Lékařská chemie a biochemie
2. ročník
1. ZOLLINGER-ELLISONŮV SYNDROM
Zollinger Ellisonův syndrom je charakterizovaný
žaludeční hypersekrecí, ulceracemi (tvorbou
vředů) a nádorem produkujícím gastrin. Gastrin
je peptidový hormon syntetizovaný G-buňkami
žaludku (a δ-buňkami pankreatu) a má
stimulační vliv na parietální buňky produkující
kyselinu chlorovodíkovou. Gastrinomy se často
vyskytují v pankreatu. Jedná se o maligní
nádor, který často metastazuje. Většina
pacientů trpí žaludečními vředy, které jsou
refrakterní na léčbu. Diagnóza se mimo
anamnestických dat opírá o laboratorní
vyšetření hladiny gastrinu (< 95 pmol/l) a o
vyšetřování kyselé žaludeční sekrece.
Kasuistika:
32 ročný muž přichází do ambulance pro
několik měsíců trvající průjmy. V poslední době
pacient pozoruje tmavou barvu stolice.
V minulosti vážněji nestonal, léčí se pro
zvýšený krevní tlak bisoprololem 5 mg denně.
Před půl rokem absolvoval eradikační léčbu
Helicobacter pylori pro duodenální vřed. Obtíže
zcela nevymizeli a pacient při pocitu
překyselení užívá tablety omeprazol 10 mg a
příležitostně sucralfat. Občas cítí pálení
v oblasti žaludku a celkový dyskomfort.
V poslední době se cítí unavený, jíst mu moc
nechutná a pozoroval, že hubne (cca o 8 kg
v průběhu 2 měsíců). Nekouří, alkohol pije
příležitostně- bílé víno. Uvádí alergii na sulfonamidy. Pracuje v administrativě.
pravidelná 66/min, bez šelestu. Břicho měkké,
palpačně dobře prohmatné, bez rezistencí, bez
bolestí. Játra nezvětšena. Peristaltika +. Per
rectum: bez patol. nálezu. Haemoccult 0.
Bylo indikováno endoskopické vyšetření
horního gastrointestinálního traktu. Nález
potvrdil mnohočetné ulcerace v sliznici duodena
s okrsky mírného krvácení.
Základní biochemická vyšetření přiložena
v tabulce. Červený KO: HTK 0,35; hemoglobin
120 g/l. Dif. bez patologického nálezu.
Podezření na Zollinger-Ellisonův syndrom bylo
verifikováno nálezem abnormálního množství
gastrinu v plazmě 480 pmol/l. Bylo indikováno
vyšetření žaludeční sekrece. Při vyšetření
pacientovi odebíráme nasogastrickou sondou
žaludeční šťávu sekretovanou v průběhu 60
min (tzv. bazální sekrece; BVK – bazální
vylučování kyseliny).
Klinický nález:
Výška 178cm, hmotnost 65kg, TK 145/80, DF
16/min, T=36,8ºC
Pacient je při vědomí, orientován, aktivně
spolupracuje. Kůže bledá. Dýchání sklípkové,
bez vedlejších fenoménů. Akce srdeční
Analyt
Proteiny
S-Na+
S-K+
S-Ca
S-ClHCO3gastrin
Koncentrace
58 g/ l
138 mmol/l
4,2mmol/l
2,75 mmol/l
90 mmol/l
30 mmol/l
480 pmol/ l
Po prvním odběru aplikujeme i.v. pentagastrin
(analog gastrinu) a odebíráme žaludeční sekret
opět v průběhu 60 min. Odběr je realizován
celkem čtyřikrát, tzn. každých 15 min
odebíráme jednu frakci po stimulaci (maximální
sekrece; MVK – maximální vylučování
kyseliny). Na základě naměřeného množství
Obrázek .1 Endoskopický nález ulcerací
v duodenálnísliznici1
F.R. SCHILLER, Klaus. ET AL. Atlas of Gastrointestinal Endoscopy
and Related Pathology. 2. vyd. UK: Blackwell Science Ltd, 2004. ISBN
0-632-05585-5.
