ZÁPIS
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch
konaného dňa 24.04.2013
___________________________________________________________________________
Prítomní poslanci:
podľa prezenčnej listiny
Na začiatku rokovania OZ prítomní: Ing. Ján Mokrý, Martin Gontko, Adelaida Garajová,
Marián Maruška
Neprítomní:
Ing. Ján Michálik, Ing. Anton Fusatý, Ing. Milan Štefanka
Prítomní občania:
podľa prezenčnej listiny
Na začiatku rokovania OZ súhlasilo s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie
programu.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Stanovenie počtu členov obecnej rady podľa § 14 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení a schválenie rokovacieho poriadku obecnej rady.
5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
6. Štatút obecnej knižnice.
7. Informácia o plnení, čerpaní a úprava rozpočtu za I. štvrťrok 2013.
8. Žiadosť o dotáciu na CVČ Žiar nad Hronom, CVČ Župkov, CVČ Žarnovica, CVČ Nová
Baňa na školský rok 2012/2013.
9. Informácia starostu obce
a) Výstavba 6 b. j. nájomných bytov formou nadstavby MŠ Horné Hámre:
- mandátna zmluva k výkonu funkcie stavebného dozoru na stavbe
- postup prác v realizácii stavby
- vlastné zdroje na realizáciu technickej vybavenosti stavby
b) Rekonštrukcia s. č. 159 v Horných Hámroch za účelom vybudovania nájomných bytov:
- projektová dokumentácia
- kúpna zmluva na nehnuteľnosť
- presťahovanie pošty do náhradných priestorov počas doby realizácie stavby
c) Stav žiadosti o dotáciu na MV SR Bratislava.
d) Rekonštrukcia objektu obecného úradu:
- výmena okien a zníženie stropov administratívnych priestorov
e) Informácia o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ:
- oznam k uchádzačom
- termín výberového konania
f) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 16/2013 z poverenia riaditeľa
Environmentálneho fondu MŽP.
10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu o predložení majetkového priznania starostu
obce, hlavného kontrolóra obce, plat starostu obce.
11. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce:
a) Jozef Tadian, Horné Hámre č. 1 – žiadosť o odpredaj parcely registra „C-KN číslo 195/2.
b) Ľuboš Bako, Kľakovská č. 25/7, Žarnovica – žiadosť o kúpu nehnuteľnosti- pozemku
parcely registra „C-KN“ číslo 1179/2.
12. Šatne TJ Klas Horné Hámre.
13. Žiadosti občanov.
14. Interpelácie poslancov.
15. Interpelácie občanov.
16. Diskusia.
17. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan
Mokrý. Privítal všetkých prítomných poslancov, prítomných občanov a oboznámil ich
s programom, ktorý postupne prečítal. Zároveň konštatoval, že na začiatku rokovania OZ
z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 4. Ospravedlnený bol Ing. Ján Michálik a Ing.
Anton Fusatý sa dostavil na rokovanie o 15,15 hod. Rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, schválenie programu a určenie
zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Členovia návrhovej komisie: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková
UZNESENIE č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) schvaľuje program zasadnutia
b) volí overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
c) volí návrhovú komisiu v zložení:
Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Anton Fusatý, Ing. Milan Štefanka, Ing. Ján Michálik
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení č. 1 – 16/2013. Konštatoval, že všetky
uvedené uznesenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
Konkrétne k uzneseniu č. 5/2013 oboznámil prítomných s realizáciou výberového konania na
funkciu riaditeľa/-ky MŠ Horné Hámre. K uzneseniu č. 11/2013 oboznámil prítomných
s investičnou výstavbou prebudovania objektu s. č. 159 v obci, pričom sa zabezpečujú
jednotlivé kroky k samotnej realizácii. Konštatoval, že ostatné uznesenia boli splnené.
UZNESENIE č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 1 16/2013.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Anton Fusatý, Ing. Milan Štefanka, Ing. Ján Michálik
4. Stanovenie počtu členov obecnej rady podľa § 14 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení a schválenie rokovacieho poriadku obecnej rady.
Na rokovanie OZ sa dostavil Ing. Anton Fusatý v čase o 15,15 hod.
