TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2014/15
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia
na akademický rok 2014/15
Študijný program: Telekomunikácie
Číslo študijného programu: 5.2.15
Školiteľ
Forma štúdia a téma dizertačnej práce
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Daša Tichá, PhD.
Názov dizertačnej práce: Moderné metódy modelovania analógových
obvodov a funkčných blokov pre simulácie a návrh elektronických
systémov.
Anotácia dizertačnej práce: Téma je orientovaná na vytváranie
behaviorálnych modelov analógových funkčných blokov a subsystémov
a identifikáciu ich parametrov. Stanovenie optimálnych postupov
identifikácie parametrov modelov a overenie rôznych typov
optimalizačných procedúr pre tieto účely. Cieľom je vytvorenie
algoritmov pre identifikáciu parametrov vybraných typov obvodov a
funkčných blokov.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Daša Tichá, PhD.
Názov dizertačnej práce: Moderné metódy pre optimalizovaný návrh
ARC filtrov aplikovaných v komunikačných zariadeniach
Anotácia dizertačnej práce:
Vytvorenie modernej metódy pre návrh aktívnych frekvenčných filtrov
so zameraním na integrovateľné obvodové štruktúry s novými
aktívnymi prvkami typu transkonduktančné zosilňovače (OTA), prúdové
konvejory a špeciálne prvky pre obvody v prúdovom móde. Pozornosť
bude venovaná najmä filtrom typu OTA-C
zapojením s prúdovými konvejormi CCII a obvody navrhované na
základe vlnovej reprezentácie.
Cieľom je vytvorenie optimalizovaného návrhu na báze evolučných
algoritmov s rešpektovaním reálnych vlastností aktívnych prvkov.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Róbert Hudec,
PhD.
Názov dizertačnej práce: Zobrazovanie virtuálneho 3D modelu
rozšírenej reality analýzou obrazu reálneho priestoru
Anotácia dizertačnej práce:
Cieľom doktoranda bude výskum algoritmov v oblasti zobrazovania
virtuálnych 3D modelov na zariadenia s 2D zobrazovacím displejom.
Súčasťou riešenia dizertačnej práce bude aj návrh algoritmov
rozpoznávania a sledovania 2D reálneho priestoru, pre ktorý bol 3D
model vytvorený. Inicializácia zobrazenia bude identifikovaná QR
kódom alebo 2D piktogramom a samotné zobrazovanie a prezeranie
3D modelu aj bez prítomnosti 2D identifikátora.
Od doktoranda sa vyžadujú znalosti programovania v jazykoch C++
alebo JAVA a pomocou knižníc OpenCV. Ďalej sa vyžaduje schopnosť
naštudovať odbornú literatúru a prezentovať výsledky v anglickom
jazyku.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Róbert Hudec,
PhD.
Názov dizertačnej práce: Rozpoznávanie objektov v dynamických
video sekvenciách v IR (infračervenej) oblasti
Anotácia dizertačnej práce:
Cieľom doktoranda bude výskum algoritmov v oblasti rozpoznávania
1
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2014/15
pohybujúcich sa objektov (zvierat: stredne veľkých cicavcov)
snímaných statickou kamerou v režime nočného videnia (IR mód, 8501000nm). Súčasťou riešenia dizertačnej práce bude aj návrh algoritmov
pre extrakciu lokálnych príznakov pre ich klasifikáciu v 2D alebo 3D
priestore.
Od doktoranda sa vyžadujú znalosti programovania v jazykoch C++,
JAVA a pomocou knižníc OpenCV. Ďalej sa vyžaduje schopnosť
naštudovať odbornú literatúru a prezentovať výsledky v anglickom
jazyku.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Róbert Hudec,
PhD.
Názov dizertačnej práce: Klasifikácia reálneho 3D objektu využitím
stereoskopického systému
Anotácia dizertačnej práce:
Cieľom doktoranda bude výskum algoritmov v oblasti tvorby hĺbkových
máp reálnych scén. Súčasťou riešenie dizertačnej práce bude návrh
vlastných algoritmov pre 3D rekonštrukciu snímanej scény pre
vytvorenie celkového 3D modelu snímaného prostredia využitím série
získaných hĺbkových máp stereoskopickým systémom a klasifikácia
namodelovaných 3D objektov scény.
Od doktoranda sa vyžadujú znalosti programovania v jazykoch C++
využitím knižníc OpenCV a OpenGL a programového prostredia
Matlab. Taktiež sa vyžaduje schopnosť naštudovať odbornú literatúru a
prezentovať výsledky v anglickom jazyku.
Forma štúdia: denná
prof. Ing. Vladimír Wieser,
PhD.
Názov dizertačnej práce:
v bezdrôtovej mrežovej sieti
a predpokladanej záťaže
Dynamické prideľovanie
podľa impulzovej odozvy
kanála
kanála
Anotácia dizertačnej práce:
Výsledkom práce bude návrh algoritmu dynamického prideľovania
prenosových kanálov v mrežovej, resp. Ad hoc bezdrôtovej sieti. Podľa
zistenej impulzovej odozvy jednotlivých kanálov a predpokladanej
záťaže v kanáli sa vyberie kanál s minimálnou hodnotou tlmenia a s
maximálnym pomerom signál/interferencia.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Peter Brída,
PhD.
