Milí deviataci a rodičia!
Tento materiál Vám má pomôcť pri výbere školy.
Ak Vás zaujíma viac, príďte na stretnutie s výchovným poradcom školy. Stránkový deň je utorok od
11.00 hod. Je možné dohodnúť si aj iný termín stretnutia.
Tu je prehľad všetkých stredných škôl, aj ich internetových stránok:
http://www.stredneskoly.sk/
Tu je Štatistika naplnenosti stredných škôl Banskobystrického kraja
http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
Tu sú Kritériá na prijímacie skúšky
http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
DÔLEŢITÉ TERMÍNY
Tlač prihlášky na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu:
do 20.2.2015 (žiak si môže podať dve prihlášky)
Doručenie tejto prihlášky na stredné školy: do 28.2.2015
TALENTOVÉ SKÚŠKY
25.3. aţ 15.4.2015
Tlač prihlášky na strednú školu:
do 10.4.2015 (žiak si môže podať dve prihlášky)
Doručenie tejto prihlášky na stredné školy: do 20.4.2015
1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
11.5.2015 aţ 14.5.2015.
PREHĽAD ŠKÔL
BREZNO
http://gymbrezno.edupage.org/

Gymnázium 4- ročné štúdium

Hotelová akadémia 5- ročné štúdium
www.habrezno.sk
Hotelová akadémia, odbor manaţment reg. cest. ruchu 4- ročné štúdium
www.habrezno.sk
 Obchodná akadémia 4- ročné štúdium
 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŢIEB - Laskomerského 3
http://ssbrezno.edupage.org
1.
Stredná odborná škola podnikania
2.
Stredná priemyselná škola
3.
Stredná odborná škola
1.
Stredná odborná škola podnikania:
odbor: škola podnikania 4- ročné štúdium
2.
Stredná priemyselná škola:
odbor: strojárstvo - grafické systémy 4- ročné štúdium
3.
Stredná odborná škola:
odbory: predavač 3- ročné štúdium
hostinský, hostinská 3- ročné štúdium strojný
mechanik 3- ročné štúdium stolár 3- ročné
štúdium
strojárska výroba 2- ročné štúdium výroba
konfekcie 2- ročné štúdium
mechanik počítačových sietí 4- ročné štúdium

Súkromná stredná odborná škola HUTNÍCKA Podbrezová http://www.ssosh.sk/
4-ročné študijné odbory: hutník operátor
mechanik strojov a zariadení
mechanik elektrotechnik
5-ročný študijný odbor:
mechanik mechatronik toto sú dva odbory naraz
3-ročný študijný odbor:
obrábač kovov
 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne http://www.spsa.sk/
4-ročné študijné odbory: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno-výchovný pracovník
BANSKÁ BYSTRICA
1. Stredná odborná škola
976 13 Slovenská Ľupča - Príboj č. 553 web.stonline.sk/soufoatpm
operátor farmaceutickej výroby 4- ročné štúdium chémia
a ţivotné prostredie 4- ročné štúdium kozmetik 4- ročné
štúdium
2. Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica http://www.sos-it.sk/
4-ročné študijné odbory s maturitou:
mechanik počítačových sietí grafik
digitálnych médií
technik informačných a telekomunikačných technológií
klientsky manaţér pošty
pracovník marketingu mobilného operátora
3-ročný učebný odbor:
elektromechanik – telekomunikačná technika
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3. Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica https://www.sosbanbb.sk/
4-ročné štúdium, študijné odbory:
manaţment regionálneho cestovného ruchu
podnikateľ pre rozvoj vidieka
pracovník marketingu
podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
3-ročný učebný odbor, učebné odbory: včelár
pekár-cukrár
2
mäsiar
záhradník
4. Spojená škola:
Stredná odborná škola stavebná
Stredná priemyselná škola stavebná
http://stavebnabb.edupage.org/
Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Študijné odbory: 4-ročné štúdium (maturita + výučný list)
operátor stavebnej výroby
technik energetických zariadení budov
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
operátor tlače
grafik tlačových médií
staviteľstvo (zamerania-pozemné, stavba a reality, dopravné)
Učebné odbory: 3-ročné štúdium murár, maliar, stolár, tesár, klampiar, kachliar
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Spojená škola
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica http://spojenaskolabb.edupage.org/
Organizačné zloţky školy:
A. Spojená škola – Stredná odborná škola automobilová
B. Spojená škola – Stredná odborná škola elektrotechnická (na Zvolenskej ceste 18)
C. Spojená škola – Stredná odborná škola podnikania
A. Stredná odborná škola automobilová
Učebné odbory: 3-ročné štúdium
obrábač kovov
mechanik opravár – stroje a zariadenia
autoopravár – mechanik
autoopravár – elektrikár
autoopravár – karosár
autoopravár –lakovník
B. Stredná odborná škola elektrotechnická
Študijné odbory: 4-ročné štúdium
mechanik počítačových sietí
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik elektrotechnik - autoelektronika
mechanik elektrotechnik - informačné technológie
mechanik elektrotechnik - spotrebná technika
mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika
Učebné odbory: 3-ročné štúdium
elektromechanik – silnoprúd
elektromechanik – úţitková technika
elektromechanik –oznamovacia a zabezpečovacia technika
C. Stredná odborná škola podnikania
Študijné odbory : 4-ročné štúdium
Učebné odbory: 3-ročné štúdium
obchod a podnikanie
aranţér
obchodný pracovník
predavač
pracovník marketingu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3
6. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbana 6, 975 18 Banská Bystrica www.spsjm.sk
4-ročné štúdium:
elektrotechnika
informačné a sieťové technológie
multimédiá
7. Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
www.szsbb.eu
Študijné odbory : 4-ročné štúdium
Zdravotnícky laborant
Farmaceutický laborant
Masér
Zdravotnícky asistent
8. Stredná odborná škola hotelových sluţieb a obchodu
Školská 5, 975 90 Banská Bystrica www.soshotelovabb.sk
Študijné odbory :
hotelová akadémia 5-ročné štúdium
kuchár 4-ročné štúdium
čašník, servírka 4-ročné štúdium
Učebné odbory: 3-ročné štúdium
kuchár
čašník, servírka
kaderník
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––TISOVEC
Stredná odborná škola, Jesenského 903 www.sostisovec.eu
Študijné odbory : 4-ročné štúdium – elektrotechnika
grafik digitálnych médií
manaţment regionálneho cestovného ruchu
strojárstvo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––BANSKÁ ŠTIAVNICA
1. Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica www.mikovini.sk
Študijné odbory:
a) Technické odbory
b) Umelecké odbory
2. Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16, 969 26 Banská Štiavnica www.slsbs.edu.sk
Študijné odbory: 4-ročné štúdium LESNÍCTVO , BIOENERGETIKA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aj v týchto mestách študujú naši žiaci:
ZVOLEN, LIPTOVSKÝ HRÁDOK, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PIEŠŤANY, KOŠICE,
TURČIANSKE TEPLICE, KREMNICA
4
Download

http://www.stredneskoly.sk/ http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx http