Dramix
®
Vystužujeme vaše priemyselné podlahy
1N
Nastavujeme
budúcnosť
betónových
priemyselných
podláh
2N
3N
„Dnešné moderné veľkosklady vyžadujú
splnenie náročných požiadaviek životného
prostredia. Podlahy sú kritickým prvkom
zaistenia bezpečnej a výkonnej prevádzky. Preto sme si zvolili realizáciu podláh
s oceľovými vláknami bez rezaných škár
vo všetkých veľkoskladoch, ktoré vo
svete budujeme.“
„Obzvlášť oceľové vlákna Dramix®
ponúkajú odpoveď na riešenie náročnej
úlohy kontroly trhlín, predovšetkým
zníženie nákladov na údržbu našich
podláh a výstavby veľkoskladov s podlahami s dlhodobou životnosťou a splnením ekologických podmienok.“
07 Nové možnosti podláh s oceľovými vláknami
08Všetky budúce podlahy budú realizované
s oceľovými vláknami
11 Základný rozsah sortimentu vlákien Dramix®
13 Štandardné podlahy a parkovacie plochy
14Podlahy s rezanými škárami a tenké krycie
vrstvy, spriahnuté s podkladom
15 Podlahy bez rezaných škár
17 Podlahy s limitovanou šírkou trhliny
18 Podlahy bez škár
19 Podlahy nepriepustné voči prieniku kvapalín
20 Tenké bezškárové podlahy (opravné )
21Podlahy povlakované tenkou,povrchovou
vrstvou
22 Exteriérové dosky s limitovanou šírkou trhliny
25 Nosné štrukturálne podlahy
26 Podlahy na betónových pilótach
28 Priemyselné základové dosky
30Základové dosky pre vysoko regálové
zakladače
33 Vystužujeme vaše poznatky
34 Vystužujme váš svet
4N
Gregory Loësel,
Riaditeľ projektového riadenia
Prologis France, južná Európa
5N
Svet nových možností pre podlahy s oceľovými
vláknami
Každá podlaha má svoje
požiadavky.
Každá priemyselná podlaha má
svoje veľmi špecifické
požiadavky. Od nepriepustného
povrchu voči kvapalinám
v chemickom priemysle až po
základové prvky pre špičkové
technológie vo vysoko regálových
zakladačových skladoch.
Moderné podlahy majú kľúčovú
úlohu pri zabezpečovaní
bezpečnej a výkonnej prevádzky.
Nový sortiment oceľových vláken
Dramix® vám ponúka optimálne
riešenie pre vystuženie
akéhokoľvek typu podlahy.
ŠTANDARDNÉ interiérové priemyselné podlahy a parkovacie plochy
Podlahy s rezanými škárami
14
Tenké krycie vrstvy spriahnuté s podkladom
14
Podlahy bez rezaných škár
15
Priemyselné podlahy s LIMITOVANOU ŠÍRKOU TRHLINY
Podlahy bez škár
18
Podlahy nepriepustné voči prieniku kvapalín
19
Tenké bezškárové podlahy (opravné )
20
Podlahy povlakované tenkou, povrchovou vrstvou
21
Exteriérové dosky s LIMITOVANOU ŠÍRKOU TRHLINY
Ťažko zaťažené exteriérové dosky
22
ŠTRUKTURÁLNE priemyselné podlahy
6N
Podlahy na betónových pilótach
26
Priemyselné základové dosky
28
Základové dosky pre vysoko regálové zakladače
30
Seizmicky odolné podlahy
30
7N
Štyri dôvody mať budúce podlahy vystužené oceľovými
vláknami
Viacrozmerná sieť z oceľových vlákien vystužuje vašu podlahu
Vystuženie vašich priemyselných podláh oceľovými vláknami má mnohé výhody. Keďže sú oceľové vlákna
rovnomerne rozložené v betóne, každá časť vašej podlahy je aktívne vystužená – v hornej aj spodnej časti
dosky, rovnako v strede aj v obidvoch stranách podlahy. Bez ohľadu na typ a úroveň pôsobiacich zaťažení
na podlahu, oceľové vlákna sú vždy na správnom mieste pre využitie ich maximálnej efektivity.
3 Vysoká odolnosť voči 1 Optimálna únosnosť
Oceľové vlákna vystužujú vašu
podlahu v celom objeme. Bez ohľadu na miesto
pôsobenia zaťaženia a miesto vzniku napätí, je stále
garantovaná požadovaná
únosnosť s elimináciou
deformácie a poškodenia.
únavovému zaťaženiu
Podlahy s oceľovými vláknami
ponúkajú vyššiu únavovú odolnosť
v porovnaní s klasickým vystužovaním.
