Powiat Lubartowski
The Lubartów County
Publikacja przygotowana przez:
STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów
tel. 81 855 28 65, fax 81 854 33 24
email: [email protected]
www.powiatlubartowski.pl
www.turystyka.powiatlubartowski.pl
Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk:
Grafpol, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 1, www.argrafpol.pl
Folder współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013
1
W publikacji wykorzystano materiały źródłowe:
1. „W kręgu kultury” – Biuletyn Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, 2(8) 2008
2. Firlejowie Herbu Lewart, A. Przybyszewski, Radomyśl Wielki 2008
3. Studia z dziejów Kocka, tom II, pod redakcją Jacka Pożarowszczyka,
Lublin 2009
4. Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Lubartów 2006
5. Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Lubartów 2010
6. Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 29 – 30 czerwiec 2006 Ratusz, Muzeum
Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007
7. Z dziejów lubartowskiej parafii pw. św. Anny, pod redakcją Marii Kozioł, Lubartów 2009
8. Strony internetowe miast i gmin z terenu powiatu lubartowskiego
9. Strona internetowa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce www.muzeumzamoyskich.pl
Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce publikację,
która przedstawia walory turystyczne i przyrodnicze Ziemi Lubartowskiej.
Ziemia Lubartowska położona jest na równinie przeciętej korytem
rzeki Wieprz. Posiada wiele wyjątkowych miejsc, malowniczych zakątków, lasów zasobnych w dziką zwierzynę i pięknych jezior.
W powiecie lubartowskim znajdą Państwo wiele uroczych zakątków, chociażby w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym, na polach
i łąkach, czy nad licznymi jeziorami.
Z aktywnego wypoczynku można skorzystać w przyjaznym, ekologicznym środowisku, na atrakcyjnych szlakach i ścieżkach turystycznych, podziwiając piękno przyrody, liczne zabytki architektury
i miejsca kultu religijnego.
Na szczególną uwagę zasługują pałace i dwory. Znany w całej Europie zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, czy równie piękny Pałac Sanguszków w Lubartowie i Pałac Jabłonowskich w Kocku. Miłośników sztuki sakralnej przyciągnie do Lubartowa piękne barokowe
Sanktuarium Św. Anny w Lubartowie, a w okolicznych miejscowościach – zabytkowe świątynie i malownicze kapliczki.
Zapraszam do odwiedzenia i bliższego poznania Ziemi Lubartowskiej. Jestem przekonany, że spotkacie się Państwo z serdecznym
przyjęciem przez mieszkańców tego uroczego zakątka Polski, poznacie jego ciekawe tradycje i obyczaje. Wierzę, że pobyt w naszym powiecie dostarczy wielu niezapomnianych przeżyć.
Starosta Lubartowski
Fryderyk Puła
2
3
DANE ADMINISTRACYJNE
Gdańsk
Szczecin
Bydgoszcz
Warszawa
Wrocław
Kraków
Województwo
lubelskie
Powiat lubartowski obejmujący powierzchnię 1290,35 km² położony
jest w północnej części województwa lubelskiego. Jest jednym z dwudziestu powiatów tego województwa. Terytorialnie powiat lubartowski
obejmuje trzynaście gmin, z tego dziesięć to gminy wiejskie (Abramów,
Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek,
Serniki, Uścimów), dwie miejsko – wiejskie (Kock, Ostrów Lubelski) i jedna miejska (Lubartów).
W powiecie mieszka ok. 90 tys. osób. Administracyjnie powiat lubartowski graniczy: na północy z powiatami łukowskim i radzyńskim, na
wschodzie z powiatem parczewskim, na zachodzie z ryckim i puławskim,
a na południu z powiatem łęczyńskim i lubelskim.
Pałac Sanguszków w Lubartowie, fot. Jerzy Chudzik
Katowice
Powiat
lubartowski
4
5
PRZYRODA
Leśna cisza, fot. Agnieszka Sykut
Rzeka Wieprz, fot. archiwum gminy Lubartów
Powiat lubartowski leży na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Przez rozległą równinę
Ziemi Lubartowskiej przepływa rzeka Wieprz. Dolina Wieprza jest interesująca nie tylko dla znawców przyrody. Bogata jest w liczne starorzecza,
zakola i meandry, które komponując się wraz z nadbrzeżnymi zespołami roślinnymi nadają jej mozaikowy i wyjątkowo malowniczy charakter.
W okolicach miejscowości Jeziorzany znajdują się liczne rozlewiska i szuwary. To właśnie tu idealnie widać, że Wieprz jest rzeką żywą, naturalną
i nieuregulowaną przez człowieka. Miłośnicy przyrody będą mogli podziwiać tu rzadkie gatunki drzew i roślin oraz podglądać chronione gatunki ptaków i zwierząt. Swoje stanowiska lęgowe ma tu między innymi
brodziec piskliwy, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna,
a także występujące w lasach zięba czy puszczyk.
Bogactwem powiatu lubartowskiego są ogromne kompleksy leśne,
na czele z najciekawszym – Lasami Kozłowieckimi. Lasy zajmują prawie
6
7
Uroczysko Białe Wrony, fot. archiwum gminy Lubartów
20% powierzchni powiatu. Na szczególną uwagę zasługuje leżący w obrębie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego rezerwat „Kozie Góry”. To tu
rosną ponad stuletnie sosny i bardzo rzadko już spotykane stare dęby
bezszypułkowe. W parku przy dworze w Samoklęskach do dziś zachował
się piękny starodrzew, w tym pomnikowe okazy buka zwyczajnego oraz
jesionu zwyczajnego.
Kock, Kawaleria, fot. Jan Romaniuk
HISTORIA POWIATU
Powiat lubartowski może pochwalić się bogatą i ciekawą historią. Przez
wieki ziemia ta była zamieszkiwana przez ludzi różnych narodowości
i wyznań, którym zawdzięczamy imponujące dziedzictwo kulturowe. Na
historię powiatu duży wpływ miała również stosunkowa bliskość granicy wschodniej Polski, co sprawiało, że Ziemia Lubartowska przez lata była
miejscem walk i działań zbrojnych.
Siedziba władz powiatu lubartowskiego - miasto Lubartów, zostało
8
9
Lubartów, Pałac Sanguszków, fot. Radosław Czarnecki
założone 29 maja 1543 roku przez Piotra Firleja. Pierwotna nazwa miasta Lewartów wywodzi się od herbu rodu Firlejów – Lewarta. Przywilej
lokacyjny otrzymał Lubartów z rąk króla Zygmunta Starego. Kolejnym
właścicielem miasta był syn Piotra Firleja – Mikołaj. To on założył w Lubartowie gimnazjum kalwińskie i sprowadził tutaj rzemieślników i hodowców z Niemiec, Holandii i Flandrii. Jak podają źródła historyczne, to
właśnie za rządów Mikołaja Firleja Lubartów przeżywał swój złoty okres.
Po jego śmierci, miasto przeszło we władanie Mikołaja Kazimierskiego,
który przekształcił gimnazjum kalwińskie w szkołę ariańską. Przybywała
tu młodzież z całego kraju. Wiek XVII nie był szczęśliwy dla Ziemi Lubartowskiej. Po „potopie szwedzkim” Lubartów przez wiele lat nie potrafił podnieść się z upadku. Sytuacja poprawiła się dopiero, gdy władzę
w mieście objął Paweł Karol Sanguszko. Rodzina Sanguszków władała
miastem przez sto lat (1739-1839). Po powstaniu styczniowym Lubartów spotkały znaczne represje ze strony władz carskich, nastąpiła m.in.
likwidacja zakonu ojców Kapucynów, a klasztor przeznaczony został na
cele administracji państwowej. Kolejny okres rozwoju gospodarczego
i kulturalnego miasta nastąpił dopiero po 1918 roku. W okresie drugiej
wojny światowej Lubartów był jednym z ośrodków ruchu oporu i walki
z najeźdźcą. Spod okupacji został wyzwolony w dniu 22 lipca 1944 roku
przez wspólne oddziały Armii Krajowej i pododdziały 50 pp. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK pod dowództwem majora Jana Szatowskiego
ps. „Kowal”. Przez Ziemię Lubartowską wielokrotnie prowadziły szlaki
walk, bitew i potyczek, dlatego na terenie powiatu lubartowskiego można odnaleźć mogiły żołnierzy różnych narodowości, cmentarze wojenne
i pamiątkowe krzyże.
Historia powiatu lubartowskiego to także historia miasta Kock i Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. W pobliżu Kocka miała miejsce
ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Honorowa kapitulacja SGO „Polesie” nastąpiła 6 października 1939 roku. Wydarzenia te są co roku odtwarzane w postaci rekonstrukcji historycznej, organizowanej przez Grupę
Rekonstrukcji Historycznej 8 pułku piechoty legionów.
KULTURA LUDOWA
Powiat lubartowski zadziwia bogactwem i różnorodnością kultury
ludowej. Niemal w każdej gminie żyją i pracują twórcy sztuki ludowej,
działają zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Zafascynowani historią
swoich wsi i miasteczek lokalni regionaliści tworzą izby pamięci i gale10
11
Ludowe Klimaty Ziemi Lubartowskiej, fot. Radosław Czarnecki
rie, w których możemy podziwiać sztukę ludową. Największym zbiorem
może się poszczycić Muzeum Regionalne w Lubartowie. Do ciekawych
eksponatów należą plecionki z wikliny, wykonane przez mieszkańców
wsi położonych przy rzece Wieprz. Na uwagę zasługują także prace autorstwa pani Heleny Kołodziej. Znana w kraju i za granicą artystka wykonuje palmy wielkanocne, pisanki, koszyczki, figury ze słomy oraz ozdoby choinkowe. Jednak zagłębiem produkcji palm wielkanocnych jest
gmina Serniki. Do dzisiaj w wielu gospodarstwach domowych kobiety
przygotowują kwiaty, zioła i trawy, które posłużą do wykonania palm. Co
ciekawe stroiki i palmy z gminy Serniki cieszą się popularnością również
u amerykańskiej Polonii.
W Muzeum Regionalnym w Lubartowie znajdziemy również zbiór
prac Ignacego Dobrzyńskiego. Jeden z najsłynniejszych polskich wycinankarzy przez część swojego życia mieszkał i tworzył w powiecie
lubartowskim. Warto wybrać się do lubartowskiego muzeum, by zobaczyć jakie dzieła sztuki mogą powstać ze zwykłej kartki papieru.
Do grona znanych i cenionych twórców ludowych możemy zaliczyć
również panią Janinę Rodak z Michowa. Pani Janina rzeźbą zajmuje się
od ponad 30 lat i w tym czasie zyskała ogólnopolską sławę. Jej rzeźby
skupiają się głównie na tematyce sakralnej.
Na uwagę zasługują również prace pani Małgorzaty Wójtowicz z Mej12
znerzyna. Artystka ma wszechstronne zainteresowania. Nie tylko rzeźbi,
ale również zajmuje się malarstwem i haftem.
Szczególnym miejscem jest Galeria Sztuki „ART WYSPA” w Ostrowie
Lubelskim. Galeria znajduje się w starym, pożydowskim domu przy
ul. Czerwonego Krzyża 6. Unikalne wnętrze zostało odtworzone według projektu architekta Adama Wójcika. Wchodząc do galerii możemy
przenieść się w czasie i trafić do typowego przedwojennego mieszkania
w sztetl. Oprócz zabytkowych przedmiotów i narzędzi, autentyzm temu
miejscu nadają rzeźby, hafty i obrazy autorstwa lokalnych twórców. Galeria powstała dzięki staraniom członków Towarzystwa Ziemi Ostrowa
Lubelskiego. Inicjatorem jej utworzenia była pani Maria Wójcik. Zdaniem
tych, którzy odwiedzili „ART WYSPĘ” można tu posmakować piękna polskiej wsi.
Bogactwo kulturowe Ziemi Lubartowskiej jest również pielęgnowane przez liczne zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Tradycyjne pieśni możemy usłyszeć na wielu imprezach cyklicznych organizowanych
w powiecie. Warto podkreślić, że zespoły takie jak np.: „Brzostowiacy”,
„Ostrowianki” , czy „Rozkopaczewianki” swój repertuar opierają na przekazie, otrzymanym od najstarszych mieszkańców naszego regionu.
Dzięki temu jest to tradycyjny folklor, charakterystyczny dla wsi powiatu lubartowskiego. Zespoły te obok pieśni opracowują także widowiska obrzędów ludowych, opartych na dawnych zwyczajach. Widowiska
prezentowane są na przeglądach teatrów wiejskich i na spotkaniach ze
sztuką ludową. Przybliżają nam, jak w przeszłości na Ziemi Lubartowskiej wyglądały wesela, dożynki i święta.
MUZEA
Dziedzictwo kulturowe, historię i dzieje Ziemi Lubartowskiej można
poznać zwiedzając muzea ulokowane w Lubartowie i Kozłówce. Mniej
bogate zbiory, ale równie ciekawe eksponaty posiadają lokalne izby
pamięci.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - to perła turystyczna Powiatu
Lubartowskiego, doceniona w konkursie National Geographic 7 Cudów
Polski. Pałac, w którym mieści się muzeum jest położony na skraju La13
sów Kozłowieckich. Rezydencja należała w latach 1799–1944 do rodu
Zamoyskich. Pałac został wzniesiony ok. 1742 roku, a jego architektem
był prawdopodobnie Józef Fontana. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
nazywane jest „polskim Wersalem”. W Muzeum znajduje się największy
w Europie zbiór nagrań muzyki klasycznej. Turyści zainteresowani sztuką
współczesną mogą odwiedzić jedyną w Polsce Galerię Socrelizmu. W sumie ponad 1600 rzeźb, obrazów, grafik i pomników ma charakter dydaktyczny. Przy muzeum znajduje się powozownia, gdzie można zobaczyć
historyczne pojazdy konne z XIX wieku oraz kaplica z 1903–1909 roku.
Kaplica została wybudowana według projektu architekta Jana Heuricha.
Wewnątrz znajduje się murowany nagrobek Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Równie piękny i chętnie odwiedzany jest park. Muzeum jest
otwarte dla zwiedzających od 1 kwietnia do 30 listopada od wtorku do
niedzieli.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 Kamionka
tel. 81 852 83 00
www.muzeumzamoyskich.pl
Lubartów, Muzeum Regionalne, fot. Piotr Maciuk
Kozłówka, Pałac Zamoyskich, Gmina Kamionka, fot. Radosław Czarnecki
Muzeum Regionalne w Lubartowie - mieści się w zabytkowym
dworku przy ul. Kościuszki 28. Spośród ponad 2500 eksponatów, na
14
15
szczególną
szczególną
uwagę
uwagę
zasługują
zasługują
pamiątki
pamiątki
po po
działającej
działającej
w Lubartowie
w Lubartowie
w law
tach
latach1840-1850
1840-1850fajansarni.
fajansarni.WWMuzeum
MuzeumRegionalnym
Regionalnym znajdziemy
znajdziemy także
ślady kultury ludowej Powiatu Lubartowskiego. Placówka jest czynna
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, w soboty
i niedziele w godz. 10.00-14.00.
Muzeum Regionalne
ul. Kościuszki 28
21-100 Lubartów
tel. 81 855 28 08
Zespół pałacowo – parkowy w Kocku – znajduje się w wyjątkowo
uroczym zakątku miejscowości, w miejscu gdzie teren łagodnie obniża
się ku dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Pałac księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej powstał na bazie dawnego XVI – wiecznego zamku Firlejów.
Prawdopodobnie ok. roku 1770 rezydencję przebudował Szymon Bogumił Zug. Zespół składa się z budynku głównego i dwóch jednakowych
oficyn, połączonych z pałacem ćwierćkolistymi galeriami kolumnowymi.
Za czasów księżnej Anny Jabłonowskiej w pobliżu pałacu powstały imponujące ogrody parkowe, urządzone w stylu wczesnego parku angielskiego. W połowie XIX wieku rezydencja została przebudowana według
projektu architekta Henryka Marconiego. Pałac, jak i oficyny są w dość
dobrym stanie, dlatego turyści zainteresowani architekturą będą mieli
szansę podziwiać rezydencję. Do pałacu prowadzi most nad dawną fosą.
Obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej.
Kock, Pałac Jabłonowskich, fot. Jerzy Wawerek
Lubartów, Bazylika Mniejsza św. Anny, fot. archiwum Starostwa
Muzeum Parafialne w Lubartowie - zabytkowe ornaty, monstrancje, relikwiarze i starodruki to tylko część ekspozycji, jaką dysponuje
Muzeum. Jednym z ciekawszych jest zbiór ksiąg gromadzonych przez
tutejszych księży od 1650 roku. Muzeum funkcjonuje przy Sanktuarium Św. Anny w Lubartowie. W swoich zasobach ma ok. 1000 eksponatów. Muzeum jest czynne od 1 maja do 31 października w godzinach
9.00-17.00.
Muzeum Parafialne
21-100 Lubartów
ul. Słowackiego 6
tel. 81 855 23 72
PAŁACE I DWORY
16
17
z 1800 roku. Przypuszcza się, że powstała ona w czasie, gdy rezydowała
tu księżna Izabella z Flemingów Czartoryska. Dwór w Samoklęskach
leży w regionie największych zespołów stawów rybackich. Od 2008
roku jest on własnością prywatną.
ARCHITEKTURA SAKRALNA
Bazylika Mniejsza pw. św. Anny w Lubartowie – Historia parafii
i kościoła św. Anny w Lubartowie jest długa i zasługuje na odrębną publikację. Nim jednak turysta odwiedzi lubartowską bazylikę powinien
wiedzieć, że pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu kościoła w Lubartowie pochodzi z roku 1549. Wówczas to Piotr Firlej postawił
drewnianą świątynię pod wezwaniem Piotra i Pawła. Po ośmiu latach,
kolejny właściciel miasta – Jan Firlej przekazał kościół kalwinom. Niemal 40 lat minęło nim świątynia stała się ponownie katolicka, co było
zasługą Elżbiety Kazimierskiej. Pierwszy kościół pod wezwaniem św.
Anny wybudował Samuel Ratkowski. Niestety, jak w wielu podobnych
przypadkach świątynia spłonęła w 1630 roku. Została odbudowana
Bazylika Mniejsza pw. św. Anny w Lubartowie, fot. archiwum Starostwa
Lubartów, Pałac Sanguszków
(widok od strony parku), fot. Piotr Wróblewski
Zespół pałacowo – parkowy w Lubartowie – to wizytówka miasta Lubartów. Początkowo rezydencja należała do Piotra Firleja, założyciela miasta. Pałac był wielokrotnie niszczony. Swój obecny kształt
zawdzięcza Pawłowi Antoniemu Fontanie, który pracował na zlecenie
księcia Pawła Karola Sanguszki na początku XVIII wieku. Na początku
XIX wieku rezydencja przeszła w ręce Banku Polskiego, później pełniła
funkcję szpitala wojskowego, była też pod administracją Zgromadzenia Zakonnego Braci Kresowych. W 1933 roku w pałacu wybuchł pożar,
który doszczętnie zniszczył budynek. Prace remontowe zostały zakończone dopiero w 1970 roku. Od 1999 roku pałac jest siedzibą władz
Powiatu Lubartowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje reprezentacyjna Sala Rycerska, wyposażona w stylowe meble i obrazy. Za pałacem znajduje się rozległy park, który został zrekonstruowany według
projektu Gerarda Ciołka.
Dwór w Samoklęskach – Dwór wybudowano pod koniec XVIII
wieku. Jego architektem był Chrystian Piotr Aigner. W 1883 roku nowy
właściciel wsi Samoklęski, znany pisarz Józef Weyssenhoff rozbudował rezydencję, dodając do parterowego budynku z czterokolumnowym portykiem boczne ryzality. W skład zespołu wchodzi osiem różnych obiektów, w tym dawna oranżeria pochodząca prawdopodobnie
18
19
dopiero dwadzieścia lat później, dzięki staraniom proboszcza Stefana
Mosińskiego. Była to ostatnia drewniana świątynia w tym miejscu. Kościół wybudowany w latach 1733-1738 według projektu Pawła Antoniego Fontany rozpoczął nową historię lubartowskiej fary. Jej fundatorem był Paweł Karol Sanguszko. Dwuwieżowa fara ma elewację bogatą
w pilastry i gzymsy. Wykonany z czarnego marmuru portal wejściowy
wsparty jest na dwóch kolumnach. W środku świątyni zachwycają
zdobienia, obrazy i gra świateł stworzona przez imponujące witraże.
W prawej nawie znajduje się epitafium z sercami fundatora (Pawła
K. Sanguszki) i jego żony – Barbary z Duninów Sanguszkowej. Wnętrze
bazyliki, jak przystało na świątynię barokową, jest bogato zdobione.
Sklepienie zdobią freski wykonane prawdopodobnie przez Jana Włocha i Mejera a ołtarz główny obrazy przedstawiające patronkę lubartowskiej świątyni. Przy kościele znajduje się dzwonnica z połowy XVIII
wieku oraz zabytkowa plebania.
Firlej, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, fot. Jan Zaczek
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Lubartowie z zakonem oo. Kapucynów – Powstanie klasztoru oo. Kapucynów w Lubartowie datuje się
na lata 1737-1741. Zgodnie z regułami Kapucynów świątynia jest prosta i oszczędna w dekoracjach. Jedyną ozdobą kościoła są osiemna-
stowieczne płótna pędzla Szymona Czechowicza. W ołtarzu głównym
znajduje się obraz „Męczeństwo św. Wawrzyńca”. Przy kościele znajduje się klasztor otoczony murem obronnym i piękne ogrody.
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju – Jedyny drewniany kościół w Powiecie Lubartowskim. Powstał w 1880 roku. Ołtarz
w stylu rokoko został później uzupełniony o obraz „Przemienienie Pańskie”. W świątyni przechowywany jest ołtarz polowy I Pułku Ułanów z
dywizji gen. Chrzanowskiego, który 9 maja 1831 r. odniósł zwycięstwo
w bitwie pod Firlejem z wojskami rosyjskimi.
Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Kamionce – Powstanie świątyni
datuje się na koniec XV lub początek XVI wieku. To najstarszy kościół
w Powiecie Lubartowskim. Na przełomie stuleci świątynia była rozbudowywana. Obok kościoła znajduje się dzwonnica murowana, barokowo-klasycystyczna z 1781 r. W 1858 r. na cmentarzu wzniesiona została
grobowa rotunda Weyssenhoffów.
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku – Świątynia
wybudowana w latach 1778-1782 według projektu Szymona Bogumiła
Zuga. To pierwszy w Polsce budynek z portykiem kolumnowym w elewacji. Front kościoła zwrócony jest ku rynkowi, a po jego obu stronach
znajdują się dwie, autentyczne dzwonnice. Świątynia w Kocku zapoczątkowała typ budowli opartej na planie prostokąta i mającej portyk
kolumnowy w elewacji. Po II wojnie światowej dokonano swobodnej
rekonstrukcji świątyni. Oryginalne pozostały jedynie dzwonnice, zbudowane na planie kwadratu z okrągłymi oknami.
Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim – Świątynia jest kolejnym przykładem architektury
barokowej. Kościół został wzniesiony w 1755 roku, według projektu
prawdopodobnie Pawła Antoniego Fontany. Przy świątyni znajduje
się brama – dzwonnica, prawdopodobnie powstała pięć lat później.
Na uwagę zasługuje również ogrodzenie z bramkami i kapliczkami z
drugiej połowy XVIII wieku. Sam kościół wybudowany na rzucie krzyża
łacińskiego, z dwiema strzelistymi wieżami.
20
21
Kock, Rabinówka dom M. Morgensterna,
fot. Jezry Wawerek
Ostrów Lubelski, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
fot. Piotr Smagorowicz
Mogiła Berka Joselewicza w Białobrzegach – Berek Joselewicz
był pułkownikiem wojska polskiego o pochodzeniu żydowskim. Zginął
w 1809 roku w bitwie z Austriakami pod Kockiem. Na jego cześć usypano kopiec i postawiono tablicę pamiątkową.
CIEKAWE MIEJSCA
Izba Tradycji Kolejowej w Lubartowie – od 2000 roku przy stacji
PKP w Lubartowie działa ITK. Miejsce to na pewno przypadnie do gustu miłośnikom kolei. W izbie zgromadzono pamiątki związane z pracą
lubartowskich kolejarzy. Znajdziemy tu: stare fotografie, dokumenty,
mapy i rozkłady jazdy, a także kasy biletowe i mundury. Istnieje również
możliwość krótkiego przejazdu drezyną. Założycielami ITK są: Jacek Mazurek i Krzysztof Szczepaniuk. Przed odwiedzeniem izby zapraszamy na
stronę internetową: www.pkp.lubartow.pl.
Rabinówka w Kocku – jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w powiecie. Od 1924 roku aż do wybuchu II wojny światowej
rabinem w Kocku był Józef Morgensztern, twórca tzw. chasydyzmu
kockiego. Za jego czasów do Kocka zjeżdżały pielgrzymki społeczności
żydowskiej z całego świata. Zginął 9 września 1939 roku w trakcie bombardowania miasteczka. Dom cadyków znajduje się u zbiegu ulic Wojska
Polskiego i Polnej.
22
Cmentarz żydowski w Kocku – najważniejszym obiektem na kirkucie jest ohel, w którym pochowani są: Menachem Mendel z Kocka,
Beniamin Morgenstern, Dawid Morgenstern, Jakub Jozue Morgenstern
i Dow Zeew kohen Rappaport.
Groby Powstańców w Sobolewie – w gminie Firlej na cmentarzu
w Sobolewie znajdują się groby powstańców styczniowych poległych
w bitwie z Rosjanami w 1863 r.
Cmentarz osadników niemieckich – cmentarz z przełomu XIX i XX
wieku znajduje się w miejscowości Trójnia w gminie Lubartów.
Cmentarz prawosławny w Kolechowicach – zespół cmentarza prawosławnego z II połowy XIX wieku wraz z kaplicą cmentarną można zobaczyć w Kolechowicach w gminie Ostrów Lubelski.
Chałupa w Rudce Kijańskiej (gmina Ostrów Lubelski) – w miejscu
tym odbyło się pierwsze w kraju posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 18 lutego 1944 r. Wydarzenie to upamiętniono na ścianie
23
frontowej chałupy. Chałupa pochodzi z pierwszej połowy XX wieku, została zbudowana z konstrukcji węgłowej z dachem dwuspadowym.
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Powiat lubartowski oferuje wiele atrakcji dla turystów. Coś dla siebie
znajdą u nas zarówno fani sportów wodnych, jak i Ci lubiący wypoczywać na łonie przyrody. Bogactwo atrakcji turystycznych jest nierozerwalnie złączone z pięknym położeniem naszego powiatu.
