2014 YILI VERGİ, RESİM, HARÇLAR TARİFESİDİR
SIRA
NO
GRUPLAR
2464 SAYILI KANUN
MADDESİ
2014 YILINDA
UYGULANACAK
OLAN
ÜCRET(TL)
İLAN ve REKLAM VERGİSİ
1
Dükkan, ticari ve sınaiyi müessese ve serbest meslek
erbabınca çeşitli yerlere asılan ve resim gibi sabit bütün
ilan ve reklamlardan,
1-A
Kendi binalarına ve hususi şahsa ait binalara vs.yerlere
asılanların beher m²'sinden yıllık olarak
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
60,00 TL
1-B
Umuma ait yol, cadde, sokak, meydan, refüj,
tretuvar,yeşil saha, park, rıhtım, köprü, alt ve üst
geçitlerin elektrik,telefon, telgraf direkleri, otobüs
durakları ile bu yerlerdeki büfe ve satış kulübeleri üzerine
konulanlardan beher m²'sinden yıllık olarak
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
60,00 TL
2
3
4
4-A
4-B
5
6
2014/5896 no'lu Bakanlar
Motorlu taşıt ve araçların içine ve dışına konulan ilan ve Kurulu Kararı ile 18/02/2014
reklamlardan m²'sinden yıllık olarak
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen,
2014/5896 no'lu Bakanlar
binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs.maddeler
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve
tarih ve 28917 sayılı resmi
rekalamların beher m²'sinden haftalık olarak
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
Işıklı veya Projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan:
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kendi hususi şahıslara ait binalara vs.yerlere asılanların
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
beher m²'sinden yıllık olarak
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
4A maddesindeki yerlere çıkıntılı olarak asılanların 1B
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
maddesinde yazılı olan yerlere asılanların beher
tarih ve 28917 sayılı resmi
m²'sinden yıllık olarak
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, cep Kurulu Kararı ile 18/02/2014
takvimi, biblo vb. her biri için.
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişlerden
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
ve benzerlerinden beherinin m²'sinden yıllık olarak
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
30,00 TL
10,00 TL
80,00 TL
80,00 TL
0,12 TL
0,25 TL
İŞGALİYE HARCI
1
1-A
Pazar panayır kurulan yerlerin meydanların mezat
yerlerinin her türlü mal ve hayvan satışları tarafından
işgalinde,
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
Her türlü mal işgallerinden günlük m²'sinden
1
1,50 TL
1-B
Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına,
1-C
Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına,
2
Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait
yerlerden bir kısmının herhangi bir maksatla işgalinde,
işgal edilen sahanın m²'sinden günlük,
3
Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik
komisyonlarının olumlu görüşü alınarak Belediyelerce
şehir merkezlerinde tesis edilen işletilen mahalleler için
çalışma saatleri içinde her türlü taşıt tarafından
işgalinde beher saat için
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
1,50 TL
3,00 TL
1,50 TL
1,00 TL
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
Her tür işyerinin beher metrekaresi için yıllık olarak
1
25 m2 ye kadar
2
26 m2 -100 m2 arası
3
101 m2 -250 m2 arası
4
251 m2 -500 m2 arası
5
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
500 m2 den yukarı
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
İşyerleri (1-2-3-4-5-6-7.)gruplar
Mük.44
0,50 TL
0,70 TL
0,80 TL
0,90 TL
1,00 TL
3.derece
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
Her türlü işyeri için yıllık olarak
1
25 m2 ye kadar
2
65,00 TL
2
26 m2 -100 m2 arası
3
101 m2 -250 m2 arası
4
251 m2 -500 m2 arası
5
500 m2 den yukarı
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
130,00 TL
260,00 TL
400,00 TL
600,00 TL
EĞLENCE VERGİSİ
1
Biletle girilmesi zorunlu olmayan (bilardo,masa futbolu
gibi eğlence yerlerinden)çalışılan hergün için günlük
2014/5896 no'lu Bakanlar
Kurulu Kararı ile 18/02/2014
tarih ve 28917 sayılı resmi
gazete
10,00 TL
ÜCRET TARİFESİNDE UYGULANACAK DİĞER HUSUSLAR
1-İlan ve Reklam Vergilerinin ½'si Ocak, ½'si Haziran ayında tahsil edilir.
2-Geçici ilan ve reklamlarla reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalok, duvar, cep takvimi ile bloklar
beyanname verme süresinde peşin olarak tahsil edilir.
3-Diğer vergi, resim ve harçlar kanunlarda belirtilen zamanlarda peşin tahsil edilir.
3
Download

2014 yılı vergi, resim, harçlar tarifesidir