4-533-869-91(1)
วิธีใช้งาน
ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง)
ใส่ก้อนแบตเตอรี่
Dijital Fotoğraf Makinesi
Kullanma Kılavuzu
อายุของแบตเตอรี่
จํานวนภาพ
จอภาพ LCD
ประมาณ 150 นาที
ประมาณ 300 ภาพ
ช่องมองภาพ
ประมาณ 160 นาที
ประมาณ 320 ภาพ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างไม่
ต่อเนื่อง
จอภาพ LCD
ประมาณ 60 นาที
—
ช่องมองภาพ
ประมาณ 75 นาที
—
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่อง
จอภาพ LCD
ประมาณ 120 นาที
—
ช่องมองภาพ
ประมาณ 135 นาที
—
ประมาณ 240 นาที
ประมาณ 4800 ภาพ
ดูภาพ (ภาพนิ่ง)
ก้านปลดแบตเตอรี่
1
2
DSC-H400

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่บนั ทึกและเปิ ดดูได้
เปิ ดฝาปิ ด

ค่าที่ได้เป็ นไปตามมาตรฐาน CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
“คู่มือช่วยเหลือ” เป็ นคู่มือแบบออนไลน์ ท่านสามารถใช้คู่มือนี้ เพื่อศึกษา
รายละเอียดฟังก์ชน่ั ต่างๆของกล้องถ่ายภาพได้
 ไปยังโฮมเพจสนับสนุ นผูใ้ ช้ของ Sony
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 เลือกประเทศหรื อภูมิภาค
 ค้นหาชื่อรุ่ นของกล้องถ่ายภาพของท่านในหน้าโฮมเพจสนับสนุ นผูใ้ ช้
 ท่านสามารถตรวจสอบชื่ อรุ่ นของกล้องได้ที่ดา้ นล่างของกล้องถ่ายภาพ
สําหรับลูกค้าใน
สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา
และจีน
สําหรับลูกค้าในประเทศ/
ภูมิภาคอื่นๆ ที่ ไม่ใช่
สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา
และจีน
ไฟชาร์จ
ติดสว่าง: กําลังชาร์จ
ดับ: ชาร์จเสร็ จแล้ว
กะพริ บ:
เกิดความผิดพลาดกับการ
ชาร์จไฟ หรื อการชาร์จไฟหยุด
ชัว่ ขณะเนื่องจากอุณหภูมิกล้อง
ไม่อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม
เครื่องหมายการค้า
Stick และ
เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony
Corporation
 Microsoft, Windows และ Windows Vista เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนหรื อ
เครื่ องหมายการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
 Memory
และ/หรื อประเทศอื่นๆ
เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
 โลโก้ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
 Facebook และโลโก้ “f” เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Facebook, Inc.
 YouTube และโลโก้ YouTube เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Google Inc.
 นอกจากนั้น ระบบและชื่ อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ เป็ น เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้า
จดทะเบียนของผูพ้ ฒั นาหรื อผูผ้ ลิต
อย่างไรก็ตาม เครื่ องหมาย ™ หรื อ ® จะไม่ถูกใช้ในทุกกรณี ในคู่มือฉบับนี้
 Mac
1
2

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวแปลงไฟ AC (ที่ให้มาด้วย) ด้วยสาย USB เฉพาะ
(ที่ให้มาด้วย)
ต่อตัวแปลงไฟ AC เข้ากับเต้ารับติดผนัง
ขอแนะนําให้ใช้เฉพาะก้อนแบตเตอรี่ , สาย USB สําหรับกล้องรุ่ นนี้ โดยเฉพาะ (ที่ให้มาด้วย) และ
ตัวแปลงไฟ AC (ที่ให้มาด้วย) ของแท้ยหี่ อ้ Sony เท่านั้น
ระยะเวลาชาร์จ (ชาร์จเต็ม)
ระยะเวลาชาร์จด้วยตัวแปลงไฟ AC (ที่ให้มาด้วย) คือประมาณ 230 นาที
วิ ธีชาร์จโดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิ วเตอร์
ท่านสามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ ได้โดยเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สาย USB สําหรับกล้องรุ่ นนี้ โดยเฉพาะ
กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก
รับชมภาพ
W: ซูมออก
T: ซูมเข้า
เปิ ดฝาปิ ด
ปุ่ มควบคุม
ใส่ แผ่นบันทึกข้อมูลลงไป (แยกจําหน่าย)
วิ ธีถอดแผ่นบันทึกข้อมูล/ก้อนแบตเตอรี่
ตัง้ นาฬิ กา
ปุ่ มควบคุม
(เล่นภาพ)
1
ON/OFF (พาวเวอร์ )
เลือกรายการ: ///