Zalew w Pałecznicy (gmina Niedźwiada) – miejsce idealne na piknik lub ognisko. Nad zalewem wybudowano pomost i urocze altanki. W
pobliżu znajdują się dwa boiska do gry w piłkę plażową. Raj dla miłośników przyrody, wędkowania i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Przystanie kajakowe i wypożyczalnie sprzętu w powiecie lubartowskim:
Paweł Szczepaniak
Szczekarków 38
21-100 Lubartów
Tel. 601 867 509
www.kajaki-lubartow.pl
TOMI Kajaki
Tomasz Józwiak
Kolonia Wólka Rokicka 11
21-100 Lubartów
Tel. 697 446 554
Piękno jezior – liczne jeziora zachęcają do aktywnego odpoczynku. Nad jeziorem w Firleju i w Ostrowie Lubelskim można wypożyczyć
sprzęt do sportów wodnych. Nasze jeziora to także atrakcyjna oferta dla
wędkarzy i miłośników przebywania sam na sam z przyrodą.
Spływy kajakowe na rzece Wieprz,
fot. archiwum gminy Jeziorzany
Firlej, jezioro Firlej, fot. Beata Trochim
Spływy kajakowe – po rzece Wieprz prowadzi jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w południowo – wschodniej Polsce. Liczne
zakręty, odnogi i piękno przyrody sprawiają, że spływ jest niezapomnianą przygodą. Szlak prowadzący przez rzekę Wieprz jest idealny do
rozpoczęcia przygody z kajakarstwem. Trasy prowadzące przez Powiat
Lubartowski wynoszą ok. 30 km. Proponowane jednodniowe spływy to
trasy:
Zawieprzyce - Szczekarków, długość trasy ok. 24 km
Szczekarków - Wola Skromowska, długość trasy ok. 28 km
24
25
Serniki, gospodarstwo agroturystyczne, fot. archiwum
Stara Jedlanka, Park Linowy, fot. Ośrodek Wypoczynkowy Leśna Ryba
Park Linowy – największy park linowy w regionie. Składa się z pięciu
tras o łącznej długości 885 metrów. Trasy są różnej trudności a w ofercie
są także atrakcje dla najmłodszych. W pobliżu znajduje się obóz indiański.
Leśna Ryba
Stara Jedlanka 16
21-109 Uścimów
Tel. 533 130 328
www.lesnaryba.pl
Paintball – pole paintballowe znajduje się w Firleju na 2 hektarach
lasu i starych torfowisk, jest na nim kilka ciekawy zasłon oraz miejsc na
schronienie i kilka mostów.
Pikkago Paintball
ul. Choiny 1
21-136 Firlej
Tel. 691 240 882
Ranczo Arka – miejsce, które promuje obcowanie z naturą. W ofercie m.in.: mini zoo, kolejka wąskotorowa, dwa stawy, atrakcje dla dzieci,
przejażdżki bryczką a zimą kulig.
Ranczo Arka
Serniki Kolonia 51e
21-107 Serniki
Tel. 665 888 788
www.ranczoarka.pl
26
Ścieżki Rowerowe – w Lasach Kozłowieckich wyznaczono sieć ścieżek rowerowych, które prowadzą do najciekawszych miejsc takich jak
rezerwat „Kozie Góry”, osada Stary Tartak, stawy „Wzory”, Kozłówka. Opisy tras i ścieżek rowerowych można znaleźć na stronie internetowej:
www.mktr-relaks.com. Kilka z nich zostało udostępnionych w tym folderze.
27
IMPREZY CYKLICZNE
W powiecie lubartowskim każdego roku odbywają się niezwykłe
wydarzenia, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Coś dla siebie znajdą sportowcy – amatorzy, miłośnicy teatru czy bywalcy koncertów. W trakcie wydarzeń będą mogli również państwo zapoznać się
z kulturą ludową, zwyczajami i tradycjami. W tym miejscu przedstawiamy jedynie najciekawsze propozycje. Pełną listę wydarzeń wzbogaconą
o aktualne informacje znajdą państwo na naszej stronie internetowej:
www.powiatlubartowski.pl
Ostrowskie Spotkania z Kolędą – impreza organizowana w styczniu
w Ostrowie Lubelskim. Ma charakter regionalny, utrzymana w bożonarodzeniowym klimacie. Prezentowane są kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołów z terenu gminy Ostrów Lubelski, a także z powiatu lubartowskiego.
Biesiada Czerwcowa, Dziedziniec przed Pałacem Sanguszków, fot. Radosław Czarnecki
Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich – impreza cykliczna, organizowana w kwietniu w Ostrowie Lubelskim, celem której jest kultywowanie obrzędów, zwyczajów i tradycji ludowych w opracowaniu scenicznym,
prezentacja dorobku scenicznego zespołów i inspirowanie do nowych
poszukiwań twórczych.
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – impreza organizowana co roku w kwietniu przez Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim. Ma na celu przegląd dokonań twórczych zespołów teatralnych ze szkół i placówek kultury oraz wzajemną wymianę doświadczeń.
Piknik Motocyklowy – impreza cykliczna, organizowana przez Stowarzyszenie Alwernia na początku kwietnia. Otwarcie Sezonu Motocyklowego dla wszystkich fanów dwóch kółek z terenu województwa lubelskiego
i nie tylko. Atrakcje dla właścicieli motocykli i dla całych rodzin. Organizowana w Lubartowie w ogrodach Braci Kapucynów.
Biesiada Czerwcowa – impreza organizowana przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w połowie czerwca. W programie atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz występy artystyczne. Na koncertach organizowanych
w ramach Biesiady Czerwcowej zagrali dotychczas Raz Dwa Trzy, kapela
klezmerska Berberys, Bad Boys Blue, Orkiestra Świętego Mikołaja.
28
29
Biesiada Czerwcowa, taniec ognia
na Dziedzińcu Pałacu Sanguszków, fot. Radosław Czarnecki
Rock Alert Festiwal – impreza organizowana co roku w pierwszy
weekend września przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Przegląd zespołów
rockowych z całego kraju, a także gości z zagranicy.
Rekonstrukcja Bitwy pod Kockiem – impreza o charakterze historycznym, związana z obchodami rocznicy ostatniej bitwy kampanii wrześniowej, organizowana w pierwszy weekend października w Kocku.
Powiatowe Spotkania z Folklorem „Pod Strzechą” – impreza o charakterze cyklicznym z udziałem zespołów ludowych pod patronatem Starosty Lubartowskiego. Ma na celu upowszechnianie kultury i sztuki ludowej naszego regionu. Organizowana przez Centrum Kultury w Ostrowie
Lubelskim w październiku.
Zaduszki Artystyczne – cykl imprez organizowanych w Lubartowie
w listopadzie. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Alwernia.
W programie koncerty, spektakle, spotkania.
Lubartów, Święto Roweru, fot. Jerzy Piekarczyk
Święto Roweru – największa impreza rowerowa w Polsce. Organizowana zawsze w pierwszą niedzielę lipca. Uczestnicy święta przemierzają
kilometry na rowerach po malowniczych Lasach Kozłowieckich. Co roku
impreza bije rekordy popularności, biorą w niej udział rowerzyści – amatorzy z kraju i z zagranicy.
Witryna Teatralna – spektakle i występy teatrów młodzieżowych
a także zaproszonych scen z Polski. Organizowana w listopadzie przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.
Bieg Jezior – impreza rekreacyjno – sportowa organizowana na początku sierpnia nad jeziorem Krasne w gminie Uścimów. Co roku gromadzi rzesze amatorów biegania z kraju i z zagranicy.
SZLAKI TURYSTYCZNE
PIESZE
Osada Firlej – trasa łatwa, ok. 7 km
Firlej zachował swój osadniczy charakter. Zwiedzanie miejscowości
rozpoczynamy od centrum. W przeszłości obszerny, czworoboczny rynek pełnił funkcję targowiska. Warto przyjrzeć się zabudowie z końca XIX
wieku, część z budynków zachowała konstrukcję zrębową „na rybi ogon”.
W centralnej części parku uwagę przykuwa pomnik Józefa Piłsudskiego,
który w czasie wojny polsko – rosyjskiej przez dwa dni przebywał w Firleju. Pierwszy pomnik stanął tu w 1930 roku, zburzono go dwadzieścia lat
30
31
później. Obecny pomnik Marszałka pochodzi z 1992 roku. Kierujemy się
w stronę Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego – to jedyny drewniany
kościół w powiecie. Od niedawna można również spacerować po nowej
promenadzie. Miłośnikom pieszych wędrówek polecamy rajd dookoła
jeziora Firlej.
Firlej – Kunów – trasa łatwa, ok. 7 km
Wyruszamy z przystanku autobusowego, usytuowanego przy drodze
krajowej „19” z Firleja do Kocka. Przechodzimy przez jezdnię i kierujemy
się na drogę prowadzącą na zachód, równolegle do lokalnej szosy, oznaczonej drogowskazem “Budy 6 km”. Po niecałym kilometrze uda nam się
dotrzeć nad jezioro Kunów. Kunów jest jeziorem naturalnie dzikim, jednak
cieszącym się dobrą sławą wśród wędkarzy. Jego ogromną zaletą jest naturalność i malowniczy charakter. Fotograficy z pewnością znajdą tu wiele
ciekawych kadrów drewnianych mostów, schowanych wśród trzcin.
ROWEROWE
Firlej – Domek Myśliwski, 17 km
Z Firleja kierujemy się do miejscowości Budy (5 km). Dojeżdżając
do zabudowań skręcamy w lewo i jedziemy do końca drogi asfaltowej
(1 km). Po lewej stronie znajduje się osada leśna i pięknie położony Domek Myśliwski. Cofając się drogą asfaltową ok. 200 m, skręcamy w lewo
w drogę żużlową i jedziemy na wprost ok. 1,5 km przez las. Na skraju
lasu, na rozwidleniu dróg polnych, skręcamy w lewo i polną drogą udajemy się do wsi Sobolew (1,8 km). Przed wsią, po lewej stronie drogi mijamy cmentarz polskich powstańców z 1863 roku. Dojeżdżamy do drogi
asfaltowej w Sobolewie. Skręcając w lewo, po pokonaniu ok. 1 km dojeżdżamy do skrzyżowania. Kierując się w lewo dojeżdżamy do Firleja, do
którego mamy ok. 6 km.
Leśnym szlakiem, fot. Agnieszka Sykut
Świt nad jeziorem Kleszczów, fot. Jan Romaniuk
Firlej – Serock, ok. 5 km
Z centrum Firleja kierujemy się w stronę wsi Przypisówka. Po minięciu starego cmentarza i pokonaniu ok. 1,5 km skręcamy za przydrożnym
zagajnikiem w lewo. Po minięciu nowego cmentarza znajdziemy się
w przysiółku Stalownia. Po krótkim marszu dotrzemy do cyplu wierzchowinowego. To właśnie w tym miejscu znajdowała się fabryka stali.
Pierwsze wzmianki o stalowni pochodzą z 1843 roku. Lata świetności fabryki przypadły na okres powstania styczniowego. To wtedy w stalowni
robiono szable, kosy i prawdopodobnie karabiny. Siłą napędową w fabryce była woda doprowadzana kanałem z Wieprza. W 1875 roku część
stalowni zniszczył pożar. Od 1880 roku właścicielami fabryki byli Józef i
Samuel Szpigelsztajn. Dzisiaj niestety nie znajdziemy już Stalowni. Do
Firleja możemy powrócić tą samą drogą, bądź dłuższą trasą – udając się
do wsi Serock.
32
33
Firlej – Kozłówka, 33 km
Z Firleja ruszamy drogą asfaltową przy Zajeździe “Imperium” w kierunku Kamionki (10 km). Po wjeździe do Kamionki skręcając w lewo
w kierunku na Lubartów dojeżdżamy do Kozłówki (2 km), gdzie warto
zwiedzić Muzeum Zamoyskich. Udając się dalej szosą po ok. 8 km dojedziemy do Lubartowa. Ulica Lipowa doprowadzi do Pałacu Sanguszków,
kościoła p.w. św. Anny i Muzeum Regionalnego. Po zwiedzeniu miasta
kierujemy się w kierunku Kocka i Białegostoku. Przy stacjii CPN kierujemy się w prawo, w ul. Kopernika by mniej uczęszczaną trasą przez Przypisówkę dojechać do Firleja (13 km).
SAMOCHODOWE
Szlak Partyzancki, 77 km
Szlak prowadzi z Rąblowa przez Łopatki – Markuszów – Kozłówkę –
Lubartów – Serniki – Kaznów do Ostrowa Lubelskiego. Atutem jest urozmaicony i ciekawy krajobraz. Ciekawe miejsca i zabytki, znajdujące się
w powiecie lubartowskim, jakie znajdziemy na tym szlaku zostały opisane na wcześniejszych stronach folderu. Wśród nich: Muzeum Zamoyskich, Pałac Sanguszków w Lubartowie i inne.
Szlak im. generała Kleeberga
Szlak prowadzi przez następujące miejscowości: Dęblik – Kock – Radzyń Podlaski – Czemierniki. Wędrówkę rozpoczynamy w Dęblinie, który
niegdyś był carską twierdzą. Kierujemy się do Kocka, gdzie odbyła się
ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Tutaj oprócz zabytków opisanych
we wcześniejszej części folderu warto zatrzymać się przy pomniku gen.