Zároveň znižujú náklady na údržbu a
opravy aj v tých najnáročnejších a v
najviac namáhaných prostrediach,
vďaka čomu sa im predlžuje životnosť.
4 Vysoká odolnosť voči rázovému namáhaniu
Podlahy s oceľovými vláknami sú
viac odolné voči rázom počas
prevádzky, keďže vlákna pri povrchu
zabezpečujú jeho zvýšenú ochranu
a tým umožňujú plynulú prevádzku.
2 Optimálna kontrola vzniku Získajte viac od vašej
podlahy
trhlín
Ľahšia údržba
Oceľové vlákna zabezpečujú optimálnu
kontrolu aj tých najmenších trhlín vo vašich
priemyselných podlahách, čím zabezpečujú
vždy bezpečnú a výkonnú prevádzku.
Rovnako spĺňajú podmienky nepriepustnej
podlahy voči prieniku kvapalín, čo je
v súlade s najprísnejšími požiadavkami na
bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Optimalizovaná kontrola
vzniku trhlín znamená ľahšiu
údržbu aj vzhľadom na vyššiu
odolnosť štruktúry podlahy
voči povrchovému poškodeniu
a trhlinám.
8N
Dlhšia životnosť
Optimalizovaná hrúbka
Lepšia výkonnosť
Úspora času pri realizácii
Vďaka vyššej únavovej a
rázovej odolnosti dosahujú
podlahy s oceľovými vláknami
dlhšiu životnosť, keďže
minimalizujú potrebu opráv.
Oceľové vlákna vám umožňujú
získať z vašich podláh čo najviac
– vyššie zaťaženia, vyššiu
výkonnosť prevádzky, zvýšenie
bezpečnosti, vyššie podmienky
ochrany životného prostredia.
Oceľové vlákna vám
umožňujú optimalizovať hrúbku
priemyselných podláh popri
zabezpečení podmienok únosnosti, kvality a životnosti.
Použitie výstuže oceľových
vlákien znamená úsporu času
a nákladov pri realizácii podlahy.
9N
5D
Základný rozsah sortimentu vlákien Dramix®
10N
Štandardné podlahy
Odskúšaná koncepcia
cenovo výhodných
priemyselných podláh
Počas uplynulého obdobia boli
oceľové vlákna Dramix® 3D
odskúšané ako
najekonomickejšie riešenie
vystužovania štandardných
priemyselných podláh. Tradičná
oceľová sieť už nie je potrebná.
Šetrí sa čas pri realizácii,
získavajú sa vynikajúce vlastnosti
a životnosť podlahy spolu s
optimalizovanou kontrolou vzniku
trhlín.
5D
Podlahy s limitovanou šírkou
trhliny
Štrukturálne podlahy
Pre najprísnejšie požiadavky
hygieny a bezpečnosti
Nevídané úrovne výkonnosti
a únosnosti
Vlákna Dramix® série 4D boli
navrhnuté pre najprísnejšie
podmienky medzného stavu
použiteľnosti. S nimi splníte aj tie
najnáročnejšie požiadavky hygieny,
bezpečnosti a ochrany životného
prostredia. Vlákna 4D sú tiež
doporučovaným riešením pre
kombinovanú výstuž, ako optimálny
spôsob najekonomickejšieho
a najvýkonnejšieho vystuženia
prvkov nepriepustných voči
priesaku kvapalín.
KA
VIN
NO
Dramix®
4D
A
INK
V
NO
Dramix®®
Dramix
3D
Dramix®
4D
3D
Spoločnosť Bekaert vám ponúka kompletný sortiment oceľových vlákien pre betónové
priemyselné podlahy. Každé vlákno bolo špecificky vyvinuté pre dosiahnutie optimálneho
riešenia všetkých vašich aplikácií – od štandardných priemyselných podláh po najnáročnejšie
jednorazové aplikácie.
Unikátne vlastnosti vlákien
Dramix® série 5D vám umožňujú
použitie výstuže týmito oceľovými
vláknami ako samostatnej
výstuže v širokom sortimente
nových aplikácií,
vrátane štrukturálnych podláh,
prvkov s extrémne náročnými
požiadavkami životného
prostredia a prvkov pre špičkové
aplikácie ako základové dosky
pre vysoko regálové zakladače
a podlahy na pilótach.
11N
3D
Dramix®
Štandardné podlahy a parkovacie plochy
Perfektná rovnováha
ekonomického riešenia
a výkonnosti
Vlákna série 3D sú kvalitným
riešením výstuže pre priemyselné
podlahy, ktoré sú nezávislé na
okolitej konštrukcii budovy
a ktoré sú pod stálym statickým
a dynamickým namáhaním.
Vlákna 3D ponúkajú vynikajúcu
výkonnosť a trvanlivosť bez
potreby ekonomicky a časovo
náročnejšej tradičnej výstuže.
Zároveň je možné optimalizovať
hrúbku betónovej dosky, čo
znamená ďalšie úspory
materiálových a realizačných
nákladov.
Vlákna Dramix® série 3D perfektne spĺňajú rovnováhu optimálneho
ekonomického riešenia a výkonnosti štandardných priemyselných
podláh a parkovacích plôch.
Navrhnuté pre:
>
>
>
Štandardné podlahy a
parkovacie plochy,
Podlahy s rezanými škárami a tenké krycie vrstvy, spriahnuté
s podkladom,
Podlahy bez rezaných škár
12N
13N
Podlahy bez rezaných škár
> Distribučné centrá
> Sklady s vysokými regálmi
>Chladiarenské,
mraziarenské sklady
> Výrobné haly
> Sklady s ľahkou dopravou
>Skladovanie objemových
materiálov
40 000 m2, Americká vojenská základňa Fort Steward, USA
Spoľahlivé a ekonomicky
výhodné podlahy
s oceľovými vláknami
Vlákna Dramix série 3D vám
poskytujú najekonomickejšie
riešenie pre podlahy s rezanými
škárami, ktoré sú spoľahlivé,
odolné voči namáhaniu a prakticky bez potreby údržby.
Vystužujúca sieť alebo prútová
výstuž už nie sú potrebné pre
získanie podlahy s dlhodobou
životnosťou a pre úspory času
a realizačných nákladov pri
®
výstavbe.
Vynikajúce charakteristiky
a efektivita 3D vlákien vám
rovnako umožňujú optimalizáciu
hrúbky podlahy
a množstva vystužujúcich
vlákien.
3D
Dramix®
Podlahy s rezanými škárami a tenké
krycie vrstvy, spriahnuté s podkladom
77 000 m2, Amazon.co.uk
Tenké krycie vrstvy,
spriahnuté s podkladom
Pre intenzívnu prevádzku
a špecifické podmienky
používania
Vlákna Dramix® 3D vám rovnako
poskytujú definitívne riešenie pre
opravu vašej podlahy, pomocou
tenkej krycej vrstvy betónu
s oceľovými vláknami, ktorej
rezané škáry musia byť v súlade
s existujúcimi rezanými škárami
podkladnej vrstvy.
Vlákna Dramix® série 3D vám
umožňujú výstavbu bezškárových
podláh s prísnymi požiadavkami
na rovinnosť povrchu, pre vysokú
intenzitu prevádzky skladov
s vysokými regálmi vo veĺmi
ekonomickej variante, bez
použitia klasických oceľových
sietí a s minimálnou hrúbkou
dosky. Keďže tieto podlahy
vyhovujú vysokým nárokom na
rázovú odolnosť a kontrolu šírky
14N
trhliny, ponúkajú vlákna 3D
ekonomicky prijateľné riešenie
pre náročnejšie aplikácie,
ako napr. chladiarenské
prevádzky.
15N
4D
Navrhnuté pre:
>
>
>
>
>
Podlahy bez škár,
Podlahy nepriepustné voči
priesaku kvapalín,
Tenké bezškárové podlahy
(opravné ),
Podlahy povlakované tenkou,
povrchovou vrstvou,
Exteriérové dosky s limitovanou
šírkou trhliny
16N
Ideálne riešenie pre
kombinovanú výstuž
Vlákna Dramix® 4D boli vyvinuté
špeciálne pre účel okamžitého
dosiahnutia čo najmenšej šírky
trhlín. Ich najväčšia efektivita sa
prejavuje pri šírke trhliny od 0,1
do 0,3 mm v súlade s
najprísnejšími požiadavkami
medzného stavu použiteľnosti
podláh. Vysoká životnosť
a nepriepustné podlahy sa
dosahujú vo všetkých
podlahových aplikáciách, kde
kritériá hygieny a životného
prostredia sú prioritnými
požiadavkami a vyžadujú
špeciálnu pozornosť.
