Fakultná nemocnica Trnava
Náplň klinickej praxe študentov Verejného zdravotníctva 2. ročníka Bc.
Študenti sa v rámci klinickej praxe oboznámia so základnými princípmi chodu
zdravotníckeho zariadenia a požiadavkami na prevádzku zdravotníckych zariadení z
hľadiska ochrany zdravia pacientov, ale aj zdravotníckeho personálu.
Prax bude prebiehať cirkuláciou na 6 pracoviskách podľa harmonogramu – Klinika
anestéziológie a intenzívnej medicíny, Infekčná klinika, Chirurgická klinika,
Gynekologická klinika, Nemocničná lekáreň, Ústavný hygienik.
Študenti sú povinní priniesť vlastné pracovné oblečenie (biele tričko a nohavice)
a prezuvky, v opačnom prípade im vykonanie praxe nebude umožnené.
Náplň praxe bude nasledovná:
1. Oboznámenie sa s legislatívnymi úpravami určenými pre stavebné a materiálno
technické vybavenie zdravotníckych zariadení
- Vyhláška 428/2006 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení
- členenie a usporiadanie zdravotníckeho zariadenia
- štúdium prevádzkového poriadku, pochopiť špecifikácie prevádzkových poriadkov
jednotlivých typov oddelení
- posúdiť zhodu legislatívy s aktuálnym stavom
2. Hygienicko-epidemiologický režim zdravotníckeho zariadenia
- Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
- Štúdium platných štandardov zdravotníckeho zariadenia
- oboznámenie sa s jednotlivými oddeleniami a charakterom práce na týchto
oddeleniach, zameranie sa na zvláštnosti hygienicko-epidemiologického režimu,
osobitosti prevádzky a rozpoznanie kritických bodov
- porozumieť minimálnym požiadavkám na hygienicko – epidemiologický režim na
vybraných oddeleniach
- pochopiť základné pojmy v oblasti bariérovej ošetrovacej technike, význam v
ochrane zdravia personálu a pacienta, význam pracovného oblečenia a osobných
ochranných pracovných prostriedkov
- pochopiť základné pravidlá asepsy, antisepsy, hygienicko – epidemiologický režim,
dekontaminácia, upratovanie, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, sterilizácia,
prerušenie epidemiologického reťazca na všetkých úrovniach poskytovanej
zdravotnej starostlivosti
- oboznámiť sa so základnými druhmi zdravotníckych materiálov (tkané materiáli
/mul, gáza/, netkané bavlnené, strečové, polyesterové materiáli, materiáli na báze
celulózy, s prímesou protibakteriálnych látok a pod.
- oboznámiť sa so základnými druhmi zdravotníckych pomôcok
RNDr. Jaroslava Brňová PhD., Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova, 11, 917 75, Trnava
+421335938789,
[email protected]
Fakultná nemocnica Trnava
3. Meranie a záznam vitálnych funkcií, meranie telesnej teploty, pulzu, dychu,
krvného tlaku
- oboznámenie sa so základnými životnými funkciami pacientov: telesná teplota, pulz,
dych, krvný tlak, základné princípy ich merania, ich prejavy v základných
diagnostických procesoch, záznam vitálnych funkcii, automatizované sledovanie
vitálnych funkcii
- Štúdium platných štandardov zdravotníckeho zariadenia
4. Odber biologického materiálu - odber krvi, moču, stolice, spúta, výter z nosovej
dutiny, nosohltana, mandlí, ucha, spojivkového vaku, konečníka, rán
- biologický materiál – základná terminológia, druh biologického materiálu, zásady
manipulácie s biologickým materiálom a bariérová ošetrovacia technika, ochorenia,
ktoré sa prenášajú jednotlivými druhmi biologických materiálov, transport a
likvidácia biologických materiálov v zdravotníckom zariadení
- všeobecné zásady odberu biologického materiálu
- stanovenie kritických bodov pri odbere jednotlivých druhov biologického materiálu
- Štúdium platných štandardov zdravotníckeho zariadenia
5. Príprava a podávanie liekov, formy liekov a ich označenie, objednávanie a
hospodárenie s liekmi, pokyny na podávanie liekov a spôsoby aplikácie liekov
- oboznámenie sa so základnou terminológiou liekov, kategóriami liekov, s prípravou
liekov v nemocničnej lekárni (magistra liter) a rozdelením ich podania a formy:
enterálne podávané lieky, parenterálne podávané lieky, podávanie na kožu
a sliznice a pod.
- zásady skladovania (exspirácie), transportu, ochrany zdravia personálu, zásady pre
uchovávanie a ochrany liekov počas aplikácie
- základné činnosti nemocničnej lekárne, príprava a výdaj liekov a liečivých foriem
- aplikácia injekcií - všeobecné pokyny na aplikáciu, metodika podávania
intrakutánnej, subkutánnej, intramuskulárnej inj.
- Infúzia, transfúzia - druhy infúznych, transfúznych prípravkov, parenterálna výživa,
skúšky kompatibility krvi, potransfúzne reakcie
Vypracovala:
RNDr. Jaroslava Brňová PhD.
Ústavný hygienik FN Trnava
RNDr. Jaroslava Brňová PhD., Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova, 11, 917 75, Trnava
+421335938789,
[email protected]
Download

Fakultná nemocnica Trnava - Katedra verejného zdravotníctva