REGULAMIN PROJEKTU
„Szkoła Równych Szans”
I. Informacje ogólne o projekcie
1. Projekt „Szkoła Równych Szans” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet XI, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
oraz z budżetu
państwa
na
podstawie
umowy
o dofinansowanie podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie.
3. Beneficjentem projektu jest Gmina Lubartów natomiast realizatorem Samorządowy Zespół
Administracyjny Szkół w Lubartowie z Biurem Projektu zlokalizowanym w Lubartowie przy ulicy
Lubelskiej 18A.
4. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Lubartów w Województwie Lubelskim
w okresie od 1 lutego 2010r. do 30 czerwca 2011r. i swym zasięgiem obejmuje osiem szkół
podstawowych i dwa gimnazja.
5. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
6. W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni1 otrzymają wsparcie w zakresie następujących
płaszczyzn:
a) zajęcia językowe „Poznaj Świat”, w ramach których uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość
nauki języka; angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Zajęcia zostaną
zrealizowane
przez
Szkołę
języków
obcych
w wymiarze 100 godzinnego kursu dla każdej z 21 grup z częstotliwością 2-4 godziny
tygodniowo.
b) zajęcia informatyczne „Edukacja komputerowa” ECDL, w ramach których uczestnicy szkoleń
będą mieli możliwość zapoznania się z obsługą urządzeń IT/ITC. Szkolenie będzie
przeprowadzone
przez
firmę
zewnętrzną
z częstotliwością 2-4 godzin tygodniowo i zakończone zostanie certyfikatem ECDL.
c) zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
takich
jak:
matematyka,
chemia,
biologia,
przyroda,
fizyka,
geografia.
W wymiarze 48 godzinnych zajęć warsztatowych na grupę po 2 godziny
w tygodniu. Uczeń będzie mógł uczęszczać na maksymalnie 3 rodzaje zajęć
z w/w przedmiotów.
Dodatkowo dla uczniów którzy aktywnie uczestniczyć będą w zajęciach wyrównawczych
(frekwencja i aktywność) zaplanowane zostały trzy wyjazdy jednodniowe do Warszawy (zoo, park
naukowo-technologiczny, kino I-MAX – film przyrodniczy, planetarium na UW, wystawa
promująca nauki matematyczno – przyrodnicze).
d) zajęcia mające na celu rozwój własnych zainteresowań, w ramach których
1
zwani także w dalszej części regulaminu uczniami lub uczestnikami szkoleń
1
Projekt „Szkoła Równych Szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
powstaną następujące grupy tematyczne: dziennikarska, teatralna, muzyczna, plastyczna,
fotograficzna, taneczna, basen grupa gier zespołowych. Każda grupa uczestniczyć będzie w 48
godzinnym bloku zajęć odbywających się z częstotliwością 1-2 godziny w tygodniu.
Dodatkowo zorganizowane zostaną dwa wyjazdy do Lublina (Teatr im.
J. Osterwy, Teatr Muzyczny, Filharmonia, Zamek Lubelski, Skansen Wsi Lubelskiej, wystawy
w galeriach, ogród botaniczny) oraz dwa wyjazdy do Warszawy (balet, musical, sztuka
teatralna, wystawy, muzea).
Uczeń będzie mógł uczestniczyć w maksymalnie 3 grupach wymienionych powyżej.
e) zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach Szkolnego
Ośrodka Kariery utworzonego w Gimnazjum w Łucce i Gimnazjum Skrobowie, mające na celu
wzrost pewności siebie, określenie mocnych stron ucznia oraz ich optymalne wykorzystanie
w
procesie
nauki
i
podejmowania
decyzji
o wyborze dalszych kierunków kształcenia.
7. Regulamin projektu określa:
• kryteria uczestnictwa w projekcie,
• procedury rekrutacji do udziału w projekcie,
• zasady organizacji szkoleń,
• warunki uczestnictwa, ukończenia i rezygnacji z udziału w kursie,
• obowiązki związane z monitoringiem wskaźników projektu.
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. W Projekcie uczestniczyć mogą jedynie osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych
Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz kryteria grupy docelowej projektu tj:
• uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych w; Annoborze, Brzezinach, Łucce,
Mieczysławce, Nowodworze. Skrobowie, Szczekarkowie i Wólce Rokickiej oraz Gimnazjum w
Skrobowie i Łucce, znajdujących się na terenie Gminy Lubartów
• w sytuacjach spornych kryterium rozstrzygającym będzie; płeć (chłopcy będą przyjmowani w
pierwszej kolejności), średnia semestralna, dochód brutto na jednego członka rodziny (na
zasadzie dzieci z gorszymi wynikami w nauce oraz dzieci pochodzące z uboższych rodzin będą
miały pierwszeństwo)
2. Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest potwierdzenie spełniania powyższych
kryteriów poprzez złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna dziecka chcącego uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych pod oświadczeniem znajdującym się w „Formularzu
zgłoszeniowym do udziału w projekcie” oraz dostarczenie do Biura Projektu sporządzonej na
odpowiednich formularzach kompletnej aplikacji składającej się z następujących elementów:
a) Formularza zgłoszeniowego,
b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
c) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
4.
Dostarczenie
do
Biura
Projektu
kompletnej
aplikacji
jest
równoznaczne
z potwierdzeniem zamiaru udziału w projekcie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na cele rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Przyjęcie w Biurze Projektu zgłoszenia od kandydata nie stanowi zobowiązania Organizatora do
udzielenia tejże osobie wsparcia w ramach projektu.
2
Projekt „Szkoła Równych Szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
5. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równości płci i równych szans, w tym osób
niepełnosprawnych
oraz
pochodzących
z
terenów
wiejskich
i miejsko - wiejskich.
6. Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie 440 uczniów ze szkół
wymienionych w pkt. 1. Z każdą z zakwalifikowanych do projektu osób podpisana zostanie umowa o
udzielenie
wsparcia
szkoleniowodoradczego
w ramach projektu. Ze względu na fakt, iż pomocą projektową zostaną objęci niepełnoletni uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych o podpisanie umowy zostaną poproszeni ich rodzice lub prawni
opiekunowie.
III. Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja kandydatów na uczestników projektu prowadzona będzie przez Koordynatorów
terenowych
projektu.
Formularze
aplikacyjne
przyjmowane
będą
w Biurze Projektu przez członków Zespołu Zarządzającego projektem jak również na terenie
poszczególnych szkół przez dyrekcje placówki i nauczycieli w niej uczących.
2. Termin przebiegu procesu rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń opublikowany będzie na stronie
internetowej projektu http://www.gmina-lubartow.pl/srs.
Dodatkowo, informacja na temat rozpoczęcia naboru do projektu umieszczona będzie na materiałach
promocyjno - informacyjnych w postaci ulotek, plakatów, folderów itd. W okresie rekrutacji w Biurze
Projektu prowadzony będzie punkt konsultacyjno-rekrutacyjny informujący zainteresowanych o
zasadach uczestnictwa w projekcie.
3. Właściwa procedura rekrutacji obejmować będzie:
a) zgłoszenie przez kandydata zamiaru uczestnictwa w projekcie poprzez uzupełnienie i
złożenie w wersji papierowej lub elektronicznej (przesłanego na adres
[email protected])Formularza zgłoszeniowego
b) złożenie w uzgodnionym terminie w Biurze Projektu kompletnej aplikacji składającej się z
oryginalnej, papierowej, wiążącej wersji Formularza zgłoszeniowego i Deklaracji
uczestnictwa w projekcie wraz z pozostałymi załącznikami, o których mowa w II. pkt. 2
niniejszego Regulaminu,
c) wypełnienie
przez
kandydata
testów
kompetencyjnych
i psychospołecznych oraz analizy potrzeb szkoleniowych celem diagnozy jego luk
kompetencyjnych oraz adekwatności proponowanego wsparcia,
d) weryfikację przez Zespół Zarządzający projektu złożonych aplikacji pod względem
poprawności i kompletności formalnej oraz zawartości merytorycznej
e) ostateczną kwalifikację do projektu 440 Beneficjentów Ostatecznych przez Komisję
Rekrutacyjną w oparciu o ranking Beneficjentów Ostatecznych, stworzony na podstawie
oceny spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, motywacji i zaangażowania do uczestnictwa
w
projekcie
wyrażonych
w „Uzasadnieniu przystąpienia do projektu", wyników przeprowadzonych testów oraz
adekwatności proponowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb kandydata,
f) sporządzenie listy rezerwowej Beneficjentów Ostatecznych na wypadek rezygnacji
któregoś z wcześniej zakwalifikowanych uczestników bądź niedopełnienia
zadeklarowanych w umowie o udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego
zobowiązań,
g) przekazanie szkołom, które zostały objęte wsparciem informacji zwrotnej na temat
wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) obrad Komisji Rekrutacyjnej
dotyczącej zakwalifikowania się poszczególnych uczniów do udziału w projekcie.
