Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Sprawozdanie z realizacji zadań badawczych w roku 2011
1. Syntetyczny opis badań naukowych prowadzonych w 2011 roku.
W roku sprawozdawczym na Wydziale Psychologii realizowano 58 projektów badawczych
finansowanych z funduszy BST oraz 34 projekty finansowane w ramach DSM, zorganizowano
jedną konferencję Psychologii Klinicznej, sfinansowano utrzymanie infrastruktury badawczej oraz
import literatury. Część z wnioskowanych projektów nie została zakończona i jest w trakcie
realizacji ze względu na złożone kryteria doboru grupy, indywidualny charakter badań bądź
schemat badawczy wymagający dłuższej przerwy, czy wreszcie wymogi pomiaru zmiennych.
Realizowane badania dotyczyły następujących obszarów:
psychologii rehabilitacyjnej obejmowały prace nad
- temperamentem dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz związkami temperamentu ze
stresem doświadczanym przez rodziców
- funkcjonowaniem rodziny w kontekście niepełnosprawności dziecka z zespołem Aspergera oraz oceną
przystosowania matek do niepełnosprawności dziecka
- funkcjonowaniem kobiet z syndromem bezpłodności MRKH.
Uzyskane wstępne wyniki wskazują na przewagę stylu radzenia sobie skoncentrowanego na
emocjach, nasilenie neurotyczności oraz na mniejszą intensywność strategii radzenia sobie
skoncentrowanej na zadaniu. Wskazaniem wynikającym z badań jest wspomaganie zadaniowego
radzenia sobie z negatywnymi emocjami (jako ochrona przed rozwinięciem postawy neurotycznej).
- badania nad ustaleniem uniwersalnych reguł języków migowych na poziomie fonologicznym,
morfologicznym i składniowym
psychologii klinicznej
- badania nad rolą ciała i cielesności w procesie separacji-indywiduacji w szczególności nad
znaczeniem traumatycznych doświadczeń (wykorzystanie seksualne, przemoc, zaniedbanie) i ich
konsekwencjami dla spostrzegania własnego ciała; związków doświadczania własnego ciała przez
kobiety w ciąży z reprezentacją relacji z rodzicami, partnerem i przyszłym dzieckiem, oraz
psychicznej reprezentacji dziecka u matek dziewczynek z nadwagą. Wyniki ujawniły istotne
różnice w porównaniu z matkami dziewczynek z prawidłową masą ciała w zakresie dostępu do
właściwości reprezentacji, ciągłości i odrębności reprezentacji psychicznej
- badania nad rolą metapoznania w rozwoju i utrzymywaniu zaburzeń psychicznych: wspierają tezę,
że cechy temperamentu mogą stanowić bazę dla rozwoju dysfunkcjonalnego metapoznania w toku
uczenia się i radzenia sobie ze środowiskiem
- badania nad skutecznością funkcjonowania dzieci z objawami impulsywności i nieuwagi ujawniły
min. że dzieci z nasileniem trudności w samokontroli mają słabsze przekonanie o własnej
skuteczności w nauce oraz samokontroli w sytuacjach szkolnych i społecznych
zjawisk afektywnych: emocji i nastroju
- wpływem zmiennych dyspozycyjnych: neurotyczności i ekstrawersji na nastrój w sytuacjach
zadaniowych
- modyfikujący wpływ obniżonego nastroju na różne parametry reakcji fizjologicznych
towarzyszących wykonywaniu zadań wymagających hamowania poznawczego: hamowanie
poznawcze jest nieco inne w obniżonym i wesołym nastroju
1
- w badaniach nad możliwościami modyfikowania i ograniczenia wpływu utajonego afektu wyniki
wskazały na znaczenie refleksyjnego systemu wartościowania zaangażowanego w dokonywanie
wyborów oraz świadomość oddziaływania afektywnego na zachowania konsumenckie
- rezultaty badań potwierdzają odmienność konsekwencji regulacyjnych wzbudzania emocji o
genezie automatycznej vs refleksyjnej
opracowań narzędzi
- narzędzie do pomiaru wiedzy i postaw dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób
niepełnosprawnych
- wystandaryzowanych i znormalizowanych technik pomiaru neuropsychologicznego. Efektem prac
było opracowanie i opublikowanie testu Płynności Figuralnej Ruffa, Baterie Testów do badania
Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu oraz Kalifornijski Test Uczenia się
Językowego
- opracowanie kompletu narzędzi do pomiaru poziomu metafor
- opracowanie kwestionariusza struktury wyjaśnień formułowanych przez kompetentnych
użytkowników języka
- skale szacunkowe dla nauczycieli i rodziców do diagnozy dzieci z zaburzeniami uwagi
- opracowanie testu do badania pamięci przestrzennej , posługiwania się mapami poznawczymi oraz
kompetencji numerycznych u kręgowców i bezkręgowców
procesów poznawczych
- badania nad właściwościami reprezentacji liczby w umyśle,
- siła społecznego efektu Simona w zależności od typu zadania
procesów pamięci
- badania nad identyfikacją specyficznych funkcji pamięci roboczej zaangażowanych w
rozumienie zadań z kwantyfikatorami
- analiza relacji między wymiarami temperamentu wyróżnionymi w Regulacyjnej Teorii
Temperamentu a pamięcią roboczą. Stwierdzono słaby pozytywny związek pomiędzy aktywnością
mierzoną FCZ-KT oraz czasem reakcji. Wykazano również słabe negatywne zależności czasu
reakcji z wiekiem osób badanych oraz tonusem hedonistycznym i pobudzeniem energetycznym
mierzonych UMACL po wykonaniu zadań komputerowych.
- perspektywa w pamięci autobiograficznej: wspomnienie porażki jest częściej przywoływane z
perspektywy wewnętrznego obserwatora, natomiast przywoływanie sukcesu z perspektywy
obserwatora, wspomnienia przywoływane za pomocą wskazówek węchowych (nieprzyjemnego
zapachu) były oceniane jako mniej pewne i opisywane za pomocą mniejszej ilości słów
zachowań ekonomicznych
- stwierdzono wpływ postaw wobec pieniędzy na stosunek wobec oszczędzania i inwestowania,
znaczenie umiejętności sprawowania kontroli nad sprawami finansowymi dla kształtowania
wyższej sprawności finansowej, istotny wpływ stosunku do ryzyka, nastawienia na przyszłość oraz
podejmowania refleksyjnych decyzji finansowych. Ujawniono także różnice płciowe: min. większą
awersję do inwestowania u kobiet, wyższe oceny wiedzy finansowej u mężczyzn
2
ustosunkowań społecznych
- rola mimikry oraz dostępności perspektywy innego w ograniczaniu negatywnych ustosunkowań
społecznych: wyniki wskazały, że naśladowanie ogranicza infrahumanizację jedynie u osób o
mniejszej dostępności perspektywy innego
- poszukiwanie predykatorów stereotypizacji spiskowej: wyniki wskazują, że prawicowy
autorytaryzm oraz paranoja stanowią predykatory przekonań spiskowych
- modyfikującej roli empatii: wpływu indukcji na poziom empatii
różnic indywidualnych, genetyki zachowania
- znaczenie cech temperamentalnych w powstawaniu objawów traumy
- próba zidentyfikowania i opisania możliwych neuropsychologicznych i temperamentalnych
endofenotypów zaburzeń rozwojowych (autyzm i ADHD) w populacji polskiej
2. Informacje dotyczące najważniejszych osiągnięć uwzględniających:
a/ autorstwo monografii, syntez oraz podręczników akademickich
- Goryńska, E., Ledzińska, M., Zajenkowski, M. (red.) (2011). Nastrój. Modele, geneza,
funkcje. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwsza w literaturze psychologicznej monografia w całościowy sposób prezentująca
problematykę nastroju, jego naturę, funkcje regulacyjne i znaczenie jakie ma dla człowieka i jego
funkcjonowania w normie.
