PRACOVNÁ NÁPLŇ
zamestnanca obce Trhovište
____________________________________________________________________
Meno a priezvisko : Ing. Aranaka Lebedeva
Funkčné zaradenie : projektový manager, samostatný odborný referent
Vaša pracovná náplň – zohľadňujúc organizačný poriadok Obecného
úradu v Trhovišti a Pracovný poriadok obce Trhovište ,
sa dopĺňa nasledovne :
Projektová činnosť :
- sledovanie oblasti umožňujúcich finančné riešenie problémov prostredníctvom
vypracovaných projektov,
- vedenie zásobníka projektov,
- vypracovávanie projektov, po schválení projektu sledovanie realizácie projektu,
- priebežne zabezpečuje podklady na vyhodnocovanie projektov / technické,
ekonomické /
- vykonáva ekonomické zhodnocovanie projektov.
Správa majetku :
- vedenie registra majetku obce / podľa účelu odovzdaný do správy, majetok
určený na podnikanie, majetok verejne prístupný a pod. /
- pripravuje podklady na zmenu vlastníckych vzťahov k majetku obce,
- po schválení, jednu kópiu odovzdáva na zúčtovanie,
- pri obstarávaní majetku podpisom potvrdzuje jeho prevzatie a zaradenie
podľa účelu
- komunikuje so správou katastra,
- odsúhlasuje presuny majetku v rámci rozmiestnenia podľa miesta použitia,
- spravuje nájomné byty – vypracúva nájomne zmluvy na prenájom bytov,
aktualizuje nájomné zmluvy na prenajaté byty, vykonáva výber nájomného
a platieb za služby a sleduje úhrady, pri neplatení zabezpečuje vymoženosť
pohľadávky,
- vedie evidenciu zmlúv o prenájme na Zdravotnom stredisku,
- sleduje vecnú a časovú aktuálnosť zmlúv o prenájme,
- vyhotovuje rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,
- zodpovedá za archiváciu spracovávaných dokumentov.
Aktivačná činnosť :
- spracúva projekty na aktivačnú činnosť,
- vypracúva podklady včítane žiadosti o schválenie aktivačnej činnosti,
- komunikuje s ÚPSVaR počas realizácie aktivačnej činnosti,
Vedenie pokladne :
- inkasuje nájomne za prenájom bytov a za služby spojené s bývaním,
inkasovanie
nájomného,
- vyhotovuje príjmové pokladničné doklady pri príjme peňazí do pokladne,
- vyhotovuje výdavkové pokladničné doklady pri výdaji peňazí z pokladne,
- vedie pokladničnú knihu,
- v dohodnutých termínoch odovzdáva pokladničné doklady včítane
pokladničných
listov na zúčtovanie.
Osobitný príjemca:
- vykonáva vyplácanie rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu,
- vedie evidenciu rozhodnutí o odnímaní rodinných prídavkov,
- pripravuje účtovné doklady pre zúčtovanie vyplatených rodinných prídavkov.
Prenesený výkon štátnej správy:
- v oblasti ochrany ovzdušia, v rozsahu stanovenom zákonom.
Doprava:
- spracúva záznamy o výkone motorových vozidiel,
- sleduje ekonomiku dopravy
Koba Róbert
starosta obce
S pracovnou náplňou súhlasím a potvrdzujem prevzatie jedného exempláru
pracovnej náplne.
V Trhovišti dňa 02.01.2012
Ing. Aranka Lebedeva
zamestnanec
Download

PRACOVNÁ NÁPLŇ Aranka Lebedeva