4-531-455-21(1)
วิธีใช้งาน

Dijital Fotoğraf Makinesi
รับชมภาพ
W: ซูมออก
T: ซูมเข้า
ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (แยกจําหน่ าย)
ใส่ก้อนแบตเตอรี่
ปุ่ มควบคุม
(เล่นภาพ)
Kullanma Kılavuzu
หันด้านที่ปาดมุมให้ถูกต้อง
ก้านปลดแบตเตอรี่
1
2
DSC-W830
©2014 Sony Corporation
1
2
เปิ ดฝาปิ ด
ใส่ กอ้ นแบตเตอรี่
ภาษาไทย
เรียนรู้เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ (“คู่มือช่วยเหลือ”)
“คู่มือช่วยเหลือ” เป็ นคู่มือแบบออนไลน์ ท่านสามารถใช้คู่มือนี้ เพื่อศึกษา
รายละเอียดฟังก์ชน่ั ต่างๆของกล้องถ่ายภาพได้
 ไปยังโฮมเพจสนับสนุ นผูใ้ ช้ของ Sony
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 เลือกประเทศหรื อภูมิภาค
 ค้นหาชื่อรุ่ นของกล้องถ่ายภาพของท่านในหน้าโฮมเพจสนับสนุ นผูใ้ ช้
 ท่านสามารถตรวจสอบชื่ อรุ่ นของกล้องได้ที่ดา้ นล่างของกล้องถ่ายภาพ
สําหรับลูกค้าในประเทศ/
ภูมิภาคอื่นๆ ที่ ไม่ใช่
สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา
และจีน
ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ให้มาด้วย
ตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชิ้น
 กล้องถ่ายภาพ (1)
 ก้อนแบตเตอรี่ แบบชาร์ จไฟได้รุ่น NP-BN (1) (ก้อนแบตเตอรี่ แบบชาร์ จไฟได้น้ ี ไม่สามารถใช้งาน
กับกล้อง Cyber-shot™ ที่มาพร้อมกับก้อนแบตเตอรี่ NP-BN1)
 สาย USB สําหรับกล้องรุ่ นนี้ โดยเฉพาะ (1)
 ตัวแปลงไฟ AC AC-UB10C/UB10D (1)
 สายไฟ (ไม่ได้ให้มาด้วยในสหรัฐอเมริ กา, แคนาดา และจีน) (1)
 สายกระชับมือ (1)
 คําแนะนําการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้ ) (1)
1
2

กดปุ่ ม
(เล่นภาพ)
ใส่ แผ่นบันทึกข้อมูลลงไป (แยกจําหน่าย)
ลบภาพ


ปุ่ มควบคุม
คําเตือนเกี่ยวกับลิ ขสิ ทธิ์
ไม่มีการชดเชยใดๆกับข้อมูลที่เสียหายหรือความผิดพลาดในการบันทึก
มาจากความผิดปกติของกล้องถ่ายภาพหรื อสื่ อบันทึก ฯลฯ
คุณสมบัติเด่นของ PlayMemories Home™
เปิ ดดูภาพที่โอนมา
จากกล้อง
เลือกรายการ: ///
ตั้งค่า: 
ขอแนะนําให้ใช้เฉพาะก้อนแบตเตอรี่ , สาย USB สําหรับกล้องรุ่ นนี้ โดยเฉพาะ (ที่ให้มาด้วย) และ
ตัวแปลงไฟ AC (ที่ให้มาด้วย) ของแท้ยหี่ อ้ Sony เท่านั้น
ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชนั่ ต่อไปนี้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
กดปุ่ ม ON/OFF (พาวเวอร์)
Windows
เลือกภาษาที่ตอ้ งการ
ตัง้ วันที่ และเวลาใหม่อีกครัง้

ระยะเวลาชาร์จด้วยตัวแปลงไฟ AC (ที่ให้มาด้วย) คือประมาณ 115 นาที
วิ ธีชาร์จโดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิ วเตอร์
W: ซูมออก
T: ซูมเข้า
: ภาพนิ่ง
: ภาพเคลื่อนไหว
กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่ งหนึ่งเพื่อทําการโฟกัส
กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุ ดเพื่อถ่ายภาพ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่บนั ทึกและเปิ ดดูได้
ระยะเวลาใช้งานทั้งหมด
จํานวนภาพ
ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง)
ประมาณ 100 นาที
ประมาณ 210 ภาพ
ถ่ายภาพตามจริ ง (ภาพเคลื่อนไหว)
ประมาณ 40 นาที
—
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว)
ประมาณ 95 นาที
—
ดูภาพ (ภาพนิ่ง)
ประมาณ 190 นาที
ประมาณ 3900 ภาพ
1
2
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ Mac ได้ที่ URL ต่อไปนี้:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
ระบบเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่แนะนํา
ถ่ายภาพนิ่ ง
ไปยังช่องต่อ USB
PlayMemories
Online™
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของระบบที่จาํ เป็ นสําหรับซอฟต์แวร์ ได้ที่
URL ต่อไปนี้
www.sony.net/pcenv/
ปุ่ ม W/T (ซูม)
1
2
แชร์ ภาพบน
ท่านสามารถดาวน์โหลด PlayMemories Home ได้จาก URL ต่อไปนี้:
www.sony.net/pm/
(ตั้งนาฬิกา)  [ตั้งค่าวันที่ & เวลา] เพื่อเปิ ดหน้าจอตั้ง
ปุ่ มชัตเตอร์