Starosta obce informoval prítomných o stanovení počtu členov obecnej rady v zmysle § 14
ods. 2 zákona č. 369/190 Z. z. Vzhľadom na aktívnu účasť členov na rokovaniach obecnej
rady, ktorí sa v priebehu dvoch rokov aktívne zúčastňovali na obecnej rade a plnili funkciu
poradného orgánu, sú za členov obecnej rady navrhnutí:
1. Ing. Ján Mokrý
2. Ing. Ján Michálik
3. Martin Gontko
Ukončili činnosť v obecnej rade:
Adelaida Garajová – pracovné povinnosti
Ing. Milan Štefanka - pracovné povinnosti
UZNESENIE č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) zriaďuje obecnú radu v počte 3 členov
b) volí za členov obecnej rady poslancov:
Ing. Ján Mokrý
Ing. Ján Michálik
Martin Gontko
c) zrušuje sa uznesenie č. 4/2011.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
Starosta obce ďalej oboznámil prítomných so stanovením Rokovacieho poriadku obecnej
rady, pričom na vypracovaní tohto dokumentu obec spolupracovala s JUDr. Jánom Beličkom,
hlavným kontrolórom obce.
Materiály k uvedenému poslanci obdržali v dostatočnom predstihu. Pripomienky, doplnenia
a návrhy nemali. Materiály zároveň tvoria prílohu tohto zápisu.
UZNESENIE č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje rokovací poriadok obecnej rady
č. 1/2013.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval prítomných, že na základe analýzy doterajšieho stavu prijatého
rokovacieho poriadku bolo potrebné pristúpiť k určitým zmenám a úpravám tohto dokumentu.
Materiály k uvedenému poslanci obdržali v dostatočnom predstihu.
Pripomienky a návrhy poslancov:
Garajová A. – doplnenie zverejnenia obecného zastupiteľstva v Čl. 11 ods. 1) spôsobom
obvyklým (obecný rozhlas, webová stránka)
Iné pripomienky k uvedenému poslanci nemali.
Pozn.: Maruška M. požiadal prítomných o udelenie 5 min. prestávky po 2 hodinách rokovania
obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva č. 2/2013.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
6. Štatút obecnej knižnice
Starosta obce informoval prítomných o aktualizácii Štatútu obecnej knižnice. Zároveň Mgr.
Zuzana Habláková v krátkosti oboznámila prítomných s obsahom Štatútu obecnej knižnice
v Horných Hámroch.
Materiály dostali poslanci k nahliadnutiu, pričom nemali k uvedenému žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje Štatút obecnej knižnice Obce Horné
Hámre pod č. 3/2013.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
7. Informácia o plnení, čerpaní a úprava rozpočtu za I. štvrťrok 2013.
Starosta obce informoval prítomných o jednotlivých položkách rozpočtu, ktorý mali poslanci
predložený k nahliadnutiu. Zároveň vyzval ekonómku obce pani Emíliu Minarčinovú, aby sa
v prípade otázok vyjadrila k niektorým bodom v úprave rozpočtu.
Otázky a pripomienky k rozpočtu:
Ing. Fusatý A. – financovanie zimnej údržby ciest, odhŕňanie komunikácie v ich časti
Starosta obce vysvetlil zabezpečovanie zimnej údržby cez p. Boháča, p. Chmolu
a Zimermana, ktorá je realizovaná v nákladoch 16 € / hod. Regionálna správa ciest realizuje
zimnú údržbu na základe objednávky a zmluvy, pričom sa navrhnú ceny a rokovacím
konaním sa stanoví určitá suma na úhradu. Starosta zároveň pripomenul, že v rámci
zabezpečovania zimnej údržby v obci došlo oproti bývalému režimu k zmene, pričom sa
najskôr „odhrabávajú“ ťažšie dostupné terény v okolitých častiach obce, kde napadlo viac
snehu pri inej nadmorskej výške, alebo aby v prípade závažnej situácie sa do týchto lokalít
mohla dostať rýchla zdravotná pomoc. V obci „dedine“ sa zimná údržba vykonáva ako
posledná. Starosta zároveň pripomenul, že vzhľadom na fakty, kedy je ťažko rozhodnúť, ktoré
lokality rýchlejšie sprejazdniť, a hlavne na finančnú situáciu, by bolo ideálne v budúcnosti
zakúpiť lepšiu techniku, ktorá by bola efektívna. V každom prípade sa snaží obec v rámci
možností a schopností zabezpečiť čo najlepšie prejazd počas zimnej údržby, aby boli lokality
dostupné.
