Download

2 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy