T.C.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU
İZMİR - 2014
TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
EKLER LİSTESİ
GİRİŞ
i
iii
1
1. BİÇİM VE GÖRÜNÜŞ
1.1. KAĞIDIN NİTELİKLERİ VE KULLANMA ALANI
2
1.2. METİN SAYFALARININ DÜZENLENMESİ
2
1.3. BAŞLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİ
3
1.4. METİN İÇİ KISALTMALAR
4
1.5. ATIF USULLERİ
4
1.5.1. Dipnot Yöntemi
5
1.5.2. Metin İçi Yöntem
9
1.6. SAYFA NUMARALARI
10
1.7. TABLO VE ŞEKİLLER (GÖRSEL MALZEME)
12
1.8. TEZİN CD’YE KAYDEDİLMESİ
13
2. İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ
2.1. ÖN SAYFALAR
15
2.1.1. Kapak Sayfası
15
2.1.2. İç Kapak Sayfası
15
2.1.3. Tez Onay Sayfası (Bu form spiral olarak tezinizi bastırdığınızda tezin
içinde konmayacak olup, savunmadan sonra başarılı bulunduğunuz takdirde
bastıracağınız tezin içine eklenecektir.)
15
2.1.4 Yemin Metni
16
2.1.5. Özet
16
i
2.1.6. İçindekiler Listesi
16
2.1.7. Kısaltmalar
16
2.1.8. Tablolar Listesi
16
2.1.9. Şekiller Listesi
17
2.1.10 Ekler Listesi
17
2.2. METİN
17
2.2.1. Giriş
17
2.2.2. Tez Metni (Ana kısım)
17
2.2.3. Sonuç ve Öneriler
18
2.3. KAYNAKÇA VE EKLER
2.3.1. Kaynakça
18
18
2.3.1.1. Kaynakça Biçim 1
19
2.3.1.2. Kaynakça Biçim 2
21
2.3.2. Ekler
3. TESLİM VE CİLTLEME
23
24
EKLER
EKLER LİSTESİ
EK 1: Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Dış ve İç Kapak Örneği
ek s.1
EK 2: İngilizce Doktora Programları İçin Dış ve İç Kapak Örneği
ek s.2
EK 3: İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları için Dış ve İç Kapak
Örneği
ek s.3
EK 4: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İçin Tez Onay Sayfası Örneği
ek s.4
EK 5: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İçin Tez Onay Sayfası Örneği
(İngilizce)
EK 6: Yemin Metni Örneği (Doktora Öğrencileri İçin)
ek s.5
EK 7: İngilizce Yemin Metni Örneği (Doktora Öğrencileri İçin)
ek s.6
EK 8: Yemin Metni Örneği (Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin)
ek s.7
EK 9: İngilizce Yemin Metni Örneği (Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin)
ek s.8
EK 10: Türkçe Özet
ek s.9
EK 11: İngilizce Özet (Doktora Programı Örneği)
ek s.12
EK 12: İngilizce Özet (Tezli Yüksek Lisans Programı Örneği)
ek s.14
EK 13: İçindekiler Listesi (Ondalık Sisteme Göre Başlıklandırılmış)
ek s.16
EK 14: İçindekiler Listesi (Harf Sistemine Göre Başlıklandırılmış)
ek s.18
EK 15: Kısaltmalar
ek s.21
EK 16:Tablolar Listesi
ek s.22
EK 17: Şekiller Listesi
ek s.23
EK 18: Ekler Listesi
ek s.24
GİRİŞ
Bu kılavuz Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim
dallarında hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezleri ile tezsiz yüksek lisans
programları kapsamında hazırlanacak proje yazımında uyulacak kuralları ve biçim
özelliklerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinin tez ve projelerini
hazırlarken bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve içeriğe uymaları gereklidir.
1
1. BİÇİM VE GÖRÜNÜŞ
1.1. KAĞIDIN NİTELİKLERİ
Tez A4 (210 x 297 mm) boyutlarında 1. hamur beyaz kağıda yazılmalıdır.
1.2. METİN SAYFALARININ DÜZENLENMESİ
Metin, çoğaltma (fotokopi vb.) sırasında net çıkacak biçimde yazılmalıdır ve
yazılarda silinti olmamalıdır. Sayfanın tek yüzü kullanılmalıdır. Tezin çıktısının
alınmasında “laser yazıcılar”dan yararlanılmalıdır. Yazımda şu ölçütler geçerlidir:
Kelime İşlem Yazılımı:
Word for Windows
Kenar Boşlukları
Üst boşluk (top)
:
:3
cm
Alt boşluk (bottom) : 3
cm
Sol (left)
:4
cm
Sağ (right)
: 2,5 cm
Karakter
:
Arial veya Times New Roman
Punto
:
Arial karakterinde 11 punto,
Times New Roman karakterinde 12 punto
Satır Aralıkları
:
1,5
Paragraf Aralıkları
:
Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalı (önce 0nk,
sonra 0nk).
Paragraf Girintisi
:
1,25 cm
Paragraf Düzeni
:
İki yana yaslanmış (Justified)
Sayfa Numarası
:
Sağ alt köşe (Altbilgi (footer): 1,25 cm)
Yazı Rengi
:
Siyah
Yazımda uzun çizelgeler, uzun alıntılar, dipnotlar, tek aralıkta yazılmalıdır.
Paragraf başlarının 1,25 cm içeri alınarak yazılması, her virgülden ve noktadan sonra
bir boşluk bırakılması gerekmektedir.
2
1.3. BAŞLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİ
Başlıklandırma yöntemi olarak ondalık sistem veya harf sistemi kullanılabilir.
Araştırmacılar, çalışmalarının niteliği doğrultusunda uygun gördüğü başlıklandırma
yöntemini seçebilir.
Giriş, Sonuç, Kaynakça, Ekler başlıkları tezin ayrı bir bölümü olmadığından
bu başlıklara numara konmayacaktır.
Bunların dışındaki tüm başlıklar numaralandırılmalı, bölüm başlığı ve birinci
derece alt başlığı oluşturan cümlenin tümü “BÜYÜK HARFLERLE ve KOYU
(BOLD)” yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklardan itibaren başlıklar koyu (bold) ve
kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Gerek alt alta gelen başlıklar ve gerekse
başlık ile metnin arasında boş bir satır ara verilmelidir.
Sayfanın alt kısmına gelen alt başlıklardan sonra en az iki dolu satır olmalı ya
da metne yeni sayfadan başlanmalıdır.
Tezin BÖLÜM BAŞLIKLARI sayfanın ortasına yazılmak kaydıyla, GİRİŞ,
SONUÇ, KAYNAKÇA başlıkları ve BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIKLAR en sola
yaslı olarak yazılmalı ve birinci dereceden sonraki başlıkların tümü 1,25 cm içeriden
hizalı şekilde yazılmalıdır. Ancak içindekiler bölümünde başlıklar aşağıdaki
örneklerde gösterildiği gibi birinci dereceden sonraki başlıklarda her derece için 1’er
cm içeride hizalanmalıdır.
ONDALIK SİSTEM
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI
1.1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK
1.1.1. İkinci Derece Alt Başlık
1.1.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık
1.1.1.2. Üçüncü Derece Alt Başlık
1.1.2. İkinci Derece Alt Başlık
1.2. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK
3
İKİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI
2.1. BİRİNCİ DERECE ALT BAŞLIK
2.1.1. İkinci Derece Alt Başlık
2.1.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık
HARF SİSTEMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI
I. BİRİNCİ DERECE ALTBAŞLIK
A. İkinci Derece Alt Başlık
1. Üçüncü Derece Alt Başlık
a. Dördüncü Derece Alt Başlık
aa. Beşinci Derece Alt Başlık
aaa. Altıncı Derece Alt Başlık
bbb. Altıncı Derece Alt Başlık
1.4. METİN İÇİ KISALTMALAR
Metin içinde kısaltma kullanıldığı takdirde, ilk kısaltmaya konu ifade tam
açılımıyla yazılmalı ve kısaltma parantez içerisinde belirtilmelidir.
1.5. ATIF USULLERİ
Tezlerde dipnot yöntemi ve metin içi yöntem olmak üzere iki farklı yöntem
kullanılabilir. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmaktadır.
4
1.5.1. Dipnot Yöntemi
Dipnotlar tüm metin için
(1)
’den başlayarak numaralandırılır. Dipnotlarda
yazı boyutu olarak tezin yazıldığı yazı karakterine göre Times New Roman için 10,
Arial için 9 punto kullanılır.
Bu yöntemde bir konuya ilişkin açıklama yapılması istendiğinde açıklama
sayfa altına dipnot olarak verilebilir.
Bu yöntemde aynı kaynağa ikinci kez atıf yapıldığında a.g.e. (adı geçen eser)
ve a.g.m. (adı geçen makale) şeklindeki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
- Alıntı yapılan kaynak metinde ilk kez kullanıldığında, dipnotta kaynağa ilişkin tüm
bilgilere yer verilir.
Örnek:
1
Atalay, Oğuz: Menfî Vakıaların İspatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İzmir
2001, s. 97.
- Aynı kaynağa ikinci kez atıf yapıldığında yazarın soyadı ve atıfta bulunulan eserin
sayfa numarası yazılır.
Örnek: Atalay, s. 55.
- Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmışsa, esere ilk kez atıf yapıldığında basım
yılından sonra parantez içinde eserin adını anımsatacak bir kelime yazılır. İkinci kez
bu esere başvurulurken “Yazarın Soyadı, Eserin Adını Anımsatacak Kelime, Sayfa
Numarası” şeklinde kaynak gösterilir.
Örnek:
Atalay, Oğuz: “Emare İspatı”, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz-Ekim 1999,
(Emare), s. 9.
Atalay, Oğuz: Menfî Vakıaların İspatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, İzmir 2001, (Menfî Vakıalar), s. 46.
Atalay, Emare, s.10.
5
- Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar olması halinde aynı soyadı taşıyan ikinci
yazara ilk kez atıfta bulunulurken kaynak bilgileri “Yazarın Soyadı, Adı: Kitabın
Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası” yazılır. Bu esere
ikinci kez atıfta bulunulduğunda, “Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., Sayfa
Numarası” verilmelidir. Örnek:
“Yıldırım, E., s. 101” , “Yıldırım, R., s. 23”
- İki yazarlı esere atıfta bulunulurken, “Birinci Yazarın Soyadı, Adı/İkinci Yazarın
Soyadı Adı: Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Yayın Evi, Basım Yeri ve Yılı, Sayfa
Numarası” yazılır.
Örnek:
Nomer, Ergin/Şanlı, Cemal: Devletler Hususi Hukuku, 16. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2008, s.227.
- İkiden fazla yazarı olan bir esere metin içinde atıfta bulunulurken isteğe bağlı
olarak tüm yazarlar belirtilebileceği gibi ilk yazarın soyadı, adı tam yazılıp ve sonuna
“ve diğerleri (et al.)” ifadesi eklenebilir. “İlk Yazarın Soyadı, Adı ve diğerleri,
Kitabın Adı, Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası” şeklinde atıf yapılır.
Daha sonraki atıflarda “Yazarın Soyadı ve diğerleri, sayfa numarası” şeklinde atıfta
bulunulur. Bu kural kaynakça için geçerli olmayıp, kaynakçada tüm yazar isimlerinin
yazılması gereklidir.
Örnek 1:
Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Yetkin
Yayınları, Ankara 2013, s. 88.
Örnek 2:
Durmuş Tezcan ve diğerleri, İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.10.
Örnek 3:
Tezcan ve diğerleri, s.11.
- Bir dipnotta, birden çok esere atıf yapılması durumunda, eserler arasına noktalı
virgül (;) konmalıdır.
Örnek:
Petek, s. 34; Türkmen, s. 78.
- Bir eserde birden fazla sayfaya atıfta bulunulması halinde aşağıdaki yöntemler
uygulanır:
a) Ard arda birkaç sayfaya atıfta bulunulabilir.
Örnek: Atay, s. 50-55.
b) Aynı eserde birkaç sayfaya ayrı ayrı atıfta bulunulabilir.
Örnek: Atay, s. 51, 53, 56.
6
- Kitabın birden fazla basımı yapılmışsa baskı sayısı belirtilmelidir.
Örnek:
Seyidoğlu, Halil: Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 7. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul 1997,
s. 159.
-Bildiri, konferans, kongre, sempozyum kitaplarının bir bölümüne yapılan atıflar
aşağıdaki gibi gösterilir:
Sarıaslan, Halil: “KİT’lerin Özelleştirilmesinde Sistematik Bir Yaklaşım”, Özelleştirme
Sempozyumu Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ve Celal Bayar Üniversitesi
İ.İ.B.F., Manisa, 28-29.04.1994, s. 186.
- Atıfta bulunulan eserin yazarının adının belirtilmemesi halinde, “Başvurulan
Metnin Başlığı, Kitabın Adı, Yayınevi, Basım Yeri Yılı, Sayfa numarası” şeklinde
atıfta bulunulur.
Örnek: Avrupa’da Dil Öğrenimi, Avrupa Dergisi, Aralık 1978, s. 15-16.
- Yazar bir kurum ise, yazarın soyadı yerine kurumun adı yazılır.
Örnek:
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, AB Adalet ve İçişleri Politikası-Özgürlük, Güvenlik ve
Adalet Alanı, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Yayınları, Ankara 2000, s. 3.
- Derleme (editörlü) yayınlara atıfta bulunurken derleyen anlamında (Der.), editör
anlamında (Ed.) ifadesi kullanılır.
Örnek: Altan, Mehmet (Ed.): Hukuk Devleti, Akademi Yayınları, İstanbul 2006, s. 40.
Derleme (editörlü) kitap içinde bir bölümden yararlanıldığında ise aşağıdaki şekilde
dipnot yazılır:
Örnek:
Livaneli, Ahmet: “Devlet ve Piyasa”, Hukuk Devleti, (Ed. Mehmet Altan), Akademi
Yayınları, İstanbul 2006, s. 40.
-Çeviri kitaplara atıfta bulunulması halinde çeviren Çev. şeklinde kısaltılır.
Örnek: Benjamin, Walter: Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s. 52.
7
-Orijinal kaynağa ulaşılamaması durumunda yapılan aktarmalar dipnotta aşağıdaki
şekilde gösterilir:
Örnek:
Livaneli, Ahmet: Hukuk Devleti, Akademi Yayınları, İstanbul 2003, s.40’dan aktaran Altan, Mehmet:
Piyasa ve Devlet, Bilim Yayınları, İstanbul 2006, s. 99.
- Yayınlanmamış tezlerden yapılan atıflarda tezin yüksek lisans ya da doktora tezi
olduğu ve yayınlanmadığı belirtilmelidir. (Yayınlanmış tezlerde kaynak gösterme
kitapta olduğu gibi yapılır.)
Örnek:
Aktop, Vildan Saba: Türkiye’de Para Arzının İçselliği: Ekonometrik Bir Uygulama,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
2010, s. 32.
