Vyhlásenie výberového konania
Kraj: Trenčiansky
Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Výberové konanie číslo: 2/2013
Názov pozície: Psychológ
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza – Centrum pre
podporu profesionálnych rodičov
Miesto výkonu práce: Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza – Centrum
pre podporu profesionálnych rodičov
Hlavné úlohy:
Vykonávať vstupnú a priebeţnú psychodiagnostiku detí umiestnených v profesionálnych
rodinách. Podávanie profesionálnemu rodičovi podrobné informácie o dieťati a jeho aktuálnej
úrovni psychomotorického vývinu, psychickom stave, prejavoch, zvláštnostiach v správaní
a pod. Príprava dieťaťa a rodiny profesionálneho rodiča na príchod dieťaťa do rodiny.
Sledovanie adaptácie dieťaťa v profesionálnej rodine po umiestnení – vykonávanie návštevy
v rodinnom prostredí. Poskytovanie profesionálnemu rodičovi psychologické poradenstvo
a konzultácie. Vypracovávanie podkladov pri individuálne plány rozvoja osobnosti dieťaťa.
Riešenie podľa potreby aktuálnych problémov v profesionálnej rodine. Príprava dieťaťa na
NRS. Zúčastňovanie a sledovanie priebehu interakcií dieťaťa so ţiadateľmi o NRS.
Udrţiavanie kontaktu s ošetrujúcim psychiatrom, školským zariadením, CPPPaP, ŠPP a pod.
Spolupráca s ostatnými členmi CPPR. Zúčastňovanie sa na výbere profesionálnych rodičov
spolu s ďalšími členmi odborného tímu DeD. Riadenie sa štandardami práce
s profesionálnymi rodičmi.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednoodborovej
psychológii s ukončeným adaptačným vzdelávaním
Jazykové znalosti: nevyţadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint,
Microsoft Outlook, Lotus Notes, Internet,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej
koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaţ.
Požadované odborné znalosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyţadujú sa
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Tel: 046 542 00 37
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) Ţiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa,
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný ţivotopis,
e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) aţ d),
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely
výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je
20.03.2013
Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu.
Termín začiatku pracovného pomeru je 1.4.2013
Download

Trenčiansky Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza