Technická správa
Obsah:
Úvod
Všeobecný popis stavby
Charakteristika stavby
Podklady
Predpisy a normy
Rozsah prác a dodávok
Základné technické údaje
Základné technické údaje
Energetická bilancia
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí
Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí do 1000V
Hlavné ochranné pospájanie
Ochrana pred prepätím
Vnútorný silnoprúdový rozvod
Meranie spotreby el. energie
Kábelové rozvody
Svietidlá
Zásuvky
Spínacie a ovládacie prvky
Rozvádzače
Uzemnenie, bleskozvod
Spoločná uzemňovacia sústava
Hlavné ochranné pospojovanie
Bleskozvod
Požiarna bezpečnosť
Protipožiarne zariadenie
Voľba káblov
Bezpečnosť práce
Výstražné tabuľky a nápisy
Obsluha elektrotechnických zariadení
Požiadavky na minimálne krytie elektrických zariadení
Revízia elektrického zariadenia
Požiadavky na profesie
Stavba
Všeobecný popis stavby
Charakteristika stavby
Novo projektovaná nadstavba a prístavba jestvujúceho hotela objekt SO1 pozostáva troch podlaží
z ktorých sú dve podlažia nadzemné a jedno podlažie podzemné. V podlaži I.PP sa nachádzajú
sklady a šatne zamestnancov miestnosti 0.01 až 0.11. Na podlaží I.NP bude situovaná kuchyňa
s reštauráciou a spoločenskými priestormi. II.NP bude sčasti slúžiť k ubytovaniu a sčasti ako
kogresová sála.
Novo projektovaná prístavba hotela objekt SO2 pozostáva zo piatich podlaží z ktorých sú štyri
podlažia nadzemné a jedno podlažie podzemné. V podlaži I.PP sa nachádzajú sklady a parkoviska.
Na podlažiach I.NP až IV budú situované ubytovacie priestory.
V objekte sa vyskytujú nasledujúce materiály pre ukladanie elektrického rozvodu:
materiály nehorľavé
- stupeň A
murivo z plných tehál
betón
materiály veľmi ťažko horľavé - stupeň B
sádrokartónový podhľad
materiály ťažko horľavé
- stupeň C1
polystyrén
vlastné nosné konštrukcie, žľaby, plastové trubky
Podklady
– požiadavky investora, prevádzkovateľa
– stavebné pôdorysy, rezy
Predpisy a normy
Dokumentácia je prevedená podľa platných zákonov a vyhlášok a podľa predpisov STN
vydaných v dobe spracovanej projektovej dokumentácie.
Vyhláška MPSVaR 718/2002 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti
tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení.
Zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
STN
STN
STN
STN
33
33
33
33
0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia
0330 Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom
0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia
2000-1 Elektrické inštalácie budov.
Časť 1 : Rozsah platnosti, účel a základné predpisy.
STN 33 2000-3 Elektrické inštalácie budov.
Časť 3 : Stanovenie základných charakteristík.
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 41 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 42 : Ochrana pred účinkami tepla
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia.
Časť 4: Bezpečnosť
Kapitola 45 : Ochrana proti nadprúdom
STN 33 2000-4-45 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 45 : Ochrana pred podpätím
STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 46 : Bezpečné odpojenie a spínanie
STN 33 2000-4-47 Elektrické inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia.
Časť 4: Bezpečnosť
Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti
Oddiel 73 :Opatrenia na ochrana proti nadprúdom
STN 33 2000-4-482 (HD 384.4.382 S1) El. inštalácie budov.
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy.
Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve.
STN-P 33 2000-5-51 (pr. HD 384.5.51) El. inštalácie budov.
Časť 5: Výber a stavba el. zariadení.
Kapitola 51:Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52 (HD 384.4.482 S1) El. inštalácie budov.
Časť 5: Výber a stavba el. zariadení.
Kapitola 51:Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52 (HD 384.5.52 S1) El. inštalácie budov.
Časť 5: výber a stavba el. zariadení.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia.
Časť 5: Výber a stavba el. zariadení.
Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení.