-Süreli yayınlardan yapılan atıflar şu şekilde yapılır:
Örnek:
Demirbilek, Tunç: “Liderlik Tipleri Açısından İşçi Sendikası Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”,
D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2003, s. 25.
Baum, Tom/Bakiu, Vjollca: “Tourism in Albania: Competing in the Mediterranean Region”,
Anatolia: An International Journal of Tourism And Hospitality Research, Vol.10, 1999, p. 5.
- İnternet alıntılarında internetten alıntı yapıldığı tarih parantez içinde ve internet
adresinin sonunda verilmelidir. Yazarın Soyadı, Adı: “Alıntı Yapılan Kaynağın
Başlığı”, varsa Kaynağın Tarihi, Erişim Adresi, (Erişim tarihi gün.ay.yıl olarak),
varsa Sayfa numarası.
Örnek:
TÜSİAD, “AB Komisyonu’nun Raporu ile AB-Türkiye İlişkilerinde Tarihsel Bir Aşama
Kaydedilmiştir”,
Basın
Bülteni,
06.10.2004,
http://www.tusiad.org/internet.nsf/0ce54dd76703eef8c225669b0026d587/2ef1340e85d2053ec2256b2
2004abd42/$FILE/duyuruno104.pdf, (30.08.2007), s. 1.
- İnternette yayınlanan bir gazeteden alıntı yapıldıysa, Yazarın Soyadı, Adı:
“Makalenin Adı”, Gazetenin Adı, Gazetenin Yayın Tarihi, Erişim Adresi, (Erişim
tarihi gün.ay.yıl olarak).
8
Örnek:
Karahasan, Fatoş: “Diziler Topluma Kötü Örnek Oluyor mu?”, Milliyet, 27.09.2010,
http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=
1293985&AuthorID=166&b=Diziler%20topluma%20kotu%20ornek%20oluyor%20mu&a=Fatos%20
Karahasan&KategoriID=3, (29.10.2010).
1.5.2. Metin İçi Yöntem
Metin içi yöntemde parantez içinde kaynak gösterimi yapılır. Atıflar tez
metninde kullanılan punto ile yazılır. Bir konuya ilişkin açıklama yapılması
istendiğinde sayfa altına dipnot verilebilir.
Bu yöntemde, metin içinde alıntı sonrasında “Yazarın Soyadı, Basım Yılı,
Sayfa Numarası” parantez içinde verilir.
Örnek:
....Birçok alt kültür ve karşı kültür alanlarıyla günümüz toplumları çoğulcu toplum
yapısını oluşturmaktadır (Eroğlu, 1996, s. 26)
-Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:
-Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir,
bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı
anlamlarına dikkat çeker.
- Yazar bir kurum ise, yazarın soyadı yerine kurumun adı yazılır.
Örnek: (Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 2000, s. 3)
- İki yazarlı esere atıfta bulunulurken, “Birinci Yazarın Soyadı ve İkinci Yazarın
Soyadı, Basım Yılı, Sayfa Numarası” belirtilir.
Örnek: (Nomer ve Şanlı, 2008, s. 227).
- İkiden fazla yazarı olan bir esere metin içinde atıfta bulunulurken isteğe bağlı
olarak tüm yazarlar belirtilebileceği gibi “İlk Yazarın Soyadı ve diğerleri, Basım
Yılı, Sayfa Numarası” şeklinde kısaltma da yapılabilir.
Örnek:
….Genel olarak, istatistiksel analiz teknikleri iki amaca hizmet etmektedir.
Bunlardan ilki farklılıkların tespiti, diğeri ilişkilerin incelenmesidir (Altunışık ve
diğerleri, 2001, s. 141)….
9
- Metin içinde birden fazla kaynağa başvuruluyorsa parantez içinde “İlk Eserin
Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Sayfa Numarası; İkinci Eserin Yazarının Soyadı,
Basım Yılı, Sayfa Numarası; Üçüncü Eserin Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Sayfa
Numarası” belirtilir. Yazarların soyadları alfabetik sıralamaya göre verilmelidir.
Örnek:
….Ekonomik bütünleşmenin başarısı statik ve dinamik etkinliğine bağlıdır (Güran,
1999, s. 41; Walther, 2002, s. 426)…
- Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla eseri kullanılmışsa, her bir eseri için ayrı bir
harf (a, b, c, ) eserin basım yılının yanına yazılmalıdır.
Örnek: (Gillespie, 1997a, s. 25) ve (Gillespie, 1997b, s. 58)
- Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar olması halinde yazarların adlarının ilk
harfleri de kullanılır. “Yazarın Adının İlk Harfi. Soyadı, Basım yılı, Sayfa Numarası”
verilmelidir.
Örnek: (Yıldırım E., 2001, s. 101; Yıldırım R., 1999, s. 23).
- Orijinal kaynağa ulaşılamaması durumunda yapılan aktarmalar dipnotta aşağıdaki
şekilde gösterilir:
Örnek: (Metin içinde bahsedilirse) Livaneli’ye göre (aktaran Altan, 2006, s.
40)
(Metin içinde bahsedilmezse) (Livaneli’den aktaran Altan, 2006, s.
40)
1.6. SAYFA NUMARALARI
Tezin yazı karakteri ile sayfa numaralarının yazı karakteri aynı olmalıdır. Tüm
sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine metinde kullanılan punto ile yazılmalıdır.
Dış kapak sayfası ile cildin başına ve sonuna konan boş sayfalara sayfa
numarası verilmezken, diğer sayfalar sırayla numaralandırılır. İç kapak sayfası ve tez
onay sayfasına numara verilecek ancak sayfaya yazılmayacaktır. Romen rakamı “iii”
ile başlayarak Yemin Metni, Özet, İngilizce Özet, İçindekiler, Kısaltmalar, Tablolar
Listesi, Şekiller Listesi ve Ekler Listesi küçük harf Romen rakamları ile
numaralandırılır. Giriş bölümünde sayfa numarası 1’den başlar ve buradan itibaren
10
metnin diğer sayfalarına Arap rakamları (1, 2, 3, 4, ...) sırayla verilir. EK veya
EKLER yazısının yer aldığı sayfaya numara verilmez. Tek sayfalık bir ek olması
durumunda sayfa numarası verilmez. Birden fazla sayfası olan ek veya ekler için
EK1’in bulunduğu sayfadan itibaren Ek numarasına bakılmaksızın “ek s.1”den
başlanarak “ek s.2, ek s.3” şeklinde sayfa numarası verilmelidir.
Sayfaların numaralandırılması ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
Ön sayfalar
DIŞ KAPAK SAYFASI (sayfa numarası verilmez)
İÇ KAPAK SAYFASI (sayfa numarası verilir (i) ancak sayfaya yazılmaz,)
TEZ ONAY SAYFASI (Bu form spiral cilt kullanarak tezinizi bastırdığınızda tezin
içinde konmayacak olup, savunmadan sonra başarılı bulunduğunuz takdirde
bastıracağınız tezin içine eklenecektir.) (sayfa numarası verilir (ii) ancak sayfaya
yazılmaz)
YEMİN METNİ
iii
TÜRKÇE ÖZET
iv
İNGİLİZCE ÖZET
v
İÇİNDEKİLER
vi
KISALTMALAR
vii
TABLOLAR LİSTESİ
viii
ŞEKİLLER LİSTESİ
ix
EKLER LİSTESİ
x
Metin Sayfaları
GİRİŞ 1’den başlayarak BÖLÜMLER, SONUÇ, KAYNAKÇA Arap Rakamları
(1,2,3,..) ile numaralandırılır.