3
Projekt „Szkoła Równych Szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
IV. Organizacja zajęć szkoleniowo - wyrównawczych
1. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zajęć szkoleniowo –
wyrównawczych:
a) zajęcia językowe „Poznaj Świat”, w ramach których uczestnicy szkoleń
będą mieli możliwość nauki języka; angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,
rosyjskiego. Zajęcia zostaną zrealizowane przez Szkołę języków obcych w wymiarze 100
godzinnego
kursu
dla
każdej
z
21
grup
z częstotliwością 2-4 godziny tygodniowo.
b) zajęcia informatyczne „Edukacja komputerowa” ECDL, w ramach których
uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zapoznania się z obsługą urządzeń IT/ITC.
Szkolenie
będzie
przeprowadzone
przez
firmę
zewnętrzną
z częstotliwością 2-4 godzin tygodniowo i zakończone zostanie certyfikatem ECDL.
c) zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
takich jak: matematyka, chemia, biologia, przyroda, fizyka, geografia.
W wymiarze 48 godzinnych zajęć warsztatowych na grupę po 2 godziny
w tygodniu. Uczeń będzie mógł uczęszczać na maksymalnie 3 rodzaje zajęć z w/w
przedmiotów.
Dodatkowo dla uczniów którzy aktywnie uczestniczyć będą w zajęciach wyrównawczych
(frekwencja i aktywność) zaplanowane zostały trzy wyjazdy jednodniowe do Warszawy
(zoo, park naukowo-technologiczny, kino I-MAX – film przyrodniczy, planetarium na UW,
wystawa promująca nauki matematyczno – przyrodnicze).
d) zajęcia mające na celu rozwój własnych zainteresowań, w ramach
których powstaną następujące grupy tematyczne: dziennikarska,
teatralna, muzyczna, plastyczna, fotograficzna, taneczna, basen grupa gier zespołowych.
Każda grupa uczestniczyć będzie w 48 godzinnym bloku zajęć odbywających się z
częstotliwością 1-2 godziny w tygodniu.
Dodatkowo zorganizowane zostaną dwa wyjazdy do Lublina (Teatr im.
J. Osterwy, Teatr Muzyczny, Filharmonia, Zamek Lubelski, Skansen Wsi Lubelskiej,
wystawy w galeriach, Ogród botaniczny) oraz dwa wyjazdy do Warszawy (balet, musical,
sztuka teatralna, wystawy, muzea).
Uczeń będzie mógł uczestniczyć w maksymalnie 3 grupach wymienionych powyżej.
e) zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach Szkolnego
Ośrodka Kariery utworzonego w Gimnazjum w Łucce i Gimnazjum Skrobowie, mające na
celu wzrost pewności siebie, określenie mocnych stron ucznia oraz ich optymalne
wykorzystanie
w
procesie
nauki
i podejmowania decyzji o wyborze dalszych kierunków kształcenia.
2. Organizacja wparcia szkoleniowo – wyrównawczego w szkołach wymienionych
w pkt. II.1 odbywać będzie się na podstawie intensywności zainteresowania uczniów poszczególnymi
zajęciami wymienionymi powyżej, jak również na zasadzie faktu spełnienia przez zainteresowane
osoby dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych.
3. Poszczególne rodzaje wsparcia odbywać będą się zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu
oraz planem zajęć, który będzie podany do wiadomości rodziców uczniów lub ich prawnych
opiekunów oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.
4
Projekt „Szkoła Równych Szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
4.
Zajęcia
organizowane
będą
od
poniedziałku
do
piątku z
zastrzeżeniem,
iż na podstawie pisemnej prośby dyrektora szkoły dopuszcza się przeprowadzenie zajęć także w
soboty. W wyżej wymienionym zakresie podstawę stanowić będzie plan zajęć opracowany po
konsultacji ze szkołami objętymi wsparciem i podany do wiadomości rodzicom lub prawnym
opiekunom dzieci biorących udział w zajęciach.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania po konsultacji ze szkołami uzasadnionych
zmian w planie zajęć z przyczyn niskiej frekwencji uczestników na zajęciach, zaistnienia zdarzeń
losowych, działań siły wyższej. Wówczas uczniowie będą niezwłocznie informowani o zaistniałych
modyfikacjach i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram.
6. Gwarantowane w ramach Projektu bezpłatne wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmować
będzie:
• zajęcia szkoleniowo – wyrównawcze,
• porady psychologa i doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum,
• poczęstunek, wyżywienie, koszt biletów oraz dowóz i opiekę podczas zajęć wyjazdowych,
• profesjonalne materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręczniki, notatnik, teczkę,
długopis).
