CZ
BEZDRÁTOVÁ COUVACÍ KAMERA A MONITOR
KATALOGOVÉ ČÍSLO: SB501
Bezdrátová couvací kamera a monitor typu SB501 při správném používaní
pomáhají rozlišovat při couvání předměty nacházející se za vozidlem.
Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY!
Specifikace:
Provozní frekvence:
Monitor:
Napájení:
Úhel kamery:
Rozlišení:
Provozní teplota:
Video systém:
2,4GHz
3,5” digitální LCD
DC10-15V
Maximum 100°
320*240*RGB
-10°C +60°C
NTSC/PAL
www.global-export-import.eu
Instalaci a uvedení zařízení do provozu dle možnosti přenechejte
odborníkovi.
Během provozu zařízení, podobně jako i u jiných bezdrátových zařízení,
se může někdy vyskytnout interference, která pak může ovlivnit funkci
zařízení. Může ji způsobit mobilní telefon, WI-FI router anebo jiné
elektrické zařízení.
Toto zařízení škodlivou interferenci nevyvolává!
kamera
LCD displej
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Připojte k zásuvce zapalovače.
Vysílač signálu (emitter) 2,4GHz
Červený vodič – připojit na +12V couvacího světla
Černý vodič – připojit na uzemnění couvacího světla
Vstup pro napájení kamery (černý)
Výstup videosignálu kamery (žlutý)
INSTALACE ZAŘÍZENÍ
Tento návod k použití je všeobecným návodem, nelze jej aplikovat u všech
typů vozidel.
INSTALACE MONITORU
Monitor musí být umístěn tak, aby během jízdy nebránil řidiči ve výhledu
z vozidla.
Volba umístění a instalace elektrických kabelů
1. Dočasně umístěte monitor na zvolené místo
(na přední sklo, anebo na palubní desku).
2. Elektrický kabel přiveďte k zásuvce zapalovače.
Dbejte na to, aby kabely nepřekáželi bezpečné obsluze
a fungování vozidla!
Před instalaci monitoru důkladně očistěte povrch zvoleného místa.
1. Na vybrané a očištěné místo umístěte monitorový držák s přísavkou.
2. Přísavku přitlačte k povrchu podkladu.
3. K dosažení optimálního upevnění instalaci realizujte v době, kdy se
teplota zvoleného povrchu pohybuje v rozmezí 21- 38°C.
Zařízení neinstalujte při teplotách pod 10°C a v silném slunečném záření.
Po instalaci, během 24 hodin nevystavujte zařízení působení přímého
slunečného záření!
POZOR: V PŘÍPADĚ SILNÉHO SLUNEČNÉHO ZÁŘENÍ SI STABILIZACE
OBRAZU NA MONITORU VYŽADUJE NĚKOLIK MINUT. COUVAT
ZAČNĚTE AŽ PO DOSAŽENÍ KVALITNÍHO OBRAZU!
INSTALACE KAMERY
1. Najděte vhodnou trasu k vedení napájecího kabelu kamery přes
karoserii, k elektrickému vedení couvacího světla.
2. Vyvrtejte otvor v blízkosti upevňovacího bodu kamery. Když jste už
zvolili vhodné místo, pak kameru odstraňte. Pokud použijete již existující
otvor, pak následující dva kroky vynechejte.
3. Jestliže jste už zvolili vhodné místo, pak se ještě před zahájením vrtání
přesvědčte o tom, co se nachází za zvoleným místem!
Jestliže je za ním elektrické zařízení anebo jednotka zabezpečující přísun
pohonných hmot, pak vrtejte velice opatrně, abyste takové části vozidla
nepoškodili!
4. Po vytvoření otvoru nasaďte na něj přiloženou průchodku a převlečte
přes ní napájecí kabel. Průchodku je nutné použít proto, aby ostré hrany
karoserie vodiče nepoškodili.
5. Signalizační jednotku umístěte do zavazadlového prostoru vozu.
Napájecí kabel a vodič kamery připojte k signalizační jednotce.
6. Vyhledejte couvací světlo automobilu. Klíč auta nastavte do pozice
zapalování, zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku. Zjistěte, kde se
nachází couvací světlo a zajistěte trasu elektrického vedení směrujícího
k brzdovým světlám. K tomu se musíte dostat k zadním světlům vozidla.
Před zahájením této operace si prostudujte schéma elektrického zapojení
vozidla.
7. Připevněte napájecí kabel kamery k elektrickému vedení brzdového
světla. Vodiče pečlivě umístěte tak, aby se nezachytili o žádné součástky.
Vodiče nikdy neveďte po vnější straně vozidla!
8. K couvacímu světlu se u většiny vozidel připájí dva vodiče. Černý vodič
je zpravidla záporný (-) a barevný je kladný (+). Pokud v souvislosti s
polaritou vodičů nejste si jisti, pak je změřte, anebo se obraťte na
odborníka!
