SI-3DX0A-002-02
Všeobecné informácie o bezpečnosti
(3)
<FH-M985>
(4) Po odstránení osi náboja odstráňte upevňovaciu maticu voľnobehu
(vo vnútri telesa voľnobehu) a potom vymeňte teleso voľnobehu.
Montáž ozubených kolies
VAROVANIE
• Pred jazdou na bicykli skontrolujte, či sú kolesá bezpečne
upevnené. Ak sú kolesá akýmkoľvek spôsobom uvoľnené, môžu
z bicykla odpadnúť a výsledkom môže byť vážne zranenie.
• Počas brzdenia sa strmene a rotor zohrejú, a preto sa ich počas
jazdy alebo ihneď po zosadnutí z bicykla nedotýkajte, inak sa
môžete popáliť. Pred pokusom o nastavenie bŕzd skontrolujte, či sa
brzdové súčiastky dostatočne ochladili.
• Pred montážou súčiastok si zaobstarajte a pozorne prečítajte
servisné pokyny. Uvoľnené, opotrebované alebo poškodené súčasti
môžu spôsobiť prevrhnutie bicykla, čoho dôsledkom môže byť
vážne poranenie. Odporúčame používať iba originálne náhradné
diely značky Shimano.
• Pozorne si prečítajte tieto Technické servisné pokyny a odložte ich
na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.
A
Teleso voľnobehu
Široká časť
ac -14T
Použitie maziva
Drážka je široká iba na
jednom mieste.
Mazivo DURA-ACE
(Y-04110000)
Oska náboja
14 mm Allenov kľúč
Podložka ozubeného kolesa
Poistný krúžok
Poznámka
• Používajte CS-M980 v kombinácii s 10 rýchlostnou reťazou MTB 10.
• Ak sa koleso stane tuhým a ťažko otáčateľným, mali by ste ho
namazať mazivom.
• Dovnútra náboja nedávajte žiadny olej, inak vyplavíte mazivo.
• Ozubené kolesá by ste mali pravidelne umývať neutrálnym čistiacim
prostriedkom a potom ich znovu namazať. Okrem toho, čistenie
reťaze neutrálnym čistiacim prostriedkom a jej namazanie môže byť
účinným spôsobom na predĺženie životnosti ozubených kolies
a reťaze.
• Ak sa reťaz počas používania zosúva z ozubených kolies, vymeňte
reťaz a ozubené kolesá.
• Na súčiastky sa neposkytuje záruka proti prirodzenému
opotrebovaniu alebo poškodeniu majúcemu pôvod v normálnom
používaní.
Uťahovací moment :
45 - 50 N•m
Pre každé ozubené koleso by mal povrch so skupinovým označením smerovať von a mal by byť
umiestnený tak, že širšia časť každého ozubeného kolesa a časť A (kde je otvor drážky široký) telesa
voľnobehu sú zarovnané.
Poznámka:
Keď vymieňate teleso voľnobežky, vymeňte v rovnakom čase aj
upevňovaciu skrutku voľnobežky. Určite namažte mazivom
závity upevňovacej matice telesa voľnobežky, inak sa môže
vyskytnúť uvoľnenie alebo viaznutie.
Nepokúšajte sa rozobrať teleso voľnobehu, pretože to môže
mať za následok poruchu.
Podložka telesa voľnobežky
Nerozoberajte tesnenie.
Upevňovacia matica
telesa voľnobehu
<HB-M985>
Podložka poistného krúžku
(bJ) 11 - 34T
(bk) 11 - 36T
Poistný krúžok
Pri montáži ozubených kolies HG použite na utiahnutie poistného
krúžku špeciálne náradie (TL-LR15/LR10).
Údržba
Jednotku možno rozobrať tak, ako je to
zobrazené na obrázku.
Použite mazivo na viacero častí v pravidelných
intervaloch.
Uťahovací moment :
30 - 50 N•m
Na výmenu ozubených kolies HG použite špeciálne náradie
(TL-LR15/LR10) a na demontáž poistného krúžku použite TL-SR21.
Poznámka:
• HB-M985 nemožno rozobrať z ľavej strany jednotky náboja
(zúbkovaná strana upevňujúca rotor).
• Demontáž a inštaláciu tesnenia vykonávajte veľmi opatrne
tak, aby sa tesnenie neohlo. Pri opätovnom inštalovaní
tesnenia sa presvedčte, že smeruje správnym smerom a
nasuňte ho, dokiaľ je to možné.
• Nerozoberajte protiprachový kryt lemujúci kónus.
Náradie
TL-LR15/LR10 (TL-SR21)
Demontáž
Technicko servisné pokyny
SI-3DX0A-002
Kónus s protiprachovým krytom
Tesnenie
(Záhyb je na vonkajšej strane)
FH-M985 / HB-M985
Výmena telesa voľnobehu
Najskôr vytiahnite osku náboja, dodržiavajte postup zobrazený na obrázku.
Časť s dvojitým uzamknutím na strane voľnobežky nemožno rozobrať.
(1)
Technické údaje
Poznámka:
Kónus náboja je vyrobený z ľahkej zliatiny. Pri
nastavovaní otáčania náboja použite vhodné
náradie, ktoré nie uje opotrebované ani iným
spôsobom poškodené.
Zadný náboj/predné náboj
Voľný náboj
Predný náboj
FH-M985
HB-M985
Č. modelu
Prevody
10
--
Počet otvorov na špici
32
32
Rozmery blokovacej matice
Použiteľné brzdy
135 mm
100 mm
Kotúčová brzda
Kotúčová brzda
Demontáž
Ľavá strana Uťahovací moment:
15 - 20 N•m
Tesnenie
(Záhyb je na vonkajšej strane)
<Montáž>
Na montáž osky náboja použite špeciálny nástroj (TL-HS23 / 18 mm) a 5 mm Allenov kľúč na utiahnutie
poistnej matice tak, aby bol mechanizmus dvojnásobne istený tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Poznámka:
5 mm Allenov kľúč
Kónus náboja je vyrobený z ľahkej zliatiny. Pri
nastavovaní otáčania náboja použite vhodné náradie,
ktoré nie uje opotrebované ani iným spôsobom
poškodené.
Uťahovací moment : 15 - 17 N•m
5 mm Allenov kľúč
Oska náboja
17 mm kľúč
Utiahnutie
TL-HS23
Kombinácia zubov kazetového ozubeného kolesa
Číslo modelu Názov skupiny
CS-M980
Prevody
Kombinácia zubov
bJ
10
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 34T
bk
10
11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32, 36T
Viazanie špicov kolesa
Inštalácia rotora (SM-RT98)
Skontrolujte, či špice boli zviazané tak, ako je to
zobrazené na obrázku.
Nemožno použiť radiálnu montáž.
(2)
Zúbkované upevnenie
rotora (FH-M985)
Smer otáčania kolesa
Ľavé predné Ľavé zadné Pravé zadné
Pravé predné
Poistný krúžok
držiaci rotor
Poznámka:
Tesnenie
* Servisné pokyny v iných jazykoch sú dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Uvedomte si: technické údaje z dôvodu vylepšovania podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
(Slovak)
Kónus s protiprachovým
krytom (Nemožno rozobrať)
Záhyb je na vonkajšej strane
• Keď odstraňujete a montujete tesnenie, robte to
veľmi opatrne tak, aby sa tesnenie neohlo. Počas
opätovnej montáže tesnenia sa uistite, že lícuje s
pravou stranou a vložte ho tak hlboko, ako len ide.
• Nerozoberajte protiprachový kryt lemujúci kónus.
TL-LR15
Uťahovací moment :
40 - 50 N•m
Download

FH-M985 / HB-M985