ตั้งค่า: 
กดปุ่ ม
กดปุ่ ม ON/OFF (พาวเวอร์)
(ลบ)
(เล่นภาพ)
อุณหภูมิของกล้องถ่ายภาพ
กดปุ่ ม (ลบ)
เลือก [ภาพนี้] ด้วยปุ่ ม  บนปุ่ มควบคุม จากนั้นกดปุ่ ม 
เลือกที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่ตอ้ งการโดยทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอ
จากนั้นกดปุ่ ม  บนปุ่ มควบคุม
ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชนั่ ต่อไปนี้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
(ตั้งนาฬิกา)  [ตั้งค่าวันที่ & เวลา] เพื่อเปิ ดหน้าจอตั้ง
Windows
รับชมภาพใน
รู ปแบบปฏิทิน
http://www.sony.net/

Printed in China
ั ความสู ญเสี ยจากการบันทึกหรื อความเสี ยหายของข้อมูลที่บนั ทึก อันเนื่อง
Sony ไม่สามารถชดเชยให้กบ
มาจากความผิดปกติของกล้องถ่ายภาพหรื อสื่ อบันทึก ฯลฯ
เกี่ยวกับความชื้นกลันตั
่ วเป็ นหยดนํ้า
หากท่านนํากล้องจากบริ เวณที่มีอากาศเย็นไปยังบริ เวณที่อุ่นกว่าโดยตรง ความชื้นอาจกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า
เกาะภายในหรื อภายนอกตัวกล้องได้ ความชื้นที่กลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้านี้ อาจทําให้กล้องทํางานผิดปกติได้
ปิ ดสวิตช์กล้องและรอประมาณหนึ่งชัว่ โมงให้ความชื้นระเหยไป หากท่านพยายามถ่ายภาพในขณะที่ยงั คง
มีหยดนํ้าอยูภ่ ายในเลนส์ ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัด
แชร์ ภาพบน
PlayMemories
Online™
อัพโหลดภาพไปยัง
บริ การเครื อข่าย
การใช้งาน PlayMemories Online หรื อบริ การเครื อข่ายอื่นต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต PlayMemories Online หรื อบริ การเครื อข่ายอื่นๆ อาจไม่เปิ ดให้ใช้งานในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค
ดาวน์ โหลด PlayMemories Home
ไม่มีการชดเชยใดๆกับข้อมูลที่เสียหายหรือความผิดพลาดในการบันทึก
หากความชื้นกลันตั
่ วเป็ นหยดนํ้าแล้ว
โอนภาพจากกล้องเข้ามา
ตัง้ วันที่ และเวลาใหม่อีกครัง้
(ตั้งค่า) 
คําเตือนเกี่ยวกับลิ ขสิ ทธิ์
เปิ ดดูภาพที่โอนมา
จากกล้อง
4 ตั้ง [รู ปแบบวันที่ & เวลา], [เวลาหน้าร้อน] และ [วันที่ & เวลา] แล้วเลือก [OK]
5 ปฏิบตั ิตามคําแนะนําบนหน้าจอ
ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรื อกล้องถ่ายภาพอาจดับลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้ องกันตัวกล้อง
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิของกล้องและแบตเตอรี่ โดยจะปรากฏข้อความบนหน้าจอก่อนที่กล้องจะดับลง
หรื อก่อนที่ท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อไปได้ ในกรณี น้ ี ให้ปิดสวิตช์กล้องแล้วปล่อยทิ้ง
ไว้ และรอจนกว่าอุณหภูมิของกล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ จะลดลง หากท่านเปิ ดสวิตช์กล้องโดยไม่รอให้
กล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ เย็นลง กล้องอาจดับลงอีกครั้งและท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ได้
รายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, วิดีโอเทปและสื่ ออื่นๆอาจเป็ นข้อมูลที่มีลิขสิ ทธิ์ การบันทึกข้อมูลที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องอาจเป็ นการกระทําที่ขดั ต่อกฎหมายลิขสิ ทธิ์
คุณสมบัติเด่นของ PlayMemories Home™
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ี และคําตอบของคําถามที่พบบ่อยได้จากเว็บบริ การ
ลูกค้าของเรา
©2014 Sony Corporation
การป้ องกันความร้อนเกิ นพิ กดั
เลือกภาพโดยกดปุ่ ม  (ถัดไป) / (ก่อนหน้านี้) บนปุ่ มควบคุม กดปุ่ ม  ตรงกลางปุ่ มควบคุมเพื่อ
ดูภาพเคลื่อนไหว


เพื่อให้สามารถใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูลได้โดยไม่มีปัญหาติดขัด ขอแนะนําให้ใช้กล้องนี้ ฟอร์แมต
แผ่นบันทึกข้อมูลทุกครั้ง ก่อนการใช้งานกับกล้องนี้ เป็ นครั้งแรก หมายเหตุ การฟอร์แมตเป็ นการลบ