Oceľové vlákna Dramix® série
4D sú ideálnym riešením pre
kombinovanú výstuž (oceľové
vlákna spolu s klasickou
výstužou). Zabudovaním
oceľových 4D vlákien do betónu
je možné nahradiť veľké
množstvo konvenčnej výstuže
na dosiahnutie rovnakej resp.
menšej šírky trhliny v porovnaní
s klasickým riešením. Naše
vlákna 4D okamžite prenášajú
napätia na najmenších trhlinách
a zároveň poskytujú najvyššiu
efektivitu prenosu ťahových síl na
týchto trhlinách. Kombinovaná
výstuž je ideálnym riešením pre
zabezpečenie najprísnejších
podmienok medzného stavu
použiteľnosti a kontroly šírky
trhliny v rozsahu 0,1 až 0,3 mm.
Medzný stav použiteľnosti
200 %
4D
Dramix®®
Dramix
Štandardné priemyselné podlahy
sú najčastejšie dimenzované
v súlade s predpokladanými
zaťažovacími požiadavkami.
Podmienky medzného stavu
použiteľnosti sú všeobecne
splnené následnými
technologickými detailmi
a postupom realizácie. Vyskytujú
sa však aj podlahy s prísnymi
požiadavkami podmienok
medzného stavu použiteľnosti,
s následnou striktnou kontrolou
šírky trhliny, kde nie je možné
použiť štandardné postupy
realizácie alebo dané postupy
nespĺňajú požadované kritérium
šírky trhliny. Tieto prípady sa
vyskytujú napr. u podláh bez
akejkoľvek pracovnej resp.
rezanej škáry v chemickom
alebo potravinárskom priemysle
alebo kdekoľvek u podláh
nepriepustných voči priesaku
kvapalín, prípadne u podláh
povlakovaných tenkou
povrchovou vrstvou. Špeciálne
požiadavky na limitovanú šírku
trhliny v podlahe boli v minulosti
splnené vysokým objemom
klasickej výstuže v betóne.
Vlákna Dramix® 4D v kombinácii
s jednou zvarovanou sieťou pri
hornom okraji spĺňajú veľmi
efektívne požiadavky medzného
stavu použiteľnosti hlavne
z hľadiska časových a finančných
nákladov. Dané kombinované
riešenie vystužovania poskytuje
teda nielen kontrolu šírky trhliny
ale aj vyhovujúcu únosnosť takto
vystuženej dosky. Do značnej
miery je klasická výstuž
nahradená pomocou 4D vlákien.
Kontrola najmenších trhlín
150 %
+ oceľ
Oceľ
100 %
4D
Dramix®®
Dramix
Pre najprísnejšie požiadavky
na limitovanú šírku trhliny
(% fl)
Dramix®®
Podlahy s limitovanou šírkou trhliny
50 %
0 %
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Priehyb [mm]
40 kg/m3 4D 65/60 BG + 5 x priem. 6 mm
5 x priem. 6 mm
40 kg/m3 4D 65/60 BG
Kombinácia klasickej siete a vlákien Dramix® 4D vám ponúka dva
najpodstatnejšie efekty – perfektnú kontrolu šírky trhliny v rozsahu 0,1 až
0,3 mm a navýšenie pevnostných charakteristík siete.
17N
Podlahy bez škár
> Distribučné centrá
> Sklady s vysokými regálmi
>Chladiarenské
a mraziarenské sklady
> Skladové plochy pre šrot
NOVINKA
Celý povrch
podlahy bez
akejkoľvek škáry
Všetky problémy so škárami
odteraz patria minulosti. Vďaka
vláknam Dramix® 4D je možné
realizovať 40 000 m2 skladovej
plochy bez akýchkoľvek
rezaných alebo dilatačných škár.
Veľké plochy, intenzívna
prevádzka, žiadne škáry
Bezškárové priemyselné podlahy
(bez akejkoľvek škáry) stále
častejšie nahrádzajú podlahy bez
škár (s dilatačnými škárami) ako
štandard priemyselných podláh
pre intenzívnu prevádzku
výrobných a logistických hál a pre
vysoko regálové sklady. Zatiaľ čo
doterajšie bezškárové podlahy sú
realizované s pracovnými škárami
každých 40 metrov prípadne
menej, bezškárové podlahy bez
akejkoľvek škáry sú celistvými
4D
Dramix®
Podlahy nepriepustné voči
priesaku kvapalín
> Potravinársky priemysel
> Chemický priemysel
> Petrochemický priemysel
Pre najprísnešie požiadavky
hygieny a životného
prostredia.
plochami bez ohľadu na veľkosť
rozmerov vašej podlahy.
Optimalizovaná kontrola šírky
trhliny a vysoká rázová odolnosť
betónov s vláknami Dramix®
série 4D v kombinácii so
zvarovanou sieťou zabezpečuje
neporušený povrch vašej
bezškárovej j podlahy aj napriek
intenzívnemu namáhaniu .
Zároveň umožňuje zníženie
nákladov na údržbu a opravy s
následným zvýšením produktivity
vašej prevádzky.
Vlákna Dramix® série 4D boli
navrhnuté špeciálne pre
elimináciu šírky trhliny v betóne
do rozsahu 0,1 až 0,3 mm,
pričom vám umožňujú realizovať
podlahy nepriepustné voči
priesaku kvapalín. Tieto podlahy
spĺňajú najprísnejšie požiadavky
hygienických noriem a predpisov
ochrany životného prostredia.
Tieto podlahy z vlákien 4D
v kombinácii s klasickou sieťou
18N
sú navrhnované v súlade
s príslušnými normami (Eurocode
2 a DAfstb smernica (nemecká
smernica pre betón s oceľovými
vláknami).
Kombinovaná výstuž je
dokonalým riešením pre
potravinársky, chemický
a petrochemický priemysel.
19N
> Podzemné parkoviská
> Interiérové sklady šrotu
> Distribučné centrá
Ekonomická obnova
vašich podláh
Vlákna Dramix® série 4D vám
poskytujú ekonomicky výhodné
riešenie pre renováciu
akéhokoľvek typu priemyselnej
podlahy. Použitie oceľových
vlákien a zvarovanej siete pri
hornom okraji vám umožňuje
realizáciu novej, bezškárovej,
tenkej podlahy s minimálnymi
časovými a materiálovými
nákladmi. Vynikajúca kontrola
šírky trhliny a zvýšená rázová
odolnosť betónu s vláknami 4D
4D
Dramix®
Podlahy povlakované tenkou,
povrchovou vrstvou
Tenké bezškárové podlahy (opravné)
>Medicínske a zdravotnícke
zariadenia > Chemický priemysel
> Potravinársky priemysel
> Priemysel výroby polovodičov
> Podzemné parkoviská
Doplnková, sekundárna ochrana
zabezpečuje, že renovovaná
vrstva má požadovanú životnosť
a vyžaduje len minimálnu údržbu.
Podlahy s vláknami Dramix® 4D
sú často využívané ako podklad
pod tenký povrchový systém –
povlakovaciu vrstvu, ako napr.
epoxidové alebo iné povlaky. Na
základe optimalizovanej kontroly
šírky trhlín pomocou 4D vlákien
nemôže dôjsť k priesaku kvapalín
alebo korozívnych látok do
betónu. Zároveň je eliminované
poškodenie povrchového
systému reflexnými trhlinami
z betónu na absolútne minimum.
20N
V tomto prípade sú tiež vlákna 4D
ideálnym riešením v kombinácii s
klasickou sieťou.
21N
Dramix®
4D
Exteriérové dosky s limitovanou šírkou trhliny
> Prístavné exteriérové dosky
> Letištné exteriérové dosky
> Exteriérové sklady šrotu
Prístav v Barcelone, Španielsko
4D bez klasickej výstuže
Ťažko zaťažované betónové
dosky v akomkoľvek type
prostredia
Vlákna Dramix® série 4D sú
ideálnym riešením pre dynamické
namáhanie: ťažko zaťažovaných
plôch prístavov, letísk a iných
exteriérových priemyselných
prevádzok. Vlákna 4D vyvinuté
pre kontrolu minimálnej šírky
trhliny chránia povrch
exteriérovej dosky pred najťažšími
poveternostnými podmienkami
a pred jeho poškodzovaním
v dôsledku pôsobenia morskej
vody alebo iných chemických
22N
látok. Vysoká rázová odolnosť na
povrchu dosky bez jeho drobenia
a poškodzovania umožňuje
bezpečnú a výkonnú
prevádzku, predovšetkým pri
namáhaní povrchu betónu
transportnými mechanizmami a
kontajnermi.
Pre jednoduchosť a rýchlosť
realizácie betónu s vláknami 4D
predstavuje táto alternatíva
ekonomickejšie riešenie
v porovnaní s klasickým
spôsobom výstavby
exteriérových plôch.
23N
Dramix®
5D
5D
Vysoké požiadavky na
štrukturálne podlahy
5D
Vlákna Dramix® série 5D boli
vyvinuté pre náročné požiadavky
pre štrukturálne podlahy. Vďaka
ich výnimočným vlastnostiam a
efektivite ponúkajú vlákna 5D
vysokú úroveň prenosu zaťaženia,
ktorú doteraz oceĺové vlákna
neposkytovali a vďaka ktorej sú
> Neúnosné podmienky podkladných možné aplikácie štrukturálnych
dosiek vystužené len oceľovými
vrstiev často vyžadujú použitie
vláknami. V extrémne náročných
podláh na betónových pilótach. Bez
chemických alebo klimatických
podpory podkladných vrstiev musí
byť únosnosť podlahovej dosky oveľa prostrediach možno vlákna 5D
kombinovať (lokálne) s klasickými
vyššia. Hoci sú podlahy podopreté
metódami výstužovania.
betónovými pilótami zvyčajne
oddelené od konštrukcie budovy,
musia spĺňať štrukturálne požiadavky.