EKLER
EK/EKLER yazısının bulunduğu sayfaya sayfa numarası verilmez. EK 1’in ilk
sayfasından başlayarak sayfalar ek s.1, ek s.2,… şeklinde numaralandırılır.
11
1.7. TABLO VE ŞEKİLLER (GÖRSEL MALZEME)
“Tablo”, çalışma bölümünde ve eklerinde kullanılan sayısal verilerin
sıralanmasıdır. Aynı ya da benzer verilerin birden fazla tabloda sunulmamasına ve
bir iki cümlede özetlenebilecek verilerin tablolaştırılmamasına özen gösterilmelidir.
“Şekil”, çalışma bütününde ve eklerinde kullanılan akım şeması, grafik, harita,
fotoğraf, çizim vb. görsel malzemelerin tümünü içerir.
Tablolar ve Şekiller Listesi İçindekiler Listesi’nde “İÇİNDEKİLER”den
sonra ve “EKLER LİSTESİ”nden önce yer alır. Tablolar Listesi’nde yukarıdaki
“Tablo” tanımına uyan sayısal değerler, Şekiller Listesi’nde ise, “Şekil” tanımı içinde
yer alan “akım şemaları”, “grafikler”, “haritalar”, “fotoğraflar” ve “çizimler”, alt
gruplara ayrıştırılarak kendi içinde sıralanır ve numaralandırılır (Şekil 1, Şekil 2,
..gibi).
Metne koymak için fazla uzun görsel malzemeler, veriler ve alıntılar
“EKLER” de yer almalıdır.
Tablolar: Tablo numarası ve başlığı, tablonun bir aralık üstünde yer alır. Tablo
numaralarına Arap rakamları (1, 2, 3…) verilir. Tablo kelimesi ve numarası koyu
(bold) yazılır. Tablolarda kullanılan verilerin kaynağı, tablonun sol alt köşesinde
belirtilir. Tablonun başlığı ve kaynağı yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük
yazılır. Kaynak gösterimi tezin tamamında kullanılan atıf yöntemine uygun olarak
yapılır. Tablo başlığı ve kaynağının tamamı tezin puntosundan bir punto küçük
yazılmalıdır.
Örnek başlık:
Tablo 1: GSYH Büyüme Oranları
Örnek kaynak (dipnot yöntemi ile):
(Kaynağa ilk kez atıfta bulunulduğunda)
Kaynak: Durmuş Tezcan ve diğerleri: İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2006, s.10.
12
(Kaynağa daha önce atıfta bulunulduğunda)
Kaynak: Tezcan ve diğerleri, s. 11.
Örnek kaynak (metin içi yöntemi ile):
Kaynak: Eroğlu, 1996, s. 26.
Tabloların içindeki yazılar Times New Roman karakteri için 6 ile 11 punto
aralığında, Arial karakteri için 5 ile 10 punto aralığında yazılmalıdır.
Şekiller: Şekil numarası ve başlığı, şeklin bir aralık üstünde yer alır. Şeklin kaynağı
sol alt köşede belirtilir. Kaynak gösterimi tezin tamamında kullanılan atıf yöntemine
uygun olarak yapılır. Şekil numaralarına Arap rakamları (1, 2, 3…) verilir. Şekil ismi
ve numarası koyu (bold) yazılır. Şekil adı ve kaynağı tezin puntosundan bir punto
küçük yazılmalıdır.
Örnek:
Şekil 1: Algılanan Hizmet Kalitesinin Belirleyicileri
Örnek:
Kaynak: Atay, 1978, s. 47. (dipnot yöntemi)
Kaynak: Eroğlu, 1996, s. 26. (metin içi yöntem)
Tablo veya şeklin dikey veya yatay yerleştirilmesi, sayfa numarasının yerinde
herhangi bir değişiklik yaratmamalıdır. Ayrıca tablo ve şekillerde başlık
olabildiğince kısa tutulmalıdır.
1.8. TEZİN CD’YE KAYDEDİLMESİ



Tezin tamamı pdf formatında kaydedilmiş olarak, 2 CD içinde teslim edilmelidir.
Tezin tamamı aşağıda belirtilen dosya başlıkları adı altında düzenlenerek CD’ye
kaydedilmelidir. Toplam 2 adet CD’nin, tez teslim edilirken ilgili birime teslim
edilmesi zorunludur. 
13
Tezin tamamının dosya adının isimlendirilmesi: ad_soyadı_tez.pdf
Türkçe özetin dosya adının isimlendirilmesi: ad_soyadı_ozet_tr.pdf
İngilizce özetin dosya adının isimlendirilmesi: ad_soyadı_ozet_en.pdf
İstenen resim formatı;
GIF(.gif)
PDF(.pdf)
TIFF(.tiff)
JPEG (.jpeg)
14
2. İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ
2.1. ÖN SAYFALAR
Ön sayfalar aşağıda belirtilen ve örnekleri ekler kısmında verilen onbir alt
kısımdan meydana gelir.
Enstitümüzde hazırlanan tezlerde ithaf, teşekkür, önsöz kısımlarına yer
verilmez.
2.1.1. Kapak Sayfası
Dış kapak sayfası; Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı, Program adı,
araştırmanın tam ve açık ismi, tezin doktora, yüksek lisans tezi olduğu,
araştırmacının adı soyadı, danışmanların adı soyadı (2. Tez danışmanlık görevini
yürütenlerin ad ve soyadları da “2. Danışman” olarak ön kapakta yer almalıdır) ve
araştırmanın yeri ve tarihini(yıl olarak) içermelidir
Türkçe programların tez kapaklarında tüm bilgiler Türkçe yazılırken(EK 1),
İngilizce programların tez kapaklarında tüm bilgiler İngilizce olarak yazılmalıdır (EK
2, EK 3).
2.1.2 İç Kapak Sayfası
İç Kapak Sayfası; dış kapak formunda A4 kağıdına basılır (EK 1, EK 2 ve EK
3).
2.1.3. Tez Onay Sayfası
Tez Onay Sayfası savunmadan sonra başarılı bulunduğunuz takdirde Öğrenci
İşleri biriminden alınarak basılacak tezin içine eklenecektir (EK4-EK5).
15
2.1.4. Yemin Metni
Yüksek Lisans ve Doktora Yemin Metnine ilişkin örnekler EK 6, EK 7, EK 8
ve EK 9’da verilmiştir.
2.1.5. Özet
Türkçe yazılan tezlerde öncelikle Türkçe Özet (EK 10), daha sonra Türkçe
özet metninin İngilizce çevirisi (EK 11, EK 12) yer alır. Yabancı dilde yazılan
tezlerde ise öncelikle o dilde yazılan özet, ardından bu özetin Türkçe çevirisi yer alır.
Özette araştırma sorusu, yöntem, sonuçlar ve düşünceler kısaca yer alır. Tez
özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.
Hem orijinal dilde hem de farklı dilde yazılan özetlerde özetin tamamı
koyu(bold) olarak yazılmalıdır.
2.1.6. İçindekiler Listesi
“İÇİNDEKİLER” (İngilizce
gösterildiği şekilde yazılmalıdır.
tezlerde
“CONTENTS”)
EK
13-14’de
2.1.7. Kısaltmalar
“KISALTMALAR”a (İngilizce tezlerde “ABBREVIATIONS”) ilişkin örnek
EK 15’te verilmiştir. Kısaltmalar konusunda Türk Dil Kurumunun son yıllarda
yayımladığı Yazım Kılavuzu’nda yer alan “Kısaltmalar” bölümünden yararlanılması
uygun olacaktır.
