Wijziging 3-9-2014: lijst gelezen werken inzenden vóór 1
april i.p.v. 1 mei!
Aanpassing 18 september 2014:
blz 10: de boekenlijst is niet verplicht, maar een aanbeveling.
TURKSE TAAL EN LITERATUUR VWO
VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015
juni 2014
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het
CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en draagt zorg
voor de kwaliteit en het niveau van de examens.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de
staatsexamens. Met vragen over deze vakinformatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Examendiensten van DUO: (050) 599 89 33 of [email protected]
pagina 2 van 19
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Inhoud
1
Opzet van het examen
5
2
Het examenprogramma
5
3
Beschrijving eindtermen
5
4
Het vereiste niveau taalbeheersing moderne vreemde talen
5
5
Het centraal examen
5
6
Het college-examen
6
7
Inzenden werkstuk (leesdossier)
7
8
De beoordeling van het college-examen
8
9
Het eindcijfer
8
10 Bijlage 1 Voorblad literatuurlijst
9
11 Bijlage 2 Boekenlijst
10
12 Bijlage 3 Briefconventies
15
pagina 3 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
1 Opzet van het examen
Het examen bestaat uit een centraal examen en een college-examen.
Het centraal examen is gelijk aan het centraal examen van de scholen.
Het college-examen bestaat uit een schriftelijk toets en een mondeling examen.
2 Het examenprogramma
Turkse taal en literatuur
Domein A: Leesvaardigheid
Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
Domein C:
Subdomein C1: Gesprekken voeren
GespreksSubdomein C2: Spreken
vaardigheid
Domein D:
Subdomein D1: Taalvaardigheden
SchrijfSubdomein D2: Strategische
vaardigheid vaardigheden
Domein E:
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling
Literatuur
Subdomein E2: Literaire begrippen
centraal
examen
X
college-examen
schriftelijk mondeling
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis
Domein F: Oriëntatie op studie en beroep
3 Beschrijving eindtermen
Een beschrijving van de eindtermen is te vinden op Fout! De hyperlinkverwijzing is
ongeldig. > kies jaarring 2015 > vwo > talen: Turks > Syllabus 2015 moderne
vreemde talen, havo.
Domein F: Oriëntatie op studie en beroep wordt alleen geëxamineerd in combinatie met
het profielwerkstuk.
4 Het vereiste niveau taalbeheersing moderne vreemde talen
Domein A leesvaardigheid:
B2
Domein B kijk- en luistervaardigheid: B2
Domein C gespreksvaardigheid:
B2
Domein D schrijfvaardigheid:
B2
Voor een beschrijving van de niveaus: zie “Niveau taalbeheersing mvt”.
Voor de ERK-niveaus, zie: www.erk.nl.
5 Het centraal examen
Het centraal schriftelijk examen wordt schriftelijk afgenomen in één zitting van 150
minuten (zie examenrooster).
Het examen heeft betrekking op leesvaardigheid (domein A).
Het gebruik van een woordenboek Nederlands - Turks en Turks - Nederlands en het
basispakket hulpmiddelen is toegestaan. Voor basispakket hulpmiddelen, zie Regeling
toegestane hulpmiddelen.
pagina 5 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
6 Het college-examen
Het college-examen bestaat uit twee onderdelen:
1. De schriftelijke toets:
De schriftelijke toets van 120 minuten wordt afgenomen in de periode van het
centraal examen of één dag daaraan voorafgaand. De toets betreft de
exameneenheid Schrijfvaardigheid (domein D).
De schrijfvaardigheid wordt getoetst door middel van een gevarieerde selectie van
opgaven, die kan bestaan uit een formele brief en/of een informele brief of een
essayachtige opgave.
Bij de beoordeling wordt gelet op taalvaardigheid, (brief)conventies (zie bijlage 3),
interpunctie, het zich houden aan de opdracht en op duidelijkheid en originaliteit.
Oefenopgaven met correctievoorschrift voor de schriftelijke toets kunt u vinden op:
www.duo.nl/particulieren/ staatsexamenkandidaat.
