Materská škola
Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
___________________________________________________________________________
SPRÁVA O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/14
Vypracovala: Alica Benediktyová
riaditeľka školy
Pavol Burdiga
primátor mesta
Alena Smidová
predseda rady školy
Správa bola prerokovaná na:
pedagogickej rade dňa 28.08.2014
zasadnutí rady školy dňa 11.09.2014
Príloha: Vyjadrenie rady školy k predloženej správe.
a) Základné identifikačné údaje školy:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Webové sídlo školy:
Zriaďovateľ:
Materská škola
Ul. Ernesta Rótha 518/4, 04801 Rožňava
058/734 49 29
[email protected], [email protected]
www.nasaskolka.eu
Mesto Rožňava, Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožňava
Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľka MŠ:
Zástupkyňa riaditeľky MŠ:
Riaditeľka ŠJ:
Alica Benediktyová
Adela Fanfarová
Iveta Dorčáková
Poradné orgány školy:
 RADA ŠKOLY
Rada školy pri MŠ Ul. E. Rótha 518/4 v Rožňave bola ustanovená v zmysle § 24 Zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách, dňa 05. 03. 2012. Funkčné
obdobie začalo dňom 06. 03. 2012 na obdobie 4 rokov. Mgr. Zuzana Almášiová sa v máji
2014 vzdala členstva v RŠ z dôvodu odchodu na materskú dovolenku a na jej miesto bola
kooptovaná Ing. Daniela Kiselyová. Rada školy prerokúvala dokumenty školy predkladané
riaditeľkou MŠ. Zaoberala sa priebehom a výsledkami výchovy a vzdelávania v MŠ, vyjadrila
svoje kladné stanovisko ku koncepcii školy na roky 2014 - 2016. Zaujímala sa o hospodárenie
školy v rámci rozpočtu určeným zriaďovateľom. V júni 2014 sa uskutočnilo výberové
konanie na funkciu riaditeľa MŠ. Na odporúčanie rady školy primátor mesta vymenoval do
tejto funkcie: A. Benediktyovú.
Alena Smidová
Mgr. Janka Molčíková
Viera Kóňová
JUDr. Erika Mihaliková
RNDr. Martina Tešlárová
Ing. Daniela Kisleyová
Mgr. Arpád Laco
Ing. Karol Kováč
Erika Švedová
predseda rady školy – zástupca pedag. zamestnancov
zástupca pedag. zamestnancov
zástupca nepedag. zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
poslanec MZ
poslanec MZ
zástupca zriaďovateľa
 PEDAGOGICKÁ RADA
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci (ďalej PZ) materskej školy.
Zasadá podľa plánu porád spravidla 4 - 5x za školský rok a riadi sa plánom porád a
rokovacím poriadkom. Môže byť zvolaná aj na operatívne zasadnutie. Pedagogická rada
riešila aktuálne otázky výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ).
 METODICKÉ ZDRUŽENIE (MZ)
MZ pracovalo podľa schváleného plánu práce. Prioritnými úlohami sú odborno-metodické
otázky výchovy a vzdelávania, poradenstvo, príprava a realizácia odborných seminárov,
konzultácia odbornej literatúry.
Mgr. Janka Molčíková
Členovia MZ
vedúca MZ
Alica Benediktyová, Alena Emődiová, Adela Fanfarová, Mária
Gajdošová, Eleonóra Griegerová, Katarína Hedmegová, Mgr.
Skarleta Rákayová, Alena Smidová, Denisa Zubriczká,
Alexandra Gazdagová
 VÝKONNÝ VÝBOR OZ "Naša škôlka - Rožňava"
Rodičovské združenie pri MŠ, ktoré bolo registrované pri Slovenskej rade rodičovských
združení sa v súlade so Zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších
predpisov od 18.10.2012 transformovalo v Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava" s
vlastnými stanovami a výkonným výborom (ďalej VV), ktorý v uplynulom školskom roku
pracoval v tomto zložení:
Ing. Renáta Bernárová
Ing. Gabriela Tešlárová
Ing. Daniela Kiselyová
Ing. Radovan Sústrik
Katarína Mezeiová
Ing. Zuzana Štefanová
Ingrid Plošnicová
Ing. Miroslav Nálepa
predseda výkonného výboru
hospodár
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
OZ je kľúčovým partnerom vedeniu školy pri dosahovaní cieľov najmä v oblasti materiálnotechnického vybavenia školy. Prijíma 2% z dane z príjmov, ktoré následne využíva v
prospech detí MŠ - na revitalizáciu prostredia, nákup vybavenia v súlade s profiláciou školy.