Materiály k plneniu rozpočtu, čerpaniu a úprave mali poslanci k nahliadnutiu.
Iné otázky a pripomienky nemali.
UZNESENIE č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) berie na vedomie informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Horné Hámre k 31.3.2013.
b) schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu k 31.3.2013.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
8. Žiadosť o dotáciu na CVČ Žiar nad Hronom, CVČ Župkov, CVČ Žarnovica, CVČ
Nová Baňa na školský rok 2012/2013.
Starosta obce oboznámil prítomných s doplnením materiálov jednotlivých CVČ, ktoré obec
požadovala pre určenie výšky poskytnutia dotácie. CVČ Nová Baňa, CVČ Žarnovica, CVČ
Župkov a CVČ Žiar nad Hronom požadované údaje doplnili, a to zaslaním spisových hárkov
s rozpisom záujmového združenia, výkazov pedagogických zamestnancov či fotokópie
triednych kníh, kde je zaznamenaná dochádzka detí, ktoré navštevujú jednotlivé CVČ.
Starosta obce zároveň spomenul, že o finančný príspevok sa zaujímal na obecnom
úrade osobne aj p. Ivan Benča, rodič dieťaťa z našej obce. Rodič bol oboznámený s finančnou
dotáciou všetkých CVČ. K uvedenému starosta obce poznamenal, že obec nemá v úmysle si
ponechať finančné prostriedky na dieťa, pričom potrebuje posúdiť náklady obce na akcie,
ktoré organizuje pre deti (napr. Karneval, Deň detí či Mikuláš). Zároveň navrhol stanoviť
dotáciu jednotne pre všetky CVČ.
Otázky a pripomienky poslancov:
JUDr. Belička J. – schválená dotácia v Obci Slaská.
Ing. Mokrý J. – navrhol udeliť dotáciu vo výške 30 € na jedného žiaka, a to všetkým CVČ
rovnako, a to za obdobie do 30.06.2013.
Ostatní poslanci pripomienky nemali a s uvedeným návrhom jednotne súhlasili.
Materiály mali poslanci k nahliadnutiu a tvoria prílohu tohto zápisu.
UZNESENIE č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) schvaľuje dotáciu Obce Horné Hámre za obdobie od 1.1.2013 – 30.6.2013 v sume 30 € na
jedno dieťa pre: Centrum voľného času Žiar nad Hronom v sume 30 €
Centrum voľného času Župkov v sume 30 €
Centrum voľného času Žarnovica v sume 30 €
Centrum voľného času Nová Baňa v sume 30 €
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
9. Informácia starostu obce:
a) Výstavba 6 b. j. nájomných bytov formou nadstavby MŠ Horné Hámre
Starosta obce k začiatku výstavby nájomných bytov informoval prítomných o nasledovnom:
- začiatok stavebných prác;
- priebeh prvého kontrolného dňa 17.4.2013;
- drobné nedostatky v rámci dodržiavania bezpečnosti zdravia pri práci;
- klimatické podmienky, ktoré spôsobujú poškodzovanie škôlky v dôsledku zatekania,
odstránenie uvedeného nedostatku je zabezpečené prekrytím fóliou;
- stavebné práce prebiehajú načas a kvalitatívne;
- kontrolný deň je naplávaný 1 x mesačne, a to za účasti aj pracovníkov krajského stavebného
úradu;
- informácie o výkone stavebného dozoru Ing. Miroslavom Hricom;
- schválenie mandátnej zmluvy a stanovenie odmeny v celkovej výške 100 €.
