Cenník prác a služieb platný od 1.1.2013
CHEMICKÉ LABORATÓRIUM
Skúšobné laboratórium akreditované v zmysle STN EN ISO/IEC 17025:2005
Kontakt:
Ing. Jana Mikulová,
Mgr. Monika Kotianová
Biskupická 58, 911 04 Trenčín
tel: 032-32 62 520, 503
MT: 0903 648 487
e-mail: [email protected]
www.tvs.sk
Cenník skúšok pitnej vody - ÚPLNÝ ROZBOR
(Vyhláška MŽP SR 636/2004 Z.z. a NV SR 354/2006 Z.z a NV SR 496/2010 Z.z.)
Ukazovateľ
bez DPH
DPH 20%
s DPH 20%
Escherichia coli
1,03 €
6,18 €
5,15 €
Koliformné baktérie
1,03 €
6,18 €
5,15 €
Enterokoky
1,03 €
6,18 €
5,15 €
Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C
0,78 €
4,69 €
3,91 €
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
0,78 €
4,69 €
3,91 €
1,03 €
6,18 €
Spóry redukujúce siričitany - Klostrídie
5,15 €
Bezfarebné bičíkovce
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Živé organizmy
0,43
€
2,59 €
2,16 €
Vláknité baktérie
0,43
€
2,59 €
2,16 €
Mikromycéty mikroskopicky
0,43
€
2,59 €
2,16 €
Mŕtve organizmy
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Železité a mangánové baktérie
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Abiosestón
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Dusičnany
1,20 €
7,20 €
6,00 €
Dusitany
0,80 €
4,80 €
4,00 €
Amónne ióny
0,92 €
5,54 €
4,62 €
Farba
0,54 €
3,24 €
2,70 €
Chemická spotreba kyslíka Mn
1,32 €
7,92 €
6,60 €
Železo
1,61
€
9,64 €
8,03 €
Mangán
1,61
€
9,64 €
8,03 €
Reakcia vody pH
0,60
€
3,60 €
3,00 €
Zákal
0,60 €
3,60 €
3,00 €
Pach
0,26 €
1,56 €
1,30 €
Vodivosť
0,60 €
3,60 €
3,00 €
Absorbancia
0,60 €
3,60 €
3,00 €
0,60 €
3,59 €
Fluoridy
2,99 €
1,46 €
8,77 €
Kyanidy
7,31 €
0,97 €
5,84 €
Celkové rozpustené látky
4,87 €
0,68 €
4,08 €
Chloridy
3,40 €
0,60
€
3,59 €
Sírany
2,99 €
0,56
€
3,34 €
Sulfán voľný
2,78 €
Horčík (metóda AAS)
1,61
€
9,64 €
8,03 €
Vápnik (metóda AAS)
1,61 €
9,64 €
8,03 €
Vápnik a Horčík (výpočet)
1,13 €
0,23 €
1,36 €
1,61 €
9,64 €
Antimón
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Arzén
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Chróm
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Kadmium
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Meď
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Nikel
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Olovo
8,03 €
1,61
€
9,64 €
Hliník
8,03 €
1,61
€
9,64 €
Ortuť
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Selén
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Zinok
8,03 €
1,61
€
9,64 €
Sodík
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Bór
8,03 €
Chlórfenoly senzoricky
1,44 €
0,29 €
1,73 €
Prchavé organické zlúčeniny a trihalometa
62,00 €
12,40 €
74,40 €
Organické pesticídy
79,70 €
15,94 €
95,64 €
Polycyklické aromatické uhľovodíky
62,00 €
12,40 €
74,40 €
CENA SPOLU: 447,88 €
89,58 €
537,46 €
1,20 €
7,20 €
Odber vzorky
6,00 €
CENA SPOLU= skúšky + odber vzorky: 453,88 €
90,78 €
544,66 €
Doprava / km
0,50 €
0,10 €
0,60 €
Cenník skúšok pitnej vody- MINIMÁLNY ROZBOR
(NV SR 354/2006 Z.z a NV SR 496/2010 Z.z**.)
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy
Vláknité baktérie
Mikromycéty mikroskopicky
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Dusičnany
Dusitany
Amónne ióny
Farba
Chemická spotreba kyslíka Mn
Železo
Mangán
Reakcia vody pH
Zákal
Pach
Vodivosť
Absorbanci
CENA SPOLU:
Odber vzorky
CENA SPOLU= skúšky + odber vzorky
Doprava / km
bez DPH
DPH 20%
5,15 €
5,15 €
5,15 €
3,91 €
3,91 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
6,00 €
4,00 €
4,62 €
2,70 €
6,60 €
8,03 €
8,03 €
3,00 €
3,00 €
1,30 €
3,00 €
3,00 €
91,67 €
6,00 €
97,67 €
0,50 €
s DPH 20%
1,03 €
6,18 €
1,03 €
6,18 €
1,03 €
6,18 €
0,78 €
4,69 €
0,78 €
4,69 €
0,43 €
2,59 €
0,43 €
2,59 €
0,43 €
2,59 €
0,43 €
2,59 €
0,43 €
2,59 €
0,43 €
2,59 €
0,43 €
2,59 €
1,20 €
7,20 €
0,80 €
4,80 €
0,92 €
5,54 €
0,54 €
3,24 €
1,32 €
7,92 €
1,61 €
9,64 €
1,61 €
9,64 €
0,60 €
3,60 €
0,60 €
3,60 €
0,26 €
1,56 €
0,60 €
3,60 €
0,60 €
3,60 €
18,33 €
110,00 €
1,20 €
7,20 €
19,53 €
117,20 €
0,10 €
0,60 €
Mikrobiologické ukazovatele (NV 354/2006 Z.z.)
Cena SKK
Cena
Ukazovateľ
bez DPH
DPH 19%
s DPH 19%
Escherichia coli
0,98 €
6,13 €
5,15 €
Koliformné baktérie
0,98 €
6,13 €
5,15 €
Enterokoky
0,98 €
6,13 €
5,15 €
Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C
0,74 €
4,65 €
3,91 €
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
0,74 €
4,65 €
3,91 €
Bezfarebné bičíkovce
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Živé organizmy
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Vláknité baktérie
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Mikromycéty mikroskopicky
0,43
€
2,59 €
2,16 €
Mŕtve organizmy
0,43
€
2,59 €
2,16 €
Železité a mangánové baktérie
0,43 €
2,59 €
2,16 €
Abiosestón
0,43 €
2,59 €
2,16 €
CENA SPOLU:
38,39 €
7,68 €
46,07 €
Doplňujúce ukazovatele podľa požiadavky zákazníka
Tvrdosť vody (Suma Vápnik a Horčík)
8,03 €
1,61 €
9,64 €
Celková alkalita KNK 4,5
2,99 €
0,60 €
3,59 €
Celková acidita ZNK 8,3
2,99 €
0,60 €
3,59 €
Voľný chlór
1,85 €
0,37 €
2,22 €
Teplota vody
1,33 €
0,27 €
1,60 €
Nasýtenie vody kyslíkom
2,99 €
0,60 €
3,59 €
Fosforečnany
2,90 €
0,58 €
3,48 €
Bromičnany
25,00 €
5,00 €
30,00 €
Cenník skúšok odpadovej vody a čistiarenského kalu
(Vyhláška MŽP SR 315/2004 Z.z. a NV SR 269/2010 Zb.z)
Ukazovateľ
Teplota
Reakcia vody pH
CHSK (Cr)
BSK 5
BSK 5 (+CHSK domová ČOV)
Nerozpustné látky sušením
Nerozpustné látky žíhaním
Rozpustené látky sušené
Rozpustené látky žíhaním
Rozpustené látky (RAS)
Celkové látky sušením
Celkové látky žíhaním
Amónne ióny (ako N-NH4)
Dusitanový dusík (ako N-NO2)
Dusičnanový dusík (ako N-NO3)
Dusík organický
Dusík celkový (suma: N-NH4+N-NO3+N-NO2+Norg.)
Fosforečnany
Fosfor celkový
Tuky a oleje
Anionaktívne tenzidy
KNK 4,5
Usaditeľné látky po 30 min.
Bioplyn ( metán,CO2,kyslík)
Mastné kyseliny
Kyslík v aktivačnej nádrži
Kyslík v dosadzovacej nádrži
Extrahovateľné látky
Nepolárne extrahovateľné látky
Priehľadnosť
Chloridy
Mikroskopický obraz kalu, Saprobita
Mikroskopický obraz odpadovej vody
antimón
arzén
chróm
kadmium
meď
nikel
olovo
ortuť
selén
zinok
sodík
Hliník
Mineralizácia vzorky, mikrovlnný rozklad
Služby
Odber vzorky
Odber vzorky - čerpanie
Doprava / km
Cena
bez DPH
DPH 20%
1,44 €
0,29 €
2,99 €
0,60 €
8,86 €
1,77 €
11,02 €
2,20 €
19,88 €
3,98 €
4,84 €
0,97 €
4,84 €
0,97 €
4,84 €
0,97 €
4,84 €
0,97 €
9,68 €
1,94 €
4,84 €
0,97 €
4,84 €
0,97 €
7,31 €
1,46 €
2,99 €
0,60 €
4,12 €
0,82 €
11,85 €
2,37 €
27,40 €
5,48 €
2,99 €
0,60 €
7,31 €
1,46 €
23,38 €
4,68 €
7,31 €
1,46 €
2,99 €
0,60 €
1,13 €
0,23 €
4,84 €
0,97 €
5,87 €
1,17 €
2,99 €
0,60 €
2,99 €
0,60 €
33,20 €
6,64 €
33,20 €
6,64 €
1,13 €
0,23 €
3,40 €
0,68 €
18,44 €
3,69 €
18,44 €
3,69 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
8,03 €
1,61 €
10,00 €
2,00 €
6,00 €
7,00 €
0,50 €
1,20 €
1,40 €
0,10 €
Cena
s DPH 20%
1,73 €
3,59 €
10,63 €
13,22 €
23,86 €
5,81 €
5,81 €
5,81 €
5,81 €
11,62 €
5,81 €
5,81 €
8,77 €
3,59 €
4,94 €
14,22 €
32,88 €
3,59 €
8,77 €
28,06 €
8,77 €
3,59 €
1,36 €
5,81 €
7,04 €
3,59 €
3,59 €
39,84 €
39,84 €
1,36 €
4,08 €
22,13 €
22,13 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
9,64 €
12,00 €
7,20 €
8,40 €
0,60 €
Download

Cenník za skúšky