Franciszka Kleeberga. Granitowy pomnik autorstwa Kazimierza Danielewicza stoi tak, aby monumentalny generał spoglądał na dawne pole
walki. Pomnik został odsłonięty w 1980 roku, w 41 rocznicę Bitwy pod
Kockiem. Nieopodal znajduje się cmentarz wojenny w Kocku. Spoczywają na nim żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Kolejnym symbolem pamięci jest Dzwon Franciszek poświęcony w 60 rocznicę śmierci generała. Dzwon ma 80 cm wysokości i waży 110 kg. Jest
jednym z eksponatów Izby Pamięci im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku (zlokalizowana w Domu Kultury w Kocku). Z Kocka udajemy się do
Radzynia i następnie do Czemiernik.
34
OFERTA GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWA
Miejsca noclegowe w Mieście Lubartów
Restauracja „Havana”
Lubartów, ul. Popiełuszki 15
tel. kom. 691 888 638
www.havana-lubartow.prv.pl
może przyjąć do 90 osób.
„Stara Łaźnia”
Lubartów, ul. Gen. Orlicz-Dreszera 17
tel. 81 854 10 01, 696 310 838
www.staralaznia.pl
może przyjąć do 20 osób. Pokoje z telewizorem, bezprzewodowy internet, restauracja, sala konferencyjna wyposażona w
nagłośnienie, ekran, rzutnik.
Do dyspozycji dla gości parking strzeżony.
Restauracja „Iluzja”
Lubartów, ul. Jana Pawła II 9
tel. kom. 665 109 009, 695 643 342
może przyjąć do 60 osób.
Restauracja ”Zgoda”
Lubartów, ul. Lipowa 8a
tel. 81 854 20 23
może przyjąć do 120 osób.
Restauracja „Złota Grota”
Lubartów, ul. Lubelska 138 (przy stacji paliw BP),
tel. 81 854 47 77
może przyjąć do 40 osób.
Siedlisko ”Gościnne Progi”
Lubartów, ul. Powstańców Warszawy 106,
tel. 81 473 24 13
www.goscinne-progi.pl
może przyjąć 120 osób.
Motel ”RELAX”
Lubartów, ul. Kleeberga 14,
tel. 81 854 58 24, tel. kom. 665 201 888
liczba miejsc hotelowych 30 i gastronomicznych 40.
35
Miejsca noclegowe w Gminie Lubartów
Restauracja „LAGUNA”
21-100 Lubartów
Skrobów 101a (przy wyjeździe z miasta, trasa Lubartów-Kozłówka)
tel. 81 723 42 80, tel. kom. 501 460 261,
restauracja 42 miejsca (w sezonie letnim
do 80 miejsc siedzących pod parasolami).
Miejsca noclegowe dla 10 osób.
Zajazd ”GiS”
Lubartów, Łucka Kolonia 145 (ok. 5 km od Lubartowa, przy trasie Lubartów-Lublin)
tel. 81 855 50 55
miejsca hotelowe 20 maksymalnie z dostawkami, bar samoobsługowy 48 miejsc, grupy zorganizowane po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zajazd Wincentów
Lubartów 21-100, Wincentów 28A (przy
trasie nr 19)
tel. 502 628 195, 503 079 527, 534 800 101
e-mail: [email protected]
www.zajazdwincentow.pl
13 pokoi 1,2,3 osobowych z telewizorem,
bezprzewodowym internetem, restauracją,
salą konferencyjną wyposażoną w profesjonalne nagłośnienie, ekran oraz rzutnik.
Miejsca noclegowe w Gminie Kamionka
Zajazd w Kozłówce
„Gościniec Kozłowiecki”
21-132 Kamionka, Kozłówka 6 (przy pałacu
w Kozłówce, ok. 7 km od Lubartowa)
tel. 81 852 80 70
www.goscinieckozlowiecki.pl
35 miejsc noclegowych, 150 miejsc gastronomicznych.
Miejsca noclegowe w Gminie Firlej
Hotel „Imperium”.
21-136 Firlej, ul. Lubelska 1
tel. 81 857 54 26
oferuje 100 miejsc noclegowych, 50 gastronomicznych (po uzgodnieniu do 300).
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji GOSiR
21-136 Firlej
tel. 81 857 50 21, 609 336 533
e-mail:[email protected]
miejsc noclegowych 80.
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „eFeS”
21-136 Firlej, ul. Wczasowa 1
tel./fax 81 857 50 13
e-mail: [email protected], www.efesfirlej.pl
Miejsca noclegowe całoroczne 88 (w sezonie letnim +120), miejsca gastronomiczne
80 (po uzgodnieniu +200).
Ośrodek Wypoczynkowy „Wodnik”
21-136 Firlej, ul. Wczasowa 2
tel./ fax. 81 857 50 23, kom. 691 660 210,
e-mail: [email protected]
www.wodnikfirlej.pl
Oferuje: kąpielisko strzeżone, zakwaterowanie w hotelu lub w domkach 4 osobowych,
pole namiotowe, Bar „Mała Gastronomia”.
Gościniec „Kamienny Potok”
21-136 Firlej, ul. Lubartowska 40
tel. 602 585 062
www.firlej.lubelskie.pl/dane/kamiennypotok/index.htm
Oferuje: salę szkoleniowo-konferencyjną,
salę bankietową, salę kameralną. Sale są
komfortowo i nowocześnie wyposażone.
Zapewniają wygodę i znakomite warunki
zarówno do pracy jak i zabawy i wypoczynku. Noclegi w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych. Pokoje są gustownie i komfortowo
urządzone, każdy pokój posiada oddzielną
łazienkę. Do dyspozycji gości: parking, plac
zabaw, ogródek z parasolami i miejscem do
grillowania, miejsce na ognisko. Teren Gościńca jest ogrodzony i zapewnia gościom
spokój i bezpieczeństwo.
Polesie – Ośrodek Sportów Wodnych
21-136 Firlej
tel./ fax 81 857 50 78
oferuje 194 miejsca noclegowe w 3, 4 - osobowych domkach murowanych. Domki są 2
pokojowe, posiadają pełny węzeł sanitarny
(wc, kabina natryskowa, umywalka), telewi-
zor, radio, lodówkę. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka oferująca „domową kuchnię”, parking, boiska do siatkówki, koszykówki,
piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, a także pole
namiotowe, na którym znajdują się stajnie dla
koni oraz dwie duże ujeżdżalnie, wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego.
Ośrodek Wypoczynkowy „MARTA”
Jadwiga Bogusz
21 -136 Firlej, ul. Wczasowa 3
tel. 81 85 75 389, kom. 508 327 633,
kom. 501 365 025
e-mail: [email protected]
Dysponuje 18 domkami oraz polem namiotowym. Poza tym posiada plażę, pomosty, kąpielisko, sprzęt wodny oraz barek
serwujący wyśmienitą kuchnię domową.
KOMPLEKS Rekreacyjno-Hotelowo-Wypoczynkowy
„FIRLEJOWE SIOŁO”
21-136 Firlej, Wólka Rozwadowska 5A
tel. 81 477 81 26
e-mail: [email protected]
www.firlejowesiolo.pl
Miejsca noclegowe w Gminie Uścimów
Schronisko Młodzieżowe przy Szkole
Podstawowej w Nowej Jedlance
Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance,
Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów
tel. 81 852 31 91, 81 852 32 86
kom. 602 120 252
Posiada 22 miejsca noclegowe, możliwość
korzystania z kuchni, łazienki wraz z prysznicem, telewizor.
Dysponujemy wolnymi miejsca od lipca,
cena za nocleg do uzgodnienia.
Ośrodek Wypoczynkowy
„Riviera” w Krasnem
21-109 Uścimów, Krasne 168
tel. 81 723 22 00
Ośrodek posiada 180 miejsc w domkach
typu willowego z pełnym wyposażeniem
sanitarnym.
Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka,
wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-sporto36
wego, sklep spożywczy, kawiarnia, boiska
sportowe, przystań żeglarska.
Zajazd „RUBIN” w Krasnem
21-109 Uścimów, Krasne 232
tel. 81 723 21 71
Ośrodek dysponuje 30 pokojami 2, 3, 4
osobowymi, posiada własną salę konferencyjną oraz własną kuchnie. Specjalnością
stołówki są baran, jagnię i prosię z rożna
oraz ryby.
Na terenie ośrodka położone jest pole namiotowe. Ośrodek oferuje duży plac zabaw
dla dzieci, jazdę konną, przejażdżki bryczką,
ogniska, grill a zimą kuligi.
Szkoła Podstawowa w Krasnem
21-109 Uścimów
tel. 81 852 30 12
W okresie wakacji funkcjonuje w Szkole
Schronisko Młodzieżowe.
Krasne-Krzywe / nad j. Łukcze/
Ośrodek Wypoczynkowy Zakładu Energetycznego LUBZEL S.A. w Lublinie
21-109 Uścimów
tel. 81 757 03 12
Ośrodek posiada czteroosobowe domki,
strzeżone kąpielisko, wypożyczalnie sprzętu sportowo-wodnego, pole namiotowe,
stołówkę, sklep.
Uścimów
Pole namiotowe nad j. Maśluchowskim
informacja: Urząd Gminy Uścimów
tel. 81 852 30 63
Stanica młodzieżowa nad jeziorem Kleszczów
Organizowane są tu kolonie dla dzieci w
wieku od 7 do 16 lat. Istnieje możliwość
wynajęcia domków przez osoby prywatne.
Ośrodek aktualnie prowadzony jest przez
Parafię Opatrzności Bożej w Parczewie
oraz księży Salezjanów z Lublina. Szczegółowych informacji można zasięgnąć u kierownik Stanicy, Pani mgr Katarzyny Kowalczuk, pod numerem tel. 505 098 724.
Agroturystyka w Powiecie Lubartowskim
Na terenie Powiatu Lubartowskiego znajduje się duża liczba gospodarstw agroturystycznych, które stanowią nie lada atrakcje
dla spragnionych spokoju i ciszy turystów.
Właściciele przyjmują gości przez cały rok,
oferując bardzo zróżnicowane atrakcje jak
chociażby przejażdżki konne, wycieczki rowerowe, spacery po okolicy.
W Powiecie Lubartowskim gospodarstwa
agroturystyczne są na coraz wyższym poziomie. Podstawą działania tych gospodarstw
są wygodne pokoje i smaczna domowa
kuchnia, oferująca oryginalne, smaczne produkty regionalne.
Agroturystyka jest szansą dla mieszkańców
wsi, ale także sposobem na przedstawienie
walorów tej ziemi mieszkańcom innych regionów kraju i gościom zagranicznym.
WYKAZ GOSPODARSTW
AGROTURYSTYCZNYCH
Szkoła Podstawowa w Uścimowie
W okresie wakacji działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe
tel. 81 852 30 39
Rudka Starościańska / nad j. Kleszczów/
Nad jeziorem funkcjonuje pole namiotowe
prowadzone przez Radę Sołecką Wspólnoty wsi Rudka.
37
Gmina Firlej:
Emil Pakiet
21-136 Firlej, ul. Serocka 2
tel. 81 85 75 116
Miejscowość, gdzie położone jest gospodarstwo wtulona jest między dwa malownicze jeziora, tj. Kunów i Firlej, otoczone
lasami. Gospodarstwo oferuje komfortowo przygotowane pokoje oraz smaczne
posiłki.
w Kozłówce. Istnieje możliwość korzystania
z rowerów.
Wśród rumianków i mięty
(okolice Woli Sernickiej, gmina Serniki), fot. Piotr Wróblewski
Anna Zielińska
21-136 Firlej, ul. Spacerowa 8
tel. 81 85 75 379
Gospodarstwo położone jest na skraju miejscowości przy zacisznej ulicy, blisko lasu,
między jeziorami Kunów i Firlej. Goście mogą
wypoczywać w ogrodzie oraz korzystać z warzyw uprawianych w gospodarstwie.
Maria Trąbka
21-136 Firlej, ul. Serocka 3
tel. 81 85 75 118
Główną atrakcją gospodarstwa jest położenie w niedalekim sąsiedztwie od jeziora Firlej. Dom otoczony jest ogrodem, w którym
jest miejsce na zabawę dla dzieci, ognisko,
stoliki i leżaki wypoczynkowe. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia oraz skorzystania z bezpiecznego parkingu.
Urszula i Piotr Osikowie
21-150 Kock
Wola Skromowska 1
tel. 606 298 797
Gospodarstwo położone jest w uroczym
zakątku nad rzeką Wieprz. W niedalekiej
odległości znajduje się las bogaty w grzyby
i jagody oraz jeziora Kunów i Firlej. Gospodarstwo oferuje pobyt z pełnym wyżywieniem na bazie ekologicznych produktów.
Grażyna Powałka
21-136 Firlej, Kunów 36
tel. 81 85 75 256
Gospodarstwo położone jest w pobliżu jeziora Kunów, otoczonego lasami i łąkami. Idealne
miejsce dla miłośników grzybów, jagód i ziół.
Wiesława i Edward Zdunkowie
21-136 Firlej, Kunów 92
tel. 693 481 815
Gospodarstwo znajduje się w pobliżu jeziora Kunów, niedaleko lasu, pól i łąk. Gospodarze oferują smaczne domowe posiłki.
W okolicy gospodarstwa są oznakowane
trasy rowerowe i spacerowe.
Henryka Dudek
21-137 Wola Skromowska 84
tel. 81 85 91 509
Gospodarstwo położone jest między rzekami Tyśmienicą i Wieprzem. Posesja otoczona jest pięknym, wspaniale utrzymanym
ogrodem. Gospodarstwo oferuje smaczną
domową kuchnię.