ท่านสามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ ได้โดยเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สาย USB สําหรับกล้องรุ่ นนี้ โดยเฉพาะ
หากความชื้นกลันตั
่ วเป็ นหยดนํ้าแล้ว
ปิ ดสวิตช์กล้องและรอประมาณหนึ่งชัว่ โมงให้ความชื้นระเหยไป หากท่านพยายามถ่ายภาพในขณะที่ยงั คง
มีหยดนํ้าอยูภ่ ายในเลนส์ ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัด
เพื่อป้ องกันไม่ให้ข้วั ไฟฟ้ าสกปรก หรื อเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ฯลฯ ขอแนะนําให้ใส่ ถุงพลาสติกเพื่อแยกออก
จากวัตถุที่เป็ นโลหะ เมื่อพกพาหรื อเก็บรักษา
 ก้อนแบตเตอรี่ ที่ไม่ได้ใช้งานนานเกินหนึ่ งปี อาจเสื่ อมคุณภาพ

อัพโหลดภาพไปยัง
บริ การเครื อข่าย
ดาวน์ โหลด PlayMemories Home
ถ่ายภาพนิ่ ง/ภาพเคลื่อนไหว
ระยะเวลาชาร์จ (ชาร์จเต็ม)
รับชมภาพใน
รู ปแบบปฏิทิน
4 ตั้ง [รู ปแบบวันที่ & เวลา], [เวลาหน้าร้อน] และ [วันที่ & เวลา] แล้วเลือก [OK]
5 ปฏิบตั ิตามคําแนะนําบนหน้าจอ
(ตั้งค่า) 
หากท่านนํากล้องจากบริ เวณที่มีอากาศเย็นไปยังบริ เวณที่อุ่นกว่าโดยตรง ความชื้นอาจกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า
เกาะภายในหรื อภายนอกตัวกล้องได้ ความชื้นที่กลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้านี้ อาจทําให้กล้องทํางานผิดปกติได้
ข้อมูลจําเพาะ
กล้องถ่ายภาพ
เลือกที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่ตอ้ งการโดยทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอ
จากนั้นกดปุ่ ม  บนปุ่ มควบคุม
เลือก MENU 
วันที่และเวลา
เกี่ยวกับความชื้นกลันตั
่ วเป็ นหยดนํ้า
วิ ธีการเก็บรักษาก้อนแบตเตอรี่
โอนภาพจากกล้องเข้ามา
ต่อตัวแปลงไฟ AC เข้ากับเต้ารับติดผนัง
ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรื อกล้องถ่ายภาพอาจดับลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้ องกันตัวกล้อง
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิของกล้องและแบตเตอรี่ โดยจะปรากฏข้อความบนหน้าจอก่อนที่กล้องจะดับลง
หรื อก่อนที่ท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อไปได้ ในกรณี น้ ี ให้ปิดสวิตช์กล้องแล้วปล่อยทิ้ง
ไว้ และรอจนกว่าอุณหภูมิของกล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ จะลดลง หากท่านเปิ ดสวิตช์กล้องโดยไม่รอให้
กล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ เย็นลง กล้องอาจดับลงอีกครั้งและท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ได้
รายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, วิดีโอเทปและสื่ ออื่นๆอาจเป็ นข้อมูลที่มีลิขสิ ทธิ์ การบันทึกข้อมูลที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องอาจเป็ นการกระทําที่ขดั ต่อกฎหมายลิขสิ ทธิ์
กดปุ่ ม (ลบ)
เลือก [ภาพนี้] ด้วยปุ่ ม  บนปุ่ มควบคุม จากนั้นกดปุ่ ม 
สายไฟ
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวแปลงไฟ AC (ที่ให้มาด้วย) ด้วยสาย USB สําหรับกล้อง
รุ่ นนี้ โดยเฉพาะ (ที่ให้มาด้วย)
ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ NP-BN
ั ความสู ญเสี ยจากการบันทึกหรื อความเสี ยหายของข้อมูลที่บนั ทึก อันเนื่อง
Sony ไม่สามารถชดเชยให้กบ
ON/OFF (พาวเวอร์ )
1
2
3
กล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ อาจร้อนขึ้นจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้เป็ นความผิดปกติแต่อย่างใด
การป้ องกันความร้อนเกิ นพิ กดั
ตัง้ นาฬิ กา
ไฟชาร์จ
ติดสว่าง: กําลังชาร์จ
ดับ: ชาร์จเสร็ จแล้ว
กะพริ บ:
เกิดความผิดพลาดกับการ
ชาร์จไฟ หรื อการชาร์จไฟหยุด
ชัว่ ขณะเนื่องจากอุณหภูมิกล้อง
ไม่อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม
นํ้าหนัก (สนับสนุน CIPA) (รวมก้อนแบตเตอรี่ NP-BN และ Memory Stick PRO Duo):
ประมาณ 120 กรัม
ไมโครโฟน: โมโน
ลําโพง: โมโน
Exif Print: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