- Haman, E., Etenkowski, B., Łuniewska, M., Szwabe, J., Dąbrowska, E., Szreder, M., Łaziński
(2011). Polish CDS Corpus. Talkbank. ISBN: 978-1-59642-393-0. Available from:
http://childes.psy.cmu.edu/data/Slavic/Polish/CDS.zip;
http://childes.psy.cmu.edu/manuals/09slavic.doc
Praca stanowi materiał źródłowy – meta-korpus. Jest listą frekwencyjną mowy skierowanej do
dzieci opracowaną na podstawie wszystkich dostępnych korpusów zawierających mowę skierowaną
do dzieci polskojęzycznych. Lista wraz z opisem sposobu jej tworzenia (opracowanie w języku
angielskim) jest dostępna na stronie systemu CHILDES – największej istniejącej platformy
wymiany danych dotyczących rozwoju językowego (obsługiwanej przez Carnegie Mellon
University).
- M. Ledzińska, E. Czerniawska (2011). Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa:
Wyd. Naukowe PWN.
Publikacja to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów pedagogiki i kierunków
nauczycielskich, studentów psychologii, oraz słuchaczy studiów podyplomowych
przygotowujących do zawodu nauczycielskiego, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
wychowawców. Prezentuje wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania
uczenia się, najważniejsze prawidłowości rządzące tym procesem, zasady konstruktywistycznego
podejścia do uczenia się i nauczania. Wskazuje także na praktyczne implikacje opisywanych idei
oraz podejmuje analizę problemów nauczania na początku XXI wieku.
- Bokus, B. (red.) (2011). The Humanities Today and The Idea of Interdysciplinary Studies.
Warszawa: Matrix.
3
- Czarnota-Bojarska,J., Zinserling, I. (red.) (2011). W kręgu psychologii społecznej. Warszawa:
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja zawiera teksty empiryczne i przeglądowe dotyczące najważniejszych współczesnych
obszarów poszukiwań badawczych z zakresu psychologii społecznej tj. zjawiska cyberprzemocy,
konfliktów, relacji międzygrupowych, zachowań grupowych oraz zjawisk makrospołecznych.
Większość rozdziałów może być wykorzystywana w dydaktyce.
- Rączaszek-Leonardi, J. (2011). Zjednoczeni w mowie. Warszawa: Wyd. Scholar.
-Wójcik, A., Lewicka, M., Bilewicz, M. (2011). Tolerancyjny Oświęcim. Diagnoza postaw
mieszkańców Oświęcimia wobec innych. Oświęcim: centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
- Radoszewska, J. (2011). Ucielesnienie. Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób w
wieku dorastania. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
- Pisula, E., Bargiel-Matusiewicz, K., Walewska, K. (red.)(2011). Oblicza rehabilitacji. Warszawa:
MediPage
- Sobańska, M., Łojek, E.,(2011). Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań
arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: Wyd. DIFIN.
b/ artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu (wraz ze streszczeniem) publikacje z
zakresu
psychologii społecznej
- Bilewicz, M., Kofta, M. (2011). Less biased under threat? Self-verificatory reactions to social
identity threat among groups with negative self-stereotype. Journal of Applied Social Psychology,
41, 2249-2267.
Seria dwóch badań zaprezentowanych w artykule wykazała, że ludzie różnią się w swoich reakcjach
na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej. Krytyka ze strony grupy obcej nie u wszystkich
prowadzi do reakcji obronnych, potrzeby odwetu czy wzrostu uprzedzeń. W wypadku osób o
negatywnym autostereotypie informacja krytyczna prowadzi do wzrostu sympatii wobec obcych,
natomiast u osób o pozytywnym autostereotypie informacja krytyczna zwiększa antypatię wobec
obcych. Na podstawie tej prawidłowości stworzono nowy model teoretyczny - konkurencyjny
wobec modelu opartego na teorii tożsamości społecznej - który to model nazwaliśmy kolektywną
autoweryfikacją. Model ten zakłada, że podstawową potrzebą ludzi jest raczej potwierdzenie
własnych przypuszczeń na temat grupy własnej, a nie - jak dotąd sadzono - wzmocnienie
pozytywnego wizerunku własnej grupy.
- Bilewicz, M., Imhoff, R. & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat. Conceptions of
human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 2,
201-209.
Artykuł prezentuje serię trzech badań empirycznych (jedno zrealizowane w Polsce, drugie w
Niemczech, trzecie w Stanach Zjednoczonych), w których porównane były naiwne koncepcje
człowieczeństwa u osób jedzących mięso oraz u wegetarian. Badania dowiodły, że osoby jedzące
mięso rzadziej dostrzegają u zwierząt emocje wtórne oraz szereg innych właściwości psychicznych.
Za zjawisko to nie odpowiada bardziej hierarchiczny światopogląd mięsożerców ani ich
wyobrażenia na temat natury ludzkiej. Badania wskazują więc, że jedzenie mięsa powiązane jest ze
4
strategią moralnego odcinania się - taką samą jak w wypadku zbrodni na innych ludziach - która
sprowadza się w tym wypadku do odmawiania zwierzętom niektórych właściwości psychicznych
- Lewicka, M. (2011). Environment and Behavior, 43, 676 - 709. DOI: 10.1177/001391651036491
W artykule przedstawiono wyniki dużego ogólnopolskiego badania, w którym sprawdzano profile
psychologiczne osób różniących się stosunkiem do miejsca zamieszkania. Wyróżniono pięć typów
relacji z miejscem: dwa rodzaje przywiązania (tradycyjne i aktywne) oraz trzy formy nie
przywiązania (alienacja, relatywizm i nieumiejscowienie). Tych pięć typów zostało porównanych
pod kątem miar kapitału społecznego, kapitału kulturowego, systemu wartości, zadowolenia z
życia, poczucia ciągłości itp. Jednym z najważniejszych wyników jest pokazanie, że przywiązanie
do miejsca towarzyszy dobremu ogólnemu funkcjonowaniu psychologicznemu i społecznemu, a
także, że pewne formy przywiązania (przywiązanie aktywne) mogą współwystępować z
wykształceniem i mobilnością, a więc, że awans społeczny i procesy globalizacji nie musza
niszczyć emocjonalnych więzi człowieka z jego miejscem zamieszkania.
- Rutkowska, D., Szuster, A. (2011). Choosing an interaction partner: the role of representations of
other people and coding systems in the preference pattern for selection criteria. Studia
Psychologica, 53, 2, 185 -199.
Badania dotyczą regulacyjnej roli dyspozycyjnej właściwości – dostępności perspektywy innej
osoby oraz konsekwencji aktywizacji refleksyjnego vs automatycznego systemu wartościowania na
preferowane kryteria wyboru partnera interakcji. Wykazano, że większa dostępności perspektywy
innego sprzyja względnie niezależnemu od czynników sytuacyjnych (aktywizacji systemów)
preferowaniu autonomicznych kryteriów wartościowania partnera interakcji.
-
psychologii klinicznej: min. problematyki zaburzeń spostrzegania ciała, efektywności terapii
oddechem w zaburzeniach fobii społecznej
- Schier, K., Egle, U., Nickel, R., Kappis, B., Herke, M., Hardt, J.,(2011). Parentifizierung in der
Kindheit und psychise Storungen im Erwachsenenalter. Psychotherapie Psychosomatik Medizische
Psychologie 61, 364-371.