Leszek Skoczylas
21-136 Firlej, Kunów 32
tel. 509 970 982
Gospodarstwo położone w malowniczej
miejscowości, w odległości 500 m od jeziora Kunów i 10 km od Muzeum Zamoyskich
38
Gmina Jeziorzany:
Irena Budnicka
Hotelik myśliwski „Kaczkarnia”
21-146 Jeziorzany, Przytoczno 15
tel./fax 81 85 78 004, 501 181 962
www.kaczkarnia.pl
e-mail: [email protected]
Pensjonat położony w zalesionej „pradolinie Wieprza”, nad dzikimi stawami. Do dyspozycji gości gospodarze oferują basen kąpielowy, rowery górskie, sprzęt wędkarski,
kajaki, motorówkę oraz przejażdżki bryczką
lub wierzchem, naukę jazdy konnej.
Gmina Kamionka:
Krzysztof Kornacki „Rządcówka”
21-132 Kamionka, Kozłówka 8
tel. 81 85 28 220, 605 628 747
www.rzadcowka.pl
Gospodarstwo zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Do dyspozycji gości są dwu lub trzyosobowe pokoje z łazienką, kuchnia, internet bezprzewodowy. Gospodarstwo posiada staw
rybny zasobny w karpie, liny, karasie, okonie
i szczupaki. W pobliżu pensjonatu znajduje
się kompleks leśny z oznakowanymi ścieżkami rowerowymi.
Gmina Kock:
Andrzej Konarski „Konarówka”
21-150 Kock, ul. Hanki Sawickiej 58
tel. 81 85 91 369
www.agroturystyka.pl/lubartow/konarscy
Gospodarstwo położone w malowniczym,
uroczym zakątku z dużym ogrodem oraz
39
świeżymi warzywami i owocami. Do dyspozycji gości są pokoje z osobnymi łazienkami, jadalnia z kominkiem, weranda.
Gmina Lubartów:
Teresa i Maciej Jarzyna „Maciejówka”
21-100 Lubartów, Nowodwór 116
tel. 81 85 27 249
www.agroturystyka.pl/lubartow/korniakjarzyna
Gospodarstwo położone jest w otoczeniu
starego drzewostanu i sąsiedztwie Lasów
Kozłowieckich. W pobliżu znajduje się Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Anna Szymankiewicz
21-100 Lubartów, Szczekarków 36
tel. 81 85 43 788
Gospodarstwo położone nad rzeką Wieprz
przy trasie Lubartów-Parczew. Atrakcją są
liczne tereny do wędkowania.
Barbara Lisek
21-100 Lubartów, Kolonia Skrobów 90A
tel. 81 85 43 830, 605 851 163
e-mail: [email protected]
Gospodarstwo położone przy trasie Lubartów-Kozłówka na obrzeżu lasu, w odległości ok. 3 km od Muzeum Zamoyskich.
Pobliski las to miejsce spacerów, zbierania
grzybów i ziół. Gospodyni oferuje również
smaczne regionalne potrawy.
Piotr Malik
21-100 Lubartów, Skrobów 22B
tel. 81 85 54 232
e-mail: [email protected]
www.agroturystykamalik.o2.pl
Gospodarstwo położone przy trasie Lubartów-Kozłówka, posiada teren rekreacyjny
z niewielkim basenem, kominkiem i altaną.
Gmina Ostrówek:
Wanda Banaś
21-102 Ostrówek, Cegielnia 44
tel. 81 85 62 057
[email protected]
Gospodarstwo położone w dolinie Wieprza,
niedaleko rzeki Tyśmienicy oraz rozległych
Jeziorzany, fot. Damian Mika
lasów Ostrówka. Można tu zbierać jagody,
zioła i grzyby oraz łowić ryby.
Gmina Serniki:
Ranczo agroturystyczne „Arka”
Marcin i Leszek Wronisz
Kolonia Serniki 51D, 21-107 Serniki
tel. 81 85 55 050, tel. kom. 665 888 788,
fax 81 85 55 878
e-mail: [email protected]
www.ranczoarka.pl
Gospodarstwo położone w malowniczej
dolinie Wieprza. Pensjonat posiada tereny
rekreacyjne z placem zabaw dla dzieci, wiatrakiem i strzelnicą oraz mini zoo. Do atrakcji należy także możliwość jazdy konnej,
bryczką i cygańskim wozem.
Gmina Uścimów:
„Hacjenda” Leszek Brzeziński
21-109 Uścimów
Krasne Krzywe 28A, tel. 603 854 305
Gospodarstwo położone nad jeziorem Łukcze. Atrakcją dla turystów jest stadnina koni,
jazdy rekreacyjne, przejażdżki bryczką i kuligi.
Anna i Wiesław Laskowscy
„Stanica wędkarska”
21-109 Uścimów, Krasne 186
tel. 601 258 148, 505 123 210
Gospodarstwo rolno-rybackie graniczące
z jeziorem Krasne. Oferuje domki wczasowe i miejsca na przyczepy kampingowe.
Posiada ogrodzony teren z bezpośrednim
dostępem do jeziora i łowisk.
Janusz Filipowski
21-109 Uścimów, Jedlanka Nowa 80
tel. 81 85 23 221, kom. 601 347 440
Gospodarstwo położone niedaleko jeziora
Gumienko. Możliwość wypoczynku w ciszy
i spokoju. W pobliskim lesie można zbierać
jagody, grzyby oraz zioła.
Katarzyna Żmurek „U Kasi”
21-109 Uścimów, Krasne 25A
tel. 609 485 719, 500 211 700
Gospodarstwo położone jest nad jeziorem
Krasne. Możliwość jazdy konnej i przejażdżek bryczką.
40
41
Dear Visitors!
It is with great pleasure that we offer you this guide, which outlines the natural and cultural tourist attractions found in the Lubartów
area.
This area, located on the plain bisected by the Wieprz River, contains numerous places of interest and charming spots for tourists to
discover. Its forests, dotted with beautiful lakes, are rich in wildlife.
The Lubartów District has many picturesque corners, as you will
find out, making your way through the fields and meadows, sitting by
the shore of one of the many lakes, or visiting the Kozłowiecki Landscape Park (Park Krajobrazowy).
One can enjoy recreation and active tourism in friendly and natural surroundings, hiking or biking on our beautiful trails, admiring the
wonders of nature, or the many works of architecture and religious
sites found in the area.
The palaces and mansions which are found here deserve particular attention. The Palace and Park Complex in Kozłówka is known
throughout Europe. The estates of the Sanguszko and Jabłoński families, located in Lubartów and in Kock, respectively, are no less beautiful. Those interested in sacral art and architecture will want to visit
the beautiful baroque Sanctuary of Saint Ann in Lubartów, as well as
other historical churches and picturesque shrines in the surrounding
towns and villages.
I invite you to visit and get to know the Lubartów area. I am convinced that the residents of this charming and lesser-known corner
of Poland will give you a warm welcome, and that you will be able to
learn about our customs and traditions. I am convinced that your visit
to our district will be the source of many fond memories.
Head of Lubartów District
Fryderyk Puła
42
43
Area, location, population
Gdańsk
Szczecin
Bydgoszcz
Warszawa
Wrocław
Katowice
Kraków
The Sanguszko Family Estate in Lubartów, photo by Jerzy Chudzik
The Lubartów County covers an area of 1290.35 km² and is situated
in the northern part of the Lublin Voivodeship, where it is one of twenty
counties. Landwise, the Lubartów County encompasses thirteen communes, 10 of which are rural (Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów), two urbanrural (Kock, Ostrów Lubelski), and one urban (Lubartów). Approximately
90,000 people live here. Administratively Lubartów County borders the
counties of Łuków and Radzyń to the north, Parczew to the east, Ryki
and Puławy to the west, and Łęczna and Lublin to the south.
Lublin
Voivodeship
Lubartów
County
44
45
NATURE
The Wieprz River, photo from the archives
of the Lubartów Commune
Silence of the woods, photo by Agnieszka Sykut
The Lubartów County lies within three geographical areas: Mazovia, the Lublin Uplands, and Polesie Lubelskie. The Wieprz river flows
through the wide plain of the Lubartów Land. The Wieprz valley is interesting not only for nature experts. It is rich in numerous oxbow lakes
and meanders, which, together with riparian flora, impart it a mosaic
and exceptionally picturesque character. One can find many pools and
rushes in the vicinity of the Jeziorzany settlement. It is perfectly evident that the Wieprz is a living river, natural and unregulated by humans. Here nature lovers can admire rare species of trees and plants
and observe protected species of birds and animals. Among other
birds, sandpipers, mute swans, great crested grebes, and little ringed
plovers have their breeding grounds here, as do finches and tawny
owls, which inhabit the woods. Huge forest stands, the most interesting being the Kozłówka Forest, are a treasure for the Lubartów County.
Forests take up nearly 20% of the county’s area. The Kozie Góry reserve,
located in the area of the Kozłówka Nature Park deserves special atten-
46
47
Białe Wrony Nature Reserve, photo from the archives
of the Lubartów Commune
tion. It is here that pines over a century old and very rarely seen sessile
oaks grow. Till today in the manor house park in Samoklęski beautiful
ancient trees remain, among them monumental specimens of beech
and ash.
Kock, Cavalry, photo by Jan Romaniuk
HISTORY OF THE COUNTY
The Lubartów County can boast a rich and interesting history. For
ages this land has been inhabited by people of different nations and
faiths. We can be thankful to them for an impressive cultural heritage.
Relative proximity to Poland’s eastern border also has had a great influence on the history of the county, making Lubartów Land for years a
place of battles of differing importance and meaning. The town of Lubartów, the seat of power of Lubartów County, was founded on May 29,
1543 by Piotr Firlej. The original name of the town Lewartów originates
from the crest of the Firlej family - Lewart. Lubartów received town rights
from the hands of King Zygmunt the Old. The succeeding owner of the
48
49
Lubartów, the Sanguszko Family Estate, photo by Radosław Czarnecki
town was Piotr, the son of Mikołaj Firlej. It was he who founded a Calvinist gymnasium and brought in craftsmen and breeders from Germany,
Holland, and Flanders. According to historical sources, Lubartów experi-
enced its golden years under the rule of Mikołaj Firlej. After his death the
town passed into the control of Mikołaj Kazimierski, who transformed
the Calvinist gymnasium into an Arian school. Youths flocked here from
the whole country. The 17th century was unlucky for Lubartów Land.
For years after the Polish-Swedish Wars (‘Swedish Deluge’) Lubartów
couldn’t rise from its downfall. The situation improved, however, when
Paweł Karol Sanguszko took control of the town. The Sanguszko family ruled for 100 years (1739-1839). After the January Uprising against
the Russians in 1863-1864, Lubartów experienced significant repression
from the Tsarist powers, the Order of Capuchin Friars was liquidated
and the monastery was used for state administration. The next period
of economic and cultural development began after 1918 when Poland
regained independence.
During WWII Lubartów was a center of resistance and battling
the invader. It was liberated from occupation on July 22, 1944 by the
joint action of the Home Army units under the command of Major Jan
Szatowski, pseudonym „Kowal”. Often the path of battles and skirmishes
led through the Lubartów Land, which is why the graves of soldiers of
different nationalities, military cemeteries, and memorial crosses are located in the County.
The history of Lubartów County is also the history of the town of Kock
and the Independent Operational Group „Polesie”. The last battle of the
Polish Defensive War (“September Campaign”) took place near Kock. The
honorable capitulation of IOG “Polesie” took place on October 6, 1939.
These events are recreated every year in the form of historical re-enactments organized by the Historical Re-enactment Group of the Eighth
Legionary Infantry Division.
FOLK CULTURE
Lubartów County is amazing with its rich and varied folk culture. Folk
artists live and work in nearly every commune, and folk music groups sing
and perform here. Fascinated by the history of their villages and towns,
regionalists create memorial and art galleries, in which we can admire folk
art. The Regional Museum in Lubartów boasts the largest collection.
Woven wicker produced by inhabitants of villages located by the
50
51
Folk culture of the Lubartów Region,
photo by Radosław Czarnecki
Wieprz river comprise very interesting exhibits. The works of Mrs. Helena
Kołodziej deserve special attention. This artist, well known at home and
abroad, creates Easter palms, Easter eggs, baskets, straw figures, and
Christmas decorations. However, the commune of Serniki is the heart
of Easter palm production. To this day in many farming households the
women prepare flowers, herbs, and grasses, which are used for making
Easter palms. It’s interesting to note that reed works and Easter palms
The art gallery „ART WYSPA” in Ostrów Lubelski is a special place.
The gallery is located in a post-Jewish building at 6 Czerwonego
Krzyża Street. The unique interior was reconstructed based on the design of the architect Adam Wójcik. Entering the gallery takes us a step
back in time to a typical pre-war shtetl abode. Beside antique objects
and tools, the place is authenticated by sculptures, embroideries, and
pictures created by local artists. The gallery came about thanks to the
efforts of members of the Ostrów Lubelski Land Association. Mrs. Maria Wójcik initiated its establishment. In the opinion of those who have
visited „Art Wyspa”, one can taste a beautiful Polish village here.