ข้อมูลทั้งหมดที่บนั ทึกอยูใ่ นแผ่นบันทึกข้อมูล ข้อมูลจะไม่สามารถกูค้ ืนกลับมาได้ โปรดสํารองข้อมูลที่
สําคัญลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นอยูเ่ สมอ
 ก่อนเริ่ มต้นบันทึกภาพ ให้ทาํ การทดลองบันทึกก่อนเพื่อให้แน่ ใจว่ากล้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
 กล้องถ่ายภาพไม่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่ น, ละอองนํ้า หรื อนํ้า
 หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องถ่ายภาพโดนนํ้า หากมีน้ าํ เข้าไปในกล้องถ่ายภาพ อาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
ซึ่ งในบางกรณี อาจรุ นแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพได้
ั กล้อง
 อย่าเล็งกล้องไปยังดวงอาทิตย์หรื อแหล่งกําเนิ ดแสงที่สว่างจ้า เพราะอาจทําให้เกิดความผิดปกติกบ
ได้
 อย่าใช้กล้องถ่ายภาพใกล้บริ เวณที่ มีการปล่อยคลื่นวิทยุกาํ ลังสู ง หรื อบริ เวณที่มีการแผ่รังสี ใดๆ
มิฉะนั้นกล้องอาจไม่สามารถบันทึกภาพหรื อเล่นภาพได้อย่างถูกต้อง
 การใช้งานกล้องในบริ เวณที่ มีทรายหรื อฝุ่ นละอองอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกติ ได้
 อย่าเขย่าหรื อกระแทกตัวกล้อง เพราะอาจทําให้เกิดความเสี ยหายกับกล้อง หรื อท่านอาจไม่สามารถ
บันทึกภาพได้ นอกจากนั้น อาจเกิดปัญหากับสื่ อบันทึก หรื อเกิดความเสี ยหายกับข้อมูลภาพได้
 ทําความสะอาดผิวหน้าของไฟแฟลชก่อนใช้งาน ความร้อนจากการปล่อยแสงแฟลชอาจทําให้สิ่งสกปรก
บนผิวหน้าของแฟลชกลายเป็ นควันหรื อลุกไหม้ได้ ให้เช็ดผิวหน้าของแฟลชด้วยผ้านุ่มๆ เพื่อขจัดเอา
สิ่ งสกปรกหรื อฝุ่ นละอองออกไป

กล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่ อาจร้อนขึ้นจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้เป็ นความผิดปกติแต่อย่างใด
เลือกภาพถัดไป/ก่อนหน้ านี้
เลือกภาษาที่ตอ้ งการ
เลือก MENU 
วันที่และเวลา
ไปยังช่องต่อ USB
เลือกภาพ:  (ถัดไป)/ (ก่อนหน้า)
ตั้งค่า: 
ลบภาพ
1
2
3
[ขัว้ ต่อรับและส่งสัญญาณ]
ข้อควรทราบเกี่ยวกับไฟล์ฐานข้อมูล
กดปุ่ ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่ มบันทึก
ท่านสามารถดาวน์โหลด PlayMemories Home ได้จาก URL ต่อไปนี้:
www.sony.net/pm/
[ระบบ]
ข้อควรทราบในการบันทึก/เล่นภาพ
หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน, ถอดประกอบ, ดัดแปลง, ทําให้ถูกกระแทกหรื อกด อย่างเช่น การทุบ,
ทําหล่น หรื อเหยียบลงบนผลิตภัณฑ์ โปรดระมัดระวังส่ วนเลนส์เป็ นพิเศษ
กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุ ดเพื่อถ่ายภาพ
กล้องถ่ายภาพ
เมื่อท่านใส่ แผ่นบันทึกข้อมูลที่ไม่มีไฟล์ฐานข้อมูลลงในกล้องถ่ายภาพพร้อมกับเปิ ดสวิตช์กล้อง
เนื้อที่ส่วนหนึ่งของแผ่นบันทึกข้อมูลจะถูกใช้ไปสําหรับสร้างไฟล์ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ซึ่ งอาจใช้เวลาสักครู่ จากนั้นท่านจึงจะสามารถใช้งานกล้องต่อไปได้ หากเกิดปั ญหากับไฟล์ฐานข้อมูล
ให้โอนภาพทั้งหมดไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ PlayMemories Home จากนั้นทําการฟอร์แมต
แผ่นบันทึกข้อมูล
การใช้งานและดูแลรักษา
กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่ งหนึ่งเพื่อทําการโฟกัส
ข้อมูลจําเพาะ
อุปกรณ์ภาพ: CCD ขนาด 7.76 มม. (ชนิด 1/2.3), ฟิ ลเตอร์ สีปฐมภูมิ
จํานวนพิกเซลทั้งหมดของกล้องถ่ายภาพ: ประมาณ 20.4 ล้านพิกเซล
จํานวนพิกเซลใช้งานของกล้องถ่ายภาพ: ประมาณ 20.1 ล้านพิกเซล
เลนส์ : เลนส์ซูม 63×
f = 4.4 มม. – 277 มม. (24.5 มม. – 1 550 มม. (เทียบเท่าฟิ ล์ม 35 มม.))
F3.4 (W) – F6.5 (T)
ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว (16:9): 32.1 มม. – 2 029 มม.
ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว (4:3): 29.2 มม. – 1 849 มม.
