Číslo odberu
Číslo obchodnej zmluvy
odber vody z verejného vodovodu
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
odvádzanie vôd z povrchového odtoku
Dotazník pre výpočet paušálu vodného a stočného podľa vyhlášky č. 209/2013 Z.z.
ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Obec, ulica
Orientačné číslo
Súpisné číslo
ODBERATEĽ
Meno a priezvisko/Obchodné meno
IČO
Adresa/Sídlo
Ulica
Obec
Korešpondenčná adresa
Orientačné číslo
PSČ
Súpisné číslo
(vyplniť ak nie je zhodná s adresou
odberateľa)
Tel. kontakt
E-mail
I. Bytový fond: (spôsob výpočtu: m3 x osoba)
Vhodné Položka
označiť číslo
1.
2.
Duh spotreby vody
Smerné čísla
spotreby vody
Počet
osôb Výpočet
byty a domy
so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu
1.1 alebo domu)
12 m3
so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou v byte alebo
1.2 v dome) a bez WC a bez kúpeľne
19 m3
byty a domy
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s tečúcou
2.1 studenou vodou v byte alebo dome)
25 m3
so samostatnými výtokmi vody bez WC ale s kúpeľňou (so sprchovacím
3.
2.2 kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)
byty a domy
28 m3
so samostanými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so
3.1 sprchovacím kútom/s vaňou a externou dodávkou teplej vody)
25 m3
so samostanými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so
3.2 sprchovacím kútom/s vaňou a lokálnou prípravou teplej vody)
4.
rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné
34 m3
spotreba sa vypočíta ako
pri položkách č. 1 až 3 s
prihliadnutím na dĺžku
užívania v priebehu roka
V .......................... dňa ..........................................
Podpis žiadateľa
Trenčianske vodárne a kanlizácie a.s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel. č.: 0850 950 109, 0903791 004
Registrované: Okresný súd Obchodný register, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10 100/R, IČO: 36 302 724, IČ DPH: SK2020175751
Download

Číslo odberu Číslo obchodnej zmluvy