The cultural riches of Lubartów Land are also nurtured by many
folk music groups. We can listen to traditional songs at many recurring
events organized in the county. It is worth underlining that groups
such as „Brzostowiacy”, „Ostrowianki” from Ostrówek, or „Rozkopaczewianki” base their repertoire on songs handed down by the oldest inhabitants of our region. Thanks to this there exists a tradition of
folklore characteristic of a Lubartów County village. Beside songs, the
groups also perform rites based on ancient traditions. Performances
are presented at rural theater reviews and folk art meetings. They give
us a view of weddings, harvests, and holidays from the past in Lubartów Land.
MUSEUMS
from the Serniki commune are popular even among the American Polonia.
We can also find the works of Ignacy Dobrzyński in the Regional Museum in Lubartów. One of the most famous Polish paper cut out artists, he lived and created in Lubartów County during part of his life. It is
worth visiting the Lubartów museum to see what artistic masterpieces
can arise from an ordinary sheet of paper.
We can also count Mrs. Janina Rodak from Michów among the ranks
of well known and appreciated folk artists. Mrs. Janina has sculptured for
over 30 years, and has gained fame all over Poland. Her sculptures focus
mostly on sacred themes.
The works of Mrs. Małgorzata Wójtowicz from Mejznerzyn also deserve attention. This artist has many interests, including painting and
embroidery, as well as sculpture.
52
The cultural heritage and history of the Lubartów Land can be experienced by visiting museums in Lubartów and Kozłówka. Memorial
galleries have smaller collections, but they possess equally interesting
exhibits.
The Zamoyski Museum in Kozłówka – The Zamoyski Museum
in Kozłówka is a pearl of tourism for Lubartów County. It was highly appraised in the National Geographic contest „7 Wonders of Poland”. The museum is in a palace located near the Kozłówka Forest.
The residence belonged to the Zamoyski family from 1799 to 1944.
The palace was raised around 1742, probably by the architect Józef
Fontana. The Zamoyski Museum in Kozłówka is called the „Polish Ver53
sailles”. It contains the largest collection of classical music recordings
in Europe. Tourists more interested in modern art can visit the only
Social Realism Gallery in Poland. In total the over 1600 sculptures,
paintings, graphics, and statues have an instructive nature. There is a
carriage house at the museum with historical horse-drawn vehicles
from the nineteenth century. There is also a chapel from 1903-1909
designed by the architect Jan Heurich. The tomb of Zofia Czartoryska
- Zamoyska can be found inside. Equally beautiful and gladly visited
is the park. The museum is open to visitors from April 1 to November
30, from Tuesday to Sunday.
Zamoyski Museum in Kozłówka
Kozłówka 3
21-132 Kamionka
tel. +48 81 852 83 00
www.muzeumzamoyskich.pl
Lubartów, Regional Museum, photo by Piotr Maciuk
Kozłówka, the Zamoyski Palace, Kamionka Commune, photo by Radosław Czarnecki
Regional Museum in Lubartów – The museum is situated in a historical manor house at 28 Kościuszki St. Among more than 2500 exhib-
its memorabilia from the faience works which operated in the years
1840-1850 deserve special attention. There are also traces of the folk
culture of Lubartów County in the Regional Museum. It is open every
54
55
day from Monday to Friday 8:00am – 3:00pm., and Saturday and Sunday from 10:00am to 2:00pm.
Regional Museum
Ul. Kościuszki 28
21-100 Lubartów
tel. +48 81 855 28 08
Palace-park complex in Kock – The complex is located in an exceptionally charming place where the small town slopes toward the
valley of the Tyśmienica and Wieprz rivers. The palace of Duchess
Anna Sapieha-Jabłonowska was built on the foundations of the Firlej’s
sixteenth century castle. The residence was probably rebuilt around
1770 by Szymon Bogumił Zug. The complex is composed of the
main building and two identical annexes connected to the palace by
quarter-round columned galleries. During the time of Duchess Anna
Jabłonowska an impressive garden was created near the palace in the
style of an early English park. In the middle of the 19th century the residence was rebuilt according to a design by Henryk Marconi. The park
and the annexes are in quite good condition, which is why tourists interested in architecture will have the chance to admire the residence.
A bridge over a former moat leads to the palace.
Kock, the Jabłonowski Palace, photo by Jerzy Wawerek
Lubartów, Lesser Basilica of St. Anne, photo from the County archives
Parish Museum in Lubartów – Historical vestments, monstrances,
reliquaries, and old prints are only a part of the museum’s exhibits.
One of the most interesting is a collection of books gathered by local
priests from the year 1650 on. The museum is at the Sanctuary of St.
Anne in Lubartów and has approx. 1000 exhibits. It is open from May 1
to October 31 at 9:00am – 5:00pm.
Parish Museum
21-100 Lubartów
Ul. Słowackiego 6
tel. +48 81 855 23 72
PALACES AND MANOR HOUSES
56
57
ing a former orangery originating probably from 1800. It is presumed to
have been built when Duchess Izabella Fleming-Czartoryska lived there.
The manor house in Samoklęski lies in the region of the largest group of
fish ponds and since 2008 it has been privately owned.
RELIGIOUS ARCHITECTURE
Lesser Basilica of St. Anne in Lubartów – The parish and church
of St. Anne in Lubartów have a long history and deserve a separate
publication. However, before tourists visit the Lubartów basilica they
should know that its existence was first documented in 1549. At that
time it was Piotr Firlej who raised a wooden temple dedicated to Peter
and Paul. Eight years later the next owner, Jan Firlej, gave the church
to the Calvinists. After nearly forty years the church became catholic
again, thanks to Elżbieta Kazimierska. The first church dedicated to
Saint Anne was built by Samuel Ratkowski. Unfortunately, as in many
such instances, the temple was consumed in flames in 1630. It wasn’t
Lesser Basilica of St. Anne in Lubartów, photo from the County archives
Lubartów, the Sanguszko Family Estate
(a view from the park), photo by Piotr Wróblewski
Palace-park complex in Lubartów – The Sanguszko Family Estate is
a calling card for the town of Lubartów. In the beginning the residence
belonged to Piotr Firlej, the town founder. The palace was destroyed
multiple times. It owes its present shape to Paweł Antoni Fontana, who
worked under the commission of Duke Paweł Karol Sanguszko in the
beginning of the 18th century. In the beginning of the 19th century the
residence passed into the hands of Bank Polski. It later served as a military hospital, and was also under the administration of the Monastic
Congregation of the Borderlands Brothers. In 1933 the palace burst
into flames, which completely destroyed the building. Reconstruction
work finally ended in 1970. Since 1990 the palace has been the seat
of power of Lubartów County. The representative Knights’ Hall, furnished in period furniture and paintings, deserves special attention.
Also there is a spacious park behind the palace, which was reproduced
according to a design by Gerard Ciołek.
Manor House in Samoklęski – The manor house was built at the end
of the 18th century by the architect Chrystian Piotr Aigner. In 1883 the new
owner of the village Samoklęski, the well-known writer Józef Weyssenhoff,
extended the residence, adding a four columned side porch to the ground
floor building. There are eight different buildings in the complex, includ58
59
rebuilt until twenty years later, thanks to the efforts of the rector Stefan Mosiński. It was the last wooden temple in this place. The church
built in 1733-1738 based on the design of Paweł Antoni Fontana began
a new history in the Lubartów parish. It was funded by Paweł Karol
Sanguszko. The two-towered parish church has an elevation rich in pilasters and cornices. The entrance portal, made from black marble, is
supported by two columns. Inside the church one is amazed by adornment, paintings, and the play of light, created by impressive stained
glass. In the right nave there is an epitaph with the heart of the founder
Paweł K. Sanguszko and his wife – Barbara Dunin-Sanguszko. The interior of the basilica, as befitting a baroque temple, is richly ornamented.
The vaulting contains frescos probably made by Jan Włoch and Mejer.
The main altar has a painting of the patroness of the Lubartów church.
Also there is a bell tower from the middle of the 18th century and a
monumental rectory at the church.
Firlej, Church of the Lord’s Transfiguration, photo by Jan Zaczek
The Church of St. Lawrence in Lubartów with the Order of
Capuchin Friars – The rise of the Capuchin monastery in Lubartów
dates to the years 1737-1741. In accordance with Capuchin rules the
church is simple and sparse in decoration. The only adornments in the
church are 18th century canvasses painted by Szymon Czechowicz. The
painting „Martyrdom of Saint Lawrence” hangs over the main altar.
There is a cloister at the church surrounded by a defensive wall and a
beautiful garden.
The Church of the Lord’s Transfiguration in Firlej – The only
wooden church in Lubartów County, built in 1880. The rococo altar
was later complimented by the painting „The Lord’s Transfiguration”.
The field altar of the 1st Lancers Regiment from the division of General
Chrzanowski, who defeated the Russian army in a battle of Firlej on
May 9, 1831, is stored inside the church.
The Church of Saints Peter and Paul in Kamionka – The building of the temple dates to the end of the 15th or beginning of the 16th
century. It is the oldest church in Lubartów County. At the turn of the
century the church was rebuilt. Beside the church there is a baroque/
classical brick bell tower from 1781. In 1858 a burial rotunda for the
Weyssenhoff family was erected in the cemetery.
The Parish Church of the Assumption of Our Holy Mother in
Kock – The church was built in the years 1778-1782 according to the
design of Szymon Bogumił Zug. It is the first building in Poland with
a columnated portico in the elevation. The facade of the church is oriented toward the market square, and there is an authentic bell tower
on each side. The church in Kock initiated the type of building based
on a square floor plan and with a columnal portico in the elevation.
After WWII the church underwent a liberal renovation. The original elements remaining are the bell towers built on a square plan with round
windows.
Parish Church of the Immaculate Conception of Our Holy Mother in Ostrów Lubelski – This temple is another example of baroque
architecture. The church was raised in 1755, probably designed by
Paweł Antoni Fontana. There is a gate – bell tower at the church – most
likely built five years later. Also of special interest is the surrounding
wall with gates and chapels from the second half of the 18th century.
The church itself was built on the plan of a Latin cross with two soaring
towers.
60
61
Kock, Rabbi M. Morgenstern’s House,
photo by Jerzy Wawerek
Ostrów Lubelski, Church of the Immaculate Conception
of Our Holy Mother, photo by Piotr Smagorowicz
The Burial Mound of Berek Joselewicz in Białobrzegi – Berek
Joselewicz was a colonel in the Polish army of Jewish descent. He died
in 1809 in a battle against Austrian soldiers near Kock. A mound was
erected and a memorial plaque set up in his honor.
PLACES OF INTEREST
Chamber of the Tradition of Railways in Lubartów – The CTR
(Chamber of the Tradition of Railways) has been operating at the PKP
train station since 2000. This place will certainly appeal to the taste
of railway lovers. There is a collection of memorabilia connected
with the work of Lubartów railwaymen at the chamber. You can find
here: old photographs, documents, maps and train schedules, and
also ticket punchers and uniforms. You can also take a short trolley
ride. Jacek Mazurek and Krzysztof Szczepaniuk are the founders of
the CTR. Before you visit the chamber we invite you to our web page:
www.pkp.lubartow.pl.
Rabbi’s House in Kock – This is one of the most characteristic buildings in the county. From 1924 until the outbreak of WWII, Józef Morgensztern was the rabbi in Kock. He was the founder of so-called Kock
Hasidism. In his day Jewish pilgrims from all over the world traveled
to Kock. He died on September 9, 1939 during the bombardment. The
Zadiks’ house is on the corner of Wojska Polskiego and Polna streets.
62
Jewish Cemetery in Kock – The most important object in the cemetery is the ohel, in which are buried: Menachem Mendel from Kock,
Beniamin Morgenstern, Dawid Morgenstern, Jakub Jozue Morgenstern and Dow Zeew kohen Rappaport.
Graves of the Insurgents in Sobolew – In the cemetery in Sobolew
in the Firlej commune are the graves of the January insurgents, fallen
in battle against the Russians in 1863.
Cemetery of German Settlers – This cemetery from the turn of the
19 and 20th centuries is located in Trójnia in the Lubartów commune.
th
Orthodox Cemetery in Kolechowice – This Orthodox cemetery
complex from the second half of the 19th century, along with its cemetery chapel, is in Kolechowice in the Ostrów Lubelski commune.
Peasant Cottage in Rudka Kijańska (Ostrów Lubelski commune)
– The first in Poland conference of the communist Voivode National
Council took place here on February 18, 1944. The event is commemo63
rated on the front wall of the cottage. The cottage originates from the
first half of the 20th century. It is a log construction with a gabled roof.
TOURIST ATTRACTIONS
Lubartów County offers many attractions for tourists. Fans of water sports and those who enjoy a rest in natural surroundings can
find something for themselves here with us. A wealth of tourist attractions is inseparably connected with the beautiful location of our
county.
Reservoir in Pałecznica (Niedźwiada commune) – This location is
ideal for a picnic or campfire. A landing and gazebos have been built at
the reservoir. There are two courts for playing beach volleyball nearby.
Here is paradise for nature lovers, fishermen, and those who like to
spend their free time actively.
Kayak launches and rentals in Lubartów County:
Paweł Szczepaniak
Szczekarków 38,
21-100 Lubartów
Tel. +48 601 867 509
www.kajaki-lubartow.pl
TOMI Kajaki
Tomasz Józwiak
Kolonia Wólka Rokicka 11
21-100 Lubartów
Tel. +48 697 446 554
Beauty of the lakes – Numerous lakes tempt one to an active
break. Water sport equipment can be rented at the lakes in Firlej and
Ostrów Lubelski. Our lakes are also a great attraction for fishermen and
those who love being alone with nature.