อุณหภูมิของกล้องถ่ายภาพ
เลือกภาพโดยกดปุ่ ม  (ถัดไป) / (ก่อนหน้านี้) บนปุ่ มควบคุม กดปุ่ ม  ตรงกลางปุ่ มควบคุมเพื่อ
ดูภาพเคลื่อนไหว
วิ ธีถอดแผ่นบันทึกข้อมูล/ก้อนแบตเตอรี่
ปิ ดสวิตช์กล้องขณะชาร์จแบตเตอรี่
สําหรับลูกค้าใน
สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา
และจีน
1
(ลบ)
เลือกภาพ: 
(ถัดไป)/ (ก่อนหน้า)
ตั้งค่า: 
เลือกภาพถัดไป/ก่อนหน้ านี้
เปิ ดฝาปิ ด
แผ่นบันทึกข้อมูล: กดแผ่นบันทึกข้อมูลลงไปหนึ่งครั้งเพื่อปลดแผ่นบันทึกข้อมูล
ก้อนแบตเตอรี่ : เลื่อนก้านปลดแบตเตอรี่ ระมัดระวังอย่าให้กอ้ นแบตเตอรี่ หล่น
ชาร์จก้อนแบตเตอรี่
Printed in China
หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องถ่ายภาพโดนนํ้า หากมีน้ าํ เข้าไปในกล้องถ่ายภาพ อาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
ซึ่ งในบางกรณี อาจรุ นแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพได้
ั กล้อง
 อย่าเล็งกล้องไปยังดวงอาทิตย์หรื อแหล่งกําเนิ ดแสงที่สว่างจ้า เพราะอาจทําให้เกิดความผิดปกติกบ
ได้
 อย่าใช้กล้องถ่ายภาพใกล้บริ เวณที่ มีการปล่อยคลื่นวิทยุกาํ ลังสู ง หรื อบริ เวณที่มีการแผ่รังสี ใดๆ
มิฉะนั้นกล้องอาจไม่สามารถบันทึกภาพหรื อเล่นภาพได้อย่างถูกต้อง
 การใช้งานกล้องในบริ เวณที่ มีทรายหรื อฝุ่ นละอองอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกติ ได้
 อย่าเขย่าหรื อกระแทกตัวกล้อง เพราะอาจทําให้เกิดความเสี ยหายกับกล้อง หรื อท่านอาจไม่สามารถ
บันทึกภาพได้ นอกจากนั้น อาจเกิดปัญหากับสื่ อบันทึก หรื อเกิดความเสี ยหายกับข้อมูลภาพได้
 ทําความสะอาดผิวหน้าของไฟแฟลชก่อนใช้งาน ความร้อนจากการปล่อยแสงแฟลชอาจทําให้สิ่งสกปรก
บนผิวหน้าของแฟลชกลายเป็ นควันหรื อลุกไหม้ได้ ให้เช็ดผิวหน้าของแฟลชด้วยผ้านุ่มๆ เพื่อขจัดเอา
สิ่ งสกปรกหรื อฝุ่ นละอองออกไป

ค่าที่ได้เป็ นไปตามมาตรฐาน CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
กดปุ่ มชัตเตอร์ เพิ่มเริ่ มต้นบันทึก
กดปุ่ มชัตเตอร์ อีกครั้งเพื่อยุติการบันทึก
ข้อควรทราบในการใช้งานกล้องถ่ายภาพ
การใช้งานและดูแลรักษา
หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน, ถอดประกอบ, ดัดแปลง, ทําให้ถูกกระแทกหรื อกด อย่างเช่น การทุบ,
ทําหล่น หรื อเหยียบลงบนผลิตภัณฑ์ โปรดระมัดระวังส่ วนเลนส์เป็ นพิเศษ
ข้อควรทราบเกี่ยวกับไฟล์ฐานข้อมูล
เมื่อท่านใส่ แผ่นบันทึกข้อมูลที่ไม่มีไฟล์ฐานข้อมูลลงในกล้องถ่ายภาพพร้อมกับเปิ ดสวิตช์กล้อง
เนื้อที่ส่วนหนึ่งของแผ่นบันทึกข้อมูลจะถูกใช้ไปสําหรับสร้างไฟล์ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ จากนั้นท่านจึงจะสามารถใช้งานกล้องต่อไปได้ หากเกิดปั ญหากับไฟล์ฐานข้อมูล
ให้โอนภาพทั้งหมดไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ PlayMemories Home จากนั้นทําการฟอร์แมต
แผ่นบันทึกข้อมูล
ข้อควรทราบในการบันทึก/เล่นภาพ
เพื่อให้สามารถใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูลได้โดยไม่มีปัญหาติดขัด ขอแนะนําให้ใช้กล้องนี้ ฟอร์แมต
แผ่นบันทึกข้อมูลทุกครั้ง ก่อนการใช้งานกับกล้องนี้ เป็ นครั้งแรก หมายเหตุ การฟอร์แมตเป็ นการลบ
ข้อมูลทั้งหมดที่บนั ทึกอยูใ่ นแผ่นบันทึกข้อมูล ข้อมูลจะไม่สามารถกูค้ ืนกลับมาได้ โปรดสํารองข้อมูลที่
สําคัญลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นอยูเ่ สมอ
 ก่อนเริ่ มต้นบันทึกภาพ ให้ทาํ การทดลองบันทึกก่อนเพื่อให้แน่ ใจว่ากล้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
 กล้องถ่ายภาพไม่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่ น, ละอองนํ้า หรื อนํ้า

[ระบบ]
อุปกรณ์ภาพ: CCD ขนาด 7.76 มม. (ชนิด 1/2.3), ฟิ ลเตอร์ สีปฐมภูมิ
จํานวนพิกเซลทั้งหมดของกล้องถ่ายภาพ: ประมาณ 20.5 ล้านพิกเซล
จํานวนพิกเซลใช้งานของกล้องถ่ายภาพ: ประมาณ 20.1 ล้านพิกเซล
เลนส์: เลนส์ซูม ZEISS Vario-Tessar 8×
f = 4.5 มม. – 36 มม. (25 มม. – 200 มม. (เทียบเท่าฟิ ล์ม 35 มม.))
