OEKO-TEX®
Sürdürülebilir
Üretimi
Genel bakış
Tekstil pazarı
 Sorumlu işletme
 ‘’Yeşil Kimya’’
 Tedarik zinciri şeffaflığı
 Tedarik zinciri izlenebilirliği
Sorunlar
• Kirlilik
• Zehirli ve tehlikeli kimyasallar
• Yetersiz toplumsal farkındalık
• Güvensiz çalışma koşulları
• Regülasyonlardaki çeşitlilik
• Şeffaf olmama
• STK
Genel bakış
OEKO-TEX® Standart 100
• İnsan ekolojisi için spesifik olarak optimize
edilmiş en yaygın ve bilinen marka
• Global olarak kabul görme
• 10.000’ in üzerinde şirket
• 120.000’ in üzerinde aktif sertifika
%100 Şeffaf
%100 Bağımsız
%100 Güncel
6
OEKO-TEX® STeP
Sürdürülebilir tekstil üretimi
Güvenli ve sürdürülebilir ürünler
Çevreyi koruma
Daha sosyal ve güvenli çalışma alanları
Karşılaştırma & puanlandırma sistemi
Tekstil üretim adımları
Dokuma, örme &
benzer prosesler
Markalar ve
perakendeciler
Tekstil lojistiği
Konfeksiyon ürünleri (örn.
giysiler ve ev tekstilleri)
Boyama, baskı, apreleme,
kaplama & benzer prosesler
Kuru/ıslak eğirme &
benzer prosesler
Diğerleri (e.g. zirai olmayan elyaf üretimi)
Genel bakış
OEKO-TEX® STeP
ÇEVRESEL
PERFORMANS
KİMYASALLAR
GÜVENLİK
SOSYAL
SORUMLULUK
KALİTE
YÖNETİMİ
ÇEVRESEL
YÖNETİM
10
OEKO-TEX® STeP
Veri değerlendirme ve
yerinde denetim
Saygın & güvenilir
İlerleme süreci
Tekstil uzmanlığı
Kıyaslama &
puanlama sistemi
Her zaman güncel
Bağımsız
sertifikalandırma
sistemi
Ve fazlası…
Nedir?
Kimyasal Faktörler
• Kimyasal yönetim
• Kapsamlı yasaklı kimyasal listesi
• Daha yeşil kimya
 Önleme
 Eğitim
 İzleme
Ø ZDHC
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Ftalatlar
Bromlu ve klorlu alev geciktiriciler
Azo boyar maddeler (REACH XVII. Ekte tanımlanmıştır )
Organokaly Bileşikleri
Klorobenzenler
Klorlanmış çözücüler
Klorofenoller
Kısa Zincirli Klorlanmış Parafinler (SCCPs)
Ağır Metaller (kadmiyum, kurşun, civa, krom (VI))
APEOs/NPEs
Perflorlanmış Kimyasallar (PFOA/PFOS)
13
Kimyasal değerlendirmenin zorlukları
MSDS kapsamında
safsızlıklarla ilgili bilgi
CAS# - 12345 A
X
Boyarmadde “Red BXY”
EcoPassport
Kimyasal
değerlendirme
sistemi
Ürün güvenliği
Kaynak güvenliği
tested by OEKO-TEX®
verified by OEKO-TEX®
Üretim varyasyonları
X
14
Nedir?
Çevresel Performans
•
•
•
•
•
•
Verimlilik
En iyi teknoloji
Limit değerler
Su, hava ve atık
Maliyet düşürme / optimize etme
Karbon ayak izi
Nedir?
Çevresel Yönetim
•
•
•
•
•
IS0 14001 ve diğerleri
Yasal gereklilikler
Sürekli iyileştirme
Önleme
Hedef
Nedir?
Sosyal Sorumluluk
•
•
•
•
•
BM ve ILO gereklilikleri
Adil ücretlendirme
Çalışma şartları
Performans değerlendirmesi
Mevcut sosyal standartların
tanınması
Nedir?
Kalite Yönetimi
• ISO 9001’ e dayalı
• Sorumluluk, dokümantasyon,
izlenebilirlik
• Risk yönetimi
• Sürekli iyileştirme
Nedir?
İş ve İşçi Güvenliği
•
•
•
•
İşçi ve çalışma alanı güvenliği
İş sağlığı
Tesis güvenliği
Risk yönetimi
Genel bakış
Ürün tanımlaması
Sertifikasyon
Değerlendirme aracı
Veri değerlendirmesi
Yerinde değerlendirme
Son değerlendirme
Sertifika & kapsamlı rapor
OEKO-TEX® enstitülerinden
destek
İç Değerlendirme
Değerlendirme aracı
Veri incelemesi
Kısıtlı rapor, sadece şirket içi
kullanım için
Sadece veri tabanı analizleri
Sertifikalandırma süreci
STeP Denetmeni değerlendirme
verilerini doğrular
Başvuru
formu
Başvuran
Elektronik
online anket
Değerlendirme
formu
Destek ve
yönlendirme
OEKO-TEX®
Değerlendirme
formunun
tamamlanması
Denetim sıklığı STeP
seviyesine bağlıdır
Değerlendirme
verilerinin analizi
Yerinde
denetim
Değerlendirme
STeP denetmeni
tarafından
inceleme
SERTİFİKA
Detaylı rapor
3 yıl geçerli
Düzeltici faaliyetler & STeP
denetmen desteği
Değerlendirme Aracı
Puanlama sistemi

Başlangıç düzeyi

3 seviye

Toplam & modüler puanlama

İsteğe göre düzenlenebilen
gösterge tablosu

Doğrulama: veri değerlendirmesi
& yerinde denetimler

Sertifikasyon
Çok iyi
İyi
Minimum
gereksinimler
Red Kriterleri
% 100 OEKO-TEX® STeP
Temel Sorular
Her modül için 50’ den
fazla red kriteri olan
değerlendirme
anketine dayalı
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ
LİMİTLERİ
İleri Düzey Sorular
Örneğin:
OEKO-TEX® STeP BAŞLANGIÇ SEVİYESİ
Kullanılan tüm kimyasalların
envanterinin olmaması
Atık su analizinin yapılmaması
Çevresel yönetim sisteminin
olmaması
Çocuk işçi çalıştırma
Kapalı acil
çıkışlar/kaçış yolları
Toplam & modüler puanlama
%%100
100OEKO-TEX®
OEKO-TEX®STeP
STeP
İleri Düzey Sorular
Temel Sorular
Değerlendirme anketine dayalı
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ LİMİTLERİ
Seviye
Kimyasal Yönetim
Çevresel Performans
Seviye
Çevresel Yönetim
Sosyal Sorumluluk
Kalite Yönetimi
Seviye
Güvenlik
OEKO-TEX® STeP BAŞLANGIÇ SEVİYESİ
Denetmenler
Eğitim
 OEKO-TEX® tarafından uygulanan
senelik denetmen eğitimi
 Web-tabanlı sürekli eğitim
 Bilginin küresel olarak paylaşımı
 Diğer standartlar ve sertifikalandırma
sistemleri ile iş birliği
Kalite





Küresel uygunluk
Merkezi değerlendirme aracı
Dünya çapında geçerli standart ve kriterler
Tekstil bilgisi
Dünya çapında hizmet verme ve uzmanlık
Denetim planı
Sertifikalandırma
Certification
denetimi
audit
Habersiz
yapılan
Unannounced
denetim
audit
Uygunluk
ComplianceHabersiz yapılan
Unannounced
denetimiaudit
denetim audit
Seviye
Seviye
Seviye
Seviye
Seviye
Seviye
Seviye
Seviye
Seviye
3 YILLIK PERİYOT
Sertifika ve final raporlama
Genel bakış
Fark - şeffaflık & izlenebilirlik
Puanlama sistemi
Performans ölçümü
Endüstriyel ortalamaya göre
kıyaslama
Standarda göre kıyaslama
Küresel uygunluk
Bütünsel değerlendirme
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Güncellemeler
MySTeP®
EcoPassport®
Kaynak güvenliği
Karşılaştırılabilir tekstil zinciri
OEKO-TEX®
OEKO-TEX®
+
=
Sürdürülebilir üretim
Ürün güvenliği
Sürdürülebilir tekstil üretimi
OEKO-TEX®
OEKO-TEX®
OEKO-TEX®
Teşekkürler
İrtibat
Hohenstein Istanbul
Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.
Osman Ağa Mah. Gaziosmanpaşa Sok. No:12
34714 Kadıköy - İstanbul
TÜRKIYE
Bahadır Bulut
Phone: +90 216 542 5700
[email protected]
www.hohenstein.com.tr
Download

OEKO-TEX STeP