9. Poté, co jste zjistili který je kladný a který je záporný vodič, vypněte
zapalování a odpojte minusovou svorku z akumulátoru.
10. Červený vodič a kladný vodič (+) couvacího světla spojte pomocí
přiložené samoořezávací svorky.
Ke stisknutí svorky použijte kombinované kleště. Zkontrolujte správnost
spoje.
11. Pomocí přiložené samoořezávací svorky spojte černý vodič kamery
se záporným vodičem (-) couvacího světla anebo s uzemněním.
12. Pomocí vázacích proužků nebo lepící pásky připevněte vodiče
navzájem k sobe. Když jsou už vodiče svázané, pak znovu připojte
minusovou svorku k akumulátoru.
Kameru lze připojit i přímo k vodiči couvacího světla tak, že z vodiče
couvacího světla odstraníte izolaci, připojíte k němu kabel kamery
a pomocí izolační pásky spoj důkladně zaizolujete. Tuto operaci provádějte
vlastnoručně pouze tehdy, jestliže máte dostatečné zkušenosti v oblasti
elektroinstalace!
TESTOVÁNÍ SYSTÉMU
1. Minusovou svorku připojte zpět k akumulátoru.
2. Zasuňte klíč do zapalování, ale motor nespouštějte.
3. Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku.
4. Zkontrolujte, zdali se obraz na monitoru shoduje s obrazem ve zpětném
zrcátku.
Po otestovaní systému, pokud zařízení náležitě funguje, proveďte jeho
konečnou instalaci.
Vodiče umístěte pod čalounění a koberec, které je nutno následně
připevnit. Kde jsou vodiče příliš dlouhé, tam je stočte a stočené je
připevněte.
IMPORTÉR / DISTRIBUTOR
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
www.global-export-import.eu
SK
BEZDRÔTOVÁ CÚVACIA KAMERA A MONITOR
KATALÓGOVÉ ČÍSLO: SB501
Bezdrôtová cúvacia kamera a monitor typu SB501 pri správnom používaní
pomáhajú pri cúvaní rozlišovať predmety nachádzajúce sa za vozidlom .
Ďakujeme, že ste si zakúpili nami distribuovaný výrobok!
PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE
NASLEDUJÚCE POKYNY!
Špecifikácia:
Prevádzková frekvencia:
Monitor:
Napájanie:
Uhol kamery:
Rozlíšenie:
Prevádzková teplota:
Video systém:
2,4GHz
3,5” digitálny LCD
DC10-15V
Maximum 100°
320*240*RGB
-10°C +60°C
NTSC/PAL
www.global-export-import.eu
Inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky podľa možnosti zverte odborníkovi .
Počas prevádzky zariadenia niekedy, podobne ako aj pri iných bezdrôtových
zariadeniach, môže sa vyskytnúť interferencia, ktorá môže ovplyvniť funkciu
zariadenia. Môže ju spôsobiť mobilný telefón, WI-FI router alebo iné elektrické
zariadenie.
Toto zariadenie nie je schopné vyvolať škodlivú interferenciu!
kamera
LCD displej
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pripojte do zásuvky zapaľovača.
Vysielač signálu (emitter) 2,4GHz
Červený vodič - pripojiť na +12 V cúvacieho svetla
Čierny vodič - pripojiť na uzemnenie cúvacieho svetla
Vstup pre napájanie kamery (čierny)
Výstup videosignálu kamery (žltý)
INŠTALÁCIA ZARIADENIA
Tento návod na použitie je všeobecným návodom, nie je možné ho
aplikovať pri všetkých typoch vozidiel.
INŠTALÁCIA MONITORA
Monitor je treba umiestniť tak, aby počas jazdy nebránil šoférovi vo
výhľade z vozidla.
Voľba umiestnenia a inštalácia elektrických káblov
1. Dočasne umiestnite monitor na zvolené miesto
(na predné sklo, alebo na palubnú dosku).
2. Elektrický kábel priveďte k zásuvke zapaľovača.
Dbajte na to, aby káble neprekážali bezpečnej obsluhe
a fungovaniu vozidla!
Pred inštaláciou monitora dôkladne očistite povrch zvoleného miesta.
1. Na vybrané a očistené miesto umiestnite monitorový držiak s prísavkou.
2. Prísavku pritlačte na povrch podkladu.
3. Pre dosiahnutie optimálneho upevnenia inštaláciu realizujte v čase,
kedy sa teplota zvoleného povrchu pohybuje v rozmedzí 21- 38°C.
Zariadenie neinštalujte pri teplotách pod 10°C a pri silnom slnečnom
žiarení.