F3.3 (W) – F6.3 (T)
ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว (16:9): 28 มม. – 224 มม.*
ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว (4:3): 34 มม. – 272 มม.*
* เมื่อตั้งค่า [SteadyShot ภาพเคลื่อนไหว] เป็ น [ปกติ]
SteadyShot: ออพติคอล
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (เมื่อถ่ายภาพด้วยจํานวนพิกเซลสู งสุ ด):
ประมาณ 1 ภาพ/วินาที (สู งสุ ด 3 ภาพ)
รู ปแบบไฟล์:
ภาพนิ่ง: เป็ นไปตามมาตรฐาน JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), รองรับ DPOF
ภาพเคลื่อนไหว: MPEG-4 AVC/H.264
สื่ อบันทึกข้อมูล: หน่วยความจําภายใน (ประมาณ 27 MB), Memory Stick PRO Duo™,
Memory Stick Micro™, แผ่น SD, แผ่นบันทึกข้อมูล microSD
แฟลช: ระยะแฟลช (ความไวแสง ISO (ดัชนีการเปิ ดรับแสงที่แนะนํา) ตั้งเป็ นอัตโนมัติ):
ประมาณ 0.3 ม. ถึง 2.8 ม. (W)
ประมาณ 1.5 ม. ถึง 2 ม. (T)
[ขัว้ ต่อรับและส่งสัญญาณ]
ช่องต่อ USB / A/V OUT:
สัญญาณออกวิดีโอ
สัญญาณออกเสี ยง
การสื่ อสาร USB
การสื่ อสาร USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[จอภาพ]
จอภาพ LCD: 6.7 ซม. (ชนิด 2.7) ขับเคลื่อนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 230 400 จุด
[กําลังไฟฟ้ า, ทัวไป]
่
กําลังไฟฟ้ า: ก้อนแบตเตอรี่ แบบชาร์จไฟได้ NP-BN, 3.6 V
ตัวแปลงไฟ AC AC-UB10C/UB10D, 5 V
การใช้พลังงาน (ระหว่างถ่ายภาพ): ประมาณ 1.2 W
อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C
ขนาด (สนับสนุน CIPA):
93.1 มม. × 52.5 มม. × 22.5 มม. (กว้าง/สู ง/ลึก)
ตัวแปลงไฟ AC AC-UB10C/UB10D
กําลังไฟฟ้ าที่ตอ้ งการ: AC 100 V ถึง 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
แรงดันไฟฟ้ าขาออก: DC 5 V, 0.5 A
อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C
ขนาด:
ประมาณ 50 มม. × 22 มม. × 54 มม. (กว้าง/สู ง/ลึก)
ชนิดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด: DC 4.2 V
แรงดันไฟฟ้ าปกติ: DC 3.6 V
แรงดันประจุสูงสุ ด: DC 4.2 V
ปริ มาณกระแสสู งสุ ด: 0.9 A
ความจุ:
โดยปกติ: 2.3 Wh (630 mAh)
ตํ่าสุ ด: 2.2 Wh (600 mAh)
การออกแบบและข้อมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
เครื่องหมายการค้า
Stick และ
เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony
Corporation
 Microsoft, Windows และ Windows Vista เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนหรื อ
เครื่ องหมายการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
 Memory
และ/หรื อประเทศอื่นๆ
เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
 โลโก้ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
 Facebook และโลโก้ “f” เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Facebook, Inc.
 YouTube และโลโก้ YouTube เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Google Inc.