Otázky a pripomienky:
JUDr. Belička J. – vyjadril sa k mandátnej zmluve a odporučil ju uzatvoriť medzi
jednotlivými zmluvnými stranami.
b) Rekonštrukcia s. č. 159 v Horných Hámroch za účelom vybudovania nájomných
bytov
Starosta obce informoval prítomných o plánovanej rekonštrukcii s. č. 159 nasledovne:
- informácia o kúpnej zmluve medzi dodávateľom a obcou;
- projektová dokumentácia a stavebné povolenie;
- vedenie NN napätia, v súčasnosti však prebieha rokovanie;
-presťahovanie pošty do náhradných priestorov obecného úradu;
- návrh na trvalé zriadenie pošty v objekte obecného úradu, avšak neúspešne.
c) Stav žiadosti o dotáciu na MV SR Bratislava
Starosta obce informoval prítomných o spracovanom projekte na digitálne merače
s kamerami. Ohlasy občanov sú pozitívne. Ďalej oboznámil prítomných s elektronickou
správou zo dňa 12.04.2013 od Ing. Lenky Brveníkovej v súvislosti so schválením projektov
v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiaodostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie a kriminality pre rok 2013.
d) Rekonštrukcia obecného úradu
Starosta infomoval prítomných o nevyhnutnej rekonštrukcii budovy obecného úradu, hlavne
administratívnych priestorov, a to z ekonomických dôvodov, úniku tepla, pričom sa
neefektívne a nehospodárne čerpajú náklady na vykurovanie. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa
zníženie stropov, výmenu svietidiel aj vrátane bývalej knižnice (terajšej dočasnej pošty), ktorá
bude v budúcnosti slúžiť ako zasadačka. Taktiež je to výmena okien a vstupných dverí, čo by
prinieslo ekonomickú úsporu financií v obci.
e) Informácia o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa/-ky MŠ
Starosta obce oboznámil prítomných s priebehom otvárania obálok, ktoré sa má konať dňa
25.04.2013 za prítomnosti predsedkyni Rady školy a jej členov, tiež informoval o podaných
prihláškach do výberového konania. Pripomenul, že v súčasnosti je poverená vedením MŠ p.
Valéria Beihoffnerová, pričom od jej poverenia úroveň MŠ z hľadiska komunikácie,
menežovania, účasti detí na rôznych podujatiach či vyučovanie angličtiny výrazne stúpla.
Svoju činnosť riadi v rámci riadiacej kompetencie, nezávisle od obecného úradu, pričom na
druhej strane s obecným úradom je dobrá spolupráca.
Otázky a pripomienky:
JUDr. Belička J. - informácia o splnomocnení pre starostu obce, že v prípade neúspešného
výberového konania, môže aby rozhodnúť vyhlásiť opakované nové výberové konanie.
f) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 16/2013 z poverenia riaditeľa
Environmentálneho fondu MŽP SR
Starosta obce podal prítomným informáciu o vykonanej finančnej kontrole v Obci Horné
Hámre dňa 26.02.2013, pričom predmetom kontroly pracovníkov odboru kontroly
Environmentálneho fondu bola následná finančná kontrola plnenia podmienok Zmluvy č.
78835 08U0A o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa
28.10.2011 a Zmluvy č. 85458 08U01 zo dňa 28.05.2012 na akciu „Rekonštrukcia obecného
vodovodu v Obci Horné Hámre.“
Starosta obce zároveň poznamenal, že uvedená kontrola bola nariadená na základe
anonymného podnetu občana obce, ktorý sa neustále sťažuje a domáha sa toho, aby obec
prišla o finančné prostriedky na realizáciu uvedeného diela.
Finančná kontrola prebehla bezproblémovo. Jediným nedostatkom bolo použitie
dodatočných finančných prostriedkov v nasledujúcom roku, teda v roku 2012. K neuhradeniu
týchto finančných prostriedkov v roku 2011 nedošlo z dôvodu dokončenia terénnych úprav
záhrad firmy SimKor, s.r.o. Banská Štiavnica. Zvyšná suma bola firme vyplatená preto
druhou faktúrou až po prevzatí diela v pôvodnom stave.
Na záver dodal, že zrealizované dielo je skolaudované, funguje, prináša technický
a ekonomický efekt.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly tvorí prílohu tohto zápisu.