Het gebruik van een woordenboek Nederlands - Turks en Turks - Nederlands en het
basispakket hulpmiddelen is toegestaan.
2. Het mondeling examen:
Het mondeling examen van 25 minuten vindt plaats in de maand juli ( op scholen
voor vso eind juni/begin juli).
Dit examen bestaat uit twee delen:
A. Spreekvaardigheid (monoloog) en gespreksvaardigheid (dialoog), domein C, plus
luistervaardigheid, domein B.
Het onderdeel luistervaardigheid wordt niet getoetst, maar is verweven met de
delen uit domein C.
B. Literatuur, domein E
De kennis van de Turks talige literatuur wordt getoetst aan de hand van gelezen
werken. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan leeservaringen. Het onderdeel
literatuur wordt in het Turks afgenomen.
Nadere toelichting:
A. Spreekvaardigheid (monoloog) en gespreksvaardigheid (dialoog) 15 minuten:
Het examen bestaat uit twee delen; zelfstandig spreken (monoloog) en een
gesprek voeren (dialoog). Beide onderdelen worden volledig in het Turks
afgenomen.
Ad 1: Het spreken
De kandidaat begint het examen met een thuis voorbereide
(poster)presentatie van ongeveer 5 minuten. Het onderwerp van de
presentatie moet een relatie hebben met de Turks sprekende wereld
(bijvoorbeeld: Turkije). Hierna kan de examinator enkele vragen stellen over
het onderwerp.
Ad 2: Het gesprek
Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangt de kandidaat 20 minuten voor het
examen één of meerder opdrachten. Tijdens de voorbereiding van het
mondeling examen mag gebruik gemaakt worden van zelf meegebrachte
woordenboeken en het basispakket toegestane hulpmiddelen.
Over de tekst of afbeeldingen worden vragen gesteld.
Kennis van land en volk komt hierbij aan de orde.
B. Literatuur, 10 minuten:
De lijst van gelezen werken moet een duidelijk voldoende literair gehalte hebben.
Dit gehalte wordt meegewogen bij het bepalen van het cijfer voor het onderdeel
Literatuur. Op deze lijst moeten 6 titels van volledige en oorspronkelijke
Turkstalige werken staan, slechts één titel per auteur. De kandidaat mag 6 boeken
uit de boekenlijst (bijlage 1a) kiezen. Andere romans die niet in de lijst staan van
pagina 6 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
de schrijvers in de lijst mogen ook gekozen worden. In plaats van één roman kan
een kandidaat ook vijf gedichten van eenzelfde (of meerdere) auteur uit de lijst
van şairler (bijlage 1b) opvoeren. Als er geen boeken/gedichten gelezen is, wordt
er als cijfer een 0 gegeven .
De lijst van gelezen werken dient per gelezen werk het volgende te bevatten:
• De schrijver.
• De titel.
• Het jaar van eerste publicatie.
• Het aantal bladzijden.
• Een korte samenvatting in het Turks. De lijst moet de tekst van de gelezen
gedichten bevatten.
• Gebruik bijlage 2 als voorblad.
• De werken dienen per categorie(romans en gedichten) in chronologische
volgorde te worden vermeld.
Tijdens het mondeling examen worden vragen gesteld over de gelezen werken.
De vragen kunnen betrekking hebben op:
• De auteur van het literaire werk; tevens de relatie auteur en de periode waarin
hij leeft/leefde.
• Het genre van het literaire werk.
• De literaire geschiedenis, in relatie tot het gelezen werk.
• De literaire begrippen, in relatie tot het gelezen werk.
• De vorm en inhoud van het literaire werk.
• De inhoud van het literaire werk.
• De titel (eventueel ondertitel ), motto, thema, plaats van handeling, tijd en
ruimte en de personages in het literaire werk.
• Over gedichten kunnen ook vragen gesteld worden over rijm, metrum,
beeldspraak, etc.
De kandidaat dient een exemplaar van de lijst met gelezen werken mee te
nemen naar het examen. Ook de samenvattingen van de gelezen werken en
de teksten van de gedichten moeten meegenomen worden.