 นอกจากนั้น ระบบและชื่ อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ เป็ น เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้า
จดทะเบียนของผูพ้ ฒั นาหรื อผูผ้ ลิต
อย่างไรก็ตาม เครื่ องหมาย ™ หรื อ ® จะไม่ถูกใช้ในทุกกรณี ในคู่มือฉบับนี้
 Mac
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ี และคําตอบของคําถามที่พบบ่อยได้จากเว็บบริ การ
ลูกค้าของเรา
http://www.sony.net/
คําเตือน
เพื่อลดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้ าดูด อย่าให้ตวั อุปกรณ์เปื ยกฝนหรือถูกความชื้น
ข้อสําคัญเพื่อความปลอดภัย
-เก็บรักษาข้อสําคัญเหล่านี้
อันตราย
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิ ดเพลิ งไหม้หรือไฟฟ้ าดูดควรปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
คําเตือน
ก้อนแบตเตอรี
การใช้งานก้อนแบตเตอรี่ อย่างไม่ถูกวิธี อาจทําให้กอ้ นแบตเตอรี่ ไหม้ เป็ นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรื อสารเคมีไหม้
ได้ โปรดทําความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้
 อย่าทําการแยกชิ้นส่ วน
 อย่าทําให้ลด
ั วงจรและระวังอย่าให้กอ้ นแบตเตอรี่ โดนแรงกระแทกหรื อแรงอัด อย่างเช่น ทุบด้วยค้อน, หล่น
หรื อเหยียบบนแบตเตอรี่
 อย่าทําให้ลด
ั วงจรและอย่าให้วตั ถุที่เป็ นโลหะเข้ามาสัมผัสกับส่ วนขั้วโลหะของแบตเตอรี่
 อย่าเก็บในบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C อย่างเช่น บริ เวณที่มีแสงแดดส่ องถึงโดยตรง หรื อในรถยนต์ที่จอด
กลางแดด
 อย่าเผาหรื อทิ้งแบตเตอรี่ ลงในกองไฟ
 อย่าใช้แบตเตอรี่ ลิเธี ยมอิออนที่เสี ยหายหรื อมีรอยรั่ว
 ชาร์ จก้อนแบตเตอรี่ ดว
้ ยเครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ แท้ของ Sony หรื ออุปกรณ์ที่สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ ได้
เท่านั้น
 เก็บก้อนแบตเตอรี่ ให้ห่างจากมือเด็ก
 รักษาก้อนแบตเตอรี่ ให้แห้งอยูเ่ สมอ
 เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ ชนิ ดเดียวกัน หรื อชนิ ดเทียบเท่าที่แนะนําโดย Sony เท่านั้น
 ทิ้งก้อนแบตเตอรี่ ใช้แล้วตามคําแนะนําที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น
ตัวแปลงไฟ AC
ใช้เต้ารับติดผนังที่อยูใ่ กล้เคียงเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับติดผนังทันทีหากเกิด
ความผิดปกติข้ ึนขณะใช้อุปกรณ์
Türkçe
PlayMemories Home™ Özellikleri
Kamera hakkında daha fazla bilgi (“Yardım
Kılavuzu”)
“Yardım Kılavuzu” çevrimiçi bir kılavuzdur. Kameranın birçok
özelliğiyle ilgili ayrıntılı yönergeler için bu kılavuza başvurun.
Sony destek sayfasına erişin.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Ülkenizi veya bölgenizi seçin.
Destek sayfasından kameranızın model adını aratın.
ˎˎModel adını kameranın altından kontrol edin.
Verilen öğelerin kontrolü
Parantez içindeki sayılar parça sayısını gösterir.
ˎˎKamera (1)
ˎˎŞarj edilebilir batarya NP-BN (1) (Bu şarj edilebilir batarya NP-BN1 batarya
bulunan Cyber-shot™ ile kullanılamaz.)
ˎˎÖzel USB kablosu (1)
ˎˎAC Adaptör AC-UB10C/UB10D (1)
ˎˎGüç kablosu (ABD, Kanada ve Çin’de verilmez) (1)
ˎˎBilek bandı (1)
ˎˎKullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
Saati ayarlama
Şarj ışığı
Açık: Şarj oluyor
Kapalı: Şarj bitti
Yanıp sönen:
Şarj hatası veya kamera uygun
sıcaklık aralığında olmadığından
şarj geçici olarak durdu
Kameranızdan
aktarılan görüntüleri
oynatma.
ON/OFF (Güç)
Öğeleri seçin:
///
Ayarlayın: 
1 Kamerayı özel USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak AC
adaptörüne (ürünle verilir) bağlayın.
2 AC adaptörünü duvar prizine takın.
ˎˎYalnızca
orijinal Sony bataryalarını, özel USB kablosunu (ürünle verilir) ve AC
Adaptörünü (ürünle verilir) kullanın.
kontrol düğmesinde  öğesine basın.
Şarj süresi (Tam şarj)
4 [Tarih ve Saat Biçimi], [Yaz Saati] ve [Tarih ve Saat] ayarlarını
Şarj süresi AC adaptörü (ürünle verilir) ile yaklaşık 115 dakikadır.
yapıp [OK] seçeneğini belirleyin.