SteadyShot: ออพติคอล
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (เมื่อถ่ายภาพด้วยจํานวนพิกเซลสู งสุ ด):
ประมาณ 0.71 ภาพ/วินาที (สู งสุ ด 100 ภาพ)
รู ปแบบไฟล์:
ภาพนิ่ง: เป็ นไปตามมาตรฐาน JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), รองรับ DPOF
ภาพเคลื่อนไหว : MPEG-4 AVC/H.264
สื่ อบันทึกข้อมูล: หน่วยความจําภายใน (ประมาณ 55 MB), Memory Stick PRO Duo™,
Memory Stick Micro™, แผ่น SD, แผ่นบันทึกข้อมูล microSD
แฟลช: ระยะแฟลช (ความไวแสง ISO (ดัชนีการเปิ ดรับแสงที่แนะนํา) ตั้งเป็ นอัตโนมัติ):
ประมาณ 0.4 ม. ถึง 8.8 ม. (W)
ประมาณ 3.5 ม. ถึง 4.6 ม. (T)
ข้อควรทราบในการใช้งานกล้องถ่ายภาพ
ถ่ายภาพนิ่ ง
แผ่นบันทึกข้อมูล: กดแผ่นบันทึกข้อมูลลงไปหนึ่งครั้งเพื่อปลดแผ่นบันทึกข้อมูล
ก้อนแบตเตอรี่ : เลื่อนก้านปลดแบตเตอรี่ ระมัดระวังอย่าให้กอ้ นแบตเตอรี่ หล่น
ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ให้มาด้วย
ตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชิ้น
 กล้องถ่ายภาพ (1)
 ก้อนแบตเตอรี่ แบบชาร์ จไฟได้รุ่น NP-BX1 (1)
 สาย USB สําหรับกล้องรุ่ นนี้ โดยเฉพาะ (1)
 ตัวแปลงไฟ AC AC-UB10C (1)
 สายไฟ (ไม่ได้ให้มาด้วยในสหรัฐอเมริ กา, แคนาดา และจีน) (1)
 สายคล้องไหล่ (1)
 ฝาครอบเลนส์ (1)
 คําแนะนําการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้ ) (1)
สายไฟ
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของระบบที่จาํ เป็ นสําหรับซอฟต์แวร์ ได้ที่
URL ต่อไปนี้
www.sony.net/pcenv/
: ระบบอัตโนมัติอจั ฉริ ยะ
: โหมดภาพเคลื่อนไหว
หันด้านที่ปาดมุมให้ถูกต้อง
1
2
ระบบเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่แนะนํา
MOVIE
ปุ่ มหมุนเลือกโหมด
1
2
ปิ ดสวิตช์กล้องขณะชาร์จแบตเตอรี่
เรียนรู้เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ (“คู่มือช่วยเหลือ”)
ปุ่ มชัตเตอร์
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ชาร์จก้อนแบตเตอรี่
ภาษาไทย
W: ซูมออก
T: ซูมเข้า
1
2
ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (แยกจําหน่ าย)
ใส่ กอ้ นแบตเตอรี่
ถ่ายภาพนิ่ ง/ภาพเคลื่อนไหว
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ Mac ได้ที่ URL ต่อไปนี้:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
วิ ธีการเก็บรักษาก้อนแบตเตอรี่
เพื่อป้ องกันไม่ให้ข้วั ไฟฟ้ าสกปรก หรื อเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ฯลฯ ขอแนะนําให้ใส่ ถุงพลาสติกเพื่อแยกออก
จากวัตถุที่เป็ นโลหะ เมื่อพกพาหรื อเก็บรักษา
 ก้อนแบตเตอรี่ ที่ไม่ได้ใช้งานนานเกินหนึ่ งปี อาจเสื่ อมคุณภาพ

ช่องต่อ USB / A/V OUT:
สัญญาณออกวิดีโอ
สัญญาณออกเสี ยง
การสื่ อสาร USB
การสื่ อสาร USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[ช่องมองภาพ]
ชนิด: ช่องมองภาพอิเล็คโทรนิกส์
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: เทียบเท่าเลนส์ 201 600 จุด
ขอบเขตของเฟรม: 100%
[จอภาพ]
จอภาพ LCD: 7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ขับเคลื่อนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 460 800 จุด
[กําลังไฟฟ้ า, ทัวไป]
่
กําลังไฟฟ้ า: ก้อนแบตเตอรี่ แบบชาร์จไฟได้ NP-BX1, 3.6 V
ตัวแปลงไฟ AC AC-UB10C, 5 V
การใช้พลังงาน (ระหว่างถ่ายภาพ): ประมาณ 1.5 W
อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C
ขนาด (สนับสนุน CIPA):
129.6 มม. × 95.0 มม. × 122.3 มม. (กว้าง/สู ง/ลึก)
นํ้าหนัก (สนับสนุน CIPA) (รวมก้อนแบตเตอรี่ NP-BX1 และ Memory Stick PRO Duo):
ประมาณ 655 กรัม
ไมโครโฟน: โมโน
ลําโพง: โมโน
Exif Print: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
ตัวแปลงไฟ AC AC-UB10C
กําลังไฟฟ้ าที่ตอ้ งการ: AC 100 V ถึง 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
แรงดันไฟฟ้ าขาออก: DC 5 V, 0.5 A
อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา: –20 °C ถึง +60 °C
ขนาด:
ประมาณ 50 มม. × 22 มม. × 54 มม. (กว้าง/สู ง/ลึก)
ก้อนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ NP-BX1
ชนิดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด: DC 4.2 V
แรงดันไฟฟ้ าปกติ: DC 3.6 V
แรงดันประจุสูงสุ ด: DC 4.2 V
ปริ มาณกระแสสู งสุ ด: 1.89 A