120 %
100 %
20 %
0 %
0
Navrhnuté pre:
> Podlahy na betónových pilótach,
> Priemyselné základové dosky,
> Nosné základové dosky pre
vysoko regálové zakladače
a podlahy seizmicky odolné
Prirodzene, návrh a realizácia týchto
podláh musí spĺňať tie najprísnejšie
požiadavky.
24N
0,5
1
1,5
2
Priehyb [mm]
2,5
3
40 kg/m3 5D 65/60BG
Vlákna Dramix® série 5D
ponúkajú hraničné hodnoty
prenosu zaťaženia a prekonávajú
efektivitu akékoľvek oceľového
vlákna, dnes dostupného na trhu.
140 %
5D
Dramix®
objekty stále častejšie používajú
podlahy, ktoré súčasne pôsobia ako
systém základovej dosky alebo sú
minimálne jej neoddeliteľnou
súčasťou. Tieto štrukturálne podlahy
musia zniesť akékoľvek zaťaženie
počas bežnej prevádzky, no zároveň
musia odolávať zaťaženiam samotnej
budovy. Sily súvisiace s hmotnosťou
budovy, spolu so zaťažením od snehu
a vetra musia byť bezpečne
prenesené do podkladných vrstiev
podložia. Odolnosť voči seizmickému
namáhaniu je dodatočnou, pritom
zásadnou požiadavkou.
60 %
Medzný stav použiteľnosti
120 %
Oceľ
100 %
(% fl)
> Moderné sklady a priemyselné
80 %
40 %
> V seizmických aktívnych oblastiach
fungujú podlahy často ako väzný
trám pre štrukturálne prvky, ako napr.
stĺpy a tlmiace základové prvky. Je
potrebné uvažovať aj s výraznými
opačnými vertikálnymi silami, ktoré
vznikajú pri horizontálnych pohyboch
regálových zakladačov počas
seizmickej činnosti.
Pevnosť v ťahu
za ohybu betónu
s oceľovými
vláknami
140 %
(% fl)
Tieto priemyselné podlahy sú
obvykle realizované na nosných
podkladných vrstvách a úplne
oddelené od samotnej konštrukcie
budovy. V niektorých situáciách
však tento princíp riešenia nemôže
byť aplikovaný.
Hraničné podmienky
medzného stavu únosnosti
Dramix®
Dramix®
Nosné štrukturálne podlahy
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Priehyb [mm]
40 kg/m3 5D 65/60BG
5 x priem. 6 mm
Vlákna Dramix® 5D ponúkajú porovnateľnú únosnosť, ako má klasická
výstuž za nižších nákladov.
25N
Dramix®
5D
Podlahy na betónových pilótach
> Sklady
> Výrobné haly
> Obchodné centrá
> Distribučné centrá
Štrukturálne podlahy
vystužené len pomocou
oceľových vlákien
Vlákna Dramix® série 5D
umožňujú realizáciu podláh
na betónových pilótach bez
oceľových sietí alebo iného
klasického spôsobu
vystužovania.
Vďaka výnimočnej efektivite
umožňujú oceľové vlákna
Dramix® série 5D realizáciu
podláh na betónových pilótach,
ktoré sú úplne nezávislé od
konštrukcie budovy, bez použitia
oceľových sietí alebo len s minimálnym množstvom lokálnej
klasickej prútovej výstuže. Týmto
sa šetrí nielen čas výstavby,
zároveň sa vytvárajú nové
možnosti a nové aplikácie pre
podlahy na betónových pilótach.
26N
27N
Dramix®
5D
Priemyselné základové dosky
> Podlahy seizmicky odolné
> Základové dosky a podlahy
Riešenie základových
dosiek vystužených len
pomocou oceľových vlákien
Vďaka jedinečným
vlastnostiam vlákien Dramix®
5D je možné ich použiť na
vystužovanie základových
dosiek bez akejkoľvek ďalšej
vystužujúcej oceľovej siete.
Oceľové vlákna Dramix® série 5D
boli navrhnuté pre štrukturálne
aplikácie. Ich mimoriadna
efektivita v betóne znamená
vynikajúce riešenie priemyselných
podláh vystužených len
oceľovými vláknami, pričom ich
použitie je rozšírené, na rozdiel
od tradičných podláh, o funkciu
základového prvku konštrukcie
budovy.
28N
Vlákna série 5D vám umožňujú
realizovať mimoriadne únosné
a trvanlivé riešenie základových
dosiek – podláh, no zároveň
elimináciou použitia oceľovej
siete skracujú čas výstavby.
To je samozrejme veľmi vhodné
pri výstavbe základových dosiek
v náročnejších podmienkach
a prostrediach.
29N
Dramix®
5D
Základové dosky pre vysoko regálové zakladače
> Distribučné strediská s vysokou kapacitou
Betónové podlahy pre
sklady s modernou
technológiou
Vlákna Dramix® série 5D boli
navrhnuté tak, aby zabezpečili
odolnosť voči namáhaniu
vertikálnych síl regálov, resp.
opačných síl na hranách
a rohoch dosky pri zaťažení
vetrom a síl v dôsledku seizmicky namáhania.
Vlákna Dramix® série 5D vám
ponúkajú ideálne riešenie pre
vystuženie základových dosiek
s vysokoregálovými zakladačmi.
Možno ich použiť v kombinácii
s klasickou sieťovou alebo
prútovou výstužou, prípadne bez
nej. Vďaka vynikajúcim
charakteristikám vlákna 5D
poskytujú požadovanú pevnosť
30N
a trvanlivosť betónu pre
zabezpečenie neporušenia
základovej dosky a schopnosť
prenosu vertikálnych síl regálov,
resp. opačných síl na hranách
a rohoch dosky v dôsledku vetra
a seizmického namáhania.
31N
Vystužujme vaše poznatky
Posuňme spoločne doterajšie hranice
Oceľové vlákna Dramix® otvárajú úplne nový svet možností pre aplikácie
betónových podláh. Nové aplikácie však prinášajú aj nové výzvy.
Bez ohľadu na to, aký náročný je váš projekt, naše vedomosti a skúsenosti sú vám k dispozícii prostredníctvom jedného tlačítka na
počítači alebo telefonátu. Ponúkame vám postupy on-line výpočtov
až po poradenstvo priamo na stavbe. Sme tu, aby sme vám pomohli
posunúť doterajšie hranice vašich projektov!
Naša podpora pri
dimenzovaní a statickom
výpočte
> DraPro výpočet:
Sa nachádza na web stránke
klubu Dramix® a je využívaný
prostredníctvom on-line
výpočtového postupu.
> Podpora:
Pomáhame vám optimalizovať
najvhodnejšie typy vlákien,
dávkovacie množstvá výstuže,
určiť správnu triedu betónu
a/alebo vybrať tú najvhodnejšiu
aplikáciu.
> Integrovaný úplný servis:
Môžeme vás usmerniť pri riešení
vašich štrukturálnych aplikácií
alebo projektov.
Všetky naše výpočtové postupy
a metódy sú v súlade
s podmienkami medzinárodných
noriem.
Zaregistrujte sa teraz! http://dramixclub.bekaert.com
32N
33N
Vystužujeme váš svet
Spoločnosť Bekaert ponúka celosvetovo e stavebným profesionálom inovatívne, vysoko
výkonné a trvanlivé systémy vystužovania. Naším cieľom je reagovať na potreby moderného
sveta stavebníctva teda sveta, v ktorom zásadnými faktormi sú rýchlosť, cenová efektivita,
bezpečnosť a stály rozvoj.
Stavebné výrobky spoločnosti Bekaert majú výrobné závody a predajné kancelárie na celom svete. To znamená,
že sa vždy môžete spoľahnúť na rýchlu dodávku, rozsiahlu podporu a profesionálne poradenstvo. Kedykoľvek,
kdekoľvek.
LATINSKÁ AMERIKA
SEVERNÁ AMERIKA
EURÓPA
EURÓPA
RUSKO
ÁZIA
Brazília:
USA, Kanada:
Dánsko:
Poľsko:
Rusko, Bielorusko,
Kazachstan, Ukrajina:
Bangladéš, Bhután, India,
Nepál, Srí Lanka:
Belgo Bekaert Arames Ltda
+55 19 3865 8822
[email protected]
Bekaert Corporation
+1 800 372 6940
[email protected]
Karibská oblasť:
Bekaert Trade Latin America
+1 305 463 8979
[email protected]
Čile:
Prodalam S.A.
+56 2 26851079
[email protected]
Kolumbia:
Productora de Alambres
Colombianos Proalco S.A.