1
1/6
Lékařská chemie a biochemie
2. ročník
kyseliny chlorovodíkové posuzujeme na rozsah
hypersekrece u pacienta.
Fyziologický nález: BVK: 3-5 mmol/h; MVK: 15-20 mmol/h
Do laboratoře se k vám dostalo celkem pět vzorků od pacienta. První s označením BVK reprezentuje
odebraný sekret pro analýzu bazální sekrece. Čtyři frakce, označené MVK 1 – MVK 4 reprezentují
množství odebrané v průběhu 15 minutových intervalů. Vaším úkolem je vzorky analyzovat a posoudit,
do jaké míry je u pacienta přítomna porucha sekrece HCl.
2. PRACOVNÍ POSTUP ANALÝZY
2.1. Standardizace odměrného roztoku hydroxidu sodného na kyselinu šťavelovou
Hydroxid sodný je ve vodě rozpustná, silně
hygroskopická látka. Odnímaní vody a reakce
se vzdušným oxidem uhličitým neumožňuje,
abychom
roztoky
připravené
pouhým
navážením a rozpuštěním ve vodě považovali
za přesně definované. Proto je nutné přesnou
koncentraci zjistit-standardizovat. Standardizaci
provádíme na nějakou základní látku, která má
definované vlastnosti a je stabilní. Pro
alkalimetrické titrace je to dihydrát kyseliny
šťavelové.
Na vašem pracovním stolu najdete připravený
roztok kyseliny šťavelové s přesně definovanou
koncentrací.
Obrázek 2
Kyselinu šťavelovou titrujeme podle rovnice:
kyseliny. Abychom správně indikovali bod
ekvivalence, přidáme těsně před dotitrováním
roztoku chlorid vápenatý.
HOOC-COOH + 2 NaOH → Na+ -OOC-COO- Na+ +
2 H2 O
Konec
titrace
vizualizujeme
pomocí
acidobazického indikátoru – Tashiro (směsný
indikátor obsahuje metylčerveň a metylénovou
modrou). Barevný přechod je z fialové
v kyselém prostředí, přes šedou v neutrálním
do zelené v zásaditém prostředí (barevný
přechod ilustruje titrační křivka na obrázku 2).
Kyselina šťavelová patří mezi středně silné
HOOC-COOH + CaCl2 → Ca(-OOC-COO-) + 2HCl
Chlorid vápenatý vytěsní z molekuly kyseliny
šťavelové vodíkové kationy za vzniku HCl. Tím
převedeme titraci středně silné kyseliny silnou
zásadou na titraci silné kyseliny silnou zásadou
s ostrým barevným přechodem do zelena.
Postup:
Jelikož hydroxid sodný není základní látkou, připravíme roztok zhruba odpovídající koncentraci 0,2
mol/l. Na předvážkách odvažte asi 2,20g NaOH. Odvážené množství rozpouštějte za stálého míchání
v asi 50 ml destilované vody a poté přelijte roztok do 250 ml odměrné baňky. Baňku doplňte po značku
destilovanou vodou, zazátkujte a roztok dobře promíchejte otáčením dnem vzhůru.
2/6
Lékařská chemie a biochemie
2. ročník
1. Připraveným roztokem NaOH 1-2x propláchněte byretu a poté ji naplňte po rysku. V byretě
nesmí zůstat vzduchové bubliny!
2. Na pracovním stole máte k dispozici zásobný roztok kyseliny šťavelové s přesně definovanou
koncentrací látkového množství c(HOOC-COOH)= 0,1000 mol/l. Ze zásobného roztoku
odpipetujte 10 ml do titrační baňky.
3. Roztok v titrační baňce zřeďte asi 20 ml destilované vody a přidejte 2 kapky indikátoru Tashiro.
4. Roztok kyseliny šťavelové titrujte do šedého až zeleného odstínu. Pak přidejte 10 ml 20%
CaCl2. Obsah baňky promíchejte, střičkou opláchněte vnitřní stěny a opatrně po kapkách
dotitrujte do šedého až zeleného zbarvení.
