ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
ŠTUDENTI – abecedne
Počet žiadostí: 69 (z toho s cestovným grantom 44), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 59
Počet schválených žiadostí o štipendium: 13 (z toho s cestovným grantom: 8)
Cestovný
grant
P. Č.
Meno
Priezvisko
Škola
Fakulta
Štát
Začiatok
Dĺžka
1
Paula
Bakoš
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Poľsko
01.10.2014
4
2
Peter
Behýl
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Nemecko
01.10.2014
5
100 EUR
3
Šimon
Bugár
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Taiwan
01.09.2014
5
616 EUR
4
Anna
Gavláková
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Nemecko
01.10.2014
5
100 EUR
5
Viktor
Gregor
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Holandsko
01.09.2014
5
6
Monika
Kolibárová
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Poľsko
01.10.2014
5
7
Veronika
Konečná
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Veľká
Británia
01.02.2015
5
8
Lenka
Kováčová
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Japonsko
01.10.2014
6
9
Mária
Novotná
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Izrael
01.09.2014
5
154 EUR
10
Veronika
Pillárová
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Taliansko
01.02.2015
5
100 EUR
11
Peter
Sobčák
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Španielsko
15.09.2014
5
100 EUR
12
Eva
Tabaková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Litva
01.09.2014
4
100 EUR
13
Michaela
Voleková
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Švajčiarsko
08.09.2014
5
100 EUR
DOKTORANDI – abecedne
Počet žiadostí: 97 (z toho s cestovným grantom 67), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 88
Počet schválených žiadostí o štipendium: 34 (z toho s cestovným grantom 27)
P. Č.
Meno
Priezvisko
Škola
Fakulta
Štát
Začiatok
Dĺžka
Cestovný
grant
Podmienka
1
Martin
Bartík
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Švajčiarsko
01.10.2014
4
100 EUR
2
Pavel
Bílek
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v
Trnave
Slovinsko
01.09.2014
5
100 EUR
3
Veronika
Borbélyová
Univerzita Komenského v
Bratislave
Lekárska fakulta
Spojené štáty
01.10.2014
americké
10
819 EUR
4
Ondrej
Ďuriška
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Česko
03.11.2014
1
5
Lucia
Fedorová
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Slovinsko
12.01.2015
1
100 EUR
Stavebná fakulta
Dánsko
2015
5
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
100 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
6
Veronika
Földváry
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
7
Silvia
Gavliaková
Univerzita Komenského v
Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v
Martine
Nemecko
02.09.2014
3
100 EUR
8
Eszter
Hegyi
Univerzita Komenského v
Bratislave
Lekárska fakulta
Spojené štáty
15.09.2014
americké
10
819 EUR
9
Pavol
Heretík
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Fakulta elektrotechniky a
informatiky
Spojené štáty
01.01.2015
americké
5
819 EUR
Chasníková
Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre
Fakulta prírodných vied
Spojené štáty
americké
5
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
819 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
Klimentová
Univerzita Komenského v
Bratislave
3
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
100 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
10
11
Silvia
Katarína
Filozofická fakulta
Španielsko
2015
2015
P. Č.
Meno
Priezvisko
Škola
Fakulta
Štát
Začiatok
Dĺžka
Cestovný
grant
Podmienka
12
Michal
Kochláň
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Nemecko
01.09.2014
6
100 EUR
13
Barbora
Konečná
Univerzita Komenského v
Bratislave
Lekárska fakulta
Švédsko
01.09.2014
6
100 EUR
Fakulta elektrotechniky a
informatiky
Spojené štáty
americké
2015
4
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
819 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
14
Matúš
Kováč
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
15
Lucia
Laubertová
Univerzita Komenského v
Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v
Martine
Veľká
Británia
01.09.2014
6
100 EUR
16
Zuzana
Lešťanová
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Spojené štáty
03.01.2015
americké
3
819 EUR
17
Katarína
Lopušná
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Dánsko
01.09.2014
3
100 EUR
18
Marek
Magát
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Stavebná fakulta
Taliansko
10.09.2014
6
100 EUR
19
Miroslava
Makohusová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave
Fakulta prírodných vied
Francúzsko
01.09.2014
6
100 EUR
20
Martin
Mokroš
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Fínsko
2015
3
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
100 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
21
Olivier
Monfort
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Grécko
15.01.2015
6
100 EUR
22
Elena
Ondrisková
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Belgicko
01.11.2014
6
23
Michal
Parák
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a
environmentalistiky
Spojené štáty
01.09.2014
americké
6
819 EUR
24
Michal
Pástor
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a
environmentalistiky
Turecko
01.07.2015
2
100 EUR
25
Lukáš
Petra
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Veľká
Británia
01.10.2014
9
100 EUR
P. Č.
26
27
28
29
30
31
Meno
Irenej
Anna
Ivan
Pavol
Monika
Jozef
Priezvisko
Poláček
Škola
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Strojnícka fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Slíž
Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
Stajanča
Univerzita Komenského v
Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky
Šavelová
Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre
Špilka
Univerzita Komenského v
Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Francúzsko
Taiwan
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
32
Michal
Šujan
33
Peter
Veteška
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Volčko
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Fakulta elektrotechniky a
informatiky
Vladimír
Španielsko
Semanová
Univerzita Komenského v
Bratislave
34
Štát
Česko
Česko
Poľsko
Taliansko
Česko
Nemecko
Začiatok
Dĺžka
13.10.2014
4
Cestovný
grant
Podmienka
1
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
2,5
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
4
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
5
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
100 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
4
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
2015
1
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
100 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
06.10.2014
3
616 EUR
3
pobyt schválený pod
podmienkou, že sa bude
100 EUR
konať v roku 2015 (potrebný
nový akceptačný list)
2015
2015
2015
2015
2015
2015
DOKTORANDI – náhradníci (v poradí stanovenom výberovou komisiou)
Počet náhradníkov: 9
P. Č.
Meno
Priezvisko
Škola
Fakulta
Štát
Začiatok
Dĺžka
Cestovný
grant
1
Filip
Brázdovič
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Kanada
01.01.2015
6
630 EUR
2
Oto
Hudec
Vysoká škola výtvarných umení v
Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Portugalsko
01.02.2015
4
100 EUR
3
Miroslav
Omasta
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Taliansko
01.02.2015
3
100 EUR
4
Ondrej
Pelech
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Česko
20.01.2015
1
5
Martin
Sák
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Rakúsko
01.09.2014
5
6
Csilla
Viczenczová
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Spojené štáty
americké
12.09.2014
3
7
Peter
Horvát
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Veľká Británia
03.09.2014
4
8
Tomáš
Králik
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Španielsko
30.09.2014
3
9
Boris
Brunner
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Rakúsko
01.09.2014
5
819 EUR
100 EUR
CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA – abecedne
Počet žiadostí: 7, počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 6
Počet schválených žiadostí: 3
P. Č.
Meno
Priezvisko
Stav
Škola/Organizácia
Fakulta/Ústav
Štát
Začiatok
Dĺžka
Cestovný
grant
1
Štefan
Beňuš
učiteľ vysokej školy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Argentína
20.01.2015
1
1 245 EUR
2
Marek
Nemčovič
výskumný pracovník
Slovenská akadémia vied
Chemický ústav SAV
Spojené štáty americké
01.07.2015
1
1 100 EUR
3
Ivana
Nemčovičová
výskumný pracovník
Slovenská akadémia vied
Virologický ústav SAV
Spojené štáty americké
01.07.2015
1
1 100 EUR
Download

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO