VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ
Vyhlasovateľ:
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
dátum : 14.10.2013
№ strán : 1
№ príloh : 3
№ : 3-LN-2013/MAV
Kontaktná osoba pre technickú časť/špecifikáciu zadania :
Ing.Rocne
Rastislav
mnozstva
Mišiak,suprojektový
orientacnemanažér
(Priloha MATADOR
c.2 vstupne data)
Automotive Vráble, a.s.
tel. +421 915 979 031, e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba pre obchodnú časť :
Ing. Vratislav Pavlišin, vedúci nákupu MATADOR Automotive Vráble, a.s.
tel. +421 907 722 370, e-mail: [email protected]
Predmet výberového konania:
Rozsah/dĺžka pre skupinu Matador :
1 KTL farba & chemia
spoločnosti v skupine :
(1 mil. m2)
dlžka poskytovania služby :
link : http://www.matador-group.eu/matador-automotive-vrable/dodavatelia-vrable/vyberove-konania/
Časový harmonogram
Zahájenie výberového konania (VK)
Posledný termín vydania informácií o VK
Uzávierka podávania ponúk pre finálne kolo
Finalne kolo
Dátum vyhodnotenia finálnej ponuky
Oznámenie (ne) úspešnosti v VK
Podpis kontraktu
Dátum dodávky
MAV
3 roky
POZNÁMKA
DÁTUM
ČAS
21.10.2013
-
-
28.10.2013
15.00
-
28.10.2013
15.00
-
31.10.2013
09.00 - 10.30
31.10.2013
11:00
31.10.2013
12:00
30.11.2013*
-
-
od 1.1.2014*
-
-
finálne kolo bude prebiehať v MAV
* Predbežný dátum
Požiadavky na vypracovanie ponuky
Podkladom (technická špecifikácia) na vypracovanie ponuky pre zadávateľa sú nasledujúce dokumenty:
Poziadavky MAV - príloha č.1
MAV KTL Layout prípoje médií (len na vyziadanie)
Miesto dodania/sluzby :
1 MATADOR Automotive Vráble, a.s. - prevádzka Vrable/Nitra (Slovensko)
Obchodné podmienky :
1 Ponuka bude obsahovat cenu v EUR bez DPH, platnosť ponuky, plat.podmienku, dalšie ponuknuté bonusy
2 Cena "all in", DAP Vrable/Nitra
3 Požadovaná splatnosť faktúry 60 dní
4 Súčasťou ponuky bude podpisaný návrh Rámcovej zmluvy, VNP a Dohody o kvalite.
5 Dodávateľ uvedie v ponuke a v zmluve vyhlásenie o generalnej zodpovednosti za výkon sluzby. (sub-kontrahovanie je dovolené so súhlasom objednávateľa)
Iné podmienky :
1 Dodávateľ predloží referencie poskytovania takýchto služieb, výročnú správu za posledný rok, predbežné finančné výkazy za 1-9/2013. (v prípade, ze neboli poskytnute)
2 Dodávateľ v prípade požiadavky predloží potvrdenie z daňového ( resp. finančného, colného) úradu, sociálnej (resp. zdravotnej/dochodkovej poisťovne), narodného úradu práce o bezdlžnosti.
3 Dodávateľ v prípade požiadavky predloží výpis z centralneho registra záložných práv.
4 Všetky používané technológie a zariadenia musia splňovať platné predpisy europskej/narodnej legislatívy.
Podmienky účasti vo výberovom konaní (minimálny rozsah):
1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi.
2 Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa.
3 Požiadavky na doplnenie / upresnenie zadania adresujte len na príslušnú kontaktnú osobu v písomnej/el. forme.
[email protected]
4 Uchádzač musí doručiť svoju ponuku v elektronickej podobe podľa harm. na adresu :
5 Účastník výberového konania bude vyradený ak :
- poskytne neúplné alebo nepravdivé údaje a/alebo podklady;
- nedoručí svoju ponuku do určeného času a na určenú adresu;
- v prípade, že je časť alebo celé podmienky VK označené ako dôverné, poskytne tieto údaje tretej strane;
- nesúhlasí s tymito podmienkami VK.
6 Účastníci môžu zmeniť alebo stiahnuť svoju ponuku písomným oznámením, pred uzávierkou VK. Po uzávierke nie je možné ponuku meniť.
7 Vyhlasovateľ bude informovať o výsledku výberového konania podľa harmonogramu všetkých uchádzačov písomnou/el. formou.
8 Účastníci nemôžu zverejňovať a ďalej šíriť akékoľvek podklady a podmienky VK bez súhlasu vyhlasovateľa.
9 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob prevedenia výberového konania vrátane použitia elektronickej aukcie.
10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť alebo zrušiť výberové konanie bez vysvetlenia a / alebo odmietnuť všetky predložené ponuky a zmluvu neuzatvoriť.
Všeobecné požiadavky:
1 Dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia interných organizačných smerníc, bezpečnostných smerníc a smerníc o ochrane obchodného tajomstva.
2 Účastníci tendra musia rešpektovať všetky inštrukcie, formuláre, príručky (Terms of Reference), kontraktačné predpisy a špecifikácie, ktoré táto tendrová dokumentácia obsahuje.
3 Ostatne podmienky v zmysle Vseobecnych nakupnych podmienok MAG uvedenych na :
http://www.matador-group.eu/matador-automotive-vrable/dodavatelia-vrable/
4 Prípadné sťažnosti zasielajte v písomnej/elektronickej forme na adresu: Ing. Ladislav Rafaj, Matador Holding, a.s., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov.
[email protected]
Iné formy sťažnosti nebudú akceptované.
5 Zaslaním ponuky do VK dodávateľ súhlasí s hore uvedenými požiadavkami.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Staničná 1045, 952 12 Vráble, Slovak Republic
Zapísaná v obchod. registri OS Nitra,
odd. Sa, vl. č.8/N
IČO: 31411801
c
Požiadavky MAV na KTL farba & chemia :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Priloha č.1
Fixna cena v EUR "all in" na 1 rok od naplnenia lakovacej linky bez DPH
1 napln farby a chemie bezodplatne pri dlzke kontraktu 3 roky (uviest vstupnu hodnotu)
Rocne mnozstva su orientacne (Priloha c.2 vstupne data)
Nakládka/vykládka : podla Log.konceptu
Dodávateľ farby dodá aj laboratórnu techniku pre ponúknutú farbu v nevyhnutnom rozsahu min. hustota, vodivosť)
(zahrnute cene)
Dodávateľ chémie zabezpečí v rámci svojej dodávky aj bezodplatný prenájom a servis dávkovacích čerpadiel,
meracej, riadiacej technologie a ďalších komponentov v nevyhnutnom rozsahu (opcia 1 - zostáva v majetku
dodávateľa chémie, opcia 2 - odpis do 3 rokov)
Dodávateľ chémie taktiež dodáva aj laboratórnu techniku pre analýzu chémie (zahrnute cene)
Bezplatne poradenstvo pocas platnosti kontraktu, podpora do 24 hod. (zahrnute cene)
Min. 1x za mesiac servisna navsteva a chcemicky rozbor lazne s odporucaniami (zahrnute cene)
Technicko-technologicka asistencia a sucinnost pri oziveni linky (zahrnute cene)
Bezodplatny odber obalov
V seriovej vyrobe dodavka tovaru do 3 dni
Sprievodná dokumentácia vyrobcu
Poistenie zodpovednosti
Akceptacia VNP MAG, MAV Ramcova zmluva, MAV Dohoda o kvalite a MAV Logisticka dohoda
Vstupne data MAV na KTL farba & chemia :
Materiál
F6RA.805.2752070
F012845913071
F1008971X3070
F313075333071
F5E0.806.2391070
F5G0.806.239.A1071
F7P0.886.339 700
F7P5.807.587 700
F7P6.813.231 701
F8V0.806.239.B1071
F10002273 700A
F10002275 700A
F10002288 701A
F10002291 700A
F10009264 701
F10009265 701
F1727790 700
F17295663071
F1729625 700
F17296252070A
F17348062070
F17348072070
F17348122070
F17348132070
F17361102070
F17361112070
F5E0.807.0492071
F5E0.807.0502071
F72380-68L00 700
F72380-68L10 700
F72380-68L20 700
F72380-68L30 700
FN58610T68L003071
FN58710T68L01 700
FN58715T68L00 700
FN58716T68L01 700
FN58718T68L002070
FN63311T62K00 700
FN64120T51K00 700
FN64124T51K00 700
FN64520T51K00 700
FN64524T51K00 700
FN72380T68L00 700
FN72380T68L10 700
FN72380T68L20 700
FN72380T68L30 700
FN73200T62J00 700
FN73200T62J10 700
F10000519 700
F10000520 701
F10000579 700
F10000582 700
F10000586 701
F10000588 701
F10000977 700
F10000980 700
F10000981 700
F10000982 700
F10007347 702
F10009230 700
F10009231 700
F10012765 700
F10013153 701
F10013154 701
F10013165 700
F10013166 700
F10013194 701
F10013201 701
F10013203 701
F3T0.805.303 702
FN58241T62J00 700
F10013315 701
Kontr.
