CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CK EJZATRAVEL
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK EJZATRAVEL ( ďalej len CK ), sú platné pre všetky zájazdy a služby
cestovného ruchu organizované CK. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní
zájazdu uzatvorenou s objednávateľom zájazdu. Odporúčame podrobne sa s nimi zoznámiť. Podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu
potvrdzujete, že sú Vám tieto podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi a to i v mene spolucestujúcich osôb, ktoré sú
uvedené na zmluve.
I.čl. ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1.Organizátor zájazdu (ďalej organizátor alebo obstarávateľ) – je cestovná kancelária, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania,
prípadne prostredníctvom predajcov zájazdu, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, zabezpečuje klientovi účasť
na zájazde. Predajca zájazdu je osoba, ktorá je organizátorom autorizovaná na podávanie informácii o jeho zájazdoch a na
sprostredkovanie uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva). Predajca zájazdu nie je oprávnený poskytovať v mene
organizátora akékoľvek prísľuby nad rámec informácií, ktoré obdŕžal od organizátora a ani na menenie stanoveného obsahu Zmluvy.
2.Objednávateľ zájazdu (ďalej klient alebo objednávateľ) – je právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila s
organizátorom zájazdu Zmluvu, alebo na ktorú boli prevedené práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Klienti mladší ako 15
rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho
zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.
3.Objednávateľ zájazdu pre ucelenú skupinu klientov – je právnická alebo fyzická osoba, ktorá jedná a vystupuje v mene ucelenej
skupiny. Zmluvným partnerom nie je jednotlivý člen skupiny, ale osoba, ktorá skupinu zastupuje a jedná v jej mene.
II.čl. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1.Zmluvný vzťah medzi organizátorom a klientom vzniká:
a) na základe písomnej Zmluvy o obstaraní zájazdu
b) v prípade, že sa Zmluva uzatvára v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu môže byť Zmluva uzavretá aj formou potvrdenia
objednávky zaslanej faxom alebo prostredníctvom internetu alebo osobne
c) zaplatením zájazdu.
2.Vzájomný vzťah medzi CK a zákazníkom je upravený v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach. K uzatvoreniu zmluvy
medzi CK a klientom ( objednávateľom ) dochádza prijatím podpísanej zmluvy a jej potvrdením zo strany CK. Obsah tejto zmluvy
sa určuje podľa katalógu, platného cenníka a týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Zmluva o obstaraní zájazdu platí pre
všetky ďalšie osoby na zmluve uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu ručí
objednávateľ ako plnenie svojich vlastných záväzkov. Zmluvu o obstaraní zájazdu môže za dohodnutých podmienok sprostredkovať
obchodný zástupca (provízny predajca).
III.čl. PLATOBNÉ PODMIENKY
1.V prípade individuálnych zájazdov:
a)zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu je klient povinný zaplatiť najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy na zájazd (v prípade
komplexného cestovného poistenia je klient povinný zaplatiť aj 100% sumy za poistenie)
b)doplatok vo výške 50% z celkovej zmluvnej ceny zájazdu najneskôr 20 dní pred nástupným dňom na zájazd.
2.V prípade skupinových zájazdov:
a)75% z celkovej ceny zájazdu je klient povinný zaplatiť pri podpísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu pre kolektívnu klientelu (v
prípade komplexného cestovného poistenia je klient povinný zaplatiť 100% sumy za poistenie). Uvedená podmienka platí iba pre
ucelené skupiny (min. 40 platiacich osôb) v nesezóne, doplatok do celkovej výšky objednaných služieb na zmluve minimálne 7 dní
pred nástupným dňom na zájazd
b)v prípade, ak od podpísania Zmluvy o obstaraní zájazdu do prvého dňa čerpania služby ostáva menej ako 20 dní, je klient povinný
zaplatiť 100% z celkovej ceny zájazdu pri podpísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu.
3.Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením
ostatných podmienok poskytnutia služieb.
4. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto obstarávateľa
umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli
peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.
IV.čl. CENA ZA ZÁJAZD
1.Ceny zájazdov CK sú cenami zmluvnými. Záväzná cena zájazdu pre zákazníka je cena uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu. CK
je oprávnená zvýšiť dohodnutú cenu najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu v prípade, že dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou napr. letiskové a prístavné poplatky, cestné dane a poplatky zahrnuté v cene zájazdu
c) písomné oznámenie o zvýšení ceny odošle CK najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu.
2.Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu") sa
rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Ceny sú vrátane DPH. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok
len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie
zaniká.