UZNESENIE č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie informácie starostu obce:
a) Výstavba 6 b.j. nájomných bytov formou nadstavby MŠ Horné Hámre:
- mandátna zmluva k výkonu funkcie stavebného dozoru na stavbe
- postup prác v realizácii stavby
- vlastné zdroje na realizáciu technickej vybavenosti stavby
b) Rekonštrukcia objektu s. č. 159 v Horných Hámroch za účelom vybudovania nájomných
bytov:
- projektová dokumentácia
- kúpna zmluva na nehnuteľnosť
- presťahovanie pošty do náhradných priestorov počas doby realizácie stavby
c) Stav žiadosti o dotáciu na MV SR Bratislava.
d) Rekonštrukcia objektu obecného úradu:
- výmena okien a zníženie stropov administratívnych priestorov
e) Informácia o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ:
- oznam k uchádzačom výberového konania
- termín výberového konania dňa 03.05.2013
- obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch splnomocňuje starostu obce na
vyhlásenie nového výberového konania v prípade neúspešného výberového
konania dňa 03.05.2013
f) Informáciu k Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 16/2013 zo dňa 26.02.2013
vykonanej pracovníkmi odboru kontroly Environmentálneho fondu.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu o predložení majetkového priznania
starostu obce, plat starostu obce.
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Adelaida Garajová informovala prítomných
o majetkových priznaniach:
a) Ing. Milana Mokrého, starostu obce, trvale bytom Horné Hámre 148, podané dňa
28.03.2013;
b) JUDr. Jána Beličku, hlavného kontrolóra obce, trvale bytom ČSA 269/68, Kremnica,
podané dňa 26.03.2013;
Predsedkyňa komisie konštatovala, že majetková komisia berie na vedomie správu o kontrole
oznámení, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov Ing. Milana Mokrého,
starostu obce a JUDr. Jána Beličku, hlavného kontrolóra obce. K uvedeným majetkovým
priznaniam komisia nemá námietky.
Zápisnica zo zasadnutia majetkovej komisie dňa 24.04.2013 tvorí prílohu tohto zápisu.
Plat starostu obce
- prerokovanie platu starostu obce na základe novely zákona o platových pomeroch
a právnom postavení starostov obcí č. 253/1994 Z. z. v znení zákona 154/2011 Z. z.
s účinnosťou od 01.01.2012.
UZNESENIE č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu o predložení majetkového
priznania Ing. Milana Mokrého, starostu obce, k 31.03.2013 v Horných Hámroch
b) berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu o predložení majetkového
priznania JUDr. Jána Beličku, hlavného kontrolóra obce, k 31.3.2013 v Horných Hámroch
c) schvaľuje plat starostu obce v sume 1 575 € od 01.01.2013.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
11. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce.
a) Jozef Tadian, Horné Hámre č. 1 – žiadosť o odpredaj parcely registra „CKN“ číslo 195/2 zo dňa 17.04.2013
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Jozefa Tadiana o odpredaj pozemku
a zároveň odovzdal slovo vo veci podania žiadosti o kúpu pozemku C-KN č. 195/2 p.
Jozefovi Tadianovi, ktorý bol prítomný na rokovaní OZ.
K uvedenému mali poslanci k nahliadnutiu aj znalecký posudok č. 152/2001 o cene rodinného
domu nachádzajúceho sa v obci Horné Hámre číslo 1., ktorý vypracoval Ján Hajnovič,
Slobody 60, 966 81 Žarnovica.
P. Tadian oboznámil prítomných, že žiada odkúpiť pozemok C-KN č. 195/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 za účelom majetkoprávneho usporiadania
užívacieho stavu k danému pozemku, ktorý je z časti zastavaný rodinným domom s. č. 1,
ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Tadianových a tvorí z časti priľahlú
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou –
rodinným domom s. č. 1. Zároveň vysvetlil svoju žiadosť o odkúpenie uvedeného pozemku za
kúpnu cenu nižšiu ako je cena stanovená vypracovaným znaleckým posudkom, teda za kúpnu
cenu vo výške 50% až 75% z ceny stanovenej znaleckým posudkom.
Otázky a vyjadrenia:
Starosta obce informoval:
- prítomných o právnom stave kúpnej zmluvy zo dňa 03.10.2001, na základe daného právneho
stavu, že parcela C-KN číslo 195/2 nebolo predmetom prevodu nehnuteľnosti;
- príloha znaleckého posudku, kde súčasťou posudku nie je parcela C-KN číslo 195/2
ocenená;
- Obec Horné Hámre v roku 2001 pochybila v tom, že ako predávajúci nezrealizovala
geometrický plán zamerania nehnuteľnosti, avšak aj kupujúci, ktorý kupoval danú
nehnuteľnosti mal na základe daného stavu požadovať vyhotovenie geometrického plánu,
aby bola nehnuteľnosť identifikovaná;
- pri každom prevode majetku musí byť vyhotovený znalecký posudok.
Garajová A. – „Musíme postupovať zákonným postupom.“
Poslanci k rokovaniu tohto bodu programu mali materiály k nahliadnutiu, pričom prijali
nasledovné uznesenie:
UZNESENIE č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) berie na vedomie znalecký posudok Ing. Miroslava Hrica zo dňa 17.09.2012 pod číslom
188/2012 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku na základe žiadosti Jozefa Tadiana
a manželky Marty Tadianovej, rod. Tomášovej, bytom Horné Hámre 1, 966 71 Horné Hámre
o odpredaj časti parcely registra „C-KN“ číslo 324 identifikovanej geometrickým plánom č.
12606103-27/2012 vyhotoveným dňa 05.09.2012, úradne overený dňa 18.09.2012 Ing.
Monikou Žňavovou pod číslom 295/2012, ktorá prechádza do novovytvorenej parcely registra
„C-KN“ číslo 195/2 vo výmere 136 m2 pre kupujúcich Jozefa Tadiana, nar. 19.03.1958
a manželku Martu Tadianovú, rod. Tomášovú, nar. 27.04.1961, bytom Horné Hámre 1, 966
71 Horné Hámre, pričom bola stanovená všeobecná hodnota pozemku vo výške 633,76 € čo
predstavuje 4,66 €/m2.
b) berie na vedomie žiadosť Jozefa Tadiana, rod. Tadiana, nar. 19.03.1958 a Marty
Tadianovej, rod. Tomášovej, nar. 27.04.1961, obaja trvale bytom Horné Hámre 1, 966 71
Horné Hámre o kúpu pozemku parcely registra „C-KN“ číslo 195/2 z dôvodu uvedeného v §
9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
c) neschvaľuje postup podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
d) schvaľuje odpredaj parcely registra „C-KN“ číslo 195/2 vo výmere 136 m2 Jozefovi
Tadianovi, rod. Tadianovi, nar. 19.03. 1958 a manželke Marte Tadianovej, rod. Tomášovej,
nar. 27.04.1961, obaja trvale bytom Horné Hámre 1, 966 71 Horné Hámre v cene 633,76 €.
Náklady súvisiace s vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy, s prevodom nehnuteľnosti
a vyhotovením znaleckého posudku budú znášať kupujúci
f) Uvedený predaj bol zrealizovaný na základe zverejnenia zámeru odpredaja tohto pozemku
podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Z. z. v úplnom znení na internetovej stránke obce
www.horne-hamre.sk, dňa 05.09.2012, ako i na úradnej tabuli v obci dňa 05.09.2012.
g) Prevod uvedenej nehnuteľnosti bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov
z celkového počtu 7.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
b) Ľuboš Bako, Kľakovská č. 25/7, Žarnovica – žiadosť o kúpu nehnuteľnosti –
pozemku parcely registra „C-KN“ číslo 1179/2 zo dňa 19.04.2013
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom odkúpenia pozemku žiadateľa Ľuboša
Baka, trvale bytom Žarnovica. Zároveň vyzval p. Ľuboša Baka, ktorý bol prítomný aj na
rokovaní OZ, aby sa vyjadril k uvedenému.
p. Bako vysvetlil prítomným zámer odkúpenia uvedenej parcely, pričom hlavným
zámerom je výstavba rodinného domu v Obci Horné Hámre. Z uvedenej výmery žiada
o odpredaj 1000 m 2.
Starosta obce vysvetlil žiadateľovi pripravenú lokalitu pre výstavbu nájomných bytov
do budúcna, pričom na základe vážneho záujmu žiadateľa o odkúpenie uvedeného pozemku
mu odporučil, aby sa informoval o situácii na najbližšom termíne OZ.
Zároveň obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom uvedenej parcely, nakoľko má
obec v budúcnosti uvedenú lokalitu pripravenú pre realizáciu výstavby nájomných bytov.