Názov materiálu
množ.ZMJ
G Wasserkasten VOWA
138 711
PAB LID HATCH CPL Y555
127 370
Rocne mnozstva su orientacne (Priloha c.2 vstupne data)
139 999
PAB LID REINF CPL Y555
127 370
KTL ZSB WASSERKASTEN VORDERWAND
169 999
KTL ZSB WASSERKASTEN VORDERWAND
480 000
KTL Abstuetzung Rueckwandblech
123 251
KTL Abdeckung unten
68 149
KTL Halteteil
76 850
KTL ZSB WASSERKASTEN VORDERWAND
299 999
KTL Assy Mechanism Brack
126 962
KTL Assy Cross Beam
50 089
KTL Assy Mechanism Brack
16 290
KTL Assy Crossbeam
23 244
KTL Side bracket LH
13 071
KTL Side bracket RH
13 071
KTL GLASS FRAME BMW L7 F20
37 000
KTL GLASS FRAME REAR BMW F31
31 799
KTL GLASS FRAME BMW L7 F30
153 901
KTL GLASS FRAME BMW L7 F30
55 500
Bracket Front GP MQB
40 781
Bracket Front GP MQB
40 781
Bracket Front GP MQB
40 781
Bracket Front GP MQB
40 781
KTL Bracket Front LH GP
7 093
KTL Bracket Front RH GP
7 093
95 000
KTL ZSB Nosník zad. nárazníka
55 000
KTL ZSB Fuehrungsprofil links
169 999
KTL ZSB Fuehrungsprofil rechts
169 999
KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
7 061
KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
44 459
KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
881
KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
7 599
EDZ- KTL Member Comp, Apron Side R
99
EDZ- KTL MEMBER,COMP APRON SIDE , L
99
EDZ-KTL BRACKET , BATERY TRAY
99
EDZ- KTL GUSSET , BATTERY TRAY
99
KTL EDZ-BRACKET, BATTERY TRAY BRKT
99
EDZ-KTL PANEL.QRT INNER.R
99
Extension Comp. Side Body Otr. R
99
KTL Extension, Side Body Lower, R
99
Extension Comp. Side Body Otr. L
99
KTL Extension, Side Body Lower, L
99
EDZ-KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
99
EDZ-KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
99
EDZ-KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
99
EDZ-KTL PANEL COMP, FR COWL UPPER
99
KTL Member comp steering
99
KTL Member comp steering
99
KTL Midlle bow
15 401
KTL Drain Channel
15 401
KTL Cover Plate
26 954
KTL Front Reinforcement
26 954
Side Reinforcement Glass
26 954
KTL Side Reinforcement Glass
26 954
KTL REAR GLASS REINFOR
15 401
KTL FRONTGLASS REINFOR
15 401
KTL Side Bracket LH
15 401
KTL Side Bracket RH
15 401
KTL NOSNÍK STREDNÝ
5 999
KTL Side Reinf. Glaspanel
17 042
KTL Side Reinf. Glaspanel
17 042
KTL Konsole - B - Saeule - X-204
95 726
KTL Roll off edge
75 001
KTL Odkláňač
75 001
KTL Side Bracket LH
75 001
KTL Side Bracket LH
75 001
KTL Drainchannel assy
75 001
KTL Side Bracket rear LH
75 001
KTL Side Bracket rear LH
75 001
KTL Diel spojovací
128 998
KTL BRACE HOOF LOCK
99
F10013315 701 KTL Guide Bracket re
150 000
Priloha č.2
m2/ks
0,507534
0,096000
0,129000
0,033000
0,173000
0,173000