Participuje na projektoch školy finančnou spoluúčasťou, podáva projekty s cieľom získať
granty, dotácie.
b) Údaje o počte detí
Výchovná starostlivosť v MŠ je celodenná, v školskom roku 2013/14 pre deti vo veku od 2 do
6 rokov. V prevádzke bolo 5 tried s počtom zapísaných detí 102. Počet detí zapísaných do I.
ročníka ZŠ – 32, z toho 1 predčasne zaškolené, 26 odišlo do I. ročníka ZŠ a v MŠ zostalo 6
detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. MŠ nenavštevovali deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
stav k 15.09.2013
Tr.
I.
II.
III.
IV.
V.
Spolu
Počet
detí
spolu
Plánovaný
poč. detí,
ktoré
do 15.9.14
nastúpi do
ZŠ
18
23
23
18
20
102
10
20
30
Poč.
detí s
odklad.
Poč. ind.
integrov.
detí
Počet detí
v hmotnej
núdzi
2
1
2
2
0
3
Poč. ind.
integrov.
detí
Počet detí
v hmotnej
núdzi
stav k 30.06.2014
Tr.
I.
II.
III.
IV.
V.
Spolu
Počet
detí
spolu
18
23
22
19
20
102
Poč. detí,
Poč.
ktoré
detí s
do 15.9.14 odklad.
nast.. do ZŠ
1
6
20
26
2
6
6
0
3
c) Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2014 začnú plniť povinnú školskú
dochádzku a na ktorej ZŠ:
Základná škola
Ulica pionierov
Ulica zlatá
akad. J. Hronca, Zakarpatská ul.
ZŠ s VJM, Komenského ul.
Počet detí
14
4
7
1
d) Údaje o počte detí, ktoré k 15.septembru 2014 budú navštevovať MŠ:
Celkový počet prijatých žiadostí
Počet kladne vybavených žiadostí
Počet zamietnutých žiadostí*
Zadelenie detí do tried v šk. roku 2014/15
I.trieda – deti 3 - 4 ročné
II.trieda – deti 3 – 4 ročné
III. trieda – deti 4 – 5 ročné
IV. trieda – deti 5– 6 ročné
V. trieda – deti 4 - 6 ročné
Počet detí spolu:
počet
41
27
14
16
22
22
24
24
108
poznámka
*deti
z iných obcí,
mimo
RV,
deti
mladšie ako 3 roky
2 deti nadpočet
1 deti nadpočet
2 deti nadpočet
3 deti nadpočet
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia
VVČ je hodnotená 2 x ročne v písomnej podobe. Analýza, opatrenia sú uvedené v hodnotení polročnom a v správe na konci školského roka. Každodenná výchovno-vzdelávacia činnosť
PZ je kontrolovaná priebežne, alebo plánovanými hospitáciami. Autoevalvácia PZ pri rozbore
VVČ je následne spracovaná do záverečného hodnotenia, resp. opatrení.
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov
1.
2.
3.
veková
názov
kategória
Štátny vzdelávací program ISCED 0 - ako základný dokument
predprimárnej výchovy a vzdelávania
2 - 6 r.
Školský vzdelávací program "Domček plný nápadov"
6 - 7 r.
Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odkladom povinnej
školskej dochádzky v MŠ – podľa potreby
g) Údaje o zamestnancoch školy
V materskej škole bolo v uplynulom šk. roku 11 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov, 4 prevádzkoví zamestnanci a 6 kvalifikovaných zamestnancov školskej
jedálne.
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon činnosti učiteľa
predprimárneho vzdelávania v zmysle platnej legislatívy.