5. Odečítejte spotřebu roztoku NaOH a zapište si jí. Standardizaci opakujte celkem třikrát.
Z průměru naměřených spotřeb vypočítejte koncentraci hydroxidu sodného. S vámi stanovenou
koncentrací NaOH budete pracovat dál.
2.2. Stanovení vylučování kyseliny chlorovodíkové
Na svém pracovním stole najdete vzorky žaludeční šťávy, která byla pacientovi odebrána
nasogastrickou sondou. Vzorek s bazálním obsahem HCl je označen BVK a vzorky získané po
stimulaci pentagastrinem v 15 minutových intervalech jsou označeny MVK1-MVK 4. Objemy
odebraného materiálu jsou uvedeny v tabulce:
BVK
MVK
MVK 1
MVK 2
MVK 3
MVK 4
150 ml
150 ml
120 ml
80 ml
80 ml
Stanovení BVK:
Vaším úkolem je vzorek analyzovat a vypočítat BVK, tedy bazální sekreci kyseliny chlorovodíkové.
K titraci použijte odměrný roztok hydroxidu sodného s vámi definovanou koncentrací látkového
množství.
1. Doplňte byretu po značku odměrným roztokem NaOH.
2. Do vypláchnuté titrační baňky odpipetujte 10 ml vzorku žaludeční šťávy.
3. Ke vzorku v titrační baňce přidejte cca 20 ml destilované vody a titrujte na indikátor Tashiro do
bodu ekvivalence.
4. Stanovení proveďte celkem dvakrát. Z naměřených spotřeb vypočítejte látkové množství HCl
přítomné ve vzorku žaludeční šťávy a vypočítejte BVK.
Stanovení MVK:
Na pracovním stole najdete vzorky označené MVK 1- MVK 4.
3/6
Lékařská chemie a biochemie
2. ročník
1. Stanovení MVK proveďte identickým způsobem jako v předchozím případě. Každý vzorek
analyzujte celkem dvakrát. Provedete tedy 8 stanovení.
2. Po ukončení titrace nezapomeňte byretu pětkrát propláchnout destilovanou vodou a uklidit
pracovní stůl.
3. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
3.1. Standardizace odměrného roztoku NaOH
c(NaOH)= …………………………..
Výpočet:
3.2. Výpočet hodnot BVK a MVK
A/ Výpočet BVK:
B/ Výpočet MVK:
4/6
Lékařská chemie a biochemie
2. ročník
Zapište vaše výsledky přehledně do tabulky:
BVK
MVK
Vzorek
-
MVK 1
MVK 2
MVK 3
MVK 4
Objem [ml]
150
150
120
80
80
Spotřeba NaOH [ml]
Průměrná spotřeba
NaOH [ml]
n(HCl) v analyzovaném
objemu vzorku [mmol]
n(HCl) v celém objemu
vzorku [mmol]
Σn(HCl)
n=látkové množství
Diskuze
1.
2.
3.
4.
Jak byste interpretovali naměřené hodnoty BVK a MVK u pacienta?
Vysvětlete, jak se změní přesnost stanovení, kdybychom nepoužili při titraci chlorid vápenatý.
Zamyslete se, proč se u pacienta vyskytly průjmy. Pokuste se vysvětlit jejich příčinu.
Vyhledejte anomální laboratorní nálezy a pokuste se načrtnout, co bylo důvodem změny jejich
hodnot.
5. Proč je žaludeční vřed nebezpečný a k jakým komplikacím může u postižených pacientů
docházet?
Závěr
5/6
Lékařská chemie a biochemie
2. ročník
PŘÍLOHA 1: Bezpečnostní data k chemickým látkám používaným k praktickému cvičení
1.
Kyselina chlorovodíková
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Muže způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
2.
Hydroxid sodný
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
3.
Kyselina šťavelová
Xn
Standardní vety o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P302+P352 při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
6/6
Download

1/6 1. ZOLLINGER-ELLISONŮV SYNDROM Zollinger Ellisonův