Oddiel 523: Dovolené prúdy
STN 33 2000-5-54 (HD 384.5.54 S1) El. inštalácie budov.
Časť 5: Výber a stavba EZ.
Kapitola 54: Uzemňovanie sústavy a ochranné vodiče
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov.
Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Oddiel 701:Priestory s vaňou alebo so sprchou, a umývacie priestory
STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné el. rozvody
STN 33 2180 Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov
STN 33 2310 Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach
STN 33 2312 El. zariadenia v horľavých látkach a na nich
STN 33 2420 El. zariadenia v divadlách a iných objektoch pre kultúrne účely
STN 33 3320 Elektrické prípojky
STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silových el. vedení
STN 36 0452 Umelé osvetlenie obytných budov
STN EN 60529 Krytie elektrických zariadení
STN EN 60439-1 Rozvádzače NN
ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem
A z ďalších s nimi súvisiacich predpisov a noriem.
Rozsah prác a dodávok
Súčasťou diela sa rozumie dodávka a montáž zariadení. Popis súvisiacich funkčných celkov je popísaný
v nasledujúcich kapitolách vrátane možných väzieb na okolité prostredie.
Prevedenie prác je nutné nárokovať u špecializované firmy.
Základné technické údaje
Napäťová sústava:
3+PEN - 50 Hz, 400 V/TN-C
3+NPE - 50 Hz, 400 V/TN-S
1+NPE - 50 Hz, 230 V/TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41
samočinným odpojením napájania - siete TN- základná
hlavným a doplnkovým pospájaním - zvýšená
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke STN 33 2000-4-41
izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi
prúdovými chráničmi - doplnková
Ochrana pred prepätím:
Stupeň dodávky el. energie podľa STN 34 1610:
Meranie odberu el. energie :
kategória B,C,D
3
v elektromerových rozvádzačoch
Prostredie podľa STN 33 2000-3 a STN 33 0300 v protokole o určení vonkajších vplyvov
Energetická bilancia objekt SO1:
Inštalovaný príkon Pi pre I.PP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Spolu
Súčasnosť pre I.PP.:
Súčasný príkon Pp pre I.PP.
BETA = 0,58
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
4,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
2,32 kW
Inštalovaný príkon Pi pre I.NP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Výťah
Spolu
Súčasnosť pre I.NP.:
Súčasný príkon Pp pre I.NP
BETA = 0,85
Inštalovaný príkon Pi pre II.NP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Spolu
Súčasnosť pre I.PP.:
Súčasný príkon Pp pre II.NP
BETA = 0,85
10,00
20,00
0,00
3,00
20,00
3,00
53,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
45,05 kW
5,00
5,00
0,00
0,00
15,00
25,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
21,25 kW
Energetická bilancia objekt SO2:
Inštalovaný príkon Pi pre I.PP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Spolu
Súčasnosť pre I.PP.:
Súčasný príkon Pp pre I.PP.
BETA = 0,85
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
15,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
12,75 kW
Inštalovaný príkon Pi pre I.NP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Výťah
Spolu
Súčasnosť pre I.NP.:
Súčasný príkon Pp pre I.NP
BETA = 0,85
5,00
5,00
0,00
0,00
10,00
3,00
23,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
19,55 kW
Inštalovaný príkon Pi pre II.NP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Výťah
Spolu
Súčasnosť pre II.NP.:
Súčasný príkon Pp pre II.NP
BETA = 0,85
Inštalovaný príkon Pi pre III.NP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Spolu
Súčasnosť pre III.NP.:
Súčasný príkon Pp pre III.NP
BETA = 0,85
Inštalovaný príkon Pi pre IV.NP:
Svetelný obvod
Zásuvkový obvod
Elektrické vykurovanie
Elektrický ohrievač vody
Klimatizácia
Welnes
Výťah
Spolu
Súčasnosť pre IV.NP.:
Súčasný príkon Pp pre IV.NP
7,00
7,00
0,00
0,00
10,00
0,00
24,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
20,40 kW
5,00
5,00
0,00
0,00
6,00
16,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
13,60 kW
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
20,00 kW
BETA = 0,85
17,00 kW
Inštalovaný príkon Pi pre SO 1 terajší:
53,00 kW
Inštalovaný príkon Pi pre SO 1 požadovaný:
Inštalovaný príkon Pi pre SO 2 požadovaný:
29,00 kW
98,00 kW
SPOLU príkon Pi pre SO1 a SO2 požadovaný:
127,00kW
Požadovaný príkon 127kW pre objekty SO1 a SO2 vyhovuje podmienke
odsúhlasenia
zvyšenia
príkonu
zo
strany
Vychodoslovenskej
distribučnej a.s. zo dňa 12.02.2008.