Firlej, Firlej Lake, photo by Beata Trochim
Kayak trails along the Wieprz River,
photo from the archives of Jeziorzany Commune
Kayak trails – Along the Wieprz river flows one of the most beautiful kayak trails in southeast Poland. Numerous bends, branches and
the beauty of nature make the water trail an unforgettable adventure.
The trail leading through the Wieprz river is ideal for a first adventure
with kayaking. 30 kilometers of trails flow through Lubartów County:
Suggested one-day kayak trails:
Zawieprzyce – Szczekarków, length approx. 24 km.
Szczekarkow - Wola Skromowska, length approx. 28 km.
64
65
Stara Jedlanka, Rope Park, photo by the Leśna Ryba Resort
Serniki, agritourism farm, photo Archives
Rope Park – The largest rope park in the region! It has 5 paths with
a total length of 885 meters. The paths are of varying difficulty, and
they include attractions for children. Also, there is an Indian camp located nearby.
Leśna Ryba
Stara Jedlanka 16
21-109 Uścimów
Tel. +48 533 130 328
www.lesnaryba.pl
Paintball – A paintball field is located in Firlej in 2 hectares of forest and old peatlands. There are several interesting shelters and hiding
places and a few bridges on the field.
Pikkago Paintball
ul. Choiny 1
21-136 Firlej
Tel. +48 691 240 882
Rancho Arka – A place which promotes communing with nature.
On offer, among others: mini zoo, narrow gauge train, two ponds, attractions for children, carriage rides, and sleigh rides in the winter.
Ranczo Arka
Serniki Kolonia 51e
21-107 Serniki
Tel. +48 665 888 788
www.ranczoarka.pl
66
Bike Trails – In the Kozłówka Forest there is a network of marked
bike trails, which lead to very interesting places, such as “Kozie Góry”
(Goat Hill), the Old Sawmill settlement, „Wzory” ponds, and Kozłówka.
Visit our website for descriptions of routes and bike trails: www.mktrrelaks.com. Kilka z nich zostało udostępnionych w tym folderze.
67
RECURRING EVENTS
Incredible events take place in Lubartów County every year, and we
sincerely invite you to participate. Sports fans, theater lovers, and concert goers can find something for themselves. During the events they
can also have a taste of folk culture, customs, and traditions. We present
the most interesting propositions in the folder. You can find a full list of
events and current information on our website:
www.powiatlubartowski.pl
June Feast (Biesiada Czerwcowa), front courtyard of the Sanguszko Palace, photo by Radosław Czarnecki
Ostrów Christmas Carol Gathering – This event takes place in Ostrów
Lubelski. It has a regional air with a Christmas atmosphere. Carols and pastoral songs are performed by groups from the Ostrów Lubelski commune
and from Lubartów County.
County Review of Rural Theater – This recurring event takes place
in April in Ostrów Lubelski. Its goal is to cultivate the customs, rites, and
folk traditions found in theatrical works, to present the theatrical accomplishments of groups, and to inspire to new creative endeavors.
County Review of Children’s and Youth Theater – This event is organized yearly by the Ostrów Lubelski Cultural Center to present a review of the theatrical achievements of theater groups from schools and
cultural institutions, and to encourage the exchange of experiences.
Motorcycle Picnic – A recurring event put on by the Alwernia Association at the beginning of April, it opens the Motorcycle Season for all
fans of two wheels from the Lublin Voivodeship and beyond. It is a great
attraction for motorcycle owners and whole families. The event takes
place in the garden of the Capuchin brothers in Lubartów.
June Feast – This event is organized by the County Youth Cultural
Center in the middle of June, providing attractions and artistic performances for children and teens. Groups such as Raz Dwa Trzy (One Two
Three), Kapela Klezmerska Berberys (Berberys Klezmer Band), Bad Boys
Blue, Orkiestra Świętego Mikołaja (Santa Claus Orchestra) have performed concerts at this event.
68
69
June Feast, fire dancers in the courtyard
of the Sanguszko Palace, photo by Radosław Czarnecki
Rock Alert Festival – Put together by the Lubartów Cultural Center, this event happens yearly on the first weekend of September. Rock
groups from all of Poland and guest bands from abroad perform exciting concerts.
Re-enactment of the Battle of Kock – A historical event that takes
place on the first weekend of October in Kock.
County Meeting With Folklore „Underneath Thatches” – This recurring event enjoys the participation of folk groups under the patronage of
the Lubartów Governor. It has the goal of popularizing the culture and art
of our region, and is put on by the Cultural Center in Ostrów Lubelski in
October.
Bicycle Day – The largest cycling event in Poland, it takes place
on the first Sunday of July. Participants ride their bikes for kilometers
through the colorful Kozłówka Forest. The event breaks records every
year for popularity, with amateur cyclists from Poland and abroad taking part.
Artistic All Saints Day – A series of events taking place in Lubartów
in November. The main organizer is the Alwernia Association, and it includes, concerts, performances, and meetings.
Theatrical Showcase – Theatrical performances by youth and
specially invited theaters from around Poland – it takes place in November.
Lake Race – a recreation and sport event organized in early August
in the Uścimów Commune by Lake Krasne attracting lots of jogging
fans from Poland and abroad.
Lubartów, Bicycle Day (Święto Roweru),
photo by Jerzy Piekarczyk
EXPLORING THE AREA
ON FOOT
The Firlej Settlement – easy hike, about 7 km
The Firlej Settlement has retained its original character. Our walking
tour begins in the center of the town. In the past, the extensive, foursided central square served as the town market. One should take a close
look at the late nineteenth century buildings, some of which still have
fishtail (or dovetail) corner joints. In the park, our attention is drawn to
the centrally located monument of the Polish statesman Józef Piłsudski,
70
71
who had spent two days in Firlej during the Polish-Soviet War. The first
version of this monument was erected at the same site in 1930, and then
demolished twenty years later. The present monument was constructed
in 1992. We then head towards the Church of the Lord’s Transfiguration,
the only wooden church in the County. One can also take a stroll along
Firlej Lake, following the newly built walkway. Hiking enthusiasts can
complete the entire route, which will take them around the lake.
Firlej – Kunów – easy hike, about 7 km
We start from the bus stop on “Route 19” (the road from Firlej to Kock).
We cross it and take the path that heads west, parallel to the local road
that is marked with the direction sign “Budy 6 km.” Having walked less
than a kilometer, we will reach Kunów Lake. This is a natural lake and a
popular site for fishing. It offers picturesquely natural scenery. Photography enthusiasts may be able to get some interesting shots of wooden
bridges, hidden among the reeds.
BY BICYCLE
From Firlej to the hunting lodge, 17 km
From Firlej we take the road to the village of Budy (5 km). Upon
reaching buildings, we turn left and come to the end of the asphalt road
(1 km). On the left side is a homestead with a beautifully situated hunting lodge. Going back down the asphalt road about 200 meters, we will
see a dirt road. There, we turn left and go about 1.5 km through the forest. Upon reaching a fork in the road at the edge of the forest, we go left,
towards the village of Sobolew (1.8 km). Before the village, on the left
side of the road, we will pass the cemetery of the Polish insurgents from
1863. In Sobolew, we come to an asphalt road once again and turn left.
After about 1 km we will come to an intersection, where we need to turn
left again. This road leads back to Firlej, which is about 6 km away.
Forest route, photo by Agnieszka Sykut
Daybreak at the Kleszczów Lake, photo by Jan Romaniuk
Firlej – Serock
From the center of town, we head in the direction of the village
Przypisówka. After passing the old cemetery and walking about 1.5 km,
we take the road that turns left behind a grove of trees. After passing
another, newer cemetery, we will find ourselves in a small village called
Stalownia (“The Steel Mill”). If we continue walking straight ahead, we
will soon reach a promontory, which was once the site of a steel mill.
First mentioned in 1843, the steel mill had its glory days during the
1863-1864 Uprising against the Russian Empire (The January Uprising).
At that time, the steel mill manufactured sabers, scythes, and most likely
also rifles. It was powered by water, brought in from the river Wieprz
via a canal. In 1875, it was partly destroyed by a fire. In 1880, Józef and
Samuel Szpigelsztajn became its owners. Unfortunately, we won’t find a
steel mill here today. We can return to Firlej the same way we came, or by
taking a longer route – through the village of Serock.
72
73
Firlej - Kozłówka, 33 km
We take the asphalt road from Firlej, starting from the “Imperium”
Inn and going towards the village of Kamionka (10 km). After entering
the village, and turning left towards Lubartów, we will reach Kozłówka
(2 km), where one should visit the Zamoyski Palace and Museum. Continuing down the road for 8 km, we will reach Lubartów. At the end of Lipowa
Street, one finds the Sanguszko Family Estate, the Church of St. Anne and
the Regional Museum. Having seen the town, we head towards Kock and
Białystok. Near the CPN gas station, we turn right on Kopernika Street, to
avoid traffic and return to Firlej via Przypisówka (13 km).
BY CAR
The Partisan Trail, 77 km
This route leads from Rąblowa through Łopatki – Markuszów –
Kozłówka – Lubartów – Serniki and Kaznów to Ostrów Lubelski. Along
the way, one encounters many monuments and memorials, which are
part of an interesting and varied landscape. The places of interest along
this route, located in the Lubartów County, have been described earlier
in this publication. They include the Zamoyski Palace and Museum and
the Sanguszko Family Estate.
General Kleeberg’s Trail
This route runs through the following localities: Dęblik – Kock – Radzyń
Podlaski – Czemierniki. We begin in Dęblin, which was once a military fortress belonging to the Tsar of Russia. We make our way to Kock, where the
last battle of the Polish Defensive War took place in September of 1939.
In addition to sites described in the earlier part of this publication, one
may want to stop and view the statue of General Franciszek Kleeberg. The
monumental granite statue, created by Kazimierz Danielewicz, is fashioned so that the General appears to be gazing over the former battlefield.
The statue was unveiled in 1980, upon the 41st anniversary of the Battle
of Kock. The Kock War Cemetery is located nearby. It is the resting place
of soldiers who were part of the Polesie Independent Operational Group,
one of the Polish Army Corps during the Defensive War. Another monument is the bell called Franciszek, named after the General and dedicated
to his memory upon the 60th anniversary of his death. The bell is 80 cm
high and weighs 110 kg. It is one of the exhibits on display at the General
Franciszek Kleeberg Memorial Chamber, located at the Cultural Center in
Kock. From Kock we make our way to Radzyń and then to Czemierniki.
74
Restaurants and Hotels
Accommodation in the town of Lubartów
“Havana” Restaurant
Address: Lubartów, ul. Popiełuszki 15
Mobile: +48 691 888 638
www.havana-lubartow.prv.pl
can seat up to 90 guests.
„Stara Łaźnia”
Lubartów, ul. Gen. Orlicz - Dreszera 17
tel. +48 81 854 10 01, +48 696 310 838
www.staralaznia.pl
Accommodation is available for up to 20
guests. Rooms equipped with a television
set and wireless Internet. Restaurant, conference room with a sound system, screen
and projector.
Guests have full access to a guarded parking lot.
“Iluzja” Restaurant
Address: Lubartów, ul. Jana Pawła II 9
Mobile: +48 665 109 009, +48 695 643 342
can seat up to 60 guests.
“Zgoda” Restaurant
Address: Lubartów, ul. Lipowa 8a
Phone: +48 81 854 20 23
can seat up to 120 guests.
“Złota Grota” Restaurant
Address: Lubartów, ul. Lubelska 138 (by the
BP gas station)
Phone: +48 81 854 47 77
can seat up to 40 guests.
“Siedlisko ‘Gościnne Progi’” Restaurant
Address: Lubartów
ul. Powstańców Warszawy 106
Phone: +48 81 473 24 13
www.goscinne-progi.pl
can seat 120 guests.
“Relax” Motel
Address: Lubartów, ul. Kleeberga 14
Phone: +48 81 854 58 24
mobile: +48 665 201 888
75
Accommodation available for 30 guests,
restaurant can seat 40 guests.
Accommodation in the Lubartów Commune
“Laguna” Restaurant
Address: 21-100 Lubartów, Skrobów 101a (on
the way out of Lubartów, towards Kozłówka)
Phone: +48 81 723 42 80
mobile: +48 501 460 261
The restaurant can seat 42 guests, and up
to 80 additional guests with outside seating in the summer months.
Hotel accommodation is available for 10
guests.
“GiS” Inn
Address: 21-100 Lubartów, Łucka Kolonia
145 (about 5 km from Lubartów, on the
way to Lublin)
Phone: +48 81 855 50 55
Self-serve bar can seat 48 guests, accommodation is available for up to 20 guests
(including roll-away beds). Please let us
know beforehand if you would like us to
accommodate a larger group.
Wincentów Inn
Address: Lubartów 21-100, Wincentów 28A
(on Route 19)
Mobile: +48 502 628 195, +48 503 079 527,
+48 534 800 101
e-mail: [email protected]
www.zajazdwincentow.pl
13 rooms (singles, doubles, and triples) with
televisions and wireless internet access. The
inn includes a restaurant and a conference
room, with a projector, projector screen
and professional audio equipment.
Accommodation in the Kamionka Commune
“Gościniec Kozłowiecki” Inn in Kozłówka
Address: 21-132 Kamionka, Kozłówka 6 (by
the Palace in Kozłówka, about 7 km from
Lubartów)
Phone: +48 81 852 80 70
www.goscinieckozlowiecki.pl
Accommodation for 35 guests available,
restaurant can seat 150 guests.
Accommodation in the Firlej Commune
“Imperium” Hotel
Address: 21-136 Firlej, ul. Lubelska 1
Phone: +48 81 857 54 26
www.imperiumhotel.pl
Accommodation available for 100 guests,
restaurant can seat 50 guests (up to 300
guests with prior notice).
Firlej Commune Sports and Recreation
Center (GOSiR)
Address: 21-136 Firlej
Phone: +48 81 857 50 21
mobile: +48 609 336 533
e-mail: [email protected]
Accommodation for 80 guests.
FS Firlej Conference and Recreation Center
Address: 21-136 Firlej, ul. Wczasowa 1
Phone/fax: +48 81 857 50 13
e-mail: [email protected], www.efesfirlej.pl
Accommodation for 88 guests available
year-round (with room for 120 more guests
in the summer months), restaurant can seat
80 (+200 with prior arrangement).
“Wodnik” Recreation Center
Address: 21-136 Firlej, ul. Wczasowa 2
Phone/fax: +48 81 857 50 23
Mobile: +48 691 660 210
e-mail: [email protected]
www.wodnikfirlej.pl
Includes a lakeside beach with lifeguard
on duty, accommodation in hotel rooms
or 4-person cabins, a campsite and a small
cafeteria.
“Kamienny Potok” Guest Inn
Address: 21-136 Firlej, ul. Lubartowska 40
Mobile: +48 602 585 062
www.firlej.lubelskie.pl/dane/kamiennypotok/index.htm
Includes a conference room, banquet
room and lounge. The common rooms are
modern and comfortable, and can accom-
modate business meetings, as well as various social functions. Our guestrooms can
accommodate, 2, 3 or 4 people each. Each
room has its own bathroom and is fully and
aesthetically furnished.
Guests have full access to: parking lot,
playground, shaded picnic tables with barbeque grill and fire pit. For your comfort
and safety, the property s gated.
Polesie Water Sports Center
Address: 21-136 Firlej
Phone/fax: +48 81 857 50 78
Offers accommodation for 194 guests in 3and 4-person brick cabins. Each cabin has
two rooms, a bathroom (with toilet, shower
and sink), as well as a television set, a radio and a refrigerator. Other amenities include a cafeteria with Polish home-cooked
meals, a parking lot, volleyball and basketball courts, a soccer field, a playground for
the kids, a campsite, horse stables and two
large riding halls, as well as a sports equipment rental shop.
“Marta” Recreation Center
owned by Jadwiga Bogusz
Address: 21 -136 Firlej, ul. Wczasowa 3
Phone: +48 81 857 53 89
Mobile: +48 508 327 633 or +48 501 365 025
e-mail: [email protected]
The center includes 18 cabins and a camping site, as well as a beach with a boardwalk
and an area for swimming, water sports
equipment rental and a cafeteria serving
excellent home-cooked meals.
room facilities (with shower).
Accommodations are available starting in
July, price is negotiable.
Phone: +48 81 852 31 91, +48 81 852 32 86,
Mobile: +48 602 120 252
Address: Nowa Jedlanka Elementary School,
Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów
“Riviera” Recreational Center in Krasne
21-109 Uścimów, Krasne 168
Phone: +48 81 723 22 00
We provide accommodation for 180 guests
in cabin houses with full bathrooms. The
center also includes a cafeteria, sports
equipment rental shop, grocery store, café,
sports field and marina.
“Rubin” Inn in Krasne
Address: 21-109 Uścimów, Krasne 232
Phone: +48 81 723 21 71
The center includes 30 rooms for 2, 3, or 4
guests each, as well as its own conference
room and kitchen. Spit-roast mutton, lamb
and pig, as well as fish dishes, are our specialty.
We also have a campsite with a barbeque
grill and a children’s playground. Special
events such as campfires, horse riding, as
well as carriage and sleigh rides, can be arranged, depending on the season.
Krasne Elementary School
Address: 21-109 Uścimów
Phone: +48 81 852 30 12
During the summer, the school functions as
a youth hostel.
“Firlejowe Sioło” Hotel and Recreation
Complex
Address: Wólka Rozwadowska 5A
21-136 Firlej
Phone: +48 81 477 81 26,
e-mail: [email protected]
www.firlejowesiolo.pl
Krasne-Krzywe by Lake Łukcze
The LUBZEL JSC Recreational Center
21-109 Uścimów
Phone: +48 81 757 03 12
The center includes four-person cabins, a
guarded swimming area, a sports equipment rental shop, a campsite, cafeteria and
a grocery store.
Accommodation in Uścimów
Youth Hostel at the Elementary School in
Nowa Jedlanka
Accommodation for 22 guests, with access
to a television set and kitchen and bath-
Uścimów
Maśluchowskie Lake Campsite
Please contact the Uścimów Commune for
more information,
Phone: +48 81 852 30 63.
76
77
Uścimów Elementary School
During the summer, the school functions as
a youth hostel.
Phone: +48 81 852 30 39.
Rudka Starościańska by Lake Kleszczów
The Rudka Village Council runs a campsite
located by the lake.
Youth Kayaking Camp by Lake Kleszczów
We organize camps for children aged 7-16
(mainly from poor and disadvantaged families), but it is also possible for individuals to
rent cabins from us. The center is currently
managed by the Divine Providence Parish
in Parczew and the Lublin Salesian Society.
For more information, please contact the
director, Ms. Katarzyna Kowalczuk
Mobile: +48 505 098 724
Farm stays
in the Lubartów District
Tourists coming to the Lubartów District in
search of peace and quiet will find that many
homesteads located in natural surroundings
offer attractive accommodations. The local
farmers can put guests up at any time of the
year, and often also provide various forms of
recreation, such as horseback riding, cycling
tours or guided hikes.
The quality of services available to tourists
wanting to stay on a farm in the Lubartów
District has reached an unprecedented level.
The services offered include comfortable accommodations and delicious home-cooked
meals, incorporating locally grown and produced food.
While this form of tourism provides sustenance to local farmers, it also serves as a way
of promoting local traditions among visitors
from other areas of Poland and abroad.
Chamomile and mint (area of Wola Sernicka,
Serniki Commune), photo by Piotr Wróblewski
Leszek Skoczylas
21-136 Firlej, Kunów 32
mobile: +48 509 970 982
The farm is situated in a picturesque location, 500 m from Lake Kunów and 10 km
from the Zamoyski Family Museum in
Kozłówka. Bicycles are available for use.
Anna Zielińska
21-136 Firlej, ul. Spacerowa 8
phone: +48 81 857 53 79
The farm is located at the edge of the town,
on a quiet street near the forest, between
the Kunów and Firlej Lakes. Guests can relax in the garden. Vegetables grown on the
farm are available for consumption.
FARM OWNERS
OFFERING ACCOMMODATION
tion is ideal for those who enjoy picking
mushrooms, berries and fresh herbs.
Firlej Commune:
Emil Pakiet
21-136 Firlej, ul. Serocka 2
phone: +48 81 857 51 16
The town of Firlej, where the farm is located, is surrounded by forests, tucked away
between two picturesque lakes, Kunów
and Firlej. We offer comfortable lodgings
and tasty meals.
Henryka Dudek
21-137 Wola Skromowska 84
phone: +48 81 859 15 09
This farm is located between two rivers,
Tyśmienica and Wieprz. The garden surrounding the property is beautiful and
well-kept. On our farm, we offer delicious
home cooking.
Maria Trąbka
21-136 Firlej, ul. Serocka 3
phone: +48 81 857 51 18
What makes this farm particularly attractive
is its location, in close vicinity to Lake Firlej.
The house is surrounded by a garden, which
is the perfect setting for a campfire, outside
dining, sunbathing, or for the children to
play. Guests have access to our parking lot.
Meals can be arranged for an additional fee.
Grażyna Powałka
21-136 Firlej, Kunów 36
phone: +48 81 857 52 56
The farm is located near Lake Kunów, with
the forest and meadows close by. The loca-
Urszula and Piotr Osik
21-150 Kock, Wola Skromowska 1
mobile: +48 606 298 797
The farm is situated by the Wieprz River, in
a beautiful location, not far from the forest,
abounding with mushrooms and berries,
and the two lakes, Kunów and Firlej. All
meals, based on ecologically-grown produce, are included in the farm stay.
Wiesława and Edward Zdunek
21-136 Firlej, Kunów 92
mobile: +48 693 481 815
The farm is close to Kunów Lake. Nearby are
fields, meadows and the forest. The family
offers home cooked meals. Hiking and biking trails can be accessed easily.
78
Jeziorzany Commune:
Irena Budnicka
“Kaczkarnia” Hunting Lodge
21-146 Jeziorzany, Przytoczno 15
phone/fax: +48 81 857 80 04
mobile: +48 501 181 962
www.kaczkarnia.pl
e-mail: [email protected]
This bed-and-breakfast lodge is located in
the forested glacial meltwater valley of the
Wieprz River, with forest ponds nearby. The
lodge has a swimming pool available to
guests, who can also rent mountain bicycles,
fishing equipment, kayaks, or a motorboat.
Horses are available for horseback riding lessons and trips, as well as carriage rides.
Kamionka Commune:
Krzysztof Kornacki “Rządcówka”
21-132 Kamionka, Kozłówka 8
phone: +48 81 852 82 20
mobile: +48 605 628 747
www.rzadcowka.pl
This homestead is located in the immediate
vicinity of the Zamoyski Family Palace and
Park Complex in Kozłówka. Amenities include guestrooms (doubles and triples) with
bathrooms, kitchen access, and wireless internet service. The farm includes a fish pond
inhabited by the common carp, tench, crucian carp, perch and pike. Nearby is a large
wooded area with marked cycling trails.
79
Kock Commune:
Andrzej Konarski, “Konarówka”
21-150 Kock, ul. Hanki Sawickiej 58
phone: +48 81 859 13 69
www.agroturystyka.pl/lubartow/konarscy
The beautifully-located farm boasts a large
garden, where fresh fruits and vegetables
grow. Guestrooms have their own bathrooms. The dining room has a fireplace, and
there is a deck outside.
Lubartów Commune:
Teresa and Maciej Jarzyna, “Maciejówka”
21-100 Lubartów, Nowodwór 116
phone: +48 81 852 72 49
www.agroturystyka.pl/lubartow/korniakjarzyna
The farm is located in an area of old forest
growth, in the vicinity of the Kozłowiecki
Forest. The Zamoyski Museum in Kozłówka
is nearby.
Anna Szymankiewicz
21-100 Lubartów
Szczekarków 36
phone: +48 81 854 37 88
The farm is located on the banks of the Wieprz,
on the way from Lubartów to Parczew. At this
location, fishing is the main attraction.
Barbara Lisek
21-100 Lubartów, Kolonia Skrobów 90A
phone: +48 81 854 38 30
mobile: +48 605 851 163
e-mail: [email protected]
This farm is located at the edge of the forest, between Lubartów and Kozłówka,
about 3 km from the Zamoyski Family Museum. The nearby forest is a good place for
taking walks, picking mushrooms and collecting herbs. Ms. Lisek also prepares local
specialties for her guests.
Piotr Malik
21-100 Lubartów, Skrobów 22B
phone: +48 81 855 42 32
e-mail: [email protected]
www.agroturystykamalik.o2.pl
This farm is also located on the way from
Lubartów to Kozłówka. It has a recreational
Jeziorzany, photo by Damian Mika
area with a small swimming pool. There is
also a fireplace and a gazebo.
Ostrówek Commune:
Wanda Banaś
21-102 Ostrówek, Cegielnia 44
phone: +48 81 856 20 57
e-mail: [email protected]
This farm is situated in the Wieprz River
Valley, close to the Tyśmienica River and
extensive forests. Here, one can collect
berries, herbs and mushrooms, as well as
catch fish.
Serniki Commune:
“Arka” Ranch
Marcin and Leszek Wronisz
Kolonia Serniki 51D, 21-107 Serniki
phone: +48 81 855 50 50
mobile: +48 665 888 788
fax: +48 81 855 58 78
e-mail: [email protected]
www.ranczoarka.pl
The farm is located in the picturesque
Wieprz Valley. It includes a recreational
area with a children’s playground, a windmill, a shooting range, and a petting zoo.
Attractions also include horseback riding,
as well as trips in a horse-drawn carriage
or gipsy wagon.
Uścimów Commune:
“Hacjenda” Leszek Brzeziński
21-109 Uścimów, Krasne Krzywe 28A
mobile: +48 603 854 305
The farm is located at Łukcze Lake. The main
tourist attraction is the stud farm, with horseback riding, carriage and sleigh rides.
Anna Laskowska and Wiesław Laskowski,
“Stanica wędkarska”
21-109 Uścimów, Krasne 186
mobile: +48 601 258 148, +48 505 123 210
Life at this homestead, on the shores of Lake
Krasne, revolves around fishing and agriculture. Accommodations include cabins and
sites for parking camping trailers. There is an
enclosed area with direct access to the lake
and its fishing sites.
Janusz Filipowski
21-109 Uścimów, Jedlanka Nowa 80
phone: +48 81 852 32 21
mobile: +48 601 347 440
The farm is located near Lake Gumienko. Here
on may enjoy peace and quiet. The nearby forest is a source of berries, mushrooms and herbs.
Katarzyna Żmurek, “U Kasi”
21-109 Uścimów, Krasne 25A
mobile: +48 609 485 719, +48 500 211 700
The farm is located by Lake Krasne. Horseback
riding and horse-drawn carriage rides available.
80
81
Download

Folder powiatu lubartowskiego (wersja polsko – angielska)