Názov dizertačnej práce: Výskum optimalizačných algoritmov
využívaných v lokalizačných systémoch
Anotácia dizertačnej práce:
Cieľom dizertačnej práce je výskum optimalizačných algoritmov za
účelom zvýšenia rôznych parametrov lokalizačného systému, napr.
eliminácia vplyvu mobilnej stanice na správnu funkčnosť lokalizačného
systému, ochranu systému voči rôznym útokom na jeho integritu. Práca
bude zameraná aj na doplnenie lokalizačných dát o dáta z rôznych
prídavných senzorov, napr. gyroskop, akcelerometer atď.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Róbert Hudec,
PhD.
Názov dizertačnej práce: Klasifikácia objektov v LiDAR dátach
Anotácia dizertačnej práce:
Cieľom doktoranda bude výskum algoritmov v oblasti klasifikácie
objektov získaných laserovým a radar snímaním tzv. LiDAR dát.
Súčasťou riešenia dizertačnej práce bude aj návrh algoritmov pre
extrakciu lokálnych príznakov pre ich klasifikáciu v 2D alebo 3D
priestore.
2
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2014/15
Od doktoranda sa vyžadujú znalosti programovania v jazykoch C++
alebo JAVA. Ďalej sa vyžaduje schopnosť naštudovať odbornú
literatúru a prezentovať výsledky v anglickom jazyku.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Miroslav Hrianka,
PhD.
Názov dizertačnej práce: Analýza a klasifikácia mikroobjektov
v obrazovej sekvencii
Anotácia dizertačnej práce:
Záznam kinematiky objektov, optimalizácia osvetlenia (polarizácia,
filtrácia), adaptabilná zmena intenzity svetelného toku
Voľba optimálnej snímkovej frekvencie a rozlíšenia obrazu
Predspracovanie
videosekvencií,
dátová
redukcia,
aplikácia
konvolučného filtrovania, LUT operátory, segmentácia
Návrh algoritmov segmentácie dynamických lokalít
Mapovanie lokálneho spektrálneho rozloženia kinematiky objektov
Kategorizácia segmentovaných lokalít obrazu. Klasifikácia obrazu.
Forma štúdia: denná
doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.
Názov dizertačnej práce: Segmentácia videosekvencie na základe
kinematických parametrov
Anotácia dizertačnej práce:
Záznam vysokorýchlostnej videosekvencie vhodnej pre svetelnú
mikroskopiu. Segmentácia videosekvencie na základe harmonickej
analýzy za účelom automatizovaného popisu oblastí s pohybom ich
kinematickými
parametrami.
Odstraňovanie
nesprávne
segmentovaných oblastí a artefaktov. Vylepšovanie videosekvencie.
Morfologicko-štatistický aparát pre popis segmentovaných oblastí.
Návrh kritérií na vyhodnotenie správnosti segmentácie. Extrakcia
príznakov segmentovaných oblastí pre potrebu klasifikácie
videosekvencií.
Schopnosť doktoranda naštudovať odbornú literatúru a prezentovať
výsledky v anglickom resp. inom svetovom jazyku.
Forma štúdia: denná
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Názov dizertačnej práce: Nové trendy v zabezpečení proti chybám a
smerovaní v budúcich optických multikanálových systémoch a sieťach
na báze OPS
Anotácia dizertačnej práce:
Vysokorýchlostné mnohokanálové optické prenosové systémy a siete
budú musieť v budúcnosti z dôvodov rôznych nepriaznivých
stochastických rušivých vplyvov (Kerrove efekty, presluchy medzi
kanálmi, polarizačná módová dispezia ...) byť schopné zabezpečiť
vysokú kvalitu prenosu a celkovej poskytovanej služby.
Spomedzi viacerých možností resp. metód ako zabezpečiť požadovanú
kvalitu prenosu a celkovej poskytovanej služby sa ukazuje ako vhodné
použitie protichybového kódovania a/alebo vhodného smerovania.
Zabezpečenie požadovanej kvality v prípade použitia protichybového
kódovania je možné uskutočniť napr. dvomi spôsobmi, a to buď
zvýšením úrovne aktuálne použitej metódy kódovania, alebo zmenou
metódy kódovania. Pod zabezpečením požadovanej kvality použitím
vhodného smerovania sa myslí výber kanála s lepšími prenosovými
vlastnosťami.
Cieľom dizertačnej práce je na základe poznania súčasného stavu
problematiky vo svete navrhnúť metodológiu a algoritmy pre
zabezpečenie požadovanej kvality prenosu a celkovej poskytovanej
služby v budúcich optických multikanálových systémoch a sieťach
prostredníctvom vybraných spôsobov protichybového kódovania
a/alebo vhodného smerovania.
3
Download

5.2.15 Telekomunikácie