- Zajonc, K., Schier, K. (2011). Body image dysphoria and motivation to exercise: A stydy of
Canadian and Polish women participating in yoga and aerobics. Archives of Psychiatry and
Psychotherapy, 4,67- 72.
- Hardt, J., Dragan, M., Schultz, S., Schier, K.,(2011). Comparison of childhood adversities and
their possible consequences in Poland and Germany. Journal of Public Health, 19, 1, 29-37.
- Rakowska, J. (2011). Brief strategie theraphy in patients with social phobia with or without
personality disorder. Psychotheraphy Reaserch, 21, 4, 462-471.
- Hardt, J., Dragan, M., Kappis, B., (2011). A short screening instrument for mental health
problems: The Symptom Checklist – 27 (SCL-27) in Poland and Germany. International Journal of
Psychiatry in Clinical Practice, 15, 1, 50-55.
- Jary S., Kmita G., Whitelaw A. (2011). Differentiating developmental outcome between infants
with severe disability in research studies: the role of Bayley Developmental Quotients. Journal of
Pediatrics, 159, 2,. 211-214.
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dzieci, które w badaniu BSID-II uzyskały wskaźnik
rozwoju (developmental index) "<50" (dolny próg wyników standaryzowanych) różnią się stopniem
niepełnosprawności (według oceny funkcjonalnej) oraz, czy iloraz rozwoju (developmental
5
quotient) może być dobrym, ilościowym wskaźnikiem takiego zróżnicowania. Wyniki: U 34 dzieci
(51%) z wynikami BSID-II <50 zaobserwowano klinicznie istotne różnice w zakresie
podstawowych sprawności motorycznych, mowy, umiejętności jedzenia oraz funkcji wzrokowych.
Ilorazy rozwojowe obliczone na podstawie umysłowej i ruchowej podskali BSID-II korelowały ze
stopniem niepełnosprawności badanych dzieci we wszystkich ocenianych obszarach poza słuchem.
Wnioski: Ilorazy rozwojowe obliczone na podstawie BSID-II korelowały ze wskaźnikami
niepełnosprawności w grupie dwulatków z pokrwotocznym poszerzeniem komór i mogą stanowić
dobry punkt wyjścia do porównania funkcjonowania dzieci o zróżnicowanym stopniu opóźnienia. Z
kolei indeksy rozwojowe, standardowo obliczane w BSID-II, pozwalają jedynie na przypisanie
wszystkim dzieciom z głębszymi zaburzeniami rozwoju tej samej wartości "<50". W przyszłych
badaniach z udziałem dzieci z uszkodzeniami mózgu i z wykorzystaniem BSID warto zatem
obliczać ilorazy rozwojowe lub ich odpowiedniki, co umożliwi uwzględnienie wyników wszystkich
dzieci w analizach statystycznych.
Procesów poznawczych: min. prawidłowości stosowania kwantyfikatorów w zaburzeniach
schizofrenii, reguł procesów dyskontowania
- Zajenkowski, M., Styła, R., Szymanik, J. (2011). A computational approach to quantifiers as an
explanation for some language impairments In schizophrenia. Journal of Communication Disorders
44, 595-600.
Badanie porównujące osoby ze zdiagnozowaną schizofrenią i grupę kontrolną pod względem
funkcjonowania językowego. Wyniki wykazały, że pacjenci gorzej radzą sobie ze zdaniami które
wymagają dużego zaangażowania pamięci roboczej.
- Szymanik, J., Zajenkowski, M. (2011). Contribution of working memory in
the parity and proportional judgments. Belgian Journal of Linguistics, 25.
189-206.
Badanie wykazujące wkład pamięci roboczej w przetwarzanie zdań z różnymi
kwantyfikatorami (parzystości, np. "parzysta liczba" lub proporcjonalnych,
np. "więcej niż połowa").
- Haman, M., Hernik, M.(2011). Can multiple bootstrapping provide means of very early
conceptual development? Behavioral and Brain Sciences, 34, 3, 130-139
Publikacja jest komentarzem do monografii S. Carey "The origin of concepts". Autorka opisuje dwa
podstawowe mechanizmy rozwoju pojęciowego: nabywanie wiedzy w oparciu o wrodzone
(zarówno specyficzne jak i uniwersalne) mechanizmy uczenia się i konceptuaizacji rzeczywistości
(core knowledge) oraz "Quine'owskie dowiązanie językowe" (Quinian bootstrapping) - mechanizm
uczenia się kulturowego, w którym struktury językowe niejako "rezerwują" miejsce dla nowych
abstrakcyjnych pojęć, umożliwiając tym samym radykalną zmianę pojęciową. W naszym
komentarzu wskazujemy, że oba te mechanizmy istotnie mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju,
jednak wiele nowych pojęć abstrakcyjnych może zostać utworzonych dzięki wielokierunkowemu
"dowiązaniu" różnych obecnych już we wczesnym rozwoju mechanizmów, zanim zacznie działać
"dowiązanie Quine'owskie".
- Ostaszewski, P. Bialaszek, W., (2011). Discounting of sequences of delayed rewards of different
amounts. Behavioural Precesses 1-5.
Celem badania było stwierdzenie, czy w dyskontowaniu sekwencji nagród odroczonych występuje
tzw. efekt wielkości. Efekt wielkości polega na tym, że wraz ze zwiększaniem się odroczenia do
momentu otrzymania nagrody, pojedyncze większe nagrody tracą subiektywnie na wartości
wolniej, niż pojedyncze mniejsze nagrody. Badanie wykazało, że w wypadku sekwencji nagród
6
odroczonych mamy także do czynienia z analogicznym efektem wielkości: sekwencje nagród
większych tracą na wartości wolniej, niż sekwencje nagród mniejszych. Ponadto, sekwencje nagród
odroczonych tracą na wartości szybciej, niż pojedyncze nagrody odroczone o wartości równej
sumie nominalnych wartości nagród w sekwencji. badanie przeprowadzono na nagrodach
hipotetycznych i wyniki badania muszą zostać zreplikowane z wykorzystaniem nagród
rzeczywistych.
- Zevenbergen, A., Haman, E., Olszańska, A. (2011). Middle-Class Polish and American Mothers'
Beliefs Regarding Parent-Child Narratives. Journal of Cross-Cultural Psychology.
doi:10.1177/0022022111416005
Artykuł prezentuje polsko-amerykańskie badania porównawcze dotyczące przekonań rodziców nt.
współtworzenia narracji przez dzieci i rodziców. Wyniki badania kwestionariuszowego i wywiadu
wskazują na to, że matki amerykańskie, w większym stopniu niż matki polskie, traktują wspólne
narracje, jako środek do przekazywania dzieciom treści o charakterze moralnym i wzmacniania
pamięci o ważnych dla dzieci osobach oraz sposób na sprawdzanie pamięci dziecka; matki polskie
w większym stopniu traktowały narracje jako sposób na wyjaśnianie świata, łączenie wydarzeń z
przeszłości z aktualnymi i emocjonalne wspieranie dziecka. Wyniki zostały zinterpretowane w
kategoriach szerszych różnic kulturowych (kultury kolektywistycznej i indywidualistycznej).
Różnic indywidualnych: temperamentalnych uwarunkowań strachu i niepokoju, indywidualnych
różnic w zakresie systemu hamowania dla podejmowania zachowań ryzykownych
- Strelau, J., Zawadzki, B. (2011). Fearfullness and anxiety in research on temperament:
Temperamental traits are related to anxiety. Personality and Individual Differences, 50, 907-915.
- Wytykowska, A., Lewicka, M., (2011). Learning the affective value of target categories: The role of
category valence and the Behavioural Inhibition System (BIS). Personality and Individual Differences, 50, 7,
944-948.
