POLATLI
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BÖLGEMİZ
 POLATLI
 HAYMANA
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
 Özel Eğitim Hizmetleri
Bölümleri şeklinde iki bölüm olarak çalışmalar
planlanır ve uygulanır.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
3
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
BÖLÜMÜ
4
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin
Sınıflandırması











Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler
İşitme Yetersizliği Olan Bireyler
Görme Yetersizliği Olan Bireyler
Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler
Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler
Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler
Otistik, Yaygın Gelişimsel Bozukluk Gösteren Bireyler
Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Gösteren Bireyler
Süreğen Hastalığı Olan Bireyler
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
5
Başvuru Yolları
 Bireyin kendisi
 Veli
 Okul /kurum ( Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu)
ile Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurur.
NOT:Formlara internet sayfamızdan özel eğitim
hizmetleri bölümü dokümanlar kısmından ulaşılabilir.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
6
Başvuruda İstenen Belgeler
 Adres ve/veya okul kaydının Polatlı/ Haymana olması
 Varsa Sağlık kurulu raporu( destek eğitim için)
 Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (okula devam
eden öğrenciler için)
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
7
Özel Eğitim Hizmetlerinde
Yapılan Çalışmalar
 Eğitimcilere, Velilere ve Yöneticilere bilgi verici seminer




çalışmaları yürütülür.
Okulların taleplerine yönelik eğitim çalışmaları
yapılır.Okul ziyaretleri düzenlenir.
Zeka testi, aile görüşmesi ve performans değerlendirmesi
yapılarak Eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır. Ailelere
yapılan işlemler ve çocuklarıyla ilgili bilgi verilerek
danışmanlık yapılır.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler okul/kuruma
yönlendirilir.
Destek eğitim odalarıyla ilgili gerekli bilgilendirme
çalışmaları yapılır.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
8
Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulu
 Rehberlik ve araştırma merkezi Müdürünün
görevlendireceği müdür yardımcısı/özel eğitim
hizmetleri bölüm başkanı başkanlığında,
 rehber öğretmen,
 Özel Eğitim Öğretmenleri( zihin,görme,işitme
engelliler sınıf öğretmeni)
 Veli Üyeleridir.
 Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
9
 Bireyin eğitsel tanılamasını yapmak,
 Bireyi, RAM’ da tanılamasının yapılamadığı
durumlarda ilgili kurumlara sevk etmek
 Eğitsel tanısı doğrultusunda uygun eğitim
ortamına YÖNLENDİRMEK
 Bireye uygun destek eğitim hizmetine ilişkin rapor
düzenlemek
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
10
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
 Özel eğitim hizmetleri kurulu; millî eğitim
müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı
veya şube müdürünün başkanlığında,
 Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı
 Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü
 Bir rehber öğretmen
 Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf
öğretmenlerinden bir öğretmenden oluşur.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
11
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
 Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu
doğrultusunda öğrencilerin resmî okul veya kuruma
YERLEŞTİRİLMESİNE karar vermek ve gerekli özel
eğitim tedbirlerini almak.
 Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve
izlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapmak.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
12
 Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması
için millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak.
 Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme
kararına yapılan itirazları inceleyerek gerekli tedbirleri
almak.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
13
Özel eğitim hizmetleri
kuruluna yapılacak itirazlar
 Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme
kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün
içinde itiraz edebilir.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
14
 Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik
danışma
hizmetleri
yürütme
komisyonu,
okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş
günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili
eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da
yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde
yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim
hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
15
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA HİZMETLERİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR
 Bölümümüze başvuran tüm bireylere, okul ve kurumlardan yönlendirilen
öğrenci ve ailelerine psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir.
 Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri örnek bir çerçeve programı
hazırlar. Yıllık çalışma programı ile yıl sonu çalışma raporunu inceler,
değerlendirir ve sonuçlarını paylaşır.
 Rehberlik ve psikolojik danışma servislerini ziyaret eder.
 Okulların istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, seminer ve çalışmalar yapar.
 Psikolojik Danışman ve rehber öğretmenlere yönelik mesleki toplantılar ve
hizmet içi eğitimler düzenler.
 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili üniversiteler, hastane,
sosyal hizmet, belediye, dernekler ve okullarla işbirliğinde bulunulur.
 Psikolojik danışma alanı ile ilgili araştırmalar yapar, kitap, broşür çıkarır.
Toplantı, konferans, seminer, panel türü etkinlikler düzenler.
PSİKOLOJİK DANIŞMA BAŞVURU SÜRECİ
 Okul /kurum (psikolojik destek için gönderme öncesi
bilgi formu) ile Rehberlik ve Araştırma Merkezine
başvurur.
 Bireyin kendisi
 Veli
NOT:Forma internet sayfamızdan rehberlik
hizmetleri bölümü dokümanlar kısmından ulaşılabilir.
BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
Tel: 0 312 625 55 08
web: polatliram.meb.k12.tr
Rehberlik Hiz.: [email protected]
Özel Eğitim Hiz.: [email protected]
Download

RAM Tanıtım