Názov práce:
NÁVRH MARKETINGOVEJ KOMUNIKAČNEJ KAMPANE PRE VYBRANÝ
PODNIK
Meno priezvisko: KUCHÁROVÁ GABRIELA, BC.
Číslo práce: 41/08/DP
Rok odovzdania práce: 2008
Typ štúdia: denná
Vedúci práce: Ing. Margaréta Nadányiová, PhD.
Recenzent: Ing. Martina Valášková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť marketingovú komunikačnú kampaň pre vybraný
podnik. Diplomová práca je rozdelená do 5 kapitol. Obsahuje 8 obrázkov, 9 tabuliek, 11
príloh. Prvá kapitola tvorí vstup do danej problematiky a je vypracovaná na základe dostupnej
odbornej literatúry. Druhá kapitola prezentuje služby, ktoré poskytuje CK Selinan. Tretia
kapitola je analýzou konkrétnej situácie podniku a aktuálne používanej marketingovej
komunikácie. Ďalšia časť popisuje základné komunikačné ciele. Ďalšia časť je doplnená
o názory potenciálnych klientov o tom, ako má vyzerať kvalitná služba cestovnej kancelárie,
cestovná kancelária poskytujúca kvalitné služby a komunikačná kampaň. Tieto informácie sú
východiskom tvrdení a odporúčaní prezentovaných v poslednej kapitole, ktoré sú
predpokladom úspešnosti navrhnutej stratégie marketingovej komunikácie v tejto kapitole.
Posledná kapitola prezentuje ekonomické a mimoekonomické prínosy tejto stratégie.
Navrhnutá marketingová kampaň prezentuje potrebu pripraveného a ochotného personálu.
Ochota však v žiadnom prípade nemôže nahradiť odbornosť. Taktiež autorka popisuje
i použitie moderných pokrokových informačných technológií na komunikáciu s klientmi ako
sú napr. internet, web blog, e-meil a rôzne formy reklamy. Toto autorka odporúča. Ale aj tak
najdôležitejším zostane korektný prístup zamestnancov voči klientom i spolupracovníkom.
Kľúčové slová:
Marketing, Komunikácia, Marketingová komunikácia, Propagácia, Reklama, Služba, Ponuka,
Predaj, Uspokojenie, Značka, Firemný imidž, Internet, Médiá, Konkurencia
Obsah:
Úvod
1. Teoretické východiská marketingu a marketingovej komunikácie
1.1.1. Koncept marketingu
1.1.2. Prínos marketingu
1.1.3. Marketingový mix
1.1.3.1.1. Marketingová filozofia podniku
1.1.3.1.2. Vymedzenie pojmu služba
1.1.3.1.2.1.1. Vlastnosti služieb a ich dôsledky na marketing
1.1.3.1.2.1.2. Marketingový mix vo sfére služieb
1.1.4. Komunikačný mix
1.1.4.1.1. Advertising – reklama
1.1.4.1.2. Sales Promotion – podpora predaja
1.1.4.1.3. Public Relations – vzťahy s verejnosťou
1.1.4.1.4. Personal Sale – osobný predaj
1.1.4.1.5. Word of Mouth – ústne podanie, referenčné zdroje
1.1.4.1.6. Direct marketing – priamy marketing
1.1.4.1.6.1.1. Medzinárodný kódex pravidiel etiky v priamom
marketingu
1.1.4.1.7. Progresívne metódy uplatňované v marketingovej komunikácii
1.1.4.1.7.1.1. Internetový marketing
1.1.4.1.7.1.2. Efektívne webové sídlo
1.1.4.1.7.1.3. Intranet
1.1.4.1.7.1.4. Extranet
1.1.4.1.7.1.5. Interaktívna komunikácia
1.1.4.1.7.1.6. CRM – Customer Relationship Management
1.1.4.1.7.1.7. ERM – Employee Relation Management
1.1.4.1.7.1.8. Corporate Identity
1.1.5. Communication – komunikácia
1.1.5.1.1. Funkcia komunikácie
1.1.5.1.2. Význam komunikácie
1.1.5.1.3. Účel komunikácie
1.1.5.1.4. Psychológia komunikácie so zákazníkom
1.1.5.1.5. Marketing communication – marketingová komunikácia
1.1.5.1.5.1.1. Definícia marketingovej komunikácie
1.1.5.1.5.1.2. Marketingový komunikačný model AIDA
1.1.5.1.5.1.3. Model DIBABA
2. Charakteristika cestovnej kancelárie Selinan
Základná charakteristika spoločnosti
2.1.1. Základné údaje o spoločnosti
2.1.2. Predmet činnosti
2.1.3. Portfólio, rozsah a štruktúra poskytovaných služieb
2.1.4. Vízia spoločnosti
2.1.5. Finančno-ekonomické ukazovatele podnikateľskej činnosti
3. Interná a externá analýza so zameraním na súčasnú klientelu, komunikáciu, konkurenciu
3.1.1. Interná analýza
3.1.1.1.1. Podoby aktívnej komunikačnej politiky, využitie jednotlivých
nástrojov komunikačného mixu
3.1.1.1.1.1.1. Osobný predaj
3.1.1.1.1.1.1.1.1. Komunikácia prostredníctvom zamestnancov
3.1.1.1.1.1.2. Reklama
3.1.1.1.1.1.2.1.1. Masmediálna komunikácia
3.1.1.1.1.1.3. Podpora predaja
3.1.1.1.1.1.3.1.1. Zľavy
3.1.1.1.1.1.3.1.2. Komunikácia prostredníctvom POS
materiálov
3.1.1.1.1.1.3.1.3. Propagačný materiál – katalóg
3.1.1.1.1.1.4. Public relation
3.1.1.1.1.1.4.1.1. Veľtrhy, výstavy, komunikácia s médiami
3.1.1.1.1.1.4.1.2. Sponzoring
3.1.1.1.1.1.5. Komunikácia prostredníctvom progresívnych
technológii
3.1.1.1.1.1.5.1.1. Používanie e-mailu
3.1.1.1.1.1.5.1.2. Interaktívna komunikácia
3.1.1.1.1.1.5.1.3. Komunikácia prostredníctvom www stránky
3.1.1.1.1.1.5.1.4. Komunikácia prostredníctvom CRM metódy
3.1.1.1.1.1.5.1.5. Komunikácia prostredníctvom ERM metódy
3.1.1.1.1.1.5.1.6. Komunikácia s využitím Corporate Identity
3.1.2. Externá analýza
3.1.2.1.1. Konkurencia
3.1.2.1.1.1.1. Konkurent č. 1 – CK Kartago Tours
3.1.2.1.1.1.2. Konkurent č. 2 – CK Tip Tour
3.1.2.1.1.1.3. Konkurent č. 3 – Satur Travel
3.1.2.1.1.1.4. Hodnotenie konkurenčného postavenia podniku
3.1.2.1.1.1.5. SWOT analýza so zameraním na marketingovú
komunikáciu
4. Stanovenie základných komunikačných cieľov
5. Návrh opatrení – vypracovanie komunikačného plánu
5.1.1. Vyhodnotenie marketingového prieskumu
5.1.2. Návrh marketingovej komunikačnej kampane
5.1.2.1.1. Reklama
5.1.2.1.1.1.1. Reklamné pútače v printových médiách
5.1.2.1.1.1.2. Outdoorová reklama – Billboard
5.1.2.1.1.1.3. Reklama v rádiu
5.1.2.1.1.1.4. Reklama na Internete
5.1.2.1.1.1.5. Kontextová reklama
5.1.2.1.1.1.6. Bannerová reklama
5.1.2.1.1.1.7. Reklamné audiohlášky
5.1.2.1.2. Osobný predaj
5.1.2.1.2.1.1. Zisťovanie spokojnosti s kvalitou služieb formou
dotazníkov na konci zájazdu
5.1.2.1.2.1.2. Predajné miesto, osobný predaj verzus internet
5.1.2.1.2.1.3. Sledovanie odlivu zákazníkov
5.1.2.1.3. Podpora predaja
5.1.2.1.3.1.1. On-line rezervačný systém s percentuálnou zľavou
5.1.2.1.3.1.2. Predaj zájazdov prostredníctvom internetového serveru
www.Last Minute.sk
5.1.2.1.3.1.3. Zľavy
5.1.2.1.3.1.4. POS materiály
5.1.2.1.3.1.5. Katalóg
5.1.2.1.4. Vzťahy s verejnosťou – Public Relations
5.1.2.1.4.1.1. Sponzoring
5.1.2.1.4.1.2. Web blog
5.1.2.1.4.1.3. Peer-to-peer konverzácia
5.1.2.1.4.1.4. Spravovanie firemného blogu
5.1.2.1.4.1.5. FAQ (Frequently Asked Questions) – najčastejšie
kladené otázky
5.1.2.1.5. Direct marketing
5.1.2.1.5.1.1. Personalizované e-maily
5.1.2.1.5.1.2. Sms správy
5.1.2.1.6. Referenčné zdroje, podanie od zákazníkov
5.1.2.1.6.1.1. Zmena klienta na predávajúceho
5.1.2.1.7. Kalkulácia nákladov navrhovaných opatrení na marketingovú
komunikačnú kampaň
6. Ekonomické a mimoekonomické efekty
6.1.1. Ekonomické efekty
6.1.2. Mimoekonomické efekty
Záver
Download

Názov práce: NÁVRH MARKETINGOVEJ KOMUNIKAČNEJ