Obec Liptovské Kľačany
Liptovské Kľačany č. 72, 032 14 Ľubeľa
Č. .222.../2014
v Liptovských Kľačanoch 30.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
v Liptovských Kľačanoch vyhlasuje
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
obce Liptovské Kľačany
na deň....30.1.2015............
Požiadavky:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• znalosť noriem samosprávy, znalosť zákona o verejne správe
• súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby
hlavného kontrolóra
Všeobecné podmienky:
• Μesačný úväzok hlavného kontrolóra bude v rozsahu 0,10.
• Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za
svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti.
• Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom
kontrolnom orgáne obce.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
alebo doručiť osobne v termíne do ...19.1.2015............. do 15.00 hod. na adresu:
Obec Liptovské Kľačany, Obecný úrad č. 72, 032 14 Ľubeľa
v uzatvorenej obálke označenej:
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.
Adresu odosielateľa zverejniť v ľavom hornom rohu obálky.
Zverejnené na:
úradnej tabuli obce
www.liptovske.klacany.sk
Ing. Ján Hollý
starosta obce
IČO: 00315451
DIČ: 2020581497
Tel.: 044/5593258
VÚB banka 19625342
IBAN: SK18 0200 0000 0000 19625342
Mail: [email protected]
web: liptovske.klacany.sk
Download

PDF TU - Liptovské Kľačany