3.Ceny zájazdov a služieb sú uvedené v cenníku, ktorý je súčasťou katalógu resp. letákov CK EJZATRAVEL. Pri spísaní zmluvy o
obstaraní zájazdu je CK oprávnená požadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu, ak nebolo inak
CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
dohodnuté a objednávateľ je povinný zaplatiť doplatok dohodnutej ceny najneskôr 21 dní pred dohodnutým termínom poskytovanej
služby. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 20 dní pred začiatkom poskytovanej služby, je objednávateľ
povinný zaplatiť dohodnutú cenu v plnej výške. V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny zájazdu klientom, je CK oprávnená
odstúpiť od zmluvy o Obstaraní zájazdu a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa XI.čl. týchto Všeobecných zmluvných
podmienok.
4.Ceny, ktoré sú uvedené v katalógu, prípadne v propagačných materiáloch organizátora, majú informatívny charakter. V prípade, že
údaje o cene sú odlišné v Zmluve o obstaraní zájazdu a v katalógu, prípadne inom propagačnom letáku, pre klienta sú záväzné údaje
uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu.
5.Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
V.čl. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a)právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb
b)právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako i
oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel
c)právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa XI.čl.
týchto všeobecných zmluvných podmienok.
VI.čl. POVINNOSTI A PRÁVA CK EJZATRAVEL
1.CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu informovať objednávateľa presne, pravdivo, zrozumiteľne a úplne o
všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
2.CK nie je povinná poskytovať klientovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
3.CK má právo odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu v týchto prípadoch:
a) z dôvodu vyššej moci (extrémne podnebné javy, politických udalosti a pod.)
b) ak do 21 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu 30 osôb. Ak CK zruší zájazd, je povinná
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu. Pri zrušení zájazdu zo
strany organizátora pre nízky počet klientov je organizátor povinný vrátiť všetky peňažné úhrady. V prípade, že si objednávateľ bude
žiadať zaradenie do obdobného zájazdu v inom termíne a organizátor v uvedenom termíne má voľné miesto, má klient prednostné
právo na zaradenie do zájazdu. V tomto prípade nemá klient nárok na vrátenie peňažných úhrad, ale tieto sa započítajú na cenu
nového zájazdu
c)CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu v zmysle § 741 j Obč. zákonníka spôsobenú odstúpením od zmluvy o obstaraní
zájazdu alebo porušením povinnosti, ak túto škodu nezavinila ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
4.V prípade, že nastanú mimoriadne okolnosti (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie
nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život
objednávateľov) brániace organizátorovi dodržať zmluvné podmienky vyplývajúce zo zmluvy, môže organizátor zájazd odložiť,
zmeniť jeho trasu, druh dopravy, miesto ubytovania, prípadne ho zrušiť. Každú takúto zmenu je povinný organizátor neodkladne
oznámiť klientovi.
VII.čl. REKLAMÁCIE
1.V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej úrovni ako dohodnutej, stanovenej programom a cenou
zájazdu, vzniká klientovi právo na reklamáciu, ktorú si klient musí uplatniť ihneď po tom, čo zákazník zistí skutočnosť na predmet
reklamácie.
2.Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo
najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
3.CK nezodpovedá za služby cudzích, mimo rámec zájazdu. Pri objednaní služby na mieste u sprievodcov v hoteli alebo inej
organizácii.
4.V prípade „ overbookingu“ pri ubytovacích zariadeniach, kde bude nutné klienta ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne
CK náhradné ubytovanie v rovnakej alebo vyššej kategórii. Toto ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť klientovho pobytu.
Ďalšie nároky na CK sú vylúčené.
5.Zmeny v malom rozsahu zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (fakultatívne programy a výlety,
stavebná činnosť, stravovanie, doplnkové služby a pod.) môžu nastať počas sezóny v krátkom časovom intervale pred odchodom na
zájazd. Uvedené zmeny nie sú predmetom reklamácie a CK ich neovplyvní. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií
mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu/delegáta, v hoteli alebo inej organizácie ( napr.
fakultatívne výlety ).
6.Pri rátaní počtu dní dovolenky je nutné počítať s tým, že prvý a posledný deň dovolenky ovplyvňujú ubytovacie a dopravné
služby. V prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa počíta ako poskytnuté ubytovanie na celú noc. CK neručí za
vzniknuté škody, vzniknuté objednávateľovi z týchto dôvodov a nekompenzujú sa služby, ktoré sa z týchto dôvodov čerpali.
7.Klient, ktorý použije vlastnú dopravu, má sám zodpovednosť za dodržanie nástupu a ukončenia pobytu, ktorý má uvedený na
zmluve o obstaraní zájazdu a v pokynoch na zájazd, príp. letteri.
CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
8. CK nezodpovedá za čistotu, údržbu a vybavenie pláže ak pláž nie je súčasťou hotelového areálu a majetkom hotela s prístupom
výhradne len pre hotelových hostí.
9. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená treťou osobou, ktorá nie je
spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.
VIII.čl. PRÍPLATOK ZA NÁSTUPNÉ MIESTA
Vranov nad Topľou, Hanušovce, Prešov, Košice prípadne mestá a obce po trase účtujeme príplatok 7€ / osoba k cene dopravy.
