Zmeny v školskom stravovaní od septembra 2014
1. Platba za stravné lístky
Platba sa uskutoční prevodom na účet Štátnej pokladnice (vedenej vo VÚB-banke)
číslo 7000479404/8180, resp. vložením hotovosti priamo na uvedený účet do 25. dňa
v predchádzajúcom mesiaci.
Variabilný symbol je individuálny pre každého stravníka. Doručený bude e-mailom na
školskú poštu, resp. je možné zistiť si ho u vedúcej školskej jedálne a na sekretariáte
školy, telefonicky na číslach 044 5221116, 044 5222991.
Špecifický symbol: rok a mesiac, napr. za september 2014 je to 201409.
Správa pre prijímateľa: priezvisko meno
2. Prihlásenie na obed
Je automatické po pripísaní finančných prostriedkov na účet školskej jedálne a následnom
vyzdvihnutí stravných lístkov na celý mesiac vopred.
3. Odhlásenie
Zo stravy sa odhlasuje odovzdaním podpísaného stravného lístka vopred, najneskôr
v daný deň do 7.10 hod.. Pri telefonickom odhlasovaní je možné lístok odovzdať vedúcej
jedálne dodatočne.
4. Finančné vyrovnanie
Peniaze, za ktoré nebola poskytnutá strava (zvyšný kredit, odhlásené obedy), sa
automaticky presúvajú do ďalšieho mesiaca. Konečný preplatok bude vrátený prevodom
na zadaný účet po ukončení štúdia, v odôvodnených prípadoch na žiadosť zákonného
zástupcu, resp. plnoletého žiaka aj v inom termíne.
5. Cena stravného lístka
Mladší žiaci (príma, tercia) platia 1,06 EUR za obed, ostatní žiaci 1,17 EUR za jeden
obed.
Pozn.: V školskej jedálni sa varí od 3. septembra 2014 (streda), na celý mesiac je
potrebných 19 stravných lístkov, minimálna suma na zaplatenie je 20,14 EUR pre
mladších a 22,23 EUR pre ostatných žiakov. Úhrada je možná mimoriadne do 27. augusta.
Download

Zmeny v školskom stravovaní