Bilgisayara bağlayarak şarj etme
5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Toplam kullanım
süresi
Görüntü sayısı
Çekim (fotoğraf)
Yaklaşık 100 dakika
Yaklaşık 210 görüntü
Gerçek çekim (film)
Yaklaşık 40 dakika
—
Sürekli çekim (film)
Yaklaşık 95 dakika
—
Görüntüleme (fotoğraf)
Yaklaşık 190 dakika
Yaklaşık 3900 görüntü
ˎˎSayı
CIPA standardını temel alır.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Bellek kartı takma (ayrı olarak satılır)
W/T (Zoom) Düğmesi
ABD, Kanada ve Çin
dışındaki ülke ve
bölgelerdeki
müşteriler için
: Fotoğraf
: Film
PlayMemories Home’u aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:
www.sony.net/pm/
Önerilen bilgisayar ortamı
Aşağıdaki URL’de yazılıma yönelik sistem gereksinimlerini kontrol
edebilirsiniz.
www.sony.net/pcenv/
Özensiz kullanım, demonte, modifiye, fiziksel şok veya çekiç darbesi, düşürme veya
ürünün üzerine basma gibi darbelerden kaçının. Objektife özellikle dikkat edin.
Fotoğraf çekme
1 Odaklamak için deklanşöre yarım basın.
2 Görüntü çekmek için deklanşöre tam basın.
W: uzaklaştırma
T: yakınlaştırma
1 Kapağı açın.
2 Bellek kartını takın (ayrı olarak satılır).
Kontrol Düğmesi
(Yürütme)
1
Kameraya veritabanı dosyası olmayan bir bellek kartı takıp gücü açarsanız bellek kartı
kapasitesinin bir kısmı otomatik olarak veritabanı dosyası oluşturmak için kullanılır. Bir
sonraki işleme geçmek biraz zaman alabilir. Bir veritabanı dosyası hatası oluşursa,
PlayMemories Home’u kullanarak tüm resimleri bir bilgisayara aktarın ve bellek kartını
biçimlendirin.
Kayıt/oynatma hakkında notlar
Çentikli köşenin doğru yöne baktığından
emin olun.
Bellek kartını/bataryayı çıkarma
Veri tabanı dosyalarında
Görüntü seçin:
 (sonraki)/ (önceki)
Ayarlayın: 
(Sil)
(Yürütme) düğmesine basın.
ˎˎBellek
kartının sorunsuz çalışması için bu kamerayla ilk kez kullanılacak bellek kartlarını
bu kamerayı kullanarak biçimlendirmenizi öneririz. Biçimlendirme işleminin bellek
kartında kayıtlı tüm verileri sileceğini unutmayın. Bu veriler geri yüklenemez. Önemli
verileri bir bilgisayara veya başka bir depolama konumuna yedekleyin.
ˎˎKayda başlamadan önce kameranın doğru çalıştığından emin olmak için deneme kaydı
yapın.
ˎˎKamera toz geçirmez, sıvı geçirmez ya da su geçirmez değildir.
ˎˎKamerayı suya maruz bırakmayın. Kameranın içine su girerse arıza olabilir. Bazı
durumlarda kamera tamir edilemez.
ˎˎKamerayı güneşe ve benzer parlak ışıklara maruz bırakmayın. Aksi takdirde kamerada
arıza olabilir.
ˎˎGüçlü radyo dalgaları veya radyasyon yayan yerlerin yakınında kamerayı kullanmayın.
Aksi takdirde kamera görüntüleri düzgün bir şekilde kaydetmez ve oynatmaz.
ˎˎKameranın kumlu ve tozlu yerlerde kullanılması bozulmalara yol açabilir.
ˎˎKamerayı sallamayın ve çarpmayın. Aksi takdirde arıza olabilir ve görüntü
kaydedemeyebilirsiniz. Ayrıca, kayıt ortamı kullanılmaz hale gelebilir veya görüntü
verileri bozulabilir.
ˎˎKullanmadan önce flaş yüzeyini temizleyin. Flaş sıcaklığının yayılması flaş üzerindeki
kirlerin dumana dönüşmesine veya yanmasına neden olabilir. Kir ve tozu temizlemek
için flaş yüzeyini yumuşak bezle silin.
Kameranın ısısı hakkında
Kameranız ve bataryanız sürekli kullanım nedeniyle ısınabilir, bu bir bozukluk değildir.
Bir sonraki/bir önceki görüntüyü seçme
Aşırı ısınma koruması hakkında
Kontrol düğmesinde  (sonraki)/ (önceki) düğmesine basarak bir görüntü seçin.
Filmleri görüntülemek için kontrol düğmesinin ortasındaki  öğesine basın.
Kamera ve batarya ısısına bağlı olarak film kaydedemeyebilirsiniz veya kamerayı
korumak için güç otomatik olarak kapanabilir. Kamera kapanmadan veya filmin
kaydedilmesi durdurulmadan önce ekranda bir mesaj görüntülenir. Bu durumda gücü
tekrar açmayın ve kamera ve batarya ısısının düşmesini bekleyin. Kamera ve batarya
yeterince soğumadan kamerayı açarsanız kamera yine kapanabilir veya film
kaydedemeyebilirsiniz.
 (Sil) düğmesine basın.
Kontrol düğmesinde [Bu görüntü] seçimini  ile yapın ve  düğmesine basın.