ความจุ:
4.5 Wh (1 240 mAh)
การออกแบบและข้อมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
คําเตือน
เพื่อลดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้ าดูด อย่าให้ตวั อุปกรณ์เปื ยกฝนหรือถูกความชื้น
ข้อสําคัญเพื่อความปลอดภัย
-เก็บรักษาข้อสําคัญเหล่านี้
อันตราย
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิ ดเพลิ งไหม้หรือไฟฟ้ าดูดควรปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
คําเตือน
ก้อนแบตเตอรี
การใช้งานก้อนแบตเตอรี่ อย่างไม่ถูกวิธี อาจทําให้กอ้ นแบตเตอรี่ ไหม้ เป็ นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรื อสารเคมีไหม้
ได้ โปรดทําความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้
 อย่าทําการแยกชิ้นส่ วน
 อย่าทําให้ลด
ั วงจรและระวังอย่าให้กอ้ นแบตเตอรี่ โดนแรงกระแทกหรื อแรงอัด อย่างเช่น ทุบด้วยค้อน, หล่น
หรื อเหยียบบนแบตเตอรี่
 อย่าทําให้ลด
ั วงจรและอย่าให้วตั ถุที่เป็ นโลหะเข้ามาสัมผัสกับส่ วนขั้วโลหะของแบตเตอรี่
 อย่าเก็บในบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C อย่างเช่น บริ เวณที่มีแสงแดดส่ องถึงโดยตรง หรื อในรถยนต์ที่จอด
กลางแดด
 อย่าเผาหรื อทิ้งแบตเตอรี่ ลงในกองไฟ
 อย่าใช้แบตเตอรี่ ลิเธี ยมอิออนที่เสี ยหายหรื อมีรอยรั่ว
 ชาร์ จก้อนแบตเตอรี่ ดว
้ ยเครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ แท้ของ Sony หรื ออุปกรณ์ที่สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ ได้
เท่านั้น
 เก็บก้อนแบตเตอรี่ ให้ห่างจากมือเด็ก
 รักษาก้อนแบตเตอรี่ ให้แห้งอยูเ่ สมอ
 เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ ชนิ ดเดียวกัน หรื อชนิ ดเทียบเท่าที่แนะนําโดย Sony เท่านั้น
 ทิ้งก้อนแบตเตอรี่ ใช้แล้วตามคําแนะนําที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น
ตัวแปลงไฟ AC
ใช้เต้ารับติดผนังที่อยูใ่ กล้เคียงเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับติดผนังทันทีหากเกิด
ความผิดปกติข้ ึนขณะใช้อุปกรณ์
Türkçe
Kamera hakkında daha fazla bilgi (“Yardım
Kılavuzu”)
“Yardım Kılavuzu” çevrimiçi bir kılavuzdur. Kameranın birçok
özelliğiyle ilgili ayrıntılı yönergeler için bu kılavuza başvurun.
Sony destek sayfasına erişin.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Ülkenizi veya bölgenizi seçin.
Destek sayfasından kameranızın model adını aratın.
ˎˎModel adını kameranın altından kontrol edin.
2 Bellek kartını takın (ayrı olarak satılır).
Bir sonraki/bir önceki görüntüyü seçme
Bataryayı şarj ederken kamerayı kapatın.
Bellek kartını/bataryayı çıkarma
Kontrol düğmesinde  (sonraki)/ (önceki) düğmesine basarak bir görüntü seçin.
Filmleri görüntülemek için kontrol düğmesinin ortasındaki  öğesine basın.
ABD, Kanada ve Çin’deki
müşteriler için
Bellek kartı: Bellek kartını çıkarmak için bir kez itin.
Batarya: Batarya çıkarma kolunu kaydırın. Bataryayı düşürmemeye dikkat edin.
Görüntü silme
Bataryayı şarj etme
 (Sil) seçeneğine basın.
Kontrol düğmesinde [Bu görüntü] seçimini  ile yapın ve  düğmesine basın.
Saati ayarlama
ABD, Kanada ve Çin
dışındaki ülke ve
bölgelerdeki müşteriler
için
Verilen öğelerin kontrolü
Parantez içindeki sayılar parça sayısını gösterir.
ˎˎKamera (1)
ˎˎŞarj edilebilir batarya NP-BX1 (1)
ˎˎÖzel USB kablosu (1)
ˎˎAC Adaptör AC-UB10C (1)
ˎˎGüç kablosu (ABD, Kanada ve Çin’de verilmez) (1)
ˎˎOmuz bandı (1)
ˎˎLens kapağı (1)
ˎˎKullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
1 Kamerayı özel USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak AC
4 [Tarih ve Saat Biçimi], [Yaz Saati] ve [Tarih ve Saat] ayarlarını
2 AC adaptörünü duvar prizine takın.
5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
adaptörüne (ürünle verilir) bağlayın.
ˎˎYalnızca
orijinal Sony bataryalarını, özel USB kablosunu (ürünle verilir) ve AC
Adaptörünü (ürünle verilir) kullanın.
Kameranızdan
aktarılan görüntüleri
oynatma.
Aşağıdaki işlevleri Windows bilgisayarlarla
kullanabilirsiniz.