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov:
 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE (KV)
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov upravuje plán kontinuálneho vzdelávania na daný
školský rok, ktorý schválil zriaďovateľ. Avšak počas roka sa môže dopĺňať o ďalšie
vzdelávacie programy - na základe doplňujúcej ponuky akreditovaných programov
MPC, prípadne iných vzdelávacích inštitúcií, ak ich doplnenie do školského plánu
KV schváli zriaďovateľ. Každý pedagogický zamestnanec má vypracovaný
individuálny plán KV. V šk. roku 2013/14 absolvovali pedagogickí zamestnanci tieto
programy:
Druh
vzdelávania
Názov vzdelávania
Inovačné
funkčné
Aktualizačné
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
2
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
2
2
2
Uplatnenie
osobnostného,
sociálneho
a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese
Orientácia
v priestore
a priestorová
predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní
2
2
2
5
5
5
1. atestačná skúška
1
1
1
Počet
zarad.
PZ
Vzdelávanie - počet PZ
začalo
pokračovalo
ukončilo
2
2
- Materská škola v rámci plánu metodického združenia pripravila pre svoje učiteľky
a učiteľky rožňavských materských škôl vzdelávací seminár „Využitie autokorektívnych
pomôcok vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy“ v spolupráci s firmou Pro
Solutions Bratislava (7 PZ)
- MŠ Vajanského, Rožňava - Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili odborného seminára
"Tvorivá dramatika" - lektor Mgr. Kavaschová, MŠ Košice (8 PZ)
- Žilinská univerzita - Metodika eTwinning-u, november 2013 - február 2014 - 1 PZ
- Pro Solutions Educations Academy, Bratislava - Odborná konferencia "Inovácie
vzdelávacieho obsahu pre materské školy", október 2013, Horný Smokovec - 1 VPZ
- RAABE Slovensko, Bratislava - Medzinárodná odborná konferencia "Učiteľ nie je
Google...", jún 2014, Bratislava - 2 VPZ
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
a)
-
Vlastné školské aktivity:
jesenná tvorivá dielňa detí s rodičmi - „Čary z darov prírody“,
pravidelné tvorivé dielne s výtvarníčkou p. Annou Lachovou – „Jašidielňa“,
základy anglického jazyka vo IV. a V. triede
vianočná besiedka "Nesieme vám koledu"
Noc škriatkov,
Týždeň zdravia,
Deň Zeme,
Týždeň detskej radosti,
Šarkaniáda,
slávnostné besiedky ku Dňu matiek,
Deň rodiny,
zábavno-súťažné dopoludnie k MDD
školské kolo v prednese poézie a prózy,
školské kolo v speve ľudových piesní,
návštevy knižnice – detské oddelenie a hudobné oddelenie,
tematické vychádzky – kasárne, požiarna zbrojnica, hvezdáreň, Banícke múzeum,
"Snehuliaci na výlete" - zimná vychádzka do prírody s prvkami CO,
návšteva dopravného policajta,
pre svojich zamestnancov, rodičov a verejnosť sme pripravili prednášku o zdravom
stravovaní nielen pre dospelých, ktorú prezentovala Mgr. Antónia Mačingová.
každý mesiac 1 divadelné alebo bábkové predstavenie profesionálnych súborov
výchovné koncerty
b) Vlastné projekty
 Olympijský týždeň,
 Olympiáda detí rožňavských materských škôl
 Poďme spolu do rozprávky,
 Moje mesto,
 pobyt detí v škole v prírode v Tatrách,
 Týždeň s Dopraváčikom,
 Knižka pod vankúš,
 Stretnutie s rozprávkou,
 Maxileporelo,
 S kamarátkou hviezdičkou,
 eTwenning
 Na Gemeri dobre, na Gemeri zdravo,
 Modrý majáčik
c) Prezentácia v médiách:
MŠ má:
 webové sídlo: http://nasaskolka.eu
 profil na facebooku: www.facebook.com/pages/MŠ-Ul-Ernesta-Rótha-Rožňava,
- na týchto sídlach sú prezentované všetky plánované i uskutočnené aktivity
s fotogalériami, oznamy, informácie, pozvánky....


o aktivitách sme mali uverejnené príspevky aj na www.infonoviny.sk,
www.roznava.sk, reportáž v regionálnej televízii RVTV
ocenenie MŠ Slovenským olympijským výborom: „Najlepšia MŠ v Košickom kraji“
za šk. r. 2012/13 (november 2013) - www.olympic.sk
j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
I.