7 Inzenden werkstuk (leesdossier)
De lijst met gelezen titels moet in tweevoud vóór 1 april van het jaar waarin het examen
wordt afgenomen, worden opgestuurd naar: Dienst Uitvoering Onderwijs,
Examendiensten, Afdeling staatsexamens vwo/havo/vmbo, Postbus 30158, 9700 LK
Groningen.
N.B. De lijst dient op papier te worden aangeleverd. In digitale vorm ingezonden
werkstukken e.d. worden niet geaccepteerd.
Van werkstukken die Examendiensten ontvangt, krijgt de kandidaat binnen drie weken
een ontvangstbevestiging. Als de kandidaat na 3 weken nog geen ontvangstbevestiging
heeft ontvangen, moet hij/zij contact opnemen met Examendiensten.
Als de kandidaat voor een vak in het geheel geen werkstuk instuurt, krijgt hij
schriftelijk bericht dat hij voor dat vak niet wordt opgeroepen voor het
mondeling examen.
Als de kandidaat na het insturen van de boekenlijst nog wijzigingen of aanvullingen
aanbrengt in de boekenlijst, dient hij de gewijzigde literatuurlijst in drievoud in te
leveren.
Dit betreft ten hoogste één werk. Deze wijziging dient op de dag van het examen om
9.30 aan het secretariaat te worden afgegeven.
pagina 7 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Zonder een gewijzigde lijst wordt de kandidaat geëxamineerd en beoordeeld aan de
hand van de lijst die hij vóór 1 april heeft ingestuurd.
De regeling over het inzenden van werkstukken en de lijst met gelezen werken
geldt alleen voor de staatsexamenkandidaten. De werkstukken van vsokandidaten moeten op 1 april gereed zijn, maar hoeven niet te worden
opgestuurd.
8 De beoordeling van het college-examen
Voor het college-examen worden de volgende deelcijfers gegeven:
- één deelcijfer voor schrijfvaardigheid:
- één deelcijfer voor luister- en gespreksvaardigheid:
- één deelcijfer voor literatuur:
Het cijfer voor het college-examen wordt als volgt berekend: (33a +
afgerond op 1 decimaal.
deelcijfer a
deelcijfer b
deelcijfer c
33b + 34c) : 100,
De kandidaat die bij een eerder afgelegd examen vwo (oude of vernieuwde profielen)
voor letterkunde/literatuur een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, kan voor het
onderdeel literatuur van een nog af te leggen taalvak vrijstelling aanvragen. Daarvoor
stuurt de kandidaat een vrijstellingsaanvraag, met meezending van zijn originele
cijferlijst, naar de afdeling Examendiensten. Daarnaast moet hij zich dan aanmelden
voor het taalvak zonder literatuur. Het mondeling examen wordt in dat geval ingekort.
Zonder het onderdeel literatuur is de berekening als volgt: (a + b) : 2, afgerond op 1
decimaal.
9 Het eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
(het cijfer voor het centraal examen + het cijfer voor het college-examen) : 2, afgerond
op een geheel getal.
pagina 8 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
10 Bijlage 1 Voorblad literatuurlijst
Literatuurlijst
Turkse taal en literatuur
Staatsexamen vwo
(inzenden vóór 1 april 2015)
Gegevens kandidaat:
ED-nummer:……………………………………………..…………………………………………………………………
(indien aanwezig) examennummer:……………………………………………..………………………..…
Naam en voorletters:……………..…………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………………….
pagina 9 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
11 Bijlage 2 Boekenlijst
Voor het goed verlopen van het literatuurexamen is het voor kandidaten van
groot belang de gehele vakinformatie op de site van DUO goed te lezen! In het
bijzonder wat betreft, de samenstelling van de lijst en de gebieden waarover
gevraagd wordt.
In de vakinformatie is o.a. het volgende vermeld:
De lijst moet duidelijk voldoende literair gehalte hebben. Dit gehalte wordt
meegewogen bij het bepalen van het cijfer voor het onderdeel Literatuur.
