SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3 telefón: 02/50200511-17, fax: 02/55564406
e-mail: [email protected]
web: www.shr.sk
Bratislava 02.07.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ, Slovenská humanitná rada, o.z. (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) zverejnil
02.07.2014 na vlastnej internetovej stránke v sekcii profil verejného obstarávateľa informáciu
o potrebe vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet ,,Zabezpečenie
tlačiarenských služieb“.
Rozsah požadovanej služby (jej podrobnosti o požiadavke) sú uvedené v prílohe č. 1.
Ponúkanú cenu je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač
nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné vypracovať a predložiť verejnému
obstarávateľovi v slovenskom jazyku.
Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na výber dodávateľa
pre poskytnutie požadovanej služby, aby ste v termíne najneskôr do 11.07.2014 do 08.00 hod.
predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku e-mailom.
S pozdravom
.................................................
Mgr. Eva Lysičanová
riaditeľka Úradu SHR
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR 14. 11. 2005 pod číslom VVS/1-900/90-7714-8, IČO: 17316014
VÚB Bratislava-mesto, číslo účtu: 107531-012/0200
SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3 telefón: 02/50200511-17, fax: 02/55564406
e-mail: [email protected]
web: www.shr.sk
Príloha č. 1
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) Identifikácia verejného obstarávateľa
Slovenská humanitná rada, o.z.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17316014
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR Bratislava pod číslom VVS/1900/90-7714
Kontaktné miesto (miesta): Slovenská humanitná rada, o.z. , Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Lysičanová
Telefón: +421 918 615020
Email: [email protected]
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.shr.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: [email protected]
b) Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky: Spracovanie grafiky zabezpečované dodávateľským spôsobom
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
CPV 79820000-8 – Služby súvisiace s tlačou
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie spracovania grafiky na vydávanie časopisu s nižšie
uvedenými parametrami:
Počet čísel: 5
Formát: A4
Rozsah: spolu 20 strán + obálka 4 strany
Špecifikácia:
obálka – 4 strany, tlač plnofarebná, papier natieraný biely, 135 g/m2
vnútro – 8 strán, tlač jednofarebná, papier bezdrevý ofset, 80 g/m2
vnútro príloha – 12 strán, tlač jednofarebná, bezdrevý ofset, 80 g/m2
Požadované úkony:
Grafické spracovanie a dodanie korektúr redakcii na vecnú a jazykovú korektúru, a to podľa časového
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR 14. 11. 2005 pod číslom VVS/1-900/90-7714-8, IČO: 17316014
VÚB Bratislava-mesto, číslo účtu: 107531-012/0200
SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3 telefón: 02/50200511-17, fax: 02/55564406
e-mail: [email protected]
web: www.shr.sk
harmonogramu v elektronickej podobe, vo formáte pdf
Podmienky redakcie:
presné dodržanie stanoveného dohodnutého termínu vytlačenia časopisu,
možnosť nahliadnutia do signálneho výtlačku pred kompletným vytlačením celého nákladu
časopisu.
c) Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky:
Do 11.07.2014 do 08.00 hod. e-mailom na adresu [email protected] Do predmetu e-mailu je
potrebné uviesť názov predmetu zákazky.
Uchádzači, ktorí predložia cenové ponuky majú umožnenú účasť na vyhodnotení predložených
ponúk dňa 11.07.2014 o 8:30 hod. v sídle verejného obstarávateľa (verejný obstarávateľ vyžaduje
preukázanie poverenia prítomnej osoby na zastupovanie konkrétneho uchádzača na otváraní
ponúk).
d) Obsah ponuky:
1. Identifikácia uchádzača (min.: názov, sídlo, kontaktná osoba, t.č., e-mail)
2. Cena – jednotková cena za jedno číslo časopisu vrátane DPH, dodržanie požiadaviek
uvedených v opise predmetu zákazky)
3. Cena – celková cena za päť čísel časopisu vrátane DPH, dodržanie požiadaviek
uvedených v opise predmetu zákazky) (na základe jednotkovej ceny uvedenej v bode
d)2.)
4. Doklad – výpis z OR alebo ŽR
e) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cenové ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej navrhovanej ponúkanej ceny
uchádzača za tlač piatich čísel. Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane
uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu za tlač piatich čísel v bode d)3..
f) Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bude všetkým zúčastneným uchádzačom
11.07.2014 e-mailom bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia predložených cenových
ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva na tlač piatich čísel.
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR 14. 11. 2005 pod číslom VVS/1-900/90-7714-8, IČO: 17316014
VÚB Bratislava-mesto, číslo účtu: 107531-012/0200
Download

Výzva grafické služby - hkav.pap