W badaniu sprawdzano hipotezę, że osoby o dużym natężeniu systemu hamowania (Behavioral
Inhibition System - BIS) wykażą się wyższym poziomem asekuracji w zadaniach
kategoryzacyjnych, w których wyuczaną regułą kategoryzacji jest albo reguła identyfikująca zyski
albo straty. Wbrew hipotezie, osoby o wysokich miarach BIS okazały się w niektórych warunkach
(niepełnej informacji zwrotnej) bardziej ryzykanckie.
zachowań ekonomicznych
- Tyszka, T., Cieślik, J., Domurat, A., (2011). Motivation, self- efficacy, and risk attitdes among
entrepreneurs during transistion to a marked economy. Journal of Socio-Economics, 40, 2,124- 131.
genetyki zachowania
- Dragan, W., Kmita, G., Fronczyk, K., (2011). Psychometric properties of the Polish adaptation of
the Infant Behavior Qestionnaire- Revised (IBQ-R). International Journal of Behavioral
Development, 35, 542-549.
Kwestionariusz dotyczy analizy własności psychometrycznych polskiej wersji Zrewidowanego
Kwestionariusza Zachowań Niemowlęcych. Analizy zostały wykonane w oparciu o grupę 396 par
7
rodziców. Wykazano trójczynnikową strukturę polskiej adaptacji - przeanalizowano różnice tej
struktury w odniesieniu do wersji rosyjskiej oraz oryginalnej (próba amerykańska). Wykazano
satysfakcjonujące wskaźniki zgodności wewnętrznej dla skal kwestionariusza a także dosyć wysoką
zgodność ocen pomiędzy rodzicami. W artykule omówiono także analizy dotyczące porównania
nasilenia poszczególnych wymiarów temperamentu u niemowląt w próbie polskiej i poprzednio
opublikowanymi danymi amerykańskimi wykazując, że te pierwsze osiągają wyższe rezultaty na
wymiarach związanych z negatywną emocjonalnością, a niższe na wymiarach związanych z
surgencją/ekstrawersją oraz orientacją/regulacją.
c/ prestiżowe projekty badawcze krajowe i zagraniczne
Projekt międzynarodowy (2010-2013) COST IS0804 „Language Impairment In a Multilingual
Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment” / „Rozwój poznawczy i językowy
polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia” – dr Ewa
Haman
Program COST ma umożliwić stworzenie charakterystyki typowego rozwoju językowego dzieci
polskich dwujęzycznych (polski/angielski), wskazanie szans i zagrożeń wynikających z
dwujęzyczności, opracowanie sposobów zapobiegania im, opracowanie narzędzi diagnostycznych
do badania rozwoju językowego polskich dzieci jedno- i dwujęzycznych, upowszechnienie
rezultatów z myślą o praktyce (terapii mowy).
- Programy Międzynarodowe w ramach 7 Programu Ramowego UE
Food Labeling to Adwance Better Education for Life – FLABEL/ Etykietowanie żywności w
celu podnoszenia poziomu edukacji prozdrowotnej” – dr Ewa Wąsowicz-Kiryło
Intencją realizowanego programu jest udzielanie pomocy konsumentom w dokonywaniu
właściwych z punktu widzenia zdrowia wyborów opartych na wiarygodnych informacjach –
etykietach. Informują one o wartościach odżywczych nabywanych produktów jednak ich wpływ na
decyzje zakupowe nie był dotąd badany. Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z 12
instytucji rozmieszczonych w 8 krajach ma unikalny w skali światowej charakter. Ma dostarczyć
podstaw do formułowania przyszłych projektów badawczych a także zaleceń dla przemysłu i
polityki prozdrowotnej Współpraca dotyczyła następujących jednostek: European Food Information
Council (Belgia), Aarhus University (School of Business) – Dania, University of Surrey (Wielka
Brytania), Wageningen University (Holandia), Agriculture University of Athens (Grecja), Saarland
University (Niemcy), Dokuz Eylul University (Turcja). Kontakty w sprawozdawanym roku
obejmowały spotkania rady projektu w Brukseli z udziałem polskiego kierownika dr G. WąsowiczKiryło dotyczące merytorycznego zakończenia projektu.
- dr Joanna Rączaszek-Leonardi Wielo-skalowa dynamika w wyjaśnianiu zjawisk
językowych: identyfikacja skali czasu i poszukiwanie pomiarów.
Celem projektu jest wykazanie użyteczności teorii dynamicznych układów złożonych do badań nad
językiem naturalnym oraz rozwinięcie nowych metod badań w ramach tego podejścia. W warstwie
doświadczalnej projekt ma na celu wskazanie, że zdarzenia dynamiczne na kilku skalach czasu są
ważne dla wyjaśnienia struktury języka i sposobów jego użycia. W warstwie metodologicznej
zostaną zaproponowane nowe zmienne i sposoby pomiaru. W warstwie teoretycznej projekt ma za
cel odniesienia badań nad językiem naturalnym do badań nad rozproszonym i ucieleśnionym
poznaniem. Wreszcie, w warstwie organizacyjnej grant ma służyć skupieniu grupy badawczej
wokół powyższych problemów, zgodnie z przekonaniem, że badanie tak złożonych zjawisk
wymaga współpracy naukowców z dziedzin takich jak psychologia, informatyka, językoznawstwo,
filozofia, biologia, matematyka, fizyka i antropologia.
- Grant Konsultacyjny przyznany przez International Psychoanalitical Association realizowany
przez dr hab. Katarzyna Schier pt.” Obraz ciała u dzieci i adolescentów oraz rozwój procesu
separacji-indywidualizacji
8
- Projekt w ramach programu „ Juwentus Plus” – Algorytmiczny model wyższych funkcji
poznawczych na przykładzie obliczeniowej teorii przetwarzania kwantyfikatorów w języku
naturalnym - kierownik projektu dr Marcin Zajenkowski
Projekt nawiązuje do obliczeniowej teorii umysłu w zakresie złożoności poznawczej związanej z
przetwarzaniem zdań zawierających kwantyfikatory w języku naturalnym.
- Projekt w ramach programu „ Juwentus Plus” – Zmienność w genach CRHR1 i FKBP5
oraz traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa a neuronalne podłoże temperamentalnych
endofenotypów zaburzeń lękowych. – kierownik projektu dr Wojciech Dragan
Szereg danych świadczy o potencjalnej roli cech temperamentu związanych z emocjonalnością jako
endofenotypów (fenotypów pośrednich) zaburzeń lękowych. Jednym z czynników ryzyka tych
zaburzeń są traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa. Najnowsze badania pokazują, że
czynnikiem moderującym to ryzyko jest zmienność w genach kodujących białka uczestniczące w
funkcjonowaniu osi podwzgórze –przysadka-nadnercze (w tym CRFR1 i FKBP5). Postuluje się, iż
oddziaływanie genotypu i czynników wczesnego środowiska może stanowić bazę rozwoju
neuronalnego mechanizmu uwrażliwiającego na stresory środowiskowe. Proponowane badanie ma
stanowić próbę określenia zależności pomiędzy zmiennością w genach CRFR1 i FKBP5 a
traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa w odniesieniu do dwóch cech temperamentu –
reaktywności emocjonalnej wyróżnionej w teorii Strelaua i lęku wyróżnionego w teorii Graya.
d/ udział krajowych konsorcjach lub porozumieniach badawczych oraz sieciach naukowych
Wydział Psychologii wchodzi w skład konsorcjum Centrum Nauk Sądowych
3. Informacje dot. przyznanych nagród i wyróżnień uzyskanych w kraju i
zagranicą, w tym nagród i wyróżnień za opublikowane książki.
- Złoty Medal za Wieloletnią Służbę otrzymały:
prof. Lidia Grzesiuk
prof. Marina Zalewska
- stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali:
dr Wojciech Dragan
dr Małgorzata Dragan
dr Michał Bilewicz
dr Marcin Zajenkowski
- Brązowy Krzyż Zasługi z okazji roku Marii Skłodowskiej Curie dla prof. dr hab. Marii Jarymowicz
za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, oraz zaangażowanie w
popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie przyznawany przez Prezydenta RP.
Nauczyciele akademiccy nagrodzeni nagrodą JM Rektora w 2011 r
za autorstwo książki
Dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska, prof. UW
„Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków”
9
Dr Piotr Tomaszewski
„Fonologia wizualna polskiego języka migowego”
Dr Joanna Rączaszek-Leonardi
„Zjednoczeni w mowie. Względność językowa w ujęciu dynamicznym”
Dr hab. Mirosława Huflejt - Łukasik
„Ja i procesy samoregulacji. Różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”
Dr Joanna Radoszewska
„Ucieleśnienie. Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób w wieku dorastania”
Dr Katarzyna Walewska
„Progi narodzin. Rola teorii w pracy psychoanalitycznej. Doświadczenia własne”
Dr hab. Grażyna Katra
„Aktywność prospektywna młodzieży”
4. Informacje o rozwoju kadry naukowej w 2011 w następującym układzie :
Doktoraty
uzyskane przez
Lp
Jednostka
Doktoraty
pracowników uczelni
studentów
ogółem
studiów
poza
w uczelni
uczelnią
Wydział Psychologii
15
0
Habilitacje
Przez
doktoranckich
0
osoby
spoza
uczelni
12
3
ogółem
osoby spoza
uczelni
1
0
Nominacje profesorskie*
Lp.
Jednostka
pracownicy uczelni
Wydział Psychologii
1
0
osoby spoza uczelni
0
Tytuły profesorskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.(w wyniku procedury prowadzonej w
jednostce
UW).
5. Wykaz konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych zorganizowanych przez
Jednostkę z udziałem gości zagranicznych
10
- I Seminarium Tajfelowskie pt.” Język, kategoryzacje społeczne i stosunki międzygrupowe”
Warszawa 18-19.06.2011.
Organizator : dr Michał Bilewicz
- Konferencja naukowa pt. ”Give and Gain 2011”. Warszawa 17.04.2011
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Osobowości „Progres” we
współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE.
z udziałem tylko gości krajowych.
- IV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka pt.” Drogi rozwoju osobowości
dzieci i młodzieży” Warszawa 20-22.05.2011
Organizator : dr hab. Małgorzata Święcicka.
- Konferencja naukowa pt. ”Różne oblicza Psychologii Osobowości” Jadwisin 08-09.10.2011.
Organizator: prof. dr hab. Dominika Maison
- Konferencja naukowa pt. ”eHR - zasoby ludzkie złapane w sieć”. Warszawa 20.05.2011.
Organizator: Studenckie Koło Psychologii Organizacji i Pracy
- Konferencja naukowa pt.” Studenckie Forum Badań nad Językiem”
Warszawa 02-03.04.2011
Organizator : Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem we współpracy z Ośrodkiem Badań
Filozoficznych - opiekun dr Ewa Haman.
- Konferencja naukowa pt. ”Psychologia w służbie kryminalnej”. Warszawa 26.11.2011
Organizator : Studenckie Koło Psychologii Sądowej- opiekun dr Małgorzata Toeplitz Winiewska
- Konferencja naukowa XX Kolokwia Psychologiczne Lwów 23.06-27.06.2011
Organizator dr Jan Zając
- Sympozjum naukowe pt. „Modelowanie systemów poznawczych”
Zakopane 30-09-02.10.2011
Organizator : dr Joanna Rączaszek-Leonardii
- Sympozjum naukowe współorganizowane z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej pt.
Psychologicznych. Warszawa 14-15.10.2011 Organizator : dr Jadwiga Rakowska
- Sesja naukowa pt. ”Etologia i nauki behawioralne. Od wioślarek planktonowych do człowieka”
Warszawa 16.10.2011
Organizator dr Maciej Trojan
6. Informacje odnośnie innych naukowych kontaktów zagranicznych
- 4.04. 2011 – 7.04 2011 organizacja przez prof. Katarzynę Schier wizyty naukowej prof. Jochena
Hardta z Uniwersytetu w Mainz, w Niemczech na Wydziale Psychologii U. W. Pan Prof. Hardt był
gościem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, oraz uczestniczył w zajęciach w
ramach dwóch kursów specjalizacji Psychologii Klinicznej Dziecka. Stale współpracuje z prof.
Katarzyną Schier i M. Dragan
.
- 10 VI – 14 VI – wizyta robocza w ramach współpracy z Uniwersity of Dalavare – seminaria i warsztaty z
udziałem prof. Simona, prof. Jones’a prof. Geartnera
- Pracownicy i doktoranci Wydziału prezentowali wyniki badań na 60 konferencjach
zagranicznych.
W ramach wspólnie prowadzonych badań z partnerem zagranicznym 9 osób wzięło udział w
spotkaniach grup roboczych.
7. Informacje dotyczące najważniejszych działań i osiągnięć popularyzujących
naukę
11
- w ramach Festiwalu Nauki: warsztaty : „Doświadczanie świata przez osoby z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu” - mgr Magdalena Kawa i dr Rafał Kawa 2011-09-17
wykład : „Czy starość musi być smutna?”dr Zuzanna Toeplitz
- promocja psychologii wśród uczniów szkół średnich: zespół ds. promocji zorganizował dwie
edycje „Weekendu z psychologią” – programu wykładów i warsztatów z psychologii
przeznaczonych dla uczniów szkół średnich oraz 14 warsztatów o tematyce psychologicznej w
warszawskich szkołach średnich
- działania popularyzatorskie pracowników naukowych Wydział Psychologii UW obejmowały:
wypowiedzi i udział w programach następujących stacji radiowych i telewizyjnych: Polskie
Radio, Akademickie Radio Kampus, Radio PIN, Radio Dla Ciebie, TOK FM, Radio Euro, Polskie
Radio dla Zagranicy, TVP 1,TVP2, TVP Info, TVN, TVN24 – wywiady z cyklu „Inny punkt
widzenia” z prof. Marią Jarymowicz,
- wypowiedzi na łamach następujących czasopism: Wprost, Polityka, Przekrój, Przegląd,
Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Polska Agencja Prasowa, Metro
artykuły w miesięczniku Charaktery
Osoby z wyboru zasiadające w towarzystwach naukowych, kulturalnych oraz
Komitetach PAN członkowie Komitetu Psychologii PAN
dr hab. Maria Lewicka, prof. UW
prof. dr hab. Barabara Bokus
dr hab. Ewa Czerniawska prof. UW
prof. dr hab. Mirosław Kofta
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
dr Małgorzata Toeplitz Winiewska – Przewodnicząca
dr Zuzanna Toeplitz – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
dr hab. Maria Lewicka, prof.UW – członek zarządu
dr Michał Bilewicz – członek zarządu
dr Irena Zinserling- członek komisji rewizyjnej
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW - członek komisji etyki
członek Komitetu Nauk Neurologicznych
prof. dr hab. Danuta Kądzielawa
8. Wykaz czasopism naukowych wraz z liczba punktów za zamieszczone w nich
publikacje naukowe: których redaktor naczelny jest pracownikiem Wydziału
- prof. dr hab. Barbara Bokus – redaktor naczelny „ Psychology of Language and Communication” – 9 pkt.
- dr hab. Maria Lewicka, prof. UW– redaktor naczelny „Psychologia Społeczna” – 9 pkt.
- prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko – redektor naczelny „Psychologia-Etologia-Genetyka” – 9 pkt
Inna działalność o charakterze naukowo-badawczym
Badania prowadzone na Wydziale Psychologii w ramach Grantów promotorskich
Lp. Kierownik projektu
Tytuł
Okres realizacji
12
1
Barbara Bokus /
Reprezentacja poznawcza wybranych pojęć u osób depresyjnych
Marlena Bartczak
(Metaforyczne konceptualizacje PRZESZŁOŚCI , PRZYSZŁOŚCI,
2009-2011
RADOŚCI, SMUTKU I SZCZĘŚCIA).
2.
3.
Emilia Łojek
Architektura teorii umysłu: zdolność jednorodna czy
Agnieszka Pluta
wieloaspektowa? Badania osób z uszkodzonym mózgiem.
Maciej Haman
Rozumienie emocji rzeczywistej i okazywanej u dzieci.
Anna Gałkowska
4.
5.
6.
2009-2011
2010-2011
Danuta Kądzielawa Ocena uświadomionych i nieuświadomionych procesów
Monika Stomal-
językowych u pacjentów leczonych operacyjnie z przewlekłymi
Słominska
krwiakami podtwardówkowymi lewej półkuli mózgu.
Maria Ledzińska
Inteligencja emocjonalna a dynamika i efektywność
Maciej Stolarski
funkcjonowania poznawczego.
Wanda Ciarkowska Różnice międzypłciowe w zakresie efektywności rotacji
umysłowej w zależności od poziomu przetwarzania informacji
Anna Osowskapercepcyjnych o różnym stopniu abstrakcyjności.
2010-2013
2011-2012
2011-2013
Bielińska
7.
Maria Jarymowicz Emocje o genezie automatycznej i refleksyjnej a afektywność
niekontrolowanego przetwarzania informacji słownych.
Kamil Imbir
2011-2013
Badania prowadzone na Wydziale Psychologii w ramach Grantów własnych
Lp Kierownik
Tytuł
Okres realizacji
1.
Andrzej Tarłowski Kompleksowa analiza wczesnego rozwoju wiedzy biologicznej.
2007-2011
2.
Ewa Haman
Badania nad rozwojem słownika umysłowego u dzieci w wieku
2-6 lat (Etap 2).
2009-2012
3.
Maciej Haman
Spostrzeganie i rozumienie zmiany – aktywacja i integracja
mechanizmów analizy właściwości, reprezentacji percepcyjnouwagowej i charakterystyk ilościowych obiektu.
2009-2012
4.
Maria Jarymowicz Specyfikacja emocji w dwóch systemach regulacjihomeostatycznym i transgresyjnym: perspektywa
psychologiczna i neurobiologiczna .
2009-2012
13
5.
Kamila Bargiel Matusiewicz
Proces radzenia sobie z chronicznym stresem związanym z chorobą
somatyczną. Możliwość zastosowania interwencji psychologicznej.
2008-2011
6.
Grażyna Kmita
Relacyjne i biologiczne uwarunkowanie procesów
samoregulacji u dzieci urodzonych przedwcześnie w
pierwszym roku życia
2008-2011
Włodzimierz
Oniszczenko
Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii
Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich
genetycznym podłożem.
2010-2013
8.
Maria Ledzińska
Intelektualno - temperamentalne uwarunkowania uwagi.
2010-2012
9.
Justyna Kucharska Stopień rozwoju tożsamości feministycznej a następstwa
psychiczne przemocy seksualnej jako wydarzenia
traumatycznego.
2011-2013
7.
10. Ewa Pisula
Funkcjonowanie poznawcze i społeczne
wysokofunkcjonujących dziewcząt oraz chłopców z autyzmem
lub zespołem Aspergera.
2011-2014
11. Aleksandra
Cichocka
Wpływ poczucia indywidualnej i zbiorowej kontroli na
identyfikację z grupą własną.
12. Wojciech Dragan
Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych
endofenotypów zaburzeń lękowych – analiza w grupach osób
różniących się ze względu na zmienność w genie CRFR1 i
jakość doświadczeń wczesnodziecięcych.
2011-2013
13. Łukasz
Jochemczyk
Dynamiczne Sieci Negocjacji: Zależności pomiędzy procesem
rozmów a procesami poznawczo-emocjonalnymi negocjatorów.
2011-2016
14. Marcin
Zajenkowski
Algorytmiczna teoria sprawności pamięci roboczej na
przykładzie przetwarzania kwantyfikatorów w języku
naturalnym.
2011-2014
2011-2014
Projekty bez doktoratu
1.
2.
Katarzyna Zięba
Małgorzata
Mikołajczak
Różnice w emocjonalności, aktywności oraz pamięci
wynikające z odmiennych warunków bytowania na przykładzie
czterech gatunków zwierząt: szczura (rattus norvegicus),
gerbila (meriones unguiculatus), chomika dżungarskiego
(phodopus sungorus) oraz myszy (mus musculus).
Seksizm ambiwalentny w Polsce: mechanizmy legitymizacji
nierówności płciowej
2011-2014
2011-2014
14
3.
Małgorzata
Gambin
Agresja reaktywna i instrumentalna a sprawnośc funkcji
wykonawczych u dzieci z objawami impulsywnościnadaktywności i nieuwagi.
2011-2013
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania:
Dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz Prodziekan Wydziału Psychologii UW ds. naukowych
Tel. 55 49 817 ; e-mail:[email protected]
Załączniki :
Zał. nr 1 - Wykaz tematów badawczych prowadzonych w ramach BST
Zał. nr 2 - Wykaz tematów badawczych prowadzonych w ramach DSM
Wydział Psychologii UW
Wykaz tematów BST 161500, 163015/2011
Lp
Kierownik Tematu
Kwota
przyznana
1.
Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
Objawy traumy towarzyszące chorobom ginekologicznymi ich
osobowościowe uwarunkowania.
8 000,00
15
2.
Dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW
Efekt dystynktywności w wybiórczym odtwarzaniu materiału werbalnego
przyswojonego w sposób mimowolny.
3.
Dr hab. Elżbieta Dryll, prof. UW.
Uczenie empatii.
4.
3 100,00
5 200,00
Dr Norbert Maliszewski
Od irracionalnego odchudzenia się do anoreksji u nastolatek. Jawne i utajone
3 200,00
postawy wobec jedzenia, siebie i matki.
5.
Dr. hab. Katarzyna Schier, prof. UW.
Relacyjne doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie, postępy procesu
separacji-indywiduacji a obraz ciała w wieku dorosłym.
6.
10 400,00
Dr hab. Anna Szuster-Kowlewicz, prof. UW.
Czy naśladownictwo, właściwości obiektu, oraz dostępność perspektywy
7 600,00
innego zwiększają ofiarność i ograniczają subtelną dehumanizację?
7.
Dr Monika Grzesiak-Feldman
Predyktory steroeotypizacji spiskowej oraz wiary w konkretne spiski.
8.
8 000,00
Dr Joanna Czarnota-Bojarska
Co to jest „zwykła praca”? Organizacyjne zachowania obywatelskie a
2 400,00
zachowania kontproduktywne.
9.
Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW.
Perspektywa w pamięci autobiograficznej: wpływ wzbudzanego nastawienia
10.
8 000,00
Dr Małgorzata Dragan
Treści metapoznawcze i ich związek z cechami temperamentu u pacjentów
leczących się z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych.
11.
8 000,00
Dr Anna Piekarska
Zjawisko szkolnej traumy – stres szkolny, stres urazowy i zespół stresu
3 200,00
pourazowego (PTSD) uczniów.
12.
Prof. dr hab. Ewa Pisula
Temperament dziecka z autyzmem a stres rodzicielski u matki
13.
10 400,00
Dr Dorota Rutkowska
Systemy przetwarzania informacji i wartościowania a decyzje w warunkach
5 000,00
ryzyka.
14.
Mgr Małgorzata Topór-Pamuła
Doświadczanie własnego ciała przez kobiety w ciąży a reprezentacja relacji z
3 200,00
16
rodzicami, partnerem i przyszłym dzieckiem.
15.
Mgr Anna Żmijewska
Ocena funkcjonowania rodziny oraz własnego przystosowania do
niepełnosprawności dziecka u matek nastolatków z zespołem Aspergera
16.
2 400,00
Dr Szymon Chrząstowski
Pożądany i nadmierny stopnia włączania reprezentacji bliskiej osoby do
psychicznej reprezentacji Ja-mechanizmy i konsekwencje.
17.
4 800,00
Dr Anna Bolewska
Efektywność komputerowo wspomaganej rehabilitacji neuropsychologicznej
2 400,00
czynności poznawczych u chorych z uszkodzeniami mózgu
18.
Dr hab. Barbara Tryjarska
Relacje między lękiem przed odrzuceniem, unikaniem intymności i
5 200,00
konstruktywności skryptów życiowych małżonków a zadowoleniem ze
związku.
19.
Dr Piotr Tomaszewski
Uniwersalia gramatyczne w językach migowych.
20.
10 400,00
Mgr Sławomir Postek
Podmiotowe korelaty siły doznań stresu informacyjnego w grupie zawodowej
2 400,00
menadżerów.
21.
Dr Michał Chruszczewski
Uwarunkowania poziomu i adekwatności poczucia własnej skuteczności w
zakresie wytwarzania dywergencyjnego: wpływ oceny zewnętrznej oraz
8 000,00
samooceny ogólnej.
22.
Prof. dr hab. Maria Jarymowicz
Następstwa wzbudzania emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej.
23.
Dr Dorota Kobylińska
Świadoma i automatyczna regulacja emocji.
24.
8 000,00
7 600,00
Dr Michał Bilewicz, prof. dr hab. Mirosław Kofta, mgr Aleksandra
Cichocka
24 100,00
Badania nad użyciem języka emocjonalnego w komunikacji o przeszłości.
25.
Dr Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Sprawność finansowa a postawy wobec pieniędzy i postawy wobec zachowań
5 200,00
finansowych.
26.
Mgr Katarzyna Konopka
17
Rola kontekstu podczas tworzenia kategorii przez osoby z autyzmem.
27.
2 038,00
Mgr Joanna Komorowska-Mach
Schematy wyjaśniania w rozwoju pojęciowym a rozumienie przyczynowości.
2 300,00
Dr Joanna Kowalska
28.
Wiedza i postawy dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób
niepełnosprawnych. Znaczenie filmów animowanych w ich kształtowaniu.
29.
3 200,00
dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UW
Relacje między hierarchiami wartości młodzieży a jej celami życiowymi
5 200,00
stawianymi na różne okresy czasowe.
30.
Dr Ewa Goryńska
Wpływ zmiennych osobowościowych (neurotyczności i ekstrawersji) na
2 400,00
nastrój w różnych sytuacjach zadaniowych.
31.
Dr Marcin Zajenkowski
Pamięć robocza a obliczeniowy model rozumienia zdań z kwantyfikatorami.
32.
2 400,00
Dr hab. Ludwika Wojciechowska
Satysfakcja z pracy a dobrostan psychiczny, zróżnicowanych ze względu na
status rodzinny kobiet i mężczyzn we wczesnej i średniej dorosłości.
33.
8 000,00
Dr Mirosława Huflejt-Łukasik
Styl przywiązania a doświadczanie zmiany, jaką jest urodzenie pierwszego
dziecka. Zapadalność na depresję poporodową.
34.
2 400,00
Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, dr Jerzy Osiński, dr Maciej Trojan, mgr
Anna Reinholz-Trojan
Manipulowanie punktami orientacyjnymi jako rodzaj uniwersalnego testu do
44 000,00
badania pamięci przestrzennej, posługiwania się mapami poznawczymi oraz
kompetencji numerycznych u kręgowców i bezkręgowców.
35.
Dr Anna Radomska
Deficyty prozdrowotnych zasobów osobowościowych w gelotofobii.
36.
8 000,00
Dr hab. Maryka Łukasiak-Goszczyńska, prof.UW
Wpływ wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki na zachowania ekonomiczne
5 200,00
człowieka.
37.
Dr Kamila Bargiel-Matusiewicz
18
Związek syndromu Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser z neurotyzmem,
samooceną, stanem emocjonalnym oraz stylem radzenia sobie ze stresem.
38.
5 200,00
Dr Wojciech Dragan
Próba zidentyfikowania i opisania neuropsychologicznych i
8 000,00
temperamentalnych endofenotypów zaburzeń rozwojowych w populacji
polskiej.
39.
Dr Elżbieta Czwartosz
Analiza uwarunkowań preferowanych przez młodzież działań w sytuacji
5 200,00
incydentu kryzysowego w szkole.
40.
Dr Jan Zając
Metodologia internetowych badań kwestionariuszowych w psychologii.
41.
Dr Anna Cierpka
Narracje tożsamościowe osób starszych a przekaz międzypokoleniowy.
42.
2 400,00
3 200,00
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wpływ orientacji regulujących Ja i wiedzy o marce na proces formułowania
sądów konsumenckich w sytuacjach wysokiego i niskiego zaangażowania.
43.
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Społeczna dynamika eskalacji i deeskalacji konfliktów.
44.
4 900,00
3 200,00
Dr hab. Maciej Haman
Przestrzenna modyfikacja „arytmetycznego momentu pędu” u niemowląt.
5 300,00
45.
Dr hab. Adam Tarnowski
Zmienność intraindywidualna parametrów funkcjonowania pamięci roboczej.
2 400,00
Dr Grażyna Katra
46.
Przyszłościowa perspektywa czasowa jako czynnik modyfikujący zachowania
ryzykowne młodzieży.
47.
5 200,00
dr hab. Wanda Ciarkowska, prof. Uw
Strategie dawania sobie rady ze stresem poznawczym przez osoby o
10 400,00
odmiennym chronotypie w zależności od pory dnia.
19
Lp Kontynuowane
48.
Dr Andrzej Rynkiewicz
Deficyty hamaowania poznawczego w stanie wyuczonej bezradności i w
10 400,00
obiżonym nastroju
49.
Prof. dr hab. Emilia Łojek
Zestaw Testów Neuropsychologicznych
50.
7 600,00
Dr Dorota Karwowska
Możliwości modyfikowania i ograniczania wpływu utajonego afektu na
3 200,00
zachowanie
51.
Dr Joanna Rączaszek
Transfer a społeczny efekt Simona
52.
8 000,00
Mgr Wiesława Nowak
Zakup książek anglojęzycznych
53.
20 000,00
Dr hab. Małgorzata Święcicka
Dokończenie prac nad konstrukcją skal szacunkowych dla nauczycieli SON i
8 000,00
dla rodziców SOR, przeznaczonych do diagnozy dzieci z objawami zaburzeń
uwagi.
54.
Prof. dr hab. Janusz Grzelak
Lokomocja społeczna: uwarunkowania sytuacyjne, osobowościowe i
2 638,00
demograficzne
55.
Mgr Małgorzata Gambin
Kontynuacja badań nad znaczeniem przekonań o własnej skuteczności dla
5 200,00
funkcjonowania dzieci z objawami impulsywności i nieuwagi w różnych sferach
życia:
osiągnięć
w
nauce,
relacji
społecznych
oraz
funkcjonowania
emocjonalnego.
56.
Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk
Komunikacja interpersonalna –diagnoza sposobu komunikowania się,
osobowościowe determinanty komunikacji interpersonalnej i jej efektywności.
57.
Dr Joanna Radoszewska
Psychiczna reprezentacja dziecka u matek dziewczynek z nadwagą i otyłością.
58.
2 300,00
8 000,00
Mgr Ewa Dryll
Rozwój zdolności posługiwania się metaforami charakteryzującymi
4 400,00
człowieka –końcowe ustalenia.
20
59.
Dr hab. Małgorzata Święcicka
Organizacja IV konferencji Naukowej Psychologii Klinicznej Dziecka 2011 r.
60
Infrastruktura badawcza
61
Import literatury
15 000,00
156 962,00
90 000,00
Razem netto
648 438,00
K. pośrednie
129 688,00
Razem
778 126,00
40 953,00
BST 163015
1.
Prenumerata centralna czasopism w formie elektronicznej
RAZEM
819 079,00
Sekcja Finansowa
Kierownik Jednostki
.................................................
..............................................
podpis
podpis
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wykaz tematów DSM 1016/2011
Lp.
Kierownik Tematu
Przyznana
kwota
21
1.
Mgr Marcin Rzeszutek
Psychiczne i społeczne uwarunkowania objawów traumy wynikającej z
zakażenia się wirusem HIV
2.
3800,00
Mgr Aleksandra Bala
Charakterystyka funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniami
hormonalnymi w przebiegu schorzeń przysadki mózgowej.
3.
4900,00
Mgr Manana Jaworska
Czy włączenie grupy obcej do ja jest uniwersalnym sposobem redukcji
uprzedzeń? Znaczenie obrazu własnej osoby.
4.
7600,00
Mgr Karolina Małek
Jakość życia a zgodność wybranych aspektów tożsamości osobistej i etosu
zawodowego na przykładzie zawodu lekarza.
5.
4900,00
Mgr Agata Kudlik
Wpływ stresu na zapamiętywanie słów nacechowanych emocjonalnie z
uwzględnieniem modyfikującego wpływu cechy lęku jako trwałej
dyspozycji oraz skłonności do doświadczania myśli intruzyjnych.
6.
3800,00
Mgr Katarzyna Zięba
Różnice w aktywności eksploracyjnej , reaktywności emocjonalnej,
zdolności zapamiętywania oraz szybkości uczenia się wynikające z
odmiennych warunków bytowania na szczura (rattus norvegicus). Badania
pilotażowe.
7.
4900,00
Dr Mikołaj Winiewski
Eksploracja różnic płci oraz wieku w zakresie postrzegania cech
przeciętnych przedstawicieli płci. Walidacja narzędzia do pomiaru treści
stereotypu płci.
8.
Mgr Magdalena Marczak
Psychologiczne znaczenie pieniędzy w życiu człowieka.
9.
3800,00
3800,00
Mgr Monika Filarowska
Uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe zaburzeń psychicznych
występujących u żołnierzy po misjach wojskowych.
4800,00
22
10.
Mgr Agata Trzcińska
Socjalizacja ekonomiczna i cechy indywidualne jako determinanty
zachowań oszczędnościowych młodzieży.
11.
Dr Rafał Kawa
Adaptacja kulturowa narzędzia Social Communication Questionnaire (SCQ).
12.
3800,00
7600,00
Mgr Małgorzata Mikołajczak
Badania nad strukturą ambiwalencji postaw wobec kobiet w Polsce.
3700,00
Mgr Julia Barlińska
13.
Cyber przemoc wśród adolescentów – o roli norm i empatii afektywnej jako
czynnika ograniczającego zachowania antyspołeczne w warunkach
kontaktów zapośredniczonych przez komputer.
14.
7600,00
Mgr Kamil Imbir
Emocje o genezie automatycznej i refleksyjnej a sprawność przeszukiwania
pola percepcyjnego (complex Visual searach paradigm).
15.
6500,00
Mgr Kamila Zapałowicz
Chronotyp przebiegu snu, depresyjność i lęk u dzieci i młodzieży.
5600,00
Mgr Dominika Świerżewska
16.
Poznawcze i poza-poznawcze uwarunkowania osiągnięć w nauce:
regulacyjna rola inteligencji emocjonalnej.
17.
Mgr Katarzyna Sekścińska
Podejmowanie ryzykownych zachowań inwestycyjnych w zależności od
cech osobowości i postaw wobec pieniędzy.
18.
4900,00
4900,00
Mgr Marta Wąs
Zaprojektowanie metody do badania przebiegu procesu separacji –
indywiduacji u dziecka w młodszym wieku szkolnym.
19.
Dr Łukasz Jochemczyk
Wpływ relacji współzależności i asymetrii siły w sytuacji konfliktu na
4900,00
4900,00
23
dynamikę konfliktu.
20.
Mgr Magdalena Hajduczek
Tempo dyskontowania pojedynczych i występujących w sekwencji
odroczonych pieniężnych oraz zdrowotnych zysków i strat u osób o różnych
wartościach wskaźnika BMI - pilotaż do badań.
21.
Mgr Katarzyna Samson
Złożoność poznawcza w warunkach konfliktu.
22.
3400,00
3800,00
Dr Tomasz Baran
Lęk przed śmiercią a poziom samooceny. W jaki sposób wyrazistość śmierci
kształtuje samoocenę?
23.
3400,00
Mgr Magdalena Kawa
Stres rodzicielski i oczekiwania wobec przyszłości dziecka a doświadczenia
6500,00
rodziców związane z edukacją dziecka z autyzmem.
24.
Mgr Joanna Rudzińska-Wojciechowska
Czy wysokość naszych oszczędności zależy od tego, jak o nich myślimy?
25.
3800,00
Mgr Dorota Jasielska
Doświadczanie emocji o genezie automatycznej vs refleksyjnej a poczucie
szczęścia,.
26.
6500,00
Mgr Tomasz Mróz
Spostrzeganie przywiązania dziecka do opiekuna u ojców dzieci z
autyzmem.
27.
5600,00
Mgr Aneta Pasternak
Konstrukcja komputerowej metody do badania obrazu ciała u osób
należących do systemu rodzinnego z problemem alkoholowym.
28.
29.
30.
Dr Rafał Styła
Integracja Dysfunkcjonalnej Osobowości (IDO) a nasilenie objawów
psychopatologicznych.
Mgr Jerzy Wojciechowski
7600,00
4900,00
Badanie z wykorzystaniem EEG jako alternatywa dla badań poligraficznych.
3400,00
Mgr Marta Borkowska-Bierć
3400,00
24
Historie rodzinne i ich wpływ na wybór zawodu u uczniów wyższych i
średnich szkół muzycznych.
31.
Mgr Katarzyna Patro
Asymetria półkulowa w przetwarzaniu emocji o formowanie związków
liczby z przestrzenią.
6500,00
Mgr Mateusz Migut
32.
33.
Opracowanie kwestionariusza preferencji muzycznych: Porównanie z
innymi metodami pomiaru.
Mgr Justyna Rozmysłowska
Temperamentalne uwarunkowania zaburzeń osobowości.
34.
3400,00
Mgr Dorota Nowocin
Czynniki niespecyficzne a skuteczność psychoterapii: rola dopasowania
4900,00
3401,00
osobowościowego między terapeutą a pacjentem.
Razem kwota netto
Koszty pośrednie
Kwota brutto
Pełnomocnik Kwestora
167201,00
33440,00
200641,00
Dziekan Wydziału
25
Download

Barokowe kontrasty