De genoemde titels in de bijgevoegde lijst zijn een aanbeveling en een garantie
voor een lijst met een duidelijk voldoende literair gehalte en moet als een
omvattende basislijst gezien worden. Vanzelfsprekend zijn andere literaire
werken ook acceptabel.
Jeugdliteratuur en scholieren- / studentenuitgaven zijn niet toegestaan.
1-
Milli edebiyat dönemi (1911-1923) ve cumhuriyetin ilk yılları (1940’a
kadar) yazarları:
Schrijver
Halide Edip Adıvar
Halide Edip Adıvar
Halide Edip Adıvar
Halide Edip Adıvar
Refik Halit karay
Refik Halit karay
Reşat Nuri Güntekin
Reşat Nuri Güntekin
Reşat Nuri Güntekin
Reşat Nuri Güntekin
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Peyami Safa
Falih Rıfkı Atay
Aka Gündüz
Aka Gündüz
E.Mahmut Karakurt
E.Mahmut Karakurt
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali
Kerime Nadir
Kerime Nadir
Kerime Nadir
Kerime Nadir
Mithat Cemal Kuntay
Titel
Vurun Kapeye
Sinekli Bakkal
Handan
Ateşten Gömlek
Sürgün
Kadınlar Tekkesi
Çalıkuşu
Miskinler Tekkesi
Yaprak Dökümü
Bir Kadın Düşmanı
Yaban
Bir Sürgün
Sodom ve Gomore
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Zeytin Dağı
Bir Şoförün Gizli Defteri
Dikmen Yıldızı
Çölde Bir İstanbul Kızı
Dağları Bekleyen Kız
Kuyucaklı Yusuf
İçimizdeki Şeytan
Kürk Mantolu Madonna
Hıςkırık
Kırık Hayatlar
Samanyolu
Seven Ne Yapmaz
Üç İstanbul
pagina 10 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
2- 1940 sonrası yazarları
a- Toplumsal gerçekçiler
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Orhan Kemal
Orhan Kemal
Orhan Kemal
Orhan Kemal
Orhan Kemal
Kemal Tahir
Kemal Tahir
Kemal Tahir
Kemal Tahir
Kemal Tahir
Fakir Baykurt
Fakir Baykurt
Fakir Baykurt
Fakir Baykurt
Fakir Baykurt
Fakir Baykurt
Talip Apaydın
Talip Apaydın
Rıfat Ilgaz
Rıfat Ilgaz
Rıfat Ilgaz
Rıfat Ilgaz
Bekir Yıldız
Bekir Yıldız
İnce Memed 1
İnce Memed 2
İnce Memed 3
Orta Direk
Yer demir Gök Bakır
Allahın Askerleri
Teneke
Demirciler Çarşısı Cinayeti
Murtaza
Bereketli Topraklar Üzerinde
Bir Filiz Vardı
Hanımın Çiftliği
Kötü Yol
Yorgun Savaşçı
Devlet Ana
Köyün Kamburu
Karılar Koğuşu
Kurt Kanunu
Kaplumbağalar
Yılanların Öcü
Gece Vardiyası
Irazca´nın Dirliği
Duisberg Treni
Yarım Ekmek
Sarı Traktör
Merdiven
Karadeniz´in Kıyıcığında
Sarı Yazma
Karartma Geceleri
Yıldız Karayel
Reso Ağa
Türkler Almanya’da
b- Bağımsız yazarlar
Ahmet Hamdi Tanpınar
Necati Cumalı
Necati Cumalı
Oktay Akbal
Oktay Akbal
Oktay Akbal
Tarık Buğra
Tarık Buğra
Halikarna Balıkςısı
Halikarna Balıkςısı
Halikarna Balıkςısı
Şevket Süreyya Aydemir
Şevket Süreyya Aydemir
Melih Cevdet Anday
Melih Cevdet Anday
Huzur
Tütün Zamanı
Viran Dağlar
Hiroşimalar Olmasa
Suçumuz İnsan Olmak
Gaipler Sokağı
Küçük Ağa
İbiş’in Rüyası
Ötelerin Çocuğu
Uluç Reis
Deniz Gurbetçileri
Suyu Arayan Adam
Toprak Uyanırsa
Aylaklar
Raziye
pagina 11 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Melih Cevdet Anday
Aziz Nesin
Aziz Nesin
Aziz Nesin
Aziz Nesin
Aziz Nesin
Gizli Emir
Gol Kralı
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Zübük
Şimdiki Çocuklar Harika
Tatlı Betüş
3- Çagdaş/günümüz Türk edebiyatı ve gurbet edebiyatı yazarları
Orhan Pamuk
Masumiyet Müzesi
Orhan Pamuk
Beyaz Kale
Orhan Pamuk
Kar
Orhan Pamuk
Benim Adım Kırmızı
Orhan Pamuk
Cevdet Bey ve Oğulları
Adalet Ağaoğlu
Fikrimin İnce Gülü
Adalet Ağaoğlu
Düğün Gecesi
Füruzan
47’liler
Füruzan
Berlin’in Nar Çiçeği
Selim İleri
Her Gece Bodrum
Duygu Asena
Kadının Adı Yok
Duygu Asena
Aslında Özgürsün
Pınar Kür
Asılacak Kadın
Pınar Kür
Bir Cinayet Romanı
Pınar Kür
Bitmeyen Aşk
Gündüz Vassaf
Annem Belkıs
Elif Şafak
Aşk
Elif Şafak
Baba ve piç
Ayşe Kulin
Veda
Ayşe Kulin
Umut
Ayşe Kulin
Hayat
Ayşe Kulin
Türkan
Ayşe Kulin
Sevdalinka
Ayşe Kulin
Kardelenler
Turgut Özakman
Şu Çılgın Türkler
Turgut Özakman
Diriliş Çanakkale 1915
Turgut Özakman
Cumhuriyet Türk Mucizesi
Turgut Özakman
Korkma İnsancık Korkma
Turgut Özakman
Romantika
Sadık Yemni
Muska
Sadık Yemni
Amsterdam´m Gülü
İpek Ongun
Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi 1, 2, 3, 4
İpek Ongun
Yaş On Yedi
İpek Ongun
Hayat Devam Ediyor
Aras Ören
Hayaller ve Raslantılar
Feride Çiçekoğlu
Suyun Öte Yanı
Mehmet Eroğlu
Geç Kalmıs Ölü
Mehmet Eroğlu
Issızlığın Ortasında
Hasan AliToptaş
Gölgesizler
Hasan AliToptaş
Bin Hüzünlü Haz
Aysel Özakın
Gurbet Yavrum
Aysel Özakın
Genç Kız ve Ölüm
Aysel Özakın
Alnında Mavi Kuşlar
Latife Tekin
Sevgili Arsız Ölüm
pagina 12 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Sevgi Soysal
Sevgi Soysal
Sevgi Soysal
Atilla İlhan
Atilla İhan
Habib Bektaş
Habib Bektaş
Habib Bektaş
Güney Dal
Zafer Şenocak
Zafer Şenocak
Zülfü Livaneli
Zülfü Livaneli
Zülfü Livaneli
Zülfü Livaneli
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar
Hıfzı Topuz
Hıfzı Topuz
Hıfzı Topuz
Hidayet Karakuş
Hidayet Karakuş
Feridun Zaimoğlu
Feridun Zaimoğlu
Şafak
Yürümek
Yeni Şehirde Bir Öğle Vakti
Gazi Paşa
Haco Hanım Vay
Gölge Korkusu
Bana Bir Şiir Oku Hamriyanım
Cennetin Arka Bahçesi
Kılları Yolunmus Maymun
Dünyanın İki Ucu
Tehlikeli Akrabalık
Mutluluk
Seranad
Leyla’nın Evi
Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm
Ölümün Gölgesi Yok
Masalını Yitiren Dev
Kara Afrika
Gazi ve Fikriye
Çamlıca’nın Üç Gülü
Yağmurlar Nereye Yağar
Şeytan Minareleri
Leyla
Aşk Yanığı
pagina 13 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Bijlage 1b
Lijst van dichters
Şairler
Namık Kemal
Mehmet Akif Ersoy
Faruk Nafiz Çamlıbel
Yahya Kemal Beyatlı
Nazım Hikmet
Orhan Veli
Sabahattin Ali
Atilla İlhan
Aşık Veysel
Can Yücel
Ataol Behramoglu
Şiir hakkında sorulabilecek sorular:
- şiirin ana duygusu(teması)
- şiirin türü
- şair hakkında bilgi(hayatı, yazım tarzı, ait olduğu zaman/dönem ve özellikleri, v.b.)
- uyak
- ölçü
- kişileştirme
- (kısaca) anlatım
NOT: Bir şairden 1(bir) adet şiir olmak kaydıyla toplam 5 şiir seçilebilir. Bu 5 şiir, 1(bir)
kitap yerine sayılacaktır.
pagina 14 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
12 Bijlage 3 Briefconventies
Informele brief:
Voorbeelden voor plaats en datum:
Ankara, 28 Mayıs 2013
of
Ankara, 28/05/2013
of
Ankara, 28-05-2013
of
Ankara, 28.05.2013
NB. De eerste letter van de maand is groot. Tussen de naam van de plaats en de datum
komt een komma.
Adres van de geadresseerde wordt niet in het briefhoofd vermeld.
Voorbeelden voor aanhef:
Canım dedeciğim,
Sevgili Ayşe,
Merhaba Ayşe,
Canım arkadaşım (Ayşe), (bij heel goede vrienden)
Voorbeelden voor afsluiting:
Ellerinden öperim. (voor oudere familieleden om respect te tonen)
Hoşca kal./Sağlıcakla kal.
Selamlar./ Sevgiler./Saygılar.
..................... dilerim.
Adres van de afzender:
Groenestraat 401
6533KM Haarlem
The Netherlands
NB. Bij een brief naar het buitenland moet de naam van het land (meestal in het Engels)
vermeld worden.
NB. Kijk verder naar het model hieronder
pagina 15 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Model informele brief
Plaats en datum _______, __ /__/_________
Aanhef
__________________,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Afsluiting
____________________.
voor- en achternaam
________________________
handtekening
____________
Adres van afzender
__________________________
__________________________
__________________________
pagina 16 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Formele brief
Adres van de afzender: Zie informele brief.
Adres van de geadresseerde:
Hollanda Büyükelçiliği
of
Atatürk Cad. No. 3
Çankaya /Ankara / Turkije
Güven Emlak Bürosu
İstiklal Cad. No. 33/10
Özgür Apt. daire 10
Mersin /Turkije
Datering: Zie informele brief.
Voorbeelden voor aanhef:
Sayın Bayan/Bay,
Sayın Mehmet Bey//Elif Hanım,(wanneer de naam bekend is)
Saygıdeğer hanımefendi/Beyefendi,
NB. Anders dan in het Nederlands is het heel gebruikelijk de brief met ‘Ben’ te beginnen.
Afsluiting:
Saygılarımla,
NB. De afsluiting wordt altijd gevolgd door een komma.
NB. Kijk verder naar het model hieronder
pagina 17 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
Model informele brief
Plaats en datum: _______, __ /__/______
Adres van de geadresseerde
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Betreft: _________________________(als het nodig is)
Aanhef
__________________,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Afsluiting
____________________.
voor- en achternaam
________________________
handtekening
____________
Adres van afzender
__________________________
__________________________
__________________________
Bijlage(n):
1___________
………………
NB. Deze briefconventie is gebaseerd op meest gebruikelijke manier in Turkije.
pagina 18 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
pagina 19 van 20
Turkse taal en literatuur vwo | vakinformatie staatsexamen 2015
pagina 20 van 20
Download

Vakinformatie Turkse taal en literatuur vwo 2015