v 1.0
Reklamačný formulár pre služby
Zákazník podávajúci reklamáciu
Obchodné meno:
Meno:
Priezvisko:
Číslo zmluvy:
Telefón:
E-mail:
Reklamovaná služba
Dátum a čas obnovenia služby:
Dátum a čas výpadku:
Popis reklamácie:
Reklamácia prijatá dňa:
Poskytovateľ:
..................................
Podpis zákazníka:
..................................
..................................
...............................................................................vyplní poskytovateľ.................................................................................
Reklamácia služby je
OPRÁVNENÁ*
Zdôvodnenie, príčína, navrhnuté opatrenia:
NEOPRÁVNENÁ*
Finančná kompenzácia:
ÁNO*
Vo výške:
NIE*
€ s DPH
- Reklamácia na poskytnutú službu je zákazník oprávnený uplatnit najneskôr do 2 mesiacov odo dňa vadného poskytnutia služby.
- Lehota na vybavenie reklamácie je 1 kalendárny mesiac odo dňa doručenia reklamácie.
* Nehodiace sa preškrtnúť.
Citicom, s.r.o.
Ľ. Ondrejova 21/II. 757, 971 01 PRIEVIDZA, IČO: 36777668, DIČ: 2022382263, IČ DPH: SK2022382263, Pobočka: Prievidza, Ľ. Ondrejova 25
Zapísaná v obchodnom registry vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17826/R. Kontakt: www.citicom.sk, [email protected]
Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2623051161/1100 alebo Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0372930807/0900
Download

Reklamačný formulár pre služby