Projekty v súčinnosti s inými organizáciami, na výzvy:
1. „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“
- V rámci projektu EVSRŠ, v spolupráci s MPC
2. „Športová olympiáda detí MŠ“
- Projekt na výzvu Mesta Rožňava – s finančnou podporou Mesta Rožňava a firmy
STEFE SK, a.s., Banská Bystrica
- Zameranie: podpora pohybu ako prostriedku na upevňovanie zdravia detí aj ich
rodičov prostredníctvom športových aktivít atletického charakteru, pestovať
pozitívny postoj k pohybu a športovým aktivitám.
3. Medzinárodné partnerstvá – eTwinning
- Zameranie: Rozširovať svoj poznatkový systém o spoznávanie odlišností života
detí zo zahraničia, ich krajiny, prírodné a kultúrne prostredie, zvyky, piesne,
rozprávky... Projekty:
 s MŠ Podivín, CZ: „V neznámej krajine“
 s MŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, CZ: „Spoznávame svet kamarátov“
II.
Interné edukačné projekty MŠ
1. S kamarátkou hviezdičkou
- Zameranie: Rozvíjať a utvárať poznatkový systém prostredníctvom aktívneho
učenia. Poznať našu Zem, Slnko, Mesiac a planéty v blízkosti Zeme. Utvárať
pozitívny vzťah k našej planéte a hviezdam. Aktívne rozvíjať kognitívne
kompetencie dieťaťa prostredníctvom hľadaní a objavovaní súvislostí medzi
informáciami a vlastným pozorovaním a zážitkom.
2. Týždeň s Dopraváčikom
- Zameranie: Utvárať a následne v praktických skúsenostiach uplatňovať zásady
bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
predpisov v roli chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara. Využiť aj výtvarné
vyjadrenie predstáv.
3. Moje mesto
- Zameranie: Utvárať a rozširovať poznatkový systém prostredníctvom aktívneho
učenia. Poznávať naše mesto a jeho okolie. Utvárať pozitívny vzťah k svojmu
mestu a jeho okoliu.
4. Na Gemeri dobre, na Gemeri zdravo
- Zameranie: na uvedomenie si kultúry a histórie vlastného národa. Umožňuje
deťom aktívnym spôsobom nadobúdať poznatky na základe zážitkového učenia.
Poskytuje deťom príležitosti na vytváranie a prejavovanie hodnotových,
názorových a emocionálnych postojov.
5. Týždeň zdravia
- Zameranie: Podporiť ochranu zdravia v čo najkomplexnejšom rozsahu, zaujať
pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných, dodržiavať zásady ochrany
zdravia s pomocou dospelých.
6. Škola v prírode
- Zameranie: Rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby na elementárnej úrovni chápala
a hodnotilo vzťahy medzi ním a životným prostredím, aby chápalo potrebu
ochrany životného prostredia, získavalo k nemu pozitívne postoje.
7. Bystrá hlavička
- Zameranie: Rozvoj a a precvičenie matematických schopností, rozvoj logického
myslenia, rozvoj tvorivého mysleniam hľadanie riešení daných úloh, rozvoj
kreativity a predstavivosti.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI
V MŠ nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materská škola má 5 tried s kapacitou 115 detí. Rozľahlý školský dvor je vybavený
rôznymi hracími prvkami, ktoré spĺňajú požadované normy na bezpečnosť a majú
vyhlásenie (certifikát) o zhode. Priestory MŠ sú vyhovujúce na výchovno-vzdelávací
proces. Zariadenie a vybavenie školy sa postupne obnovuje, priestory a areál sa podľa
finančných možností vynovujú.
V šk. roku 2013/14 bolo realizované, zakúpené, zabezpečené:
1. Prostredníctvom zriaďovateľa:
-
web kamery na plnenie projektu eTwinning
výmena tonerov do tlačiarne a multifunkčných zariadení
kancelárske potreby
čistiace potreby
oprava dverového zámku a vložky vstupných dverí do pavilónu C
tlačoviny ku agende školy
revízia bleskozvodov
benzín do kosačky na kosenie školského areálu
materiál na údržbu MŠ
demontáž zamokajúcich terás na pavilónoch A a C, odvoz, terénne úpravy
výmena balkónových dverí na pavilóne C za plastové okná + žalúzie
murárske práce – zamurovanie otvorov po oknách na pavilóne C, II. a III. tr.