PlayMemories
Online™ üzerinden
görüntü paylaşma
Tarih ve saati yeniden ayarlama
W: uzaklaştırma
T: yakınlaştırma
Kamerayı özel USB kablosu ile bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.
http://www.sony.net/
Ağ hizmetlerine
görüntü yükleme
Online veya diğer ağ hizmetlerini kullanabilmek için İnternet
bağlantısı gerekir. PlayMemories Online veya diğer ağ hizmetleri bazı ülkelerde
veya bölgelerde kullanılamayabilir.
Fotoğraf/film çekme
Bilgisayara bağlayarak şarj etme
Görüntüleri
Takvimde
görüntüleme
ˎˎPlayMemories
Şarj süresi AC adaptörü (ürünle verilir) ile yaklaşık 230 dakikadır.
PlayMemories Home’u İndirme
PlayMemories Home’u aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:
www.sony.net/pm/
ˎˎMac
Deklanşör
bilgisayarlardaki uygulamalar hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret
edin:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Önerilen bilgisayar ortamı
MOVIE
Mod kadranı
: Akıllı Otomatik
: Film Modu
USB jakına
İzleme (fotoğraflar)
Kullanım
Pil ömrü
Görüntü sayısı
LCD ekran
Yaklaşık 150 dakika
Yaklaşık 300 görüntü
Vizör
Yaklaşık 160 dakika
Yaklaşık 320 görüntü
LCD ekran
Yaklaşık 60 dakika
—
Vizör
Yaklaşık 75 dakika
—
LCD ekran
Yaklaşık 120 dakika
—
Vizör
Yaklaşık 135 dakika
—
Yaklaşık 240 dakika
Yaklaşık 4800 görüntü
ˎˎSayı
CIPA standardını temel alır.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Bataryayı takma
1 Odaklamak için deklanşöre yarım basın.
2 Görüntü çekmek için deklanşöre tam basın.
Özensiz kullanım, demonte, modifiye, fiziksel şok veya çekiç darbesi, düşürme veya
ürünün üzerine basma gibi darbelerden kaçının. Objektife özellikle dikkat edin.
1 Kayda başlamak için MOVIE (Film) düğmesine basın.
2 Kaydı durdurmak için MOVIE (Film) düğmesine tekrar basın.
Kayıt/oynatma hakkında notlar
Görüntülere bakma
W: uzaklaştırma
T: yakınlaştırma
1
(Oynat) seçeneğine basın.
Görüntü seçin:
 (sonraki)/
 (önceki)
Ayarlayın: 
kartının sorunsuz çalışması için bu kamerayla ilk kez kullanılacak bellek kartlarını
bu kamerayı kullanarak biçimlendirmenizi öneririz. Biçimlendirme işleminin bellek
kartında kayıtlı tüm verileri sileceğini unutmayın. Bu veriler geri yüklenemez. Önemli
verileri bir bilgisayara veya başka bir depolama konumuna yedekleyin.
ˎˎKayda başlamadan önce kameranın doğru çalıştığından emin olmak için deneme kaydı
yapın.
ˎˎKamera toz geçirmez, sıvı geçirmez ya da su geçirmez değildir.
ˎˎKamerayı suya maruz bırakmayın. Kameranın içine su girerse arıza olabilir. Bazı
durumlarda kamera tamir edilemez.
ˎˎKamerayı güneşe ve benzer parlak ışıklara maruz bırakmayın. Aksi takdirde kamerada
arıza olabilir.
ˎˎGüçlü radyo dalgaları veya radyasyon yayan yerlerin yakınında kamerayı kullanmayın.
Aksi takdirde kamera görüntüleri düzgün bir şekilde kaydetmez ve oynatmaz.
ˎˎKameranın kumlu ve tozlu yerlerde kullanılması bozulmalara yol açabilir.
ˎˎKamerayı sallamayın ve çarpmayın. Aksi takdirde arıza olabilir ve görüntü
kaydedemeyebilirsiniz. Ayrıca, kayıt ortamı kullanılmaz hale gelebilir veya görüntü
verileri bozulabilir.
ˎˎKullanmadan önce flaş yüzeyini temizleyin. Flaş sıcaklığının yayılması flaş üzerindeki
kirlerin dumana dönüşmesine veya yanmasına neden olabilir. Kir ve tozu temizlemek
için flaş yüzeyini yumuşak bezle silin.
Şarj edilebilir batarya NP-BX1
Batarya türü: Lithium-ion batarya
Maksimum voltaj: DC 4,2 V
Nominal voltaj: DC 3,6 V
Maksimum şarj voltajı: DC 4,2 V
Maksimum şarj akımı: 1,89 A
Kapasite:
4,5 Wh (1 240 mAh)
Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Kamera soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere getirildiyse kameranın içinde veya
dışında nem oluşabilir. Bu nem oluşumu kamerada bozulmaya neden olabilir.
Bataryayı saklama
ˎˎTerminalin
kirlenmesini, kısa devreyi vs. önlemek için taşırken ve saklarken metal
malzemelerden uzak tutmak amacıyla plastik poşet vs. kullanın.
ˎˎBir yıldan uzun bir süredir kullanılmayan pil bozulmuş olabilir.