Podmienkou je minimálny počet 4 osoby, kde CK ma právo využitia aj iného motorového vozidla pre zvoz klientov (ako napríklad:
osobný automobil, minibus, mikrobus, midibus).
IX.čl.ŠPECIFIKÁ DOPRAVY
1.Obojsmerná doprava : 110€ / osoba, 90€ dieťa do 12r., 80€ dieťa do 5rokov
2.Doprava bez pobytu v našich zariadeniach* : 130€ / osoba
3.Jednosmerná cesta* : 95€ / osoba
4.Príplatok za dvojturnus : 20€ / osoba
5.Individuálna doprava** : 15€ / osoba
6.Príplatok za obsadenie dvojlôžkovej izby jednou osobou SNG: A1 = 200€, A2 = 210€, A3 = 190€, A4 - A6 = 180€
* platí až po potvrdení dopravcom, v prípade voľných miest v autobuse.
** platí až po potvrdení CK EJZATRAVEL
7.Obchodný zástupca musí telefonicky preveriť situáciu. CK EJZATRAVEL si vyhradzuje právo na posúdenie situácie či sú voľné
miesta alebo obsadené. Prioritou sú klienti, ktorí si zakúpili celý produkt CK.
X.čl.V.I.P Karty
Na kartu má nárok každý klient, ktorý si zakúpil produkt CK EJZATRAVEL. Tí, ktorí už vlastnia V.I.P. kartu majú nárok na:
1.Zľava rok 2014 : vernostný program: klienti, ktorí boli s nami na pobyte, majú zľavu 3% a zľava sa kumuluje ku First Moment
zľave. Neplatí pre last moment a ultra last moment.
2.Zľava pre študentov, profesionálnych šoférov a seniorov
zľava 2% z ceny dopravy mimo poistenia, možnosť uplatnenia si zľavy pri preukázaní sa ISIC, index z VŠ, vodičské oprávnenie sk.
D a seniori doklad o dovŕšení veku 65rokov do dňa nástupu na zájazd. Uplatnenie iba pri nezľavnených cenách, nedá sa kumulovať
s inou zľavou.
4.Zľava pre deti do 5rokov: dieťa zdarma do 5 rokov bez nároku na lôžko, platí iba dopravu 80€ . Platí pre deti narodené v roku
2009 a vyššie ( pre sezónu 2014 )
XI.čl. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STORNO POPLATKY
1.Klient má právo na odstúpenie svojej zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. stornovať zmluvu s CK kedykoľvek pred začatím čerpania
služieb, a to písomne. Odstúpenie, resp. stornovanie zájazdu musí vykonať osobne klient, ktorý zmluvu o obstaraní zájazdu podpísal.
V prípade skupinových zájazdov je akceptované odstúpenie, resp. stornovanie zájazdu len od klienta, ktorý zmluvu podpísal.
2.Stornovacie podmienky – zmluva o obstaraní zájazdu podpísaná, potvrdená CK a prevzatá je záväzná pre obidve strany.
3.Pri odstúpení od zmluvy je klient povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1
osobu bez rozdielu veku):
a) 30 a viac kalendárnych dní 10% z ceny zájazdu + 100% komplexného cestovného poistenia (ďalej len „KCP“ )
b) 29 – 20 dní 40% z ceny zájazdu + 100% KCP
c) 19 – 10 dní 75% z ceny zájazdu + 100% KCP
d) 9 a menej dní 100% z ceny zájazdu + 100% KCP
XII.čl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre všetkých účastníkov tuzemských aj zahraničných zájazdov z propagačných
letákov.
2.Tieto podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK EJZATRAVEL sú súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu. Jej
podpísaním objednávateľ (klient) potvrdzuje, že tieto podmienky pozná, súhlasí s nimi a prijíma ich.
3.Organizátor zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.
4.Všetky pokyny a údaje zapracované v letákoch CK EJZATRAVEL, o cestovných podmienkach, o službách a cenách sú aktuálne
ku dňu spracovania do tlače a CK EJZATRAVEL si vyhradzuje právo na ich zmenu do času uzatvorenia zmluvy s klientom.
5. Objednávateľ svojim podpisom dáva súhlas CK EJZATRAVEL na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto zmluve v
súlade so zákonom c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch CK EJZATRAVEL pre jej potreby, a to
aj v mene všetkých cestujúcich na tejto zmluve, ktorí objednávateľa k tomuto súhlasu splnomocnili.
XIII.čl. POISTENIE CESTUJUCEHO A INSOLVENTNOSŤ CK EJZATRAVEL
CK Ejzatravel má garančný list uzatvorený v Poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., a tým vyplýva povinnosť uzatvárania
komplexného cestovného poistenia ( KCP ) v tejto poisťovni. KCP vrátane poistenia voči insolventnosti CK je 1,65€ / osoba/ deň.
Prajeme Vám príjemnú dovolenku 
Download

Všeobecné zmluvné podmienky