Prezentacja dla inwestorów
Warszawa czerwiec 2014
Agenda
I.
Charakterystyka działalności
II.
Analiza SWOT
III.
Akcjonariat / kadra zarządzająca
IV.
Rynek w liczbach
V.
Akcjonariat
VI.
Najważniejsze wydarzenia
VII.
Model biznesowy i cele
strategiczne
VIII.
Wybrane dane finansowe
IX.
Podsumowanie
X.
Dane kontaktowe
Charakterystyka działalności
• Blue Ocean Media S.A. jest age cją i teraktyw ą, która świad zy
kompleksowe usługi marketingowe, skierowane w sz zególnoś i do spółek
działają y h w sektorze ierucho ości.
• W ramach dofinansowani a ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(Działanie 8.2) Spółka realizuje projekt wdrożenia systemu B2B , który
odmieni dotychczasowy sposób organizacji pracy w przedsię iorstwie.
– Projekt zakłada stworzenie oprócz zautomatyzowanego, zintegrowany z partnerami
systemu informatycznego, stworzenie własnej sieci reklamowej w postaci
profesjonalnego systemu o sługi emisji reklam na wielu witrynach internetowych
jedno ześnie, która odpowiadała y na zapotrzebowanie klientów zwłasz za z ranży
deweloperskiej.
– Realizacja projektu dobiega koń a. zgodnie z planem obecnie trwają testy i
przygotowania do komercjalizacji projektu.
Charakterystyka działalności
Oddziały w Polsce
Wybrani klienci:
Strony www
Audyt stron
Longbridge
Development
JW.
Construction
Barc Warszawa
Rafin
Public Relations
Wizualizacje
3D
Vitabrain
Konstans
Yareal
Dolcan
Kampanie Display
OKAM
Invest Komfort
Analiza SWOT
Silne strony
• Duże doświadczenie kadry
• Duża baza potencjalnych klientów
• Wysoka specjalizacja i
profesjonalizm usług
• Niskie koszty stałe i operacyjne
• Wysokie marże realizowane na
kontraktach
•
•
Słabe strony
• Możliwość łatwego powielenia
modelu działania przez
konkurencję
Wysoka konkurencyjność rynku na
jakim działa Emitent
Mała edukacja klientów w zakresie
usług internetowych
•
•
•
Szanse
Trend przenoszenia się promocji
nowych inwestycji oraz obrotu
nieruchomościami do Internetu
Stały wzrost znaczenia Internetu
Brak wyspecjalizowanej w rynku
nieruchomości agencji
interaktywnej
Zagrożenia
• Uzależnienie od klientów z
jednego sektora
• Możliwość powielenia modelu
działania przez konkurencję
• Realizowanie większości prac na
podstawie pojedynczych zleceń, a
nie długoterminowych kontraktów
Rynek w liczbach
•
•
•
•
•
Liczba deweloperów w Polsce - ponad 800,
Ilość sprzedanych mieszkań w 2013 w 6
największych aglomeracjach – 36 tys.
wobec 29,7 tys. w 2011 r.
Liczba udzielonych kredytów
hipotecznych w 2013 r. 206 tys. o wartości
38 mld zł,
Wartość rynku usług interaktywnych w
Polsce w 2014 (Prognoza) – 1,3 mld zł,
W 2013 roku branża nieruchomości
przeznaczyła na wydatki reklamowe online 170,2 mln zł. Stanowiło to 7%
wszystkich wydatków na reklamę online
(2,432 mld zł)
Rynek w liczbach
•
W 2013 jedynym medium, które charakteryzowała wzrostowa dynamika
przychodów jest Internet (wzrost o 7,5%). Najszybciej rozwijającą się kategorią
reklamy w tym medium jest reklama wideo emitowana in-stream (więcej o +42,6%).
87 proc. przychodów w 2013 r. Blue Ocean Media S.A.
zostało wypracowa ych przez sprzedaż usług
marketingowych w internecie.
•
•
•
Wydatki reklamowe w 2014 powinny wzrosnąć po raz pierwszy od 3 lat – oceniają
analitycy domu mediowego Equinox Polska. Największe wzrosty będą zauważalne
w wydatkach reklamowych w Internecie, który zanotuje 10% wzrost w 2014 roku.
Z corocznego raportu firmy doradczej PwC „Global Entertainment & Media Outlook
2014-2018”, wynika, że 2018 rok będzie przełomowy na polskim rynku mediów –
wówczas wartość rynku reklamy internetowej przegoni dotychczasowego lidera,
jakim jest rynek telewizyjny.
Rynek reklamy w internecie będzie w najbliższych latach rósł w średnim tempie 15,2
proc. rocznie – podaje firma doradcza PwC.
Akcjonariat
Marta Skawińska – Prezes Zarządu
•
•
•
•
Założycielka, główny udziałowiec i Prezes Blue Ocean Media
S.A.
Absolwentka
Wyższej Szkoły Menadżerskiej SIG w
Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa,
Od 12 lat związana z Internetem zarówno na płaszczyźnie
kreacji nowych projektów internetowych i rozwijania
istniejących, jak również w obszarze planowania kampanii
reklamowych, zarządzania nimi i zakupu mediów.
Bogate doświadczenie związane z branżą nieruchomości:
– budowanie pierwszej polskiej internetowej giełdy budowlanej portalbudowlany.pl
– współpraca z Nowym Adresem S.A. (projekty: portal nowyadres.pl i
Wirtualne Targi Mieszkaniowe).
Liczba akcji Udział
Marta Skawińska
900 000
52,94%
Michelson Investments Limited
Pozostali
251 260
548 740
14,78%
32,28%
Najważniejsze wydarzenia
2014
Marzec
Podpisanie
największej
historii
jednorazowej
umowy wartej
220 tys. zł
brutto,
Kwiecień
Zawarcie
umowy lockup dotyczącej
wszystkich
akcji Marty
Skawińskiej
2013
Styczeń
2012
Rozpoczęcie
realizacji projektu
unijnego na
stworzenie
własnej sieci
reklamowej
Styczeń
Rozpoczęcie
działalności
Sierpień
Pierwszy
miesięczny zysk
netto
Luty
Wrzesień
Utworzenie
oddziałów w
Poznaniu,
Wrocławiu i
Trójmieście
Podwyższenie
kapitału
zakładowego –
emisja Akcji B
Kwiecień
Debiut na rynku
NewConnect
Model biznesowy
Kompleksowe
usługi
marketingowe
Marketing
Offline
Marketing
Online w
Internecie
Model biznesowy i cele strategiczne
•
Współpraca
z
sieciami
reklamowymi
oraz
domami
mediowymi, dokonując za ich
pośrednictwem zakupów mediów.
–
•
Aktualne Blue Ocean Media
prowadzi działania, które pozwolą
na wyeliminowanie pośredników.
Biuro znajduje się w Warszawie
i ono skupia się na obsłudze
wszystkich zleceń z całego kraju.
–
Rozwój
przedstawicielstw
pozwoli
na
stopniowe
przeniesienie ciężaru obsługi
klientów z głównego biura na
regionalne oddziały.
Wzmocnienie
zespołu pracowników
Zwiększenie zasięgu
działania
w kraju i za granicą
Poszerzenie oferty
usług –dedykowane
bankom i instytucjom
kredytowym
Wybrane roczne dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
08.12.2011
01.01.2013
12.31.2012
31.12.2013
1 240 441,60 2 687 766,17
9 314,57
60 900,48
Zysk (strata) ze sprzedaży
159 778,94
626 587,68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
159 527,04
658 187,68
Zysk (strata) brutto
161 371,91
639 876,61
Zysk (strata) netto
129 141,91
511 527,61
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
2013
19,03 %
2013
0,26
Wybrane kwartalne dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
01-01-2014
31-03-2014
775 264,08
53 978,19
01-01-2013
31-03-2013
511 739,99
13 800,00
Zysk (strata) ze sprzedaży
101 902,83
- 5 831,24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
119 810,87
25 768,76
Zysk (strata) brutto
118 445,12
24 884,33
Zysk (strata) netto
107 942,12
24 884,33
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
1Q2014
13,92%
1Q2014
0,23
Podsumowanie
•
Ekspozycja na rosnący rynek reklamy online (wzrost segmentu
nawet w sytuacji, gdy globalne wydatki na reklamę spadają),
•
Specjalizacja w obsłudze podmiotów działających na rynku
nieruchomości, nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego
dysponującymi dużymi budżetami marketingowymi,
•
Jasna i zrozumiała strategia rozwoju przedsiębiorstwa,
•
Wysoka dynamika przychodów oraz zysku
•
Wysokie marże realizowane na kontraktach
Dane kontaktowe
ul. Wrocławska 2A
01-493 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel. 22 250 17 15
fax: 22 250 17 19
Oddział w Gdyni:
ul. Przebendowskich 40/7
81-543 Gdynia
tel. 58 739 62 24
Oddział w Poznaniu:
Dąbrówka ul. Zamkowa 4a
62-070 Dopiewo
tel. 61 279 40 33
Oddział we Wrocławiu:
ul. Antoniego Czechowa 25
52-231 Wrocław
tel. 71 723 00 29
Download

Prezentacja dla inwestorów