Özellikler
Kamera
[Sistem]
Görüntü cihazı: 7,76 mm (1/2,3 tür) CCD, birincil renk filtresi
Kameranın toplam piksel sayısı: Yaklaşık 20,4 megapiksel
Kameranın etkin piksel sayısı: Yaklaşık 20,1 megapiksel
Objektif: 63× zoom lens
f = 4,4 mm – 277 mm (24,5 mm – 1 550 mm (35 mm filme eşdeğer))
F3,4 (W) – F6,5 (T)
Film çekerken (16:9): 32,1 mm - 2 029 mm
Film çekerken (4:3): 29,2 mm - 1 849 mm
SteadyShot: Optik
Ani çekim (en büyük piksel sayısıyla çekerken):
Yaklaşık 0,71 görüntü/saniye (en fazla 100 görüntü)
Dosya biçimi:
Fotoğraflar: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) uyumlu, DPOF uyumlu
Filmler: MPEG-4 AVC/H.264
Kayıt ortamı: Dahili Bellek (Yaklaşık 55 MB), Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick
Micro™, SD Kartlar, microSD bellek kartları
Flaş: Flaş aralığı (ISO duyarlılığı (Önerilen Maruziyet Endeksi) Otomatiğe ayarlı):
Yaklaşık 0,4 m - 8,8 m (W)
Yaklaşık 3,5 m - 4,6 m (T)
USB / A/V OUT jakı:
Video çıkışı
Ses çıkışı
USB iletişimi
USB iletişimi: Hi-speed USB (USB 2.0)
[Vizör]
Tür: Elektronik vizör
Toplam nokta sayısı: 201 600 noktaya eşdeğer
Çerçeve kapsamı: %100
[Ekran]
LCD ekran: 7,5 cm (3,0 tür) TFT sürücü
Toplam nokta sayısı: 460 800 nokta
ˎˎBellek
(Sil)
1 Kapağı açın.
Kullanım ve bakım
Kameraya veritabanı dosyası olmayan bir bellek kartı takıp gücü açarsanız bellek kartı
kapasitesinin bir kısmı otomatik olarak veritabanı dosyası oluşturmak için kullanılır. Bir
sonraki işleme geçmek biraz zaman alabilir. Bir veritabanı dosyası hatası oluşursa,
PlayMemories Home’u kullanarak tüm resimleri bir bilgisayara aktarın ve bellek kartını
biçimlendirin.
(Oynat)
1 Kapağı açın.
2 Bataryayı takın.
Kamera kullanımı hakkında notlar
Veri tabanı dosyalarında
Kontrol Düğmesi
Çentikli köşenin doğru yöne baktığından
emin olun.
Aşağıdaki URL’de yazılıma yönelik sistem gereksinimlerini kontrol
edebilirsiniz.
www.sony.net/pcenv/
Film çekme
Bellek kartı takma (ayrı olarak satılır)
Batarya çıkarma kolu
Nem oluşumu hakkında
[Giriş ve Çıkış bağlantıları]
Fotoğraf çekme
Batarya ömrü ve kaydedilip oynatılabilecek görüntü sayısı
Sürekli film çekimi
Telif hakkı uyarısı
Kamerayı kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin. Objektifin içinde
kalan nemle çekim yapmaya çalışırsanız net görüntü elde edemeyeceğinizi unutmayın.
Kameranızdan görüntü aktarımı
yapıp [OK] seçeneğini belirleyin.
MENU 
(Ayarlar) 
(Saat Ayarları)  [Tarih ve Saat Ayarı] seçeneğini
belirleyerek tarih ve saat ayarlama ekranını açın.
Şarj süresi (Tam şarj)
Normal film çekimi
Kamera ve batarya ısısına bağlı olarak film kaydedemeyebilirsiniz veya kamerayı
korumak için güç otomatik olarak kapanabilir. Kamera kapanmadan veya filmin
kaydedilmesi durdurulmadan önce ekranda bir mesaj görüntülenir. Bu durumda gücü
tekrar açmayın ve kamera ve batarya ısısının düşmesini bekleyin. Kamera ve batarya
yeterince soğumadan kamerayı açarsanız kamera yine kapanabilir veya film
kaydedemeyebilirsiniz.
Sony, kameranın veya kayıt ortamının vs. bozulması nedeniyle ortaya çıkan kayıt
hasarlarını veya kayıtlı içerik hasarlarını telafi etmez.
kontrol düğmesinde  öğesine basın.
Çekim (fotoğraflar)
Aşırı ısınma koruması hakkında
Hasarlı içerik veya kayıt hatası telafisi yoktur
PlayMemories Home™ Özellikleri
1 ON/OFF (Güç) düğmesine basın.
2 İstediğiniz dili seçin.
3 Ekrandaki yönergeleri izleyerek coğrafi konumu seçin ve
ˎˎMemory
Bu ürün hakkında ekstra bilgi ve sık sorulan soruların yanıtları Müşteri Destek
Web Sitesinde bulunur.
Güç gereksinimleri: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Çıkış voltajı: DC 5 V, 0,5 A
Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
Depolama sıcaklığı: –20 °C - +60 °C
Boyutlar:
Yaklaşık 50 mm × 22 mm × 54 mm (G/Y/D)
Nem oluşursa
Ticari markalar
Stick ve
Sony Corporation’ın ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
ˎˎMicrosoft, Windows ve Windows Vista Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
ˎˎMac, Apple Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markasıdır.
ˎˎSDXC logosu SD-3C, LLC’nin ticari markasıdır.
ˎˎFacebook ve “f” logosu Facebook, Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
ˎˎYouTube ve YouTube logosu Google Inc. Şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
ˎˎAyrıca bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün isimleri genel olarak geliştiricileri ve
üreticilerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Ancak, ™ veya ® işaretleri bu kılavuzda gösterilmemiş olabilir.
Öğeleri seçin:
///
Ayarlayın: 
Kontrol Düğmesi
Şarj ışığı
Açık: Şarj oluyor
Kapalı: Şarj bitti
Yanıp sönen:
Şarj hatası veya kamera uygun
sıcaklık aralığında olmadığından
şarj geçici olarak durdu
AC Adaptör AC-UB10C
Kameranız ve bataryanız sürekli kullanım nedeniyle ısınabilir, bu bir bozukluk değildir.
Televizyon programları, filmler, video kasetler ve diğer malzemelerin telif hakkı olabilir.
Bu gibi malzemelerin izinsiz kaydı telif hakkı kanunlarına aykırı olabilir.
ON/OFF (Güç)
Güç kablosu
Kameranın ısısı hakkında
[Güç, genel]
Güç: Şarj edilebilir batarya NP-BX1, 3,6 V
AC Adaptör AC-UB10C, 5 V
Güç tüketimi (çekim sırasında): Yaklaşık 1,5 W
Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
Depolama sıcaklığı: –20 °C - +60 °C
Boyutlar (CIPA uyumlu):
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (G/Y/D)
Kütle (CIPA uyumlu) (NP-BX1 batarya, Memory Stick PRO Duo Dahil):
Yaklaşık 655 g
Mikrofon: Mono
Hoparlör: Mono
Exif Print: Uyumlu
PRINT Image Matching III: Uyumlu
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur
veya neme maruz bırakmayın.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
-Bu Talimatları Saklayın
TEHLİKE
YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU TALİMATLARI
DİKKATLE UYGULAYIN
DİKKAT
Pil takımı
Pil takımı yanlış kullanılırsa patlayabilir, yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir.
Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.
ˎˎSökmeyin.
ˎˎPil takımına baskı uygulamayın ve vurma, düşürme veya üstüne basma gibi şoka veya kuvvete
maruz bırakmayın.
ˎˎKısa devreye ve pil uçlarının metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyin.
ˎˎ60°C üzeri sıcaklığa maruz bırakmayın, örneğin doğrudan güneş ışığında tutmayın veya güneş
altında park halindeki aracın içinde bırakmayın.
ˎˎYakmayın veya ateşe atmayın.
ˎˎHasarlı ya da akmış lityum iyon pilleri kullanmayın.
ˎˎPil takımını orijinal bir Sony şarj cihazı ile veya pil takımını şarj edebilecek bir aygıt ile şarj edin.
ˎˎPil takımını küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
ˎˎPil takımını kuru tutun.
ˎˎYalnızca aynı ya da Sony tarafından önerilen eşdeğer türde pillerle değiştirin.
ˎˎKullanılmış pil takımlarını talimatlarda belirtildiği şekilde atın.
AC Adaptörü
AC Adaptörünü kullanırken yakındaki duvar prizine takın. Aparatı kullanırken herhangi bir arıza
meydana gelmesi halinde AC Adaptörünü derhal duvar prizinden çekin.
Avrupa’daki Müşteriler için
AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim
Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
AB ürün uyumluluğu için: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya
Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.)
çıkartıp yeniden takın
Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden kısa bağlantı kablolarının kullanılması hakkındaki EMC
Yönetmeliğinde belirtilen limitlere uygun bulunmuştur.
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.
Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların atılması (Avrupa Birliği’nde
ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)
Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün veya pilin evsel bir atık
olmadığını gösterir. Bazı pillerin üzerinde bu sembolün yanı sıra kimyasal bir
sembol de yer alır. Eğer pil 0.0005% civa veya 0.004% kurşun oranından fazla,
bu kimyasallardan içeriyorsa, civa (Hg) veya kurşun (Pb) sembolleri de eklenir.
Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayarak çevre
ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş
olursunuz. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans ya da veri bütünlüğünün korunması gibi bir sebepten, entegre bir pilin
kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Pilin ve elektrikli ve
elektronik cihazın doğru bir şekilde atılması için kullanım süresinin sonunda elektrikli ve
elektronik aletlerin geri dönüştürülmesinde yetkili bir noktaya teslim edildiğinden emin olun.
Diğer bütün piller için cihazdaki pillerin nasıl doğru bir şekilde çıkartılacağını gösteren bölüme
bakın. Pillerin geri dönüştürülmesi için yetkili bir toplama noktasına teslim edin. Bu ürünün veya
pilinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel danışma noktaları, ev atıkları
hizmetleri ya da ürünü veya pili satın aldığınız noktayla iletişime geçin.
Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony
Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0,
Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216-633 98 00
Faks:
0216-632 70 30
e-mail:[email protected]
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve
Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Download

วิธีใช้งาน