2015 günü saat 110:00’a kadar firmalarca Evrak Kayıt Birimine teslim edilen
2 adet zarftan 1 No’lu zarflar İhale Kurulu tarafından açılacak, firmaların ihale evrakları,
teknik ve idari dokümanlar incelenecektir. 1 No’lu zarfların açılması ve incelenmesi
aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir. İhale evraklarının usulüne uygun ve yeterli olmaması
durumunda eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına Kurul karar verecektir.
Teknik ve İdari dokümanları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye
giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarfları ise, 03
ŞUBAT 2015 saat 14:30 ‘da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, en ucuz fiyatı vermiş
olan İLK 5 İSTEKLİNİN katılımıyla aynı gün ve saatte açık eksiltme uygulanacaktır.
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 8 – İdare tarafından belirlenen Tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede
uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifinin kabul edildiği teyidi alınarak
faksla veya taahhütlü mektupla tebliğ edilecektir.
İhaleyi alan firma, şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanan sözleşmeyi, kati teminatı yatırdıktan
sonra imzalar. Sözleşmeyi imzalamayan firmanın teminatı İdarece irat kaydedilir.
Ancak bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, mal ve hizmetin, tebliğ tarihinden
itibaren 10 iş günü içinde istenilen miktar ve evsafta teslim edilmesi durumunda , Türk Kızılayı uygun
bulduğu takdirde sözleşme yapmaya gerek olmayıp İdari şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul
edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması
durumunda, İdare birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif
sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecek ve
Üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de
kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da teminatı irat
kaydedilecek ve ihale yenilenecektir.
KIZILAY
TESLİM MÜDDETİ, YERİ ve GECİKME TAZMİNATI
Madde 9 – Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tarafından özel güvenlik
hizmetinin başlama tarihi sözleşmede belirtilecektir. Belirtilen tarihte istenilen personel sayısı
ve şartlarda, hizmete başlanmadığı takdirde beher gecikme günü için 600,00 TL gecikme
cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı
gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için 1.200,00 TL’ye çıkarmaya veya sözleşmeyi fesih
ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan hizmeti, firma nam ve
hesabına üçüncü şahıslardan teminde veya cezalı süreyi uzatmakta serbest olacaktır.
4
• Türk Kızılayı tarafından hizmet alınmaya başlamasından sonra hizmetin aksaması veya
eksik ifası ( hizmet verecek personel sayısının eksik olması) durumunda beher gecikme
günü 500,00 TL cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir.
• Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen hizmetin firma nam ve hesabına başka
firmadan temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da firmadan
alınır. İkinci ihalede daha düşük fiyat temin edildiği takdirde, bundan dolayı ilk firma
hiçbir talepte bulunamaz.
• Türk Kızılayı’nın bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu
karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda firma derhal ve defaten Türk Kızılayı’na
ödeyecektir.
• Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın,
deprem, çığ, aşırı kar yağışı nedeniyle yolların tamamen kapanması ve Türk Kızılayı
yetkililerince tutanak altına alınan diğer durumlar dışında hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır.
Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. Ortaya çıkan mücbir sebep hakkında firma
tarafından yetkili mercilerden alınmış teyit belgeleri ile birlikte Türk Kızılayına sunulacak ve
mücbir sebebin kurum tarafından teyit edilmesi durumunda cezai şartlar uygulanmayacaktır.
MUAYENE VE KABUL
Madde 10 – Özel güvenlik hizmetinin muayenesi Türk Kızılayı’nın belirleyeceği koşullar
dahilinde yapılacaktır.
Özel Güvenlik Hizmeti firma tarafından teknik şartnameye uygun olarak yerine
getirilmediği takdirde Muayene Komisyonu tarafından tespit edilerek tutanak altına alınmak
suretiyle aylık güvenlik hizmeti bedelinin Muayene Komisyonu tarafından belirlenen oranında
(en fazla % 10’u) ceza kesilecektir. Ayrıca, Firma yazılı olarak uyarılacak olup, en fazla üç
uyarıya rağmen sorun giderilmezse, Türk Kızılayı sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih
edebilecektir.
ÖDEME ŞEKLİ
Madde 11 – Aylık özel güvenlik hizmetinin bedeli, hizmetin gerçekleştiği her ay için uygun şekilde
yapıldığına Muayene ve Kontrol onayından sonra, takip eden ay içerisinde ödenecektir.
FİYAT FARKI
Madde 12 – İhale tarihinden
itibaren veya
sözleşme süresince
asgari
ücret
artışından kaynaklanan brüt fiyat farkı (işveren payı dahil olmak üzere) hizmet alım
bedeline yansıtılır.
Yüklenici ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden
dolayı uzatılan süre içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” fiyatların yükselmesi, nakliye
ve kur farkı gibi sebeplere istinat ederek işbu maddede belirtilen dışında herhangi bir fiyat farkı
ve sair taleplerde bulunamaz.
VERGİ, RESİM VE DİĞER MASRAFLAR
Madde 13 - Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir.
Ayrıca bu ihalenin yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim
ve harçlar satıcı firmaya aittir.
KIZILAY
İDARENİN YETKİSİ
Madde 14 – Türk Kızılayı 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen
serbesttir.
5
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 15 – a) Türk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale gününe kadar tüm isteklilere yazılı
bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme
yerine geçer.
c) Firmanın gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
d) İdari ve Teknik Şartnameye uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
e) İdari ve Teknik şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı
lehine olan hüküm esas alınacaktır.
YASAKLAR VE CEZALAR
Madde 16 - İhalelerde;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya
rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve
davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma
yapmak,
c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs
etmek.
d) Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek.
e) Taahhüdünü yerine getirirken Türk Kızılayı’na zarar verecek işler yapmak.
f) İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli cihazı veya usuller kullanmak, yasak olup bu
yasaklara uymayanlar hakkında Dernekler kanunun 32. madde, Borçlar kanununa, 5237
sayı TCK’nun, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay Satınalma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki
hükümlere göre işlem yapılır.
DEVİR VE TEMLİK
Madde 17 - Firmalar işbu şartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı’nın yazılı
muvaffakatı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve
ciro edemezler.
İHTİLAFLARIN HALLİ
KIZILAY
Madde 18 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından
doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi
halinde hal merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
6
TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
Tarih: .... / …/ 2012
TÜRK KIZILAYI
İHALE KURULU BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL
Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Özel Güvenlik Hizmetini karşısında belirtilen bedelle vermeyi
kabul ve taahhüt ederiz.
HİZMETİN CİNSİ VE MİKTARI
1 GÜNLÜK TOPLAM FİYAT
(KDV HARİÇ)
Rakamla
Yazıyla
Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet
Yönetim Müdürlüğü için Özel
Güvenlik Hizmeti Alınması (Teknik
Şartnamenin 1. Maddesinde tarif
edildiği şekilde görevlendirilecek
toplam 12 kişi için)
• İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.
• Opsiyon süresi: 90 gündür.
KIZILAY
FİRMA ADI / ÜNVANI
KAŞE – İMZA
7
KIZILAY
8
Download

idari şartname - güvenlik hizmeti alınması