7. Uczestnicy projektu mają obowiązek każdorazowo potwierdzać własnoręcznym podpisem
frekwencję na listach obecności oraz odbiór powyższego wsparcia towarzyszącego na dodatkowo
udostępnionych
przez
Organizatora
formularzach.
W przypadku uczniów klas pierwszych i drugich nie potrafiących jeszcze pisać dopuszcza się listy
obecności i formularze podpisywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia a następnie
potwierdzane przez rodziców uczniów lub ich prawnych opiekunów.
V. Zasady uczestnictwa w kursie
1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście
obecności oraz odbioru gwarantowanego wsparcia towarzyszącego (za wyjątkiem
sytuacji wymienionej w pkt. IV. 7),
c) informowania Organizatora z wyprzedzeniem o wszystkich absencjach wraz z ich
usprawiedliwieniem,
d) sumiennego wypełniania ankiet i testów związanych z oceną szkoleń
i projektu, gromadzonych przez Organizatora na potrzeby diagnozy potrzeb, monitoringu
i sprawozdawczości z realizacji projektu.
2. Ukończenie udziału w projekcie „Szkoła Równych Szans” oraz otrzymanie zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych lub certyfikatu językowego czy
informatycznego
ECDL,
jest
możliwe
tylko
i
wyłącznie
w przypadku utrzymania określonej frekwencji w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego
programem zajęć.
3. W przypadku, gdy liczba nieobecności Beneficjenta Ostatecznego przekracza dozwolony limit, jest
on zobowiązany do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.
4. Koordynator Projektu w sytuacji określonej w pkt V. 3 może wyrazić zgodę na kontynuację
uczestnictwa w projekcie tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem
samodzielnego opanowania przez ucznia materiału będącego przedmiotem zajęć. W przypadku
decyzji odmownej Koordynatora Projektu BO zostaje skreślony z listy uczestników po upływie nie
dłużej niż 14 dni od dnia wydania pisemnej decyzji Koordynatora o rozwiązaniu umowy.
5
Projekt „Szkoła Równych Szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania wybranych Beneficjentów Ostatecznych do
solidarnego pokrycia kosztów określonego dnia szkoleniowego zakwestionowanego przez Instytucję
Pośredniczącą pod względem kwalifikowalności wydatków, z powodu niskiej frekwencji uczestników
na zajęciach. Decyzja w tymże przedmiocie podejmowana jest przez Zespół Zarządzający projektu z
uwzględnieniem wszelkich zaistniałych okoliczności m. in. powodów nieobecności, naruszenia
Regulaminu Projektu, konsekwencji finansowych nałożonych na Organizatora decyzją IP i innych.
6. Rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie nie pociąga ze sobą żądnych
konsekwencji i nie jest związana z poniesieniem przez niego kosztów finansowych.
VI. Monitoring realizacji projektu i uczestników
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb
monitoringu realizacji wskaźników projektu i sprawozdawczości, przeprowadzanych zarówno przez
Organizatora, Instytucję Pośredniczącą jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile
badania
dotyczą
realizacji
i
udziału
w projekcie.
3. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich
dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet
dotyczących oceny sukcesu projektu i jego rezultatów.
4. Uczestnik ma prawo wpływać na zakres tematyki merytorycznej kursu poprzez sygnalizowanie
ustnie bądź pisemnie proponowanych zmian bądź modyfikacji Koordynatorom terenowym lub
Wykładowcy prowadzącemu zajęcia.
VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2010 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w okresie trwania projektu
w przypadku konieczności dostosowania jego zawartości do nowych wytycznych Instytucji
Pośredniczącej, zmian programowych, nowych warunków rynku pracy itp.
3. Regulamin dostępny jest do wiadomości publicznej w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
projektu http://www.gmina-lubartow.pl/srs
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, należy do Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Koordynatora Projektu.
5. Integralną część Regulaminu Projektu stanowi umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowodoradczego w ramach projektu zawierana przez Organizatora indywidualnie z każdym Beneficjentem
Ostatecznym.
Lublin, 05.02.2010 r.
Sporządził: Michał Suchodolski
Koordynator
Zatwierdził: Tomasz Marzęda
Dyrektor SZASZ Lubartow w Lubartowie
6
Projekt „Szkoła Równych Szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Download

REGULAMIN PROJEKTU „Szkoła Równych Szans”