[Sistem]
Görüntü cihazı: 7,76 mm (1/2,3 tür) CCD, birincil renk filtresi
Kameranın toplam piksel sayısı: Yaklaşık 20,5 megapiksel
Kameranın etkin piksel sayısı: Yaklaşık 20,1 megapiksel
Objektif: ZEISS Vario-Tessar 8× zum merceği
f = 4,5 mm – 36 mm (25 mm – 200 mm (35 mm filme eşdeğer))
F3,3 (W) – F6,3 (T)
Film çekerken (16:9): 28 mm - 224 mm*
Film çekerken (4:3): 34 mm - 272 mm*
* [Film SteadyShot] [Standart] olarak ayarlandığında
SteadyShot: Optik
Ani çekim (en büyük piksel sayısıyla çekerken):
Yaklaşık 1 görüntü/saniye (en fazla 3 görüntü)
Dosya biçimi:
Fotoğraflar: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) uyumlu, DPOF uyumlu
Filmler: MPEG-4 AVC/H.264
Kayıt ortamı: Dahili Bellek (Yaklaşık 27 MB), Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick
Micro™, SD Kartlar, microSD bellek kartları
Flaş: Flaş aralığı (ISO duyarlılığı (Önerilen Maruziyet Endeksi) Otomatiğe ayarlı):
Yaklaşık 0,3 m - 2,8 m (W)
Yaklaşık 1,5 m - 2 m (T)
USB / A/V OUT jakı:
Video çıkışı
Ses çıkışı
USB iletişimi
USB iletişimi: Hi-speed USB (USB 2.0)
http://www.sony.net/
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur
veya neme maruz bırakmayın.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
-Bu Talimatları Saklayın
TEHLİKE
YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU TALİMATLARI
DİKKATLE UYGULAYIN
DİKKAT
Pil takımı
Pil takımı yanlış kullanılırsa patlayabilir, yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir.
Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.
ˎˎSökmeyin.
ˎˎPil takımına baskı uygulamayın ve vurma, düşürme veya üstüne basma gibi şoka veya kuvvete
maruz bırakmayın.
ˎˎKısa devreye ve pil uçlarının metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyin.
ˎˎ60°C üzeri sıcaklığa maruz bırakmayın, örneğin doğrudan güneş ışığında tutmayın veya güneş
altında park halindeki aracın içinde bırakmayın.
ˎˎYakmayın veya ateşe atmayın.
ˎˎHasarlı ya da akmış lityum iyon pilleri kullanmayın.
ˎˎPil takımını orijinal bir Sony şarj cihazı ile veya pil takımını şarj edebilecek bir aygıt ile şarj edin.
ˎˎPil takımını küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
ˎˎPil takımını kuru tutun.
ˎˎYalnızca aynı ya da Sony tarafından önerilen eşdeğer türde pillerle değiştirin.
ˎˎKullanılmış pil takımlarını talimatlarda belirtildiği şekilde atın.
AC Adaptörü
[Ekran]
LCD ekran: 6,7 cm (2,7 tür) TFT sürücü
Toplam nokta sayısı: 230 400 nokta
[Güç, genel]
Güç: Şarj edilebilir batarya NP-BN, 3,6 V
AC Adaptör AC-UB10C/UB10D, 5 V
Güç tüketimi (çekim sırasında): Yaklaşık 1,2 W
Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
Depolama sıcaklığı: –20 °C - +60 °C
Boyutlar (CIPA uyumlu):
93,1 mm × 52,5 mm × 22,5 mm (G/Y/D)
Kütle (CIPA uyumlu) (NP-BN batarya, Memory Stick PRO Duo Dahil):
Yaklaşık 120 g
Mikrofon: Mono
Hoparlör: Mono
Exif Print: Uyumlu
PRINT Image Matching III: Uyumlu
AC Adaptör AC-UB10C/UB10D
Güç gereksinimleri: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Çıkış voltajı: DC 5 V, 0,5 A
Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
Depolama sıcaklığı: –20 °C - +60 °C
Boyutlar:
Yaklaşık 50 mm × 22 mm × 54 mm (G/Y/D)
Şarj edilebilir batarya NP-BN
Batarya türü: Lithium-ion batarya
Maksimum voltaj: DC 4,2 V
Nominal voltaj: DC 3,6 V
Maksimum şarj voltajı: DC 4,2 V
Maksimum şarj akımı: 0,9 A
Kapasite:
tipik: 2,3 Wh (630 mAh)
minimum: 2,2 Wh (600 mAh)
Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ticari markalar
Televizyon programları, filmler, video kasetler ve diğer malzemelerin telif hakkı olabilir.
Bu gibi malzemelerin izinsiz kaydı telif hakkı kanunlarına aykırı olabilir.
ˎˎMemory
Sony, kameranın veya kayıt ortamının vs. bozulması nedeniyle ortaya çıkan kayıt
hasarlarını veya kayıtlı içerik hasarlarını telafi etmez.
Bu ürün hakkında ekstra bilgi ve sık sorulan soruların yanıtları Müşteri Destek
Web Sitesinde bulunur.