oprava strechy na pavilóne C
výmena azbestovej krytiny na pergole v areáli MŠ
vymaľovanie konštrukcie pergoly
2. Zo štátneho rozpočtu pre 5 – 6 r. deti:
-
zakrývacie plachty na pieskoviská
dataprojektor k interaktívnej tabuli
reproduktory k interaktívnej tabuli
didaktické a učebné pomôcky
školské potreby
športové zariadenie – hracie prvky na školský dvor
3. Sponzorsky zabezpečené:
-
predplatné odborných časopisov „Naša škola“ a „Predškolská výchova“ pre
pedagogický kolektív
detské hudobné a výučbové CD, DVD
odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov
dekoračný materiál na výzdobu školy a tvorbu pozdravov, darčekov, pomôcok
kompótové misky pre školskú jedáleň
úložné boxy na hračky
tehly a spojovací materiál na múrik v I. tr.,
obrusy
zemina na izbové kvety, mulčovacia kôra, semená kvetov
sadrokartónová prepážka a jej montáž na inštaláciu interaktívnej tabule - III. a IV. tr.
projekt na revitalizáciu školského dvora
OZ Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia - nákup farieb na vymaľovanie
plota okolo areálu MŠ
4. Z prostriedkov OZ „Naša škôlka – Rožňava“ a darovaných 2 % z dane z
príjmu FO, PO:
-
balíčky na Mikuláša, darčeky pod stromček – na vianočné besiedky
odmeny a občerstvenie na karneval
športové potreby
galóny s vodou na pitný režim
aktualizácia webového sídla školy
darčeky na rozlúčku s predškolákmi
plastové obrubníky ku dopadovým plochám hojdačiek
piesok na dopadovú plochu
tonery
matrace do postieľok v I. triede
šatňové skrinky v II. triede
nákup hracích prvkov na školský dvor
nákup farieb na vymaľovanie hracích prvkov
5. Potrebné opravy, úpravy v nasledujúcom období,
zriaďovateľom, ako vlastníkom budov:
v súčinnosti so
- oprava prepadávajúceho sa chodníka pred pavilónom C
- rekonštrukcia rozvodov odpadových potrubí
- oprava zlého sklonu vrchného schodu na schodisku v pavilóne C
- výmena dverí na pavilóne D
- výmena okien, zateplenie budov
- oprava (výmena) podlahovej krytiny v detských šatniach
- dokončenie revitalizácie osvetlenia priestorov MŠ
- modernizácia miestností na hygienu detí na súčasný štandard - umývarne, WC v pavilóne C
- výmena radiátorových krytov v I., II. a V. triede - pôvodné, 31 ročné
- spevnenie časti školského dvora - výmena štrku za zámkovú dlažbu, alebo asfalt
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Finančné zabezpečenie školy je v súlade s platnou legislatívou a zabezpečuje ho zriaďovateľ.
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na deti 5 – 6 ročné:
 r. 2013: 5915, r. 2014: 4883, deti v hmotnej núdzi: 16,60/1 d/1 polrok
2. Príspevky od zriaďovateľa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov za celý školský rok: 1983,81 € - nákup čistiacich
potrieb a pomôcok, tonerov, potrebné drobné opravy, kancelárske potreby, atď.
3. Finančné prostriedky získané od rodičov za šk. r. 2012/13 – do pokladne OZ - 2012 €.
4. Iné finančné prostriedky:
- z 2% dane z príjmov FO, PO za r. 2013 – 3077,11 € (ku 31.08.2014),
- účelovo viazané prostriedky od zriaďovateľa (na projekty STEFE SK) – 350 €.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok
Východiskami pre konkretizáciu koncepčného zámeru pre šk. rok 2013/14 boli
Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR a KŠÚ, ako aj dlhodobá koncepcia rozvoja školy –
do roku 2016 a krátkodobá, na roky 2012 – 2014. V oblasti výchovy a vzdelávania,
spolupráce s rodinou a inštitúciami sa pozornosť upriamila na zvyšovanie efektivity
vzdelávania detí s využitím digitálnych a elektronických pomôcok, stimulovanie rozvoja
kľúčových kompetencií detí prostredníctvom moderných metód, zážitkovým učením,
experimentovaním, pozorovaním, hodnotením. Do plánu práce školy boli zaradené aktivity na
rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom zaujímavých činností, so zapojením
rodičov do realizácie a výstupov.