+57 315 412 9367
[email protected]
Ekvádor:
Ideal Alambrec S.A.
+593 2 334 20 56
[email protected]
Mexiko, Kostarika,
Guatemala, Panama,
Salvádor, Nikaragua, Kuba,
Belize:
Bekaert Trade Mexico
+52 55 53229601
[email protected]
Peru, Bolívia:
Prodac S.A.
+51 1 613 6666
[email protected]
Venezuela:
Vicson S.A.
+58 241 813 9000
[email protected]
Vždy blízko pri vás
Bekaert A/S
+45 7020 9618
[email protected]
Bekaert Sp. z.o.o.
+42 59 6392138
[email protected]
Francúzsko:
EURÓPA
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Grécko, Maďarsko,
Chorvátsko, Macedónsko,
Moldavsko, Rumunsko,
Srbsko a Čierna Hora,
Slovinsko:
Bekaert GmbH
+49 6081 44561 137
[email protected]
Rakúsko:
Bekaert Gesellschaft m.b.H.
+43 2236 45180
[email protected]
Belgicko, Luxembursko,
Holandsko:
NV Bekaert SA
+32 56 76 72 92
[email protected]
Česká republika:
Bekaert Petrovice s.r.o.
+42 59 6392138
[email protected]
Španielsko, Portugalsko:
Bekaert France S.A.S.
+33 1 40 96 26 26
[email protected]
Bekaert Wire o.o.o.
+7 495 628 09 59
[email protected]
Čína, Mongolsko:
Industrias del Ubierna, S.A.
+34 93 241 90 00
[email protected]
Nemecko:
Shangai Bekaert- Ergang
Company Limited
+86 21 5046 06 10
[email protected]
Švédsko, pobaltské štáty,
Fínsko:
Bekaert GmbH
+49 6081 44561 137
[email protected]
Indonézia:
Bekaert Svenska AB
+46 31 704 16 40
[email protected]
Spojené kráľovstvo, Írsko:
Bekaert Industries Pte
+62 267 440 288
[email protected]
Švajčiarsko:
Bekaert Limited
+44 1142 427 480
[email protected]
Singapur, Kambodža,
Hongkong, Japonsko,
Kórea, Laos, Malajzia,
Mjanmarsko,
Filipíny, Taiwan,
Thajsko, Vietnam:
Bekaert (Schweiz) AG
+41 56 203 60 40
[email protected]
Taliansko:
Leon Bekaert S.p.A.
+39 02 48 48 11
[email protected]
BLÍZKY VÝCHOD
Bekaert Singapore Pte Ltd
+65(0)97859171
[email protected]
Izrael:
Nórsko, Island:
Bekaert GmbH
+49 6081 44561 137
[email protected]
Bekaert Norway A/S
+47 638 24 808
[email protected]
Slovenská republika:
Bekaert Hlohovec a.s.
+42 59 6392138
[email protected]
STREDNÝ VÝCHOD
AFRIKA
Turecko, Azerbajdžan, Irán,
Turkmenistan, Uzbekistan:
Bekaert Industries Pvt. Ltd.
+91 996 705 3989
[email protected]
Štáty zálivu:
Bekaert Middle East, LLC
+971 4 345 4571
[email protected]
NV Bekaert SA
+ 32 56 76 69 86
[email protected]
Bekaert Izmit
+90 262 316 8591
[email protected]
34N
AUSTRÁLIA
Oceánia:
Bosfa Pty Ltd
+61 8 9451 7533
[email protected]
Sídlo v Belgicku:
NV Bekaert SA
+32 56 76 61 10
[email protected]
http://dramix.bekaert.com
35N
Spoločnosť Bekaert (www.bekaert.com) má vedúce postavenie na trhu
a v technológiách – v pokrokových riešeniach na základe transformácie
oceľových drôtov a povlakovaných systémov.
Dizajn Vandekerckhove & Devos NV - 52.10.05
Spoločnosť Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) bola založená v roku
1880 a je celosvetovou spoločnosťou so sídlom v Belgicku.
Zamestnáva viac ako 25 000 ľudí na celom svete.
Spoločnosť Bekaert spolupracuje so zákazníkmi v 120 krajinách a presadzuje udržateľný hospodárny rast vo všetkých svojich činnostiach.
NV Bekaert SA
Všetky uvedené ochranné známky sú registrované obchodné známky spoločnosti NV Bekaert SA
© 2013 Bekaert
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
Belgicko
Tel.: +32 56 76 61 10
Fax: +32 56 76 79 47
[email protected]
http://dramix.bekaert.com
36N
Download

Podlahy s limitovanou šírkou trhliny