UZNESENIE č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch :
a) berie na vedomie žiadosť Ľuboša Baka, bytom Kľakovská 25/7, 966 81 Žarnovica o
odpredaj časti parcely registra „C-KN“ číslo 1179/2 vo výmere 1000 m2.
b) nesúhlasí s odpredajom časti parcely registra „C-KN“ číslo 1179/2 o výmere 1000 m2
podľa §9a zákona č.138/1991 Z. z.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
Šatne TJ Klas Horné Hámre
Starosta obce vysvetlil prítomným skutočnosť, že objekt Šatní TJ Klas Horné Hámre je
zapísaný na Správe katastra duplicitne, a to aj na parcele registra „C-KN“ číslo 476/1, a tiež aj
na parcele registra „C-KN“ číslo 1184/2 v k. ú. Horné Hámre. Z tohto dôvodu je potrebné,
aby bol zápis na parcele registra „C-KN“ číslo 476/1 zrušený, nakoľko tento objekt neexistuje
v teréne.
UZNESENIE Č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) berie na vedomie informáciu starostu obce k objektu šatní TJ Klas Horné Hámre, ktoré sú
Správou katastra Žarnovica registrované vo vlastníctve Obce Horné Hámre duplicitne na
parcele registra „C-KN“ číslo 476/1 v k. ú. Horné Hámre, ako i na parcele registra „C-KN“
číslo 1184/2 v k. ú. Horné Hámre pod súpisným číslom 132.
b) poveruje starostu obce konať vo veci zrušenia zápisu objektu šatní TJ Klas Horné Hámre
evidovaného na parcele registra „C-KN“ číslo 476/1 v k. ú. Horné Hámre z dôvodu, že
predmetná stavba neexistuje a nikdy neexistovala na uvedenej parcele v teréne.
Za uznesenie hlasovali: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý,
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Adelaida Garajová, Martin Gontko, Ing. Ján Mokrý, Ing. Anton Fusatý,
Marián Maruška
Neprítomní: Ing. Ján Michálik, Ing. Milan Štefanka
12. Žiadosti občanov.
Ostatné žiadosti občanov neboli podané na rokovanie OZ.
13. Interpelácie poslancov.
Maruška M. - výroba turistických značiek pre občanov Kostivrchu a osadenie značenia
Starosta – „Nakoľko je v uvedenej časti hranica aj mesta Nová Baňa, je potrebné dať vytýčiť
presnú hranicu, ktorá patrí obci Horné Hámre a mestu Nová Baňa. Čo sa týka osadenia
značiek napr. na samorast, to problém nie je, ale už pri zemných prácach pri osadení napr.
stĺpov je to komplikovanejšie. Pripomienku berieme na vedomie, pričom sa budeme snažiť
zabezpečiť všetko k predpríprave osadeniu týchto značiek.“
Ďalšie otázky a pripomienky:
Ing. Fusatý A. – cesta na vrchoch
Garajová A. – most pri pošte
Gontko M. – rozšírenie verejného osvetlenia, vypílenie kríkov a ukončenie pozemkových
úprav
Starosta – „Riešenie týchto pripomienok je potrebné pozrieť priamo na mieste“.
14. Interpelácie občanov.
Matejčeková J. – vodovodná prípojka MUDr. Soľavová
Starosta – „Bude kontaktovaný stavby vedúci.“
Matejčeková J. – informácia o žiadostiach na nájomné byty
Starosta – „Jednotliví záujemci môžu prísť kedykoľvek na obecný úrad a nahliadnuť do
projektov, pričom získajú aj ostatné potrebné informácie.“
Matejčeková J. - poďakovala za ZO JDS Horné Hámre pre zimnú údržbu snehu v objekte
predajne COOP Jednota v Horných Hámroch, aby mohol byť dovážaný tovar. Tiež
informovala prítomných o plánovanej akcii pre Mikroregión „Spievajúca rodina“ za
podmienok spevu vnuk/-čka so starým rodičom. Taktiež informovala aj o plánovanom
okresnom zraze ZO JDS v Orovnici.
15. Diskusia.
Návrhy a podnety do diskusie neboli.
16. Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zápisnica po prečítaní schválená a podpísaná.
Ing. Milan Mokrý, starosta obce
....................................................
Overovatelia: Ing. Anton Fusatý
....................................................
Marián Maruška
Zapisovateľka:
V Horných Hámroch, dňa 24.04.2013
.....................................................
...................................................
Download

Zápisnica - Horné Hámre