Odsúhlasený inštalovaný príkon: spolu PI
Vypočítaný inštalovaný príkon : spolu PI
180,00kW
180,00kW
Povolené istenie el. prípojky
Povolený max. hlavný istič pred elektromerom
250A
200A
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí
V tejto časti dokumentácia je navrhnutá ochrana živých časti krytím a izoláciou.
Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí do 1000V
Základná ochrana je navrhnutá samočinným odpojením od zdroja podľa STN 33-2000-4-41.
Zvýšená ochrana je navrhnutá ochranným pospájaním a prúdovými chráničmi.
Hlavné ochranné pospájanie
Pri rozvádzači bude navrhnutá prípojnica hlavného ochranného pospájania EPS2, na ktorú sa
pripoja ochranné vodiče, uzemňovací prívod a všetky potrubia vstupujúce do budovy . Rozvody
hlavného ochranného pospájania budú prevedené vodičmi CYY, izolácia farby zelenožltej.
Ochrana pred prepätím
V objekte budú použité prepäťové ochrany pre silnoprúdové elektrické zaradenia zaisťujúce
koordináciu izolácie kategórie B,C,D podľa STN 33 0420.
Kategória B,C budú umiestené v rozvádzačoch
Kategória D budú umiestené v zásuvkových vývodoch
Vnútorný silnoprúdový rozvod
Meranie spotreby el. energie
Elektrárenské meranie spotreby el. energie bude priame dvojtarifné v troch elektromerových
rozvádzačoch RE 1.0 a v jednom elektromerovom rozvádzači RE 2.0., ktoré sa umiestnia na
verejne prístupnom mieste.
Kábelové rozvody
Rozvody sa prevedú medenými vodičmi NHXH uloženými pod omietkou, v stenách s
tepelnou izoláciou sa rozvody prevedú medenými káblami. Pre núdzové osvetlenie sa použijú
káble ZO,BH,PH. V komunikačných priestoroch sa použijú káble ZO,BH.
Protipožiarne upchávky
Profesia elektro zaistí dodávku a montáž protipožiarnych upchávok u odbornej firmy. Priestupy
kábelových vedení požiarne deliacimi konštrukciami v hlavných a združených trasách,
v priestoroch posudzovaných podľa STN 73 0802 a STN 73 0804, je požadované použitie
rozoberateľných upchávok. Maximálna požadovaná odolnosť podľa STN 73 0802 u priestupu
kábelových zväzkov musí byť najmenej podľa požiarnej odolnosti stavebnej konštrukcie, najviac
však 60 minút. Hmoty môžu mať horľavosť najviac C1. Prestupy kábelových vedení požiarne deliacimi konštrukciami úsekov klasifikovaných ako kábelové prestory, kábelové kanály
a kábelové šachty sú nárokované v prevedení podľa ATN 38 2156 čl. 115, 117.
Svietidlá
V objekte sa použijú svietidlá žiarovkové a žiarivkové s umiestnením na strop, alebo na stenu vo
výške 2,25 m. Umiestnenie osvetlenia pracovnej dosky kuchynskej linky sa prispôsobí typu linky.
Krytie svietidiel je dané prostredím, v ktorom sa nachádzajú.
Zásuvky
Zásuvky v objekte budú umiestnené podľa prostredia a účelu miestnosti. V obytných
miestnostiach budú vo výške 200mm, pri spínačoch vo výške 1400 mm a nad pracovnou doskou
kuchynskej linky sa prispôsobí typu linky. Prúdové chrániče s reziduálnym prúdomI<30mA budú
navrhnuté pre všetky zásuvkové vývody.
Spínacie a ovládacie prvky
Budú umiestnené pri vstupe do miestnosti, vo výške 1400 mm nad čistou podlahou.
Rozvádzače
Rozvádzače budú plastové s prevedením pod omietku.V rozvádzačoch budú umiestnené
prevažne ističe, prúdové chrániče a stykače.
Uzemnenie a bleskozvod
Spoločná uzemňovacia sústava
Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 bude uložený vo výkope hĺbky 1 m po obvode stavby.
Pripoja sa k nemu zvody bleskozvodového zariadenia, kovové konštrukcie stavby a prípojnica
EPS2.
Hlavné ochranné pospájania
K prípojnici hlavného ochranného pospájania EPS2 sa pripoja ochranné vodiče,
uzemňovací prívod, všetky potrubia vstupujúce do budovy a bleskozvodové zariadenie.
Bleskozvod
Ochrana objektu pred bleskom je riešená pomocou bleskozvodu, ktorý pozostáva zo
zvodových tyčí, zvodových vedení, skúšobných svoriek a zemničov.
Požiarna bezpečnosť
Protipožiarne zariadenie
Informácie od požiarneho špecialistu
Zariadenie
Požiarny výťah
Evakuačný výťah
Dymové klapky
Pretlakové vetranie únikových miest
Požiarne klapky
popis / výskyt / odkaz
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
EPS
Domáci rozhlas – riadená evakuácia
Núdzové osvetlenie
Samočinné hasiace zariadenie
Požiadavka na funkčnú schopnosť káblov a šírenia ohňa
podľa vyhlášky SR č. 94/2004Z.z.
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Voľba káblov
Podľa vyhlášky SR 94/2004 Z.z.
A. Pre zariadenia, ktoré sú v dobe požiaru v prevádzke
Zariadenie, ktoré sú v dobe požiaru v prevádzke
Druh káblu
domáci rozhlas
núdzové osvetlenie
osvetlenie chránených únikových ciest
evakuačné a požiarne výťahy
vetranie únikových ciest
stabilné hasiace zariadenie
elektrická požiarna signalizácia
zariadenie na odvod splodín horenia
posilňovacie čerpadlá požiarneho vodovodu
B. Pre požiarne úseky s týmito priestormi
Požiarny úsek s priestorom
Druh kábla
zdravotnícke zariadenie jasle
lôžkové oddelenie nemocníc
jednotka intenzívnej starostlivosti, ARO,
operačné sály
stavby sociálnych služieb – lôžkové časti
stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi
zhromažďovací priestor
(divadlá, kiná, kongresové sály, obchody,výstaviská)
priestory v ktorých sa pohybujú návštevníci
stavby na bývanie (okrem rodinných domov)
komunikačné priestory
stavby na ubytovanie viac než 20 osôb
(hotely, internáty a pod.)
izby
spoločenské priestory (reštaurácie, recepcie)
ZO, PH
ZO, BH, PH
BH, PH
ZO, PH
ZO, BH, PH
ZO, PH
ZO, PH
ZO, BH, PH
ZO, PH
BH, ZO
BH, PH,ZO
BH, PH, ZO
BH, PH, ZO
BH, ZO
BH
BH, ZO
BH, ZO
BH
Pokiaľ sa v požiarnom úseku nachádza viac priestorov, je potrebné pre požiarny úsek splniť
všetky požiadavky, stanovené pre jednotlivé priestory.
Vysvetlivky:
ZO – odolný proti šíreniu ohňa
BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení
PH – v dobe požiaru funkčný v požadovanej dobe
Bezpečnosť práce
Výstražné tabuľky a nápisy
Elektrické zariadenia a elektrické predmety, musia byť pred uvedením do prevádzky
vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi predpísanými pre tieto zariadenia príslušnými
zriaďovacími, alebo predmetovými normami.