2.1.8. Tablolar Listesi
“TABLOLAR LİSTESİ” (İngilizce tezlerde “LIST OF TABLES”) EK
16’daki gibi hazırlanmalıdır.
16
2.1.9. Şekiller Listesi
“ŞEKİLLER LİSTESİ” (İngilizce tezlerde “LIST OF FIGURES”) EK 17’de
gösterilmiştir.
2.1.10 Ekler Listesi (EK 18)
“EKLER” listesi örneği EK 18’de yer almaktadır.
2.2. METİN
2.2.1. Giriş
“GİRİŞ” (İngilizce tezlerde “INTRODUCTION”) başlığı, sayfanın ilk
satırına yerleştirilir. Metin başlıktan bir aralık aşağıdan başlar. Giriş ayrı bir bölüm
değildir, “GİRİŞ” başlığı ayrıca numaralandırılmaz. Giriş içinde çalışmanın amacı,
yöntemi gibi alt başlıklar yapılmak istenirse küçük harf a,b… alt başlıkları
yapılabilir. Bölümler Giriş’ten sonra başlayacaktır.
2.2.2. Tez Metni (Ana kısım)
Tez metni, içindekiler listesinde tanımlanan bölüm ve alt bölümler ile, bütün
tablolar ve şekiller ile dipnotları içerir. Metinde kaynakların ve dipnotların veriliş
biçimi “1.5. Atıf Usulleri” başlığı altında, tablolar ve şekillerin verilişi “1.7. Tablolar
ve Şekiller (Görsel Malzeme)” başlığı altında ayrıntısıyla anlatılmıştır.
Ana kısmın alt bölümlerinde önce kuramsal nitelikteki bölüme yer verilir.
Böylece araştırmanın kuramsal çerçevesi çizilir. Bu bölüm bir tarihçe niteliğinde de
olabilir. Eğer araştırmada uygulama kullanılmışsa, kuramsal nitelikteki bölümün
ardından uygulama bölümüne yer verilir.
17
2.2.3. Sonuç ve Öneriler
5 ila10 sayfa civarında olması beklenen sonuç kısmında araştırma sürecinde
elde edilen bulgularla varılan sonuçlar açıklanır, öneriler geliştirilir. Sonuç ayrı bir
bölüm değildir, “SONUÇ” başlığı ayrıca numaralandırılmaz.
2.3. KAYNAKÇA VE EKLER
2.3.1. Kaynakça
Konuya ilişkin diğer kaynak ve çalışmaları doğrudan alıntı yaparak veya atıfta
bulunarak kullanan araştırmacılar, bu kaynakların listesini “KAYNAKÇA” (İngilizce
tezlerde “REFERENCES”) başlığı altında çalışmalarına eklemelidirler. Başvurulmuş
veya gözden geçirilmiş olmakla birlikte, tezde alıntı yapılmayan veya doğrudan atıfta
bulunulmayan kaynaklara kaynakçada yer verilmemelidir. Kaynak aralıklarında boş
bir satır bırakılmalıdır.
Kaynaklar dizininde tez danışmanın onayı ile aşağıdaki iki biçimden bir tanesi
kullanılabilir. Her iki yöntemde de alfabetik sıra kullanılmalıdır. İstenirse
kaynakçada kitap, makale gibi alt ayrımlar yapılabilir. Ayrıca kaynaklar yazılırken
girinti
verilmemeli
ve
kaynaklar
arasında
birer
satır
boşluk
bırakılmalıdır.
Latin alfabesi dışında farklı alfabelerde kullanılan kaynaklarda örneğin;
Rusça, Japonca, Çince veya Arapça vb., öncelikle kaynağın orijinal hali tezde
kullanılan yöntem kurallarına göre yazılmalı, sonuna kaynağın tezin yazıldığı dildeki
(Türkçe tezler için Türkçe, İngilizce tezler için İngilizce) çevirisi parantez içinde yine
kullanılan yöntemin kurallarına göre yazılmalıdır.
Kaynakçada eserlerin gösteriminde kullanılan ve/and, ss./pp., Cilt/Volume,
Sayı/No gibi bağlaç ve kısaltmalar kaynağın dili ne olursa olsun, tezin yazıldığı dile
18
uygun olarak yazılmalıdır. Aynı kural metin kısmında dipnot yöntemi için de
geçerlidir.
- Dili Türkçe olan tezler için İngilizce makale örneği:
Hasenkamp, Torben: "Engineering Design for Six Sigma - a Systematic Approach",
Quality and Reliability Engineering International, Cilt: 4, Sayı: 26, 2010, s. 317-324.
- Dili İngilizce olan tezler için Türkçe makale örneği:
Özgüven, Nihan: "Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Ulaştırma
Sektörü Üzerinde Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, Vol.: 8, No.: 2, 2008, pp.
651-682.
2.3.1.1. Kaynakça Biçim 1
Bu yönteme göre kaynak listesi şu şekilde hazırlanır:
-Kitap için; Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi.
ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Basım Yılı). Eserin Adı. Basım Yeri:
Yayınevi.
Çetiner, E. (1989). Konaklama Yönetim Muhasebesi. Ankara: Güney Grafik.
Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
-Makale için; Yazarın Soyadı, Adının ilk
harfi. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının
harfi, İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk
ilk harfi. (Basım Yılı). Makalenin Adı.
Derginin Adı. Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.
Demirbilek, T. (2003). Liderlik Tipleri Açısından İşçi Sendikası Yöneticileri Üzerine
Bir Araştırma. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(1), 22-37.
19
Wahba, M.A. ve House, R. J. (1974). Expectancy Theory in Work and Motivation:
Some Logical and Methodological Issues. Human Relations. 27(2), 121-147.
- Kitap içinde bölüm olması halinde “Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., İkinci
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi.
(Basım Yılı). Bölümün Adı. Kitabın Adı (ss. Sayfa Aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Baltaş, N. (2004). The Economy of the European Union. European Union
Enlargement (pp.146-157). New York: Palgrave Macmillan.
Edwards, G. (2005). The Pattern of the EU’s Global Activity. The International
Relations and The European Union (pp.39-63). Editors Christopher Hill and Michael
Smith. Oxford: Oxford University Press.
-Bildiri kitabında yer alan bir kaynağın sayfa aralığı belirtilir;
Sarıaslan, H. (1994). KİT’lerin Özelleştirilmesinde Sistematik Bir Yaklaşım.
Özelleştirme Sempozyumu Kitabı (ss.183-193), Düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi
İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ve Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa. 28-29 Nisan
1994.
-Tez için;
Çolakoğlu, Ü. (1997). Konaklama İşletmelerinin Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde
İletişim Stratejileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hansen, M. (2009). Investigating the Construct Validity of Perceived Cultural
Tightness and Culture Strength. (Unpublished Doctoral Dissertation). North
Carolina: Graduate Faculty of North Carolina State University.
-Çeviri kitaplarda;
Walter, B. (1995). Pasajlar. Çev. Ahmet Cemal. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
20
-İnternet kaynağı için “Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Eserin Tarihi). Internet
Sayfasının Adı. Erişim Adresi, (Erişim Tarihi).
Fettweis, C.J. (14 Mart 2006). Eurasia, “The World Island": Geopolitics, and
st
Policymaking in the 21 Century.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=FET20060314
&articleId=2095, (24.05.2007).
-Gazeteden alıntı yapılmışsa;
Arolat, O. S. (20.08.2007). Liderleri Değerlendirirken. Dünya Gazetesi.
http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=323869&dept_id=10
27, (25.08.2007).
2.3.1.2. Kaynakça Biçim 2
Bu yöntemde kaynak listesi şu şekilde hazırlanır:
-Tek yazarlı kitap için;
Arkan, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, 17. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü
Yayınları, Ankara 2012.
Walther, Ted: Dünya Ekonomisi, Çev. Ünal Çağlar, Alfa Yayınları, İstanbul 2002.
-Çok yazarlı kitap için;
Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 14.
Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
- - Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmışsa, basım yılından sonra parantez içinde
eserin adını anımsatacak bir kelime yazılır.
Örnek:
Atalay, Oğuz: “Emare İspatı”, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz-Ekim 1999,
(Emare), s. 7-22.
Atalay, Oğuz: Menfî Vakıaların İspatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, İzmir 2001, (Menfî Vakıalar).
21
- Kitap içinde bölüm olması halinde başvurulan kaynağın sayfa aralığı belirtilir;
Baltas, Nickos: “The Economy of the European Union”, European Union
Enlargement, Palgrave Macmillan, New York, 2004, pp.146-157.
Edwards, Geoffrey: “The Pattern of the EU’s Global Activity”, The International
Relations and The European Union, Ed. Christopher Hill ve Michael Smith, Oxford
University Press, Oxford, 2005, pp.39-63.
-Makale adları tırnak içinde yazılır ve makalenin yayınlandığı dergideki sayfa aralığı
belirtilir.
Demirbilek, Tunç: “Liderlik Tipleri Açısından İşçi Sendikası Yöneticileri Üzerine
Bir Araştırma”, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2003, s.
22-37.
Lee, Daniel Y.: “Purchasing Power Parity and Dynamic Error Correction Evidence
from Asia Pacific Economies”, International Review of Economics and Finance,
Vol.:8, 1999, pp. 199–212.
-Bildiri kitabında yer alan bir kaynağın sayfa aralığı belirtilir;
Sarıaslan, Halil: “KİT’lerin Özelleştirilmesinde Sistematik Bir Yaklaşım”,
Özelleştirme Sempozyumu Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölüm
ve Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Manisa, 28-29.04.1994, s.183-193.
-Tez için;
Çolakoğlu, Ülker: Konaklama İşletmelerinin Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde
İletişim Stratejileri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1997.
22
-İnternet alıntılarında internetten alıntı yapıldığı tarih parantez içinde ve internet
adresinin sonunda verilmelidir. Yazar Soyadı, Adı. “Alıntı Yapılan Kaynağın
Başlığı”, varsa Kaynağın Tarihi, Erişim adresi, (Erişim Tarihi).
TÜSİAD, “AB Komisyonu’nun raporu ile AB – Türkiye İlişkilerinde Tarihsel Bir
Aşama Kaydedilmiştir”, Basın Bülteni, 06.10.2004,
http://www.tusiad.org/internet.nsf/0ce54dd76703eef8c225669b0026d587/2ef1340e8
5d2053ec2256b22004abd42/$FILE/duyuruno104.pdf, (30.08.2007).
-Çeviri kitaplar için;
Benjamin, Walter: Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
1995.
2.3.2. Ekler
Yardımcı görsel malzemeler, veriler ve metne koymak için çok uzun alıntılar
eklerde yer alabilir.
Bu bölüm, bilgisayar yazımında sayfanın geometrik ortasına 20 punto ile
koyu (bold) olarak “EKLER” (İngilizce tezlerde APPENDICES) yazan bir sayfayla
diğer bölümlerden ayrılmalıdır. Tek bir ek bulunması durumunda “EKLER yerine
“EK” yazılmalıdır. Bu sayfaya sayfa numarası verilmemelidir. Araştırmacının
sunacağı diğer ekler EK 1, EK 2,... (İngilizce tezlerde APPENDIX 1) biçiminde
numaralandırılabilir. EK’in bulunduğu sayfada EK numarası ve başlığı sola dayalı
olarak yazıldıktan sonra, iki boş satır bırakılarak metne, tabloya ya da şekle
geçilmelidir.
Tek sayfalık bir ek olması durumunda sayfa numarası verilmez. Birden fazla
sayfası olan ek veya ekler için EK1’in bulunduğu sayfadan itibaren Ek numarasına
bakılmaksızın “ek s.1”den başlanarak “ek s.2, ek s.3” şeklinde sayfa numarası
verilmelidir. (Bkz. Tez Yazım Kuralları “Ekler” bölümü.)
İçindekiler bölümünde yer alan EK/EKLER başlığına sayfa numarası
yazılmaz.
23
3. TESLİM VE CİLTLEME
Tez savunma sınavı öncesi tezini tamamladığına dair danışmanının yazılı
onayını alan öğrenci, tez savunma jürisinin asil ve yedek üyeleri sayısı kadar tezi,
yönetmelik bakımından gereğinin yapılması için Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek
üzere anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe ekinde spiral şekilde ciltlenmiş olarak
teslim eder.
Tez savunması sınavının başarılı geçmesi halinde varsa jürinin gerekli gördüğü
değişiklikler danışman denetiminde yapıldıktan sonra jüri asil üye sayısından iki
fazla (ikinci danışman var ise iki fazla) sayıda tez, ilgili anabilim dalında muhafaza
edilmek üzere ciltlenmiş olarak (hard cover) ve tezi içeren iki adet CD (pdf
formatında) ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne aday tarafından teslim edilir.
Tezsiz yüksek lisans programları kapsamında hazırlanan projeler ise, projeyi
içeren iki adet CD (pdf formatında) ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne aday tarafından
teslim edilir.
24
EKLER
EK 1: Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Dış ve İç Kapak Örneği
T.C.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
……………….. ANABİLİM DALI
…………………. PROGRAMI
TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR GEREKLİ İSE İKİNCİ
SATIR GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR,
ÜÇ SATIRA SIĞDIRINIZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ/DOKTORA TEZİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROJESİ
(Üç seçenekten uygun olan biri yazılacaktır)
Öğrenci Adı SOYADI
Danışman
Ünvan Ad SOYAD
İZMİR-2014
ek s.1
EK 2: İngilizce Doktora Programları İçin Dış ve İç Kapak Örneği
(Tüm bilgiler İngilizce olarak yazılacaktır.)
GEDİZ UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF……..
……..…PROGRAM
THESIS TITLE
DOCTORAL THESIS
Student’s Name SURNAME
Supervisor
Supervisor’s Name SURNAME With Academic Title
(Prof.Dr. or Assoc.Prof.Dr. or Assist.Prof.Dr. …..)
İZMİR- Year
ek s.2
EK 3: İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları için Dış ve İç Kapak Örneği
(Tüm bilgiler İngilizce olarak yazılacaktır.)
GEDİZ UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF……..
……..…PROGRAM
THESIS TITLE
MASTER’S THESIS
Student’s Name SURNAME
Supervisor
Supervisor’s Name SURNAME With Academic Title
(Prof.Dr. or Assoc.Prof.Dr. or Assist.Prof.Dr. …..)
İZMİR-Year
ek s.3
EK 4: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İçin Tez Onay Sayfası Örneği*
TEZ KABUL VE ONAY
…………………………. tarafından Yüksek Lisans/Doktora Tezi olarak sunulan
“……………………………………” başlıklı bu çalışma Gediz Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafımızdan
değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve …/…/20.. tarihinde yapılan tez
savunma sınavında aday oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunmuştur.
Jüri Üyeleri:
İmza
Ünvanı Adı SOYADI
.................................
Ünvanı Adı SOYADI
.................................
Ünvanı Adı SOYADI
.................................
* Bu form spiral cilt kullanarak tezinizi bastırdığınızda tezin içine konmayacaktır.
