Monitoring drog v odpadových vodách
Odborný seminár AČE SR
4.2.2014 FCHPT STU Bratislava
Monitorované mestá a počty pripojených obyvateľov na ČOV:
Bratislava ÚČOV : 450 000 obyvateľov
BA- Petržalka: 125 000 obyvateľov
BA - DNV: 30 000 obyvateľov
Piešťany: 30 000 obyvateľov
Zvolen: 46 000 obyvateľov
Banská Bystrica: 83 000 obyvateľov
Košice: 215 000 obyvateľov
Prešov: 100 000 obyvateľov
Trenčín ĽB: 47 000 obyvateľov
Holíč: 11 000 obyvateľov
Skalica: 14 000 obyvateľov
SPOLU: 1,2 Mil. obyvateľov
Odber a spracovanie vzoriek:
 24-h zlievané vzorky (15 min interval, chladenie, uchovávanie)
 analýza vzorky (JU České Budějovice)
 Ilegálne drogy (pervitín, extáza, marihuana, kokaín...)
 Legálne drogy, opiáty (kodeín, tramadol, metadon....)
 Lieky, antibiotiká, antihistaminiká...
 známy prietok odpadových vôd v daný deň m3/deň
 výpočet denného množstva drogy v odpadovej vode g/deň
 výpočet špecifického množstva drogy vo vode v mg/1000obyv.deň
 výpočet množstva spotrebovanej drogy v meste v g/deň
Výhody:
 Rýchla a spoľahlivá metóda
 Možnosť sledovať dlhodobé trendy (nárast, pokles)
 Možnosť porovnávať spotrebu v mestách navzájom
 Možnosť zachytiť nové drogy
Nevýhody
 Dĺžka kanalizácie, rozklad drogy, stabilný metabolit
 Iba tam, kde je pokrytie stokovou sieťou
 Často problém v definovaní počtu obyvateľov
Z chemického hľadiska ide o metamfetamín
 (R,S)-N-metyl-1-fenyl-propán-2-amín),
 je to syntetický vyrábaný prášok,
 Patrí medzi tzv. stimulačné drogy,
 Prvýkrát bol syntetizovaný v Číne pre vojenské účely, aby
zvýšil výkonnosť a agresivitu vojakov, najväčší rozmach
spotreby mal v bývalom Československu,
 V odpadových vodách sledovaných ČOV sa vyskytoval v
rozsahu 80 – 950 ng/l.
180
160
mg/1000obyv.deň
140
120
100
80
60
40
20
0
200
ÚČOV
180
Petržalka
160
Piešťany
mg/1000pop.day
140
120
100
80
60
40
20
0
st
št
pi
so
ne
po
ut
200
180
160
mg/1000obyv.deň
140
120
100
80
60
40
20
0
 Je to syntetická droga, distribuje sa v tabletkách,
 z chemického hľadiska - MDMA metylendioxymetamfetamín
 Extáza je najrozšírenejšia tzv. diskotéková alebo tanečná droga,
jej používanie je dominantné cez víkendy.
 jej koncentrácie v sledovaných vodách boli pomerne nízke, v
rozsahu < 5,0 – 73 ng/l (s jedným extrémom 239 ng/l).
10,0
ÚČOV
9,0
Petržalka
8,0
Piešťany
mg/1000pop.day
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
st
št
pi
so
ne
po
ut
mg/1000obyv.deň
35
30
25
20
15
10
5
0
200
180
160
mg MDMA/1000obyv.deň
140
120
100
80
60
40
20
0
 Z chemického hľadiska je kokaín tropánový alkaloid –
benzoylekgoninmetylester.
 Vzhľadom na jeho rozklad v ľudskom tele sa v odpadových
vodách stanovuje jeho metabolit – benzoylecgonin (BE), ktorý je
pomerne stabilný.
 Namerané koncentrácie BE v odpadových sa pohybovali v
rozsahu <3,2 ng/l až po 219 ng/l (Petržalka), čo naznačuje aj
výrazný rozdiel v spotrebe kokaínu v mestách
40
35
mg/1000obyv.deň
30
25
20
15
10
5
0
mg/1000obyv.deň
mg/1000obyv.deň
15
Piešťany
10
5
0
15
Trenčín
10
5
0
Napriek tomuto extrému je to niekoľkonásobne nižšie ako bežné údaje v BA
140
ÚČOV
120
Petržalka
Piešťany
mg/1000obyv.deň
100
80
60
40
20
0
st

št
pi
so
ne
po
ut
10.3.2013 bolo v Petržalke spotrebované asi 10 g kokaínu a vo zvyšku
Bratislavy asi 52 g kokaínu (100% čistého)
800
700
mg used COC/1000pop.day
600
500
400
300
200
100
0
 Je to tzv. ľahká droga, používajú sa hlavne vysušené listy a kvety
rastliny konope siate (Canabis sativa).
 Z chemického hľadiska je v rastline hlavnou účinnou látkou THC
– tetrahydrocannabinol.
 Vzhľadom na rozklad tejto látky sa v odpadových vodách
obvykle analyzuje jeho metabolit THC-COOH ako dôkaz
prítomnosti marihuany.
 Koncentrácie THC v odpadových vodách sa pohybovali v
rozsahu 39 – 190 ng/l.
50
45
40
mg/1000obyv.deň
35
30
25
20
15
10
5
0
60
ÚČOV
Petržalka
50
mg/1000obyv.deň
Piešťany
40
30
20
10
0
st
št
pi
so
ne
po
ut
200
180
160
mg THC-COOH/1000pop.day
140
120
100
80
60
40
20
0
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu
• Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (Ing.Kvassay,
Ing.Pagáčová, Ing.Kolníková)
• Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. (Ing.Antalová)
• Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
(Ing.Bilanin)
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (Ing. Riganová,
Ing.Műller, Ing.Zastková)
Ďakujem za pozornosť
[email protected]
Download

4_I.Bodik_J.Skubak