REKLAMAČNÝ FORMULÁR
(PRE hRÁČOv)
Všetky údaje vyplňte prosím čitateľne, veľkým paličkovým písmom.
Tento reklamačný formulár sa vyhotovuje v 3 kópiách z ktorých:
I. originál je potrebné zaslať spoločne s originálom stieracieho žrebu (prípadne jeho fotokópiou) v cennom liste na adresu NIKÉ;
II. kópiu odovzdajte hráčovi;
III. kópia zostáva vám ako doklad o prijatí reklamácie na predajnom mieste. Starostlivo si ju uschovajte.
Dátum prijatia reklamácie (uviesť deň, mesiac, rok):
I. Údaje o predajNom mIeSte, Na Ktorom Sa prebrala reKlamácIa
Názov a mandátne číslo predajného miesta:
Adresa:
Telefón:
IČO:
Meno a priezvisko osoby, ktorá prijala reklamáciu:
Funkcia osoby, ktorá prijala reklamáciu:
II. Údaje o hráčovI
Meno a priezvisko hráča:
Bydlisko:
Telefón:
E-mail:
III. popIS reKlamácIe
Zaškrtnite stierací žreb, ktorého sa reklamácia týka:
veselé zvieratká
objav poklad
blesková 50
diamantová 7
Zlatá pokladnica
Iné:
Dátum a miesto nákupu stieracieho žrebu:
Validačné číslo stieracieho žrebu
(je to číslo vytlačené v hernom poli stieracieho žrebu vedľa čiarového kódu):
Reklamovaná suma:
EUR
predmet reKlamácIe – tu je potrebné podrobne uviesť dôvody podania reklamácie a čoho sa hráč domáha:
Svojimi podpismi potvrdzujeme správnosť všetkých uvedených údajov v tomto reklamačnom formulári.
Zároveň pracovník predajného miesta svojím podpisom na tomto reklamačnom formulári potvrdzuje prevzatie originálu alebo fotokópie reklamovaného stieracieho žrebu.
V ...................................................................dňa .....................................
podpis pracovníka predajného miesta vyhotovujúceho reklamáciu .................................................................................
V ...................................................................dňa .....................................
podpis hráča ..................................................................................
poučenie: postup pri reklamácii sa riadi platným herným plánom. Reklamácie zasielajte na adresu spoločnosti Niké (uvedenú nižšie).
Niké, spol. s r.o. - lotériové oddelenie
Ilkovičova 34
812 30 bratislava
infolinka: 02/60 26 91 80
mobil: 0910 809 210 / 0910 809 220 / 0910 809 280
mail: [email protected]
bankové spojenie:
číslo účtu: 2921123637/1100
Download

REKLAMAČNÝ FORMULÁR