Po inštalácii, počas 24 hodín nevystavujte zariadenie pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia!
POZOR:
V PRÍPADE
SILNÉHO
SLNEČNÉHO
ŽIARENIA
JE
POTREBNÝCH NIEKOĽKO MINÚT K STABILIZÁCII OBRAZU NA
MONITORE. CÚVAŤ ZAČNITE AŽ PO DOSIAHNUTÍ KVALITNÉHO
ZOBRAZENIA!
INŠTALÁCIA KAMERY
1. Nájdite vhodnú trasu pre vedenie napájacieho kábla kamery cez
karosériu, k elektrickému vedeniu cúvacieho svetla.
2. Vyvŕtajte otvor v blízkosti upevňovacieho bodu kamery. Keď ste už
zvolili vhodné miesto, potom kameru odstráňte. Ak použijete už existujúci
otvor, potom je treba vynechať nasledujúce dva kroky.
3. Ak ste už zvolili vhodné miesto, potom sa ešte pred zahájením vŕtania
presvedčte, čo sa nachádza za zvoleným miestom!
Ak sa za ním nachádza elektrické zariadenie alebo jednotka
zabezpečujúca prísun pohonných hmôt, potom vŕtajte veľmi opatrne, aby
ste takéto časti vozidla nepoškodili!
4. Po vytvorení otvoru nasaďte do neho priloženú priechodku a prevlečte
cez ňu napájací kábel. Priechodku je nutné použiť preto, aby ostré hrany
karosérie vodiče nepoškodili.
5. Signalizačnú jednotku umiestnite do kufra vozidla. Napájací kábel a
vodič kamery pripojte k signalizačnej jednotke.
6. Vyhľadajte cúvacie svetlo automobilu. Kľúč auta nastavte do pozície
zapaľovania, zatiahnite ručnú brzdu a zaraďte spiatočku. Pozrite, kde sa
nachádza cúvacie svetlo a zistite trasu elektrického vedenia smerujúceho
k brzdovým svetlám. Pre toto sa musíte dostať k zadným svetlám vozidla.
Pred zahájením tejto operácie si preštudujte schému elektrického
zapojenia vozidla.
7. Pripevnite napájací kábel kamery k elektrickému vedeniu brzdového
svetla. Vodiče starostlivo umiestnite tak, aby sa nezachytili na súčiastkach.
Vodiče nikdy neveďte po vonkajšej strane vozidla!
8. K cúvaciemu svetlu sú u väčšiny vozidiel pripojené dva vodiče. Čierny
vodič je spravidla záporný (-) a farebný je kladný (+). Ak v tejto súvislosti
s polaritou vodičov nie ste si istý, potom ich zmerajte, alebo sa obráťte na
odborníka!
9. Potom, čo ste zistili ktorý je kladný a ktorý je záporný vodič, vypnite
zapaľovanie a odpojte mínusovú svorku z akumulátora.
10. Červený vodič a kladný vodič (+) cúvacieho svetla spojte pomocou
priloženej samozarezávacej svorky.
Na stlačenie svorky použite kombinované kliešte. Prekontrolujte správnosť
spoja.
11. Pomocou priloženej samozarezávacej svorky spojte čierny vodič
kamery so záporným vodičom (-) cúvacieho svetla alebo s uzemnením.
12. Pomocou viazacích prúžkov alebo lepiacej pásky pripevnite vodiče
navzájom k sebe. Keď sú už vodiče zviazané, potom znovu pripojte
mínusovú svorku k akumulátoru .
Kameru možno pripojiť aj priamo k vodiču cúvacieho svetla tak, že z
vodiča cúvacieho svetla odstránite izoláciu, pripojíte k nemu kábel kamery
a pomocou izolačnej pásky spoj dôkladne zaizolujete. Túto operáciu
vykonávajte vlastnoručne len vtedy, ak máte dostatočné skúsenosti
v oblasti elektroinštalácie!
TESTOVANIE SYSTÉMU
1. Mínusovú svorku pripojte späť k akumulátoru.
2. Zasuňte kľúč do zapaľovania, ale motor nespúšťajte.
3. Zatiahnite ručnú brzdu a zaraďte spiatočku.
4. Pozrite, či sa obraz na monitore zhoduje s obrazom v spätnom zrkadle.
Po otestovaní systému, ak zariadenie náležite funguje, vykonajte jeho
konečnú inštaláciu.
Vodiče umiestnite pod čalúnenie a koberec, ktoré je treba následne
pripevniť. Kde sú vodiče veľmi dlhé, tam ich stočte a stočené ich
pripevnite.
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA
DISTRIBÚTOR:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.
H-1151 BUDAPEST SZEKELY ELEK U. 11.
www.global-export-import.eu
Download

vezeték nélküli tolató kamera és monitor - GLOBAL Export