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216-633 98 00
Faks:
0216-632 70 30
e-mail:[email protected]
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA
Telif hakkı uyarısı
Hasarlı içerik veya kayıt hatası telafisi yoktur
ve “f” logosu Facebook, Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
ve YouTube logosu Google Inc. Şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
ˎˎAyrıca bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün isimleri genel olarak geliştiricileri ve
üreticilerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Ancak, ™ veya ® işaretleri bu kılavuzda gösterilmemiş olabilir.
Özellikler
[Giriş ve Çıkış bağlantıları]
Kullanım ve bakım
Görüntü silme
Güç kablosu
PlayMemories Home’u İndirme
Kamera kullanımı hakkında notlar
Görüntülere bakma
ABD, Kanada ve
Çin’deki müşteriler
için
Ağ hizmetlerine
görüntü yükleme
W: uzaklaştırma
T: yakınlaştırma
1 Kayda başlamak için deklanşöre basın.
2 Kaydı durdurmak için deklanşöre tekrar basın.
Bellek kartı: Bellek kartını çıkarmak için bir kez itin.
Batarya: Batarya çıkarma kolunu kaydırın. Bataryayı düşürmemeye dikkat edin.
Görüntüleri
Takvimde
görüntüleme
bilgisayarlardaki uygulamalar hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret
edin:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Film çekme
Bataryayı şarj ederken kamerayı kapatın.
PlayMemories
Online™ üzerinden
görüntü paylaşma
Deklanşör
Batarya ömrü ve kaydedilip oynatılabilecek görüntü sayısı
Bataryayı şarj etme
Kamerayı kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin. Objektifin içinde
kalan nemle çekim yapmaya çalışırsanız net görüntü elde edemeyeceğinizi unutmayın.
kirlenmesini, kısa devreyi vs. önlemek için taşırken ve saklarken metal
malzemelerden uzak tutmak amacıyla plastik poşet vs. kullanın.
ˎˎBir yıldan daha uzun bir süredir kullanılmayan bir batarya bozulmuş olabilir.
ˎˎMac
Fotoğraf/film çekme
USB jakına
1 Kapağı açın.
2 Bataryayı takın.
Nem oluşursa
Kamera
1 ON/OFF (Güç) düğmesine basın.
2 İstediğiniz dili seçin.
3 Ekrandaki yönergeleri izleyerek coğrafi konumu seçin ve
MENU 
(Ayarlar) 
(Saat Ayarları)  [Tarih ve Saat Ayarı] seçeneğini
belirleyerek tarih ve saat ayarlama ekranını açın.
Batarya çıkarma kolu
ˎˎYouTube
ˎˎTerminalin
Kameranızdan görüntü aktarımı
Aşağıdaki işlevleri Windows bilgisayarlarla
kullanabilirsiniz.
Tarih ve saati yeniden ayarlama
Bataryayı takma
ˎˎFacebook
Kamera soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere getirildiyse kameranın içinde veya
dışında nem oluşabilir. Bu nem oluşumu kamerada bozulmaya neden olabilir.
Bataryayı saklama
Kontrol Düğmesi
Kamerayı özel USB kablosu ile bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.
Kullanım
Nem oluşumu hakkında
Stick ve
Sony Corporation’ın ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
ˎˎMicrosoft, Windows ve Windows Vista Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
ˎˎMac, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.’in tescilli ticari markasıdır.
ˎˎSDXC logosu SD-3C, LLC’nin ticari markasıdır.
AC Adaptörünü kullanırken yakındaki duvar prizine takın. Aparatı kullanırken herhangi bir arıza
meydana gelmesi halinde AC Adaptörünü derhal duvar prizinden çekin.
Avrupa’daki Müşteriler için
AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim
Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
AB ürün uyumluluğu için: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya
Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.)
çıkartıp yeniden takın
Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden kısa bağlantı kablolarının kullanılması hakkındaki EMC
Yönetmeliğinde belirtilen limitlere uygun bulunmuştur.
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.
Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların atılması (Avrupa Birliği’nde
ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)
Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün veya pilin evsel bir atık
olmadığını gösterir. Bazı pillerin üzerinde bu sembolün yanı sıra kimyasal bir
sembol de yer alır. Eğer pil 0.0005% civa veya 0.004% kurşun oranından fazla,
bu kimyasallardan içeriyorsa, civa (Hg) veya kurşun (Pb) sembolleri de eklenir.
Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayarak çevre
ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş
olursunuz. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans ya da veri bütünlüğünün korunması gibi bir sebepten, entegre bir pilin
kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Pilin ve elektrikli ve
elektronik cihazın doğru bir şekilde atılması için kullanım süresinin sonunda elektrikli ve
elektronik aletlerin geri dönüştürülmesinde yetkili bir noktaya teslim edildiğinden emin olun.
Diğer bütün piller için cihazdaki pillerin nasıl doğru bir şekilde çıkartılacağını gösteren bölüme
bakın. Pillerin geri dönüştürülmesi için yetkili bir toplama noktasına teslim edin. Bu ürünün
veya pilinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel danışma noktaları, ev atıkları
hizmetleri ya da ürünü veya pili satın aldığınız noktayla iletişime geçin.
Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony
Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0,
Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve
Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Download

วิธีใช้งาน