Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
pozýva študentov na účasť v súťaži
„Moje ľudské práva“
Napíš esej a okrem finančných a vecných cien
vyhraj stáž v oblasti ľudských práv a diskriminácie.
Cieľom súťaže „Moje ľudské práva“ je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv. Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva ponúka príležitosť zúčastniť sa na súťaži písania esejí na viaceré témy súvisiace
s ĽUDSKÝMI PRÁVAMI, a tým podporiť záujem nie len o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských
práv ale najmä o konkrétne oblasti, ako je problematika multikulturalizmu, rasizmu, rodovej rovnosti,
nediskriminácie a práv detí.
Kto sme?
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vzniklo na podnet Organizácie Spojených národov na
základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 430 z 15. júna 1993, ktorým vláda SR odsúhlasila
realizáciu „Projektu na zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva“ so sídlom v
Bratislave. Stredisko bolo zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska
pre ľudské práva s účinnosťou od 1. januára 1994, a to na základe Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a OSN o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Úlohou Strediska je
komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa.
Podmienky súťaže
Zapojiť sa môžu:
Študenti právnických fakúlt v Slovenskej republike
Požiadavky na esej:
Rozsah 800-1000 slov;
V prípade doručenia emailom formát textového dokumentu s koncovkou .doc; V
prípade doručenia poštou musí byť text napísaný na počítači;
Kritéria hodnotenia esejí sú zverejnené na webovej stránke www.snslp.sk v časti SÚŤAŽE.
Témy súťaže:
Študenti právnických fakúlt:
1. Ľudské práva v korporátnom svete (Zodpovednosť korporácií za porušovanie ľudských
práv vo svete)
2. Právo na ochranu súkromia a kyberpriestor
O d o v z d á v a n i e n á v r h o v : 7 . a pr í l – 7 . m á j 2 0 1 5
Eseje zasielajte na adresu:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
alebo na: [email protected] (predmet: ESEJE)
Výhercovia súťaže budú ocenení finančnými a vecnými cenami
➯ ocenenia: zlaté, strieborné a bronzové miesto.
➯ dátum ocenenia výhercov bude zverejnený na stránke Strediska: www.snslp.sk
Download

"Moje ľudské práva" písanie esejí 2015