Obsluha elektrotechnických zariadení
Osoby používajúce elektrické zariadenia musia byť oboznámené s jeho obsluhou napríklad
formou návodu, alebo iným doložiteľným spôsobom uvedeným v STN 33 1310, STN 34 3108.
Požiadavky na minimálne krytie elektrických zariadení
Požiadavky na minimálne krytie elektrických zariadení s ohľadom na ich umiestnenie v rôznym
prostrediach podľa STN 33 2310 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Prostredie
Inštalačné
výrobky
311 - Základné
312 - Normálne
321 - Studené
323 - Vlhké
324 - Mokré
412 - Pod prístreškom
325 - So zvýšenou
koróznou agresivitou
Krytie elektrických predmetov
Rozvádzače
IP2x
IP2x
IP2x
IP43
IP43
IP43
IP44
Prístroje
IP2x
IP2x
IP2x
IP21
IP44
IP21
IP44
Stroje
IP2x
IP2x
IP2x
IP21
IP44
IP21
IP44
IP2x
IP2x
IP2x
IP21
IP44
IP21
IP44
Revízia elektrického zariadenia
Východziu revíziu prevedie dodávateľ montážnych prác podľa STN 33 1500. Ďalšie revízie
(periodické) bude prevádzať prevádzkovateľ v stanovených lehotách a po každej oprave vyvolanej
poruchou, či poškodením elektrického zariadenia.
Požiadavky na profesie
Stavba
–
–
–
–
–
prestupy so stavebnými konštrukciami
podmurovky pod rozvádzače
nosné konštrukcie pre svietidlá
lešenie
koordinácia s ostatnými profesiami
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení pre montáž a používanie
elektroinštalácie a návrh ochranných opatrení proti týmto
nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §6, odst. 1 zákona NR SR č.
330/1996 Z.z. a zákona NR SR č. 158/2001 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z.
a Zákonník práce.
Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie elektrickým zariadením,
elektrického zariadenia, alebo inými zariadeniami:
Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti ako možno ohrozeniam predchádzať, alebo ako ich
obmedziť.
Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na to, aby všetky práce na
elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky SÚBP č. 74/1996 Z.z., §14.
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej /projektovej/
dokumentácie vyhotovenej v súlade s vyhláškou SÚBP č. 74/1996 Z.z., so zákonom č. 50/
1976 Zb. v znení noviel, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001
Z.z., podľa STN 33 2000-1:2000, STN 33 2000-3:2000 a im pridruženým predpisom a normám.
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.
264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody ... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od
dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný
elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu
bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení sa preveruje predpísanými
prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky SÚBP č. 74/1996 Z.z.§9 až §13 a podľa STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6-61:1995.
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej
skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej
organizácie povinný používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení poučiť v zmysle §20
vyhlášky SÚBP č. 74/1996 Z.z. o ohrozeniach od elektroinštalácie a od elektrických zariadení,
o ohrozeniach elektroinštalácie a elektrických zariadení a ohrozeniach inými zariadeniami.
Oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie.
Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby, majetok,
prostredie/, závažnosť možného ohrozenia, rozsah možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku
ohrozenia.
Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových
a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti
spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.
Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou
značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte
bleskom červenej farby.
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo
svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave
na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia
sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím
môže s nimi pohybovať.
Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika sa odporúča bez odkladu pred použitím elektrického
zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.
Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam
odstraňovať a zabezpečovať laicky. V každom prípade je nutné pozvať odborníka, ktorý je
povinný sa preukázať platným osvedčením podľa vyhlášky SÚBP č. 74/1996 Z.z. a platným
oprávnením z inšpekcie práce.
Táto technická /projektová/ dokumentácia je vypracovaná v súlade s bezpečnostno - technickými
požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa
najnovšieho stavu vedy a techniky.
Hodnotenie rizika :
Početnosť /pravdepodobnosť/ - nízka.
Dôsledky – zanedbateľné, resp. málo významné.
Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – prijateľné riziko, navrhované rozvody budú bezpečné,
vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav.
Download

Technická správa