0,006400
0,423000
0,360000
0,198000
0,098000
0,172000
0,098000
0,036000
0,036000
0,296000
0,580000
0,296000
0,296000
0,013000
0,013000
0,015000
0,013000
0,013000
0,013000
0,609000
0,803000
0,021000
0,021000
0,210000
0,210000
0,210000
0,210000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,406000
0,000000
0,000000
0,000000
0,580000
0,580000
0,590000
0,590000
0,747000
0,748000
0,318000
0,184000
0,157000
0,121000
0,031000
0,031000
0,087000
0,104000
0,039000
0,039000
0,216000
0,027000
0,027000
0,174000
0,060000
0,060000
0,106000
0,106000
0,150000
0,036000
0,036000
0,466000
0,110000
0,011000
m2
rok 2013
70 401
12 228
18 060
4 203
29 410
83 040
789
28 827
27 666
59 400
12 442
8 615
1 596
0
471
471
10 952
18 443
45 555
16 428
530
530
612
530
92
92
57 855
44 165
3 570
3 570
1 483
9 336
185
1 596
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
57
57
58
58
74
74
4 898
2 834
4 232
3 261
836
836
1 340
1 602
601
601
1 296
460
460
16 656
4 500
4 500
7 950
7 950
11 250
2 700
2 700
60 113
11
1 650
716 798
hrubka laku
Norma
hr. 35-60
tenk. 10--20
tenk. 15--25
tenk. 10--20
hr. 35-60
hr. 35-60
tenk. 18--25
hr. 35-60
hr. 35-60
hr. 35-60
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
hr. 35-60
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
hr. 35-60
hr. 35-60
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
tenk. 15--25
hr. 35-60
tenk. 15--25
tenk. 15--25
TL 260, x634,
VCS 1029,54729, hrúbka: 15µm±5µm
Výkres definuje testy: podľa EN ISO 2409, EN ISO 9227, STD 5711,102,
VCS 1029,54729, hrúbka: 15µm±5µm
Je na výkrese 5G0.805.275.B: Ofl.-x634 podľa TL260
Ofl.-x634 podľa TL260
Ofl.-x330 podľa TL260
Ofl.-x634 podľa TL260
Ofl.-x634 podľa TL260
Ofl.-x634 podľa TL260
IES 20.004-73142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-73142, RAL 9005
IES 20.004-73142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
BMW GS 90011 LA SW2
BMW GS 90011 LA SW2
BMW GS 90011 LA SW2
BMW GS 90011 LA SW2
TL260, ofl.x630, > 15µm
TL260, ofl.x630, > 15µm
TL260, ofl.x630, > 15µm
TL260, ofl.x630, > 15µm
TL260, ofl.x630, > 15µm
TL260, ofl.x630, > 15µm
Ofl.-x634 podľa TL260
Ofl.-x634 podľa TL260
Ofl.-x630 podľa TL260
Ofl.-x630 podľa TL260
SES D 2203
SES D 2203
SES D 2203
SES D 2203
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005, mal by byť na 10000977!!
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70022, Black colour
IES 20.004-70142, RAL 9005
IES 20.004-70142, RAL 9005
DBL 7392.50
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
Ofl.-x634 podľa TL260
SES D 2203- len pre náhradnú spotrebu
IES 20.004 REV02-70142, Black-RAL color 9005
Download

MAV vyber KTL farba&chemia_14.10.2013 - vyzva