Savunmadan sonra başarılı bulunduğunuz takdirde bastıracağınız tezin içine
eklenecektir.
ek s.4
EK 5: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İçin Tez Onay Sayfası Örneği (İngilizce)
ACCEPTANCE AND APPROVAL OF THESIS/DISSERTATION
Upon being assessed in accordance with the relevant provisions of the Gediz
University Graduate Education and Instruction Regulations and Gediz University
Graduate School of Social Sciences Education and Instruction Regulations, the study
titled …………………………. and submitted by …………………….. as a
Master’s/Doctoral Dissertation was deemed complete. After being defended before
the committee on ……/……./20….., the dissertation is approved by unanimous
vote/a large majority.
Members of the Jury:
Signature
Title NAME LAST NAME
……………………….
Title NAME LAST NAME
……………………….
Title NAME LAST NAME
……………………….
* This form is not to be included within the dissertation before the defense. Provided
that the dissertation is defended and accepted, it is required to include the form in the
printed form of the dissertation.
ek s. 5
EK 6: Yemin Metni Örneği (Doktora Öğrencileri İçin)
YEMİN METNİ
Doktora Tezi olarak sunduğum “.......................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................” adlı çalışmanın, tarafımdan, akademik
kurallara ve etik değerlere uygun olarak yazıldığını ve yararlandığım eserlerin
kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış
olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.
Tarih
..../..../.......
Adı SOYADI
İmza
ek s.6
EK 7: İngilizce Yemin Metni Örneği (Doktora Öğrencileri İçin)
DECLARATION
I
hereby
declare
that
this
doctoral
thesis
titled
as
“………………………………………………………………………………….” has
been written by myself in accordance with the academic rules and ethical conduct. I
also declare that all materials benefited in this thesis consist of the mentioned
resourses in the reference list. I verify all these with my honour.
Date
…/…/…….
Name SURNAME
Signature
ek s.7
EK 8: Yemin Metni Örneği (Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin)
YEMİN METNİ
Yüksek Lisans Tezi / Projesi olarak sunduğum “............................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................” adlı çalışmanın, tarafımdan,
akademik kurallara ve etik değerlere uygun olarak yazıldığını ve yararlandığım
eserlerin
kaynakçada
gösterilenlerden
oluştuğunu,
bunlara
atıf
yapılarak
yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.
Tarih
..../..../.......
Adı SOYADI
İmza
ek s.8
EK 9: İngilizce Yemin Metni Örneği (Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin)
DECLARATION
I hereby declare that this master’s thesis / project titled as
“………………………………………………………………………………….” has
been written by myself in accordance with the academic rules and ethical conduct. I
also declare that all materials benefited in this thesis consist of the mentioned
resourses in the reference list. I verify all these with my honour.
Date
…/…/…….
Name SURNAME
Signature
ek s.9
EK 10: Türkçe Özet
ÖZET
Doktora Tezi / Yüksek Lisans Tezi /Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
(Seçeneklerden biri yazılacaktır.)
Tez Başlığı
Öğrencinin Adı SOYADI
Gediz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
………… Anabilim Dalı
…………….Programı
Spor müsabakalarının yayın hakları, 20. yüzyılın sonlarında, kamu
yayıncılığından özel yayıncılığa geçişle birlikte, yeni tüketim kalıpları ve anlayışları
neticesinde sporun medyayla karşılıklı etkileşimiyle birlikte büyük ekonomik
boyutlara ulaşmıştır.
Spor müsabakalarının yayın hakkına kimin sahip olduğu onun hukukî
niteliğinin ortaya konmasına bağlıdır. Spor müsabakaları, onu meydana getirenlerin
hususiyetini taşıyan fikir ve sanat eserleri arasında sınıflandırılabilir. Böyle bir
durumda, karşılaşma şeklinde tezahür eden, müsabakanın ayrılmaz bir bütün teşkil
ettiği hallerde veya müsabakayı meydana getirenlerin bir hizmet sözleşmesi
çerçevesinde bir spor kulübüne bağlı çalışmaları durumunda yayın hakkı sahibi,
onları bir araya getiren veya çalıştıran spor kulüpleridir. Fikir ve sanat eserleri
hukukunun koruma sağlamadığı durumlarda, yedek olarak, eşya hukukunda spor
müsabakasının yapıldığı alana malik veya dolaysız zilyet olmaktan veya haksız
rekabetten doğan savunma yetkileri, spor müsabakasını düzenleyenlere hukukî
koruma sağlayabilir.
Spor müsabakalarının yayın haklarının merkezî olarak ve münhasırlık esasına
göre pazarlanması, gerek medya ve haber alma özgürlüğü, gerekse rekabet hukuku
bağlamında önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Yayın haklarının
medyanın haber verme özgürlüğünü ciddi anlamda tehdit etmektedir.
ek s.10
Bu çerçevede, Avrupa ve Türk hukukunda kısa gösterim hakkı ve önemli spor
olaylarına erişim düzenlenmiştir. Keza yayın haklarının merkezi olarak ve
münhasırlık esasına göre pazarlanması, rekabeti yatay ve dikey kısıtlayıcı etkilere
sahiptir. Spor örgütlerinin kendi spor dalında yayın hakları hususunda fiilî veya
kanunî tekel oluşturması da, hakim durumun kötüye kullanılması yasağı bağlamında
önemli sorunlar oluşturmaktadır.
Anahtar
Kelimeler:
Yayın Hakları, Spor Hukuku, Yayın Haklarının Hukukî
Niteliği, Rekabet Hukuku, Merkezî Pazarlama
ek s.11
EK 11: İngilizce Özet (Doktora Programı Örneği)
ABSTRACT
Doctoral Thesis
Doctor of Philosophy(PhD)
Thesis Title
Student’s Name SURNAME
Gediz University
Graduate School of Social Sciences
Department of …………
……………. Program
Broadcasting rights of sports events have become a huge economic aspect as
a result of the breathtaking interaction between sports and media within new
consumption concepts and models, especially after historical shift from public
broadcasting to private broadcasting at the end of the 20th century.
What determines who owns broadcasting rights of sports events is related to
its legal nature. Sports events can be categorized among literary and artistic works
that bear individuality of their owners. Under such conditions, when a match
becomes a indivisible whole or the participants of the match have to work under a
contract of service with a sports club, the owner of the broadcasting rights are the
sports clubs that employ or bring them together.
When copyright law does not cover a situation, as a substitute, defense rights
due to unfair competition law or law of property which grants rights to the owners or
direct possessors of the area where a sports event take can provide legal protection to
organizers of sports events
ek s. 12
Central and exclusive marketing of broadcasting rights of sports events bring
along crucial problems in the means of freedom of media and right to information
and in competition law. Selling broadcasting rights to one buyer exclusively is a
serious threat to public right to information and freedom of media. In this sense
access to major sports events and rights to short extracts are enacted in European and
Turkish law. Central and exclusive marketing of broadcasting rights of sports events
restrict competition vertically and horizontally. Legal or factual monopoly of sports
organizations in their own branches regarding broadcasting rights causes important
problems in terms of prohibition of abuse of dominance.
Keywords:
Broadcasting Rights, Sports Law, Legal Nature of Sport Broadcasting
Rights, Competition Law, Central Marketing (Joint Selling)
ek s.13
EK 12: İngilizce Özet (Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Örneği)
ABSTRACT
Master’s Thesis / Non-Thesis Master’s Project
Thesis Title
Student’s Name SURNAME
Gediz University
Graduate School of Social Sciences
Department of …………
……………. Program
As a result of the effects of the globalization process that is put forward, the
companies from now on emphasize the importance of strategic approach and
administration in their marketing applications. Technological developments also
bring forth the idea of the continuous change in the marketing ambient.The results of
the technological developments in the marketing applications are,an increase in the
number of the offer of new products, low-cost production and reduction in the
differences among the products.That is the reason why the companies try to establish
a new brand in order to ensure a specific consumer segment and commitment.
Nevertheless, the effects of this change process as a consequence of globalization, are
the emergence of international and multinational companies and their crystallized
initiation in the local markets.
As an outcome of the globalization and international commercial treaties, the
firms are faced with a more demanding rivalry circumstances. In so much as that,
even now in the local markets, the strong global brands are so face to face with each
other that,they go further to reconstruct themselves. For the ones which compete on
international grounds, it is essential to have an effective brand management and
strategies that fit best with the company’s.
ek s.14
The requirements of the market system enforce the brands to be thriving, or
withdraw if they can’t succeed. Brand mark confronts us with this most crucial fact
that it is the basis of rivalry on the marketing ground.Much more emphasisis has been
put on the branding studies through the years in Turkish ready-wear sector. Turkish
ready-wear sector has no longer any connection with contract manufacturing. It has
begun to make its name known among the world markets with its differentiative
collections and unique designs. In this research project brand strategies are analyzed
and an application has been done on the branding in Turkish ready-wear sector.
Keywords: Brand, Brand Strategies, Branding Textile Sector, Market
Management, Commitment.
ek s.15
EK 13: İçindekiler Listesi (Ondalık Sisteme Göre Başlıklandırılmış)
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİNDE
KALİTE MALİYETLERİNİN ANALİZİ
İÇİNDEKİLER
TEZ ONAY SAYFASI / PROJE ONAY SAYFASI
ii
YEMİN METNİ
iii
ÖZET
iv
ABSTRACT
v
İÇİNDEKİLER
vi
KISALTMALAR
viii
TABLOLAR LİSTESİ
ix
ŞEKİLLER LİSTESİ
x
EKLER LİSTESİ
xi
GİRİŞ
1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KONAKLAMA İŞLETMELERİ
1.1.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TANIMI
11
1.2.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
12
1.3.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
13
1.3.1. Ölçek Bakımından Sınıflandırma
13
1.3.2. Gelişme Aşamasına Göre Sınıflandırma
14
1.3.3. Çalışma Sürelerine Göre Sınıflandırma
15
.
.
.
ek s.16
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTE MALİYETLERİNİN
ANALİZİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
4.1. MODEL ÖNERİSİNİN TABANLARI
4.2.
136
KALİTE MALİYETLERİNİN ANALİZİNE İLİŞKİN
BİR MODEL ÖNERİSİ
137
4.3.KALİTE MALİYETLERİNİN BÜTÇELENMESİ
138
SONUÇ
195
KAYNAKÇA
198
EKLER
ek s.17
EK 14: İçindekiler Listesi (Harf Sistemine Göre Başlıklandırılmış)
ALTERNATİF TIBBİ YÖNTEMLERDEN
KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK
İÇİNDEKİLER
TEZ ONAY SAYFASI / PROJE ONAY SAYFASI
ii
YEMİN METNİ
iii
ÖZET
iv
ABSTRACT
v
İÇİNDEKİLER
vi
KISALTMALAR
viii
GİRİŞ
1
BİRİNCİ BÖLÜM
ALTERNATİF TIBBA VE YÖNTEMLERİNE GENEL BAKIŞ
I. GENEL OLARAK ALTERNATİF TIP
A. Alternatif Tıbbın Tanımı ve Kapsamı
4
4
1. Tanımı
4
2. Kapsamı
7
B. Alternatif Tıbbın Genel Olarak Tıp İçindeki Yeri
1. Amacı
8
8
2. Alternatif Tıbbi Yöntemlerin Tıbbi Müdahale Kavramı İçinde
Değerlendirilmesi
C. Alternatif Tıbbın Gelişimi
10
21
1. Tarihi Gelişim
21
2. Alternatif Tıbba Yönelim Nedenleri ve Yaygınlaşması
24
3. Alternatif Tıbbın Tercih Edilmesinin Önündeki Engeller
26
a. Yeterince Denenmemiş Olması
26
b. Risklerin Tespitinin Güç Olması
29
ek. s.18
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUĞUN HÜKÜMLERİ
I. ZARARIN TAZMİNİ
163
A. Maddi Tazminat
167
B. Manevi Tazminat
171
C. Davanın Tarafları
175
1. Davacı
175
2. Davalı
177
a. Genel Olarak
177
b. Müteselsil Sorumluluk
178
aa. Hekim/Uygulayıcı ile Yardımcı Kişinin
Müteselsil Sorumluluğu
179
bb. Hekim/Uygulayıcı, Sağlık Personeli ile
Uygulanan Hastane veya Merkezin Müteselsil Sorumluluğu
181
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE SAHİP
OLUNAN HAKLAR
184
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
188
A. Sözleşme Bulunan Hallerde Görevli ve Yetkili Mahkeme
188
1. Görevli Mahkeme
188
2. Yetkili Mahkeme
189
B. Sözleşme Bulunmayan Hallerde Görevli ve Yetkili Mahkeme
190
1. Adli Yargıda Görevli ve Yetkili Mahkeme
191
2. İdari Yargıda Görevli ve Yetkili Mahkeme
192
IV. ZAMANAŞIMI
193
A. Haksız Fiile Dayalı Taleplerde Zamanaşımı
193
B. Sözleşmeye Dayalı Taleplerde Zamanaşımı
196
V. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
199
VI. İSPAT YÜKÜ
200
ek. s.19
VII. SORUMLULUKTAN KURTULMA
A. Nedensellik Bağının Kesilmesi
204
204
1. Mücbir Sebep
205
2. Zarar Görenin Ağır Kusuru
205
3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru
207
B. Kurtuluş Kanıtı Getirilmesi
207
C. Sorumsuzluk Anlaşması
208
SONUÇ
213
KAYNAKÇA
221
ek s.20
EK 15: Kısaltmalar
KISALTMALAR
AÜHFD
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
AYM.
Anayasa Mahkemesi
bkz.
Bakınız
CD.
Ceza Dairesi
dn.
Dipnot
HD.
Hukuk Dairesi
HGK.
Hukuk Genel Kurulu
s.
sayfa
S.
Sayı
TBK.
Türk Borçlar Kanunu
TKHK.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Y.
Yargıtay
ek s.21
EK 16: Tablolar Listesi
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: X İşletmesinin Aylara Göre Kalite Maliyetleri Raporu
s. 65
Tablo 2: X İşletmesinin Belirli Aylara Ait İçsel Başarısızlık Maliyetleri
s. 102
.
.
.
.
Tablo 16: Y İşletmesinin Aylara Göre Satılan Malın Maliyetleri
s. 172
ek s.22
EK 17: Şekiller Listesi
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1: Orta Ölçekli Bir Konaklama İşletmesinin Organizasyonu Şeması
s. 8
Şekil 2: Klasik Yaklaşıma Göre Kalite Maliyetler
s. 61
Şekil 3: Çağdaş Yaklaşıma Göre Kalite Maliyetleri
s. 62
Şekil 4: Kalite Maliyetleri Raporu
s. 72
Şekil 5: Aylara Göre Kalite Maliyetleri Raporu
s. 77
ek s.23
EK 18: Ekler Listesi
EKLER LİSTESİ
EK 1: Araştırmada Kullanılan Anket Formu
ek s.1
EK 2: TÜSİAD 2009 Tüketici Raporu
ek s.3
ek s.24
Download

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü