PACHOVÉ OHRADNÍKY NA OCHRANU
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLÔCH
CERTIFIKOVANÉ PACHOVÉ
OHRADNÍKY PRE AGRO-SEKTOR
pol’né
plodiny
vinohrady
ovocné
sady
zeleninárske
plochy
tÞĴJOOÏSJFÝFOJFTPÝJSPLâNJ
možnosťami využitia
t[BCF[QFĴVKFBPDISBōVKF
porasty od založenia až po zber
t[BCSBōVKFTUSBUÈNOBWâOPTPDI
tPEQVE[VKF[WFSOPOF[BŚBäVKF
životné prostredie
tJOUFO[ÓWOZ[ÈQBDITJNVMVKF
ľudský pot a pach predátorov
(vlk, medveď)
ROZUMNÁ INVESTÍCIA / Každé
1€ investované do pachových ohradníkov sa Vám niekoľkonásobne vráti
TEKUTÝ (SADA):
PENA:
tQSWPUOÏOÈLMBEZOB[BCF[QFijFOJFQMPDIZIFLUÈSPW
NBYåUâäEŌPW
tQSWPUOÏOÈLMBEZOB[BCF[QFijFOJFQMPDIZTPCWPEPNEPLN
NBYåUâäEOF
tPCOPWBQBDIVOBSPWOBLFKQMPDIFQPNPDPV5&,65²)0"OUJGFSV
PLBäEÏĵBMÝJFUâäEOFNBYå
tPCOPWBQBDIVOBSPWOBLFKQMPDIFQPNPDPVNM,0/$&/53«56
EPQFOZ"OUJGFSPLBäEÏĵBMÝJFUâäEOFNBYå
Regionálni zástupcovia RWA SLOVAKIA
Ing. Ján Čertan
Ing. Gabriela Ďurišová
Ing. Jaroslav Fabián
Ing. Jana Ušáková
0905
0915
0915
0917
662 056
888 366
888 367
947 674
Ing. Zoltán Csápai
Ing. Peter Luhan
Ing. Norbert Kovács
Ing. Jana Španitzová
0905 532
09 05 662
09 05 719
09 05 986
236
941
102
657
Ing. Igor Čalkovský
Ing. Miroslav Mihal
Ing. Marek Obert
0918 433 002
09 17 977 838
0915 714 841
kukurica
50 dospelých diviakov dokáže
za 1 noc zničiť skoro 1 hektár
kukurice
obilniny
Rozrývanie
a pojedanie
klasov
Ohrýzanie
mladých
výhonkov
repka /sója /silážne plodiny
vinohrady
Rozrývanie
vinohradu
diviakmi
Sója
Plodiny na siláž
ANTIFER TEKUTÝ
ANTIFER PENA
KONCENTRÁT
3 druhy rôznych pachov / 3 x 1 liter
750 ml
%01&/:"/5*'&3
t[BCF[QFIJVKFBDISÈOJQMPDIVWPWFňLPTUJIFLUÈSPWBMFCPQMPDIV
TPCWPEPNEPNBYLN
t[BCF[QFIJVKFBDISÈOJQMPDIV
TPCWPEPNEPNBYLN
tPDISBOOÈEPCBUâäEŋPW
tPDISBOOÈEPCBUâäEOF
tOVUOÏNFOJŘSP[UPLQBDIQPUâäEŋPDITDJFňPN[BCSÈOJŘOÈWZLV
[WJFSBUOBEBOâQBDI
tSP[UPLBQMJLPWBŘWQPSBEÓü&37&/Å"
;&-&/Å#
.0%3Å$
ml
t,0/$&/53«5NÈSPWOBLÞ
WâEBUOPTŘBLPKFEOB"OUJGFS1&/"
tUSVCJIJLVWTVŋUFEPQFOPWFKHVMJIJLZ
BWTUSFLNJEPQMŋUFQBDIPWÞMÈULV
tPCOPWFOJFQBDIVQPNPDPV
LSÈUTUSJFLOJUFOBQPWSDIQFOZ
"/5*'&3,0/$&/53«5NM
BMFCPQPNPDPV"/5*'&35&,65Å tPDISBOOÈEPCBTBQSFEMäVKF
PĴBMÝJFUâäEOF
.0%3ÅMJU
1SBLUJDLÏSJFÝFOJFTWâCPSOPVÞĴJOOPTŚPV
tWâSB[OFMBDOFKÝJBWBSJBOUBWQPSPWOBOÓTOÈLMBENJOBJOÝUBMÈDJVPQMPUFOJB
tKFEOPEVDIÏBQSBLUJDLÏSJFÝFOJFTWFʼnNJEPCSâNJWâTMFELBNJWQSBYJ
tNPäOÏQPVäJřQSBLUJDLZWÝBEFUBNLEFKFQPUSFCOÏ[BCSÈOJřQSÓTUVQV[WFSJ
tQSPEVLUOBCÈ[FQSÓSPEOâDIQBDIPWTJHOBMJ[VKÞDJDIEJWFK[WFSJQSÓUPNOPTřQSJSPE[FOâDIOFQSJBUFʼnPW
Ochrana porastu od výsevu až po samotný zber
OZIMINY
JARINY
tNPäOPTřWZVäJUJB"/5*'&31&/:[BÞijFMPN
PDISBOZ[BMPäFOâDIQPSBTUPWP[JNÓO
tQPVäJUF"/5*'&3IOFĵQPWâTFWFLVLVSJDF
TDJFʼnPN[BCSÈOJřSP[SâWBOJVQMÙDI
BWZKFEBOJVPTJWB[QÙEZ
tCF[QFijOÏQSF[JNPWBOJFQPSBTUVoPDISBOB
QSFESP[SâWBOÓNEJWJBLNJ
tNPäOPTřWZVäJUJB"/5*'&31&/:BäEP¡$
Porast sóje
pred zberom
tQPVäÓWBKUFQPijBTDFMÏIPPCEPCJBWFHFUÈDJF
BäEPTBNPUOÏIP[CFSV
Kukurica
Porast ozimín
rozrytý diviakmi
Kukurica
Jednoduchá aplikácia / celoročné použitie / dlhotrvajúci účinok
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
-&4
alebo
)ÁÀ5*/"
JE
WCF[QSP
TUSFEOFK
W[EJBMFOPTUJ
103"45
"QMJLÈDJB
1&/07²)0
ANTIFER-u
N
ANTIFER-u
N
"QMJLÈDJB
5&,65²)0
-&4
alebo
)ÁÀ5*/"
NIE JE
WCF[QSP
TUSFEOFK
W[EJBMFOPTUJ
Antifer
PENA
N
103"45
N
-&4
alebo
)ÁÀ5*/"
JE
WCF[QSP
TUSFEOFK
W[EJBMFOPTUJ
Antifer
PENA
10 m
Antifer
TEKUTÝ
-&4
alebo
)ÁÀ5*/"
NIE JE
WCF[QSP
TUSFEOFK
W[EJBMFOPTUJ
*OÝUBMÈDJBWUFSÏOF
TEKUTÝ (3 druhy pachov)
PENA
tOBLWBQLBřBMFCPOBTUSJFLBřOBTBWâQJKBWâNBUFSJÈMUFYUJMLVTLPCFSDB tBQMJLPWBřOBESFWFOÏLPMÓLZ
WPWFʼnLPTUJDDBYDN
tNOPäTUWPQFOZOBCPEQSJCMJäOFWPWFʼnLPTUJUFOJTPWFKMPQUJijLZ
tQSJLSZřijJBTUPijOFEJFSPWBOâNTÈijJLPNBMFCPijBTřPV1&5GʼnBÝF
tVNJFTUOJřEPWâÝLZQSJCMJäOFNFUFS
tQSJTLSVULPWBřPESFWFOâLPMÓLBVNJFTUOJřEPWâÝLZQSJCMJäOFDN
Jednoduché kúsky aplikačných koberčekov k ANTIFER
ROZTOKOM alebo náhradné aplikátory k ANTIFER PENE je možné
si objednať za minimálne náklady
Testované a odporúčané Výskumným
ústavom lesného hospodárstva
a poľovníctva v Českej republike
SAVÝ/PIJAVÝ koberček 10x30cm
(bal. 100 ks = 10 €)
NÁHRADNÝ PLASTOVÝ APLIKÁTOR
k Antifer PENE (bal. 50 ks = 10 €)
VÝSKUMNÍ ÚSTAV
LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A MYSLIVOSTI
DIVIAKY
VYSOKÁ ZVER
tJOÝUBMPWBOâQBDIPWâPISBEOÓL"/5*'&35&,65Å
QSJLVLVSJijOâDIQPSBTUPDIBUSÈWOBUâDIQMPDIÈDI
tJOÝUBMPWBOâQBDIPWâPISBEOÓL"/5*'&35&,65Å
WPCPSFTBUSBLUÓWOZNJCZMJOOâNJBUSÈWOBUâNJQPSBTUBNJ
tEMIPEPCÏWâTMFELZQSFVLÈ[BMJQSJCMJäOFOÞ
ÞijJOOPTřQSÓQSBWLVWTMFEPWBOPNPCEPCÓEJWJBLZ
QSFMPNJMJQBDIPWÞCBSJÏSVW[UJDIQSÓQBEPW
tEMIPEPCÏWâTMFELZQPUWSE[VKÞäFWTMFEPWBOPNPCEPCÓ
WSÈNDJOF[ÈWJTMâDIPQBLPWBOÓOFEPÝMPLQSFMPNFOJV
QBDIPWFKCBSJÏSZ
Download

Letak Antifer 2015