Grafomotorické kompetencie a tvorivosť sme podporovali mnohými edukačnými
i zábavnými aktivitami v spolupráci s rodičmi a rôznymi inštitúciami. Zdravý životný štýl a
pohybové aktivity, boli rozvíjané v športových súťažiach, environmentálnych i edukačných
podujatiach, prostredníctvom vlastných projektov, ako aj projektov na výzvy – STEFE SK.
Profilácia materskej školy na šport, zdravý životný štýl a kreativitu sa odzrkadlila v
cielených aktivitách plánu práce. Uskutočnili sme 7 veľkých podujatí a projektov v oblasti
športu a pohybovej zdatnosti detí, realizovali sme 10 tvorivých dielní pre rodičov s deťmi,
prednášku o zdravom stravovaní pre rodičov a verejnosť.
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa podarilo vďaka OZ „Naša škôlka –
Rožňava“, zriaďovateľovi a sponzorom obnoviť zariadenie niektorých tried, zakúpiť nové
didaktické pomôcky a hračky. Na ďalšie potrebné opravy a úpravy budeme naďalej hľadať
finančné zdroje.
SWOT analýza pedagogickými zamestnancami a rodičmi 1x ročne identifikuje všetky
pozitíva i negatíva školy, ktoré nám signalizujú, čo je potrebné zmeniť, vylepšiť, vynoviť, čo
ponechať v osvedčenej forme z dôvodu, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu
kvalitatívnu úroveň.
Oblasť športu bola v pozornosti aj Slovenského olympijského výboru, materská škola získala
v novembri 2013 významné ocenenie SOV: „Najlepšia materská škola Košického kraja“ – za
šk. rok 2012/13.
SWOT analýza školy – jún 2014
Silné stránky:
 vysoká úroveň edukačného procesu
 poloha MŠ
 dobré meno školy
 riadenie MŠ
 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 materiálne vybavenie MŠ
 množstvo aktivít smerom k deťom i k rodičom
 kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ
 otvorenosť novým trendom
 estetické, upravené prostredie tried a šk. dvora
 spolupráca s rodičmi a inštitúciami
Slabé stránky:




chýbajúca telocvičňa
nevyhovujúca povrchová úprava spevnenej plochy šk. dvora
zastarané priestory na hygienu detí – umyvárne a WC
nedostatok finančných prostriedkov na potrebné opravy a rekonštrukciu budov
(okná, zateplenie, sedlová strecha na pavilóne C)
 chýba ďalšia trieda, aby sa uspokojil záujem rodičov prihlásiť dieťaťa do našej
MŠ
 nevyhovujúce klimatické podmienky v triedach, najmä na poschodí – v letných
mesiacoch neúnosná tepelná záťaž pre deti a zamestnancov
Príležitosti:
 podporovať záujem rodičov participovať na prevádzke školy a jej aktivitách
 informovanosť verejnosti o činnosti školy prostredníctvom webového sídla a
sociálnej siete
 kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 využívanie moderných vyučovacích metód s využitím rôznorodého materiálu,
didaktických a elektronických pomôcok, s využitím internetu,
 tvorba a realizácia nových projektov pre finančnú podporu MŠ a zvyšovanie
úrovne edukácie
Ohrozenia (prekážky):





pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov
nedostatočná kapacita školy na prijatie ďalších detí
nedostatočná osobná sebareflexia PZ
preťaženosť PZ
nedostatočná motivácia a finančné ohodnotenie PZ
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti s rezervami a opatreniami:
Pedagogickí zamestnanci majú záujem na udržaní vysokého kreditu MŠ vo vnímaní
rodičov a verejnosti. Všetky svoje aktivity koncipujú v súlade s koncepciou školy, učebnými
osnovami. Závery hospitačnej činnosti a analýza záverov z hodnotení jednotlivých tried
poukazujú na kontinuálny proces výchovy a vzdelávania v MŠ. Zámerné edukačné vplyvy sú
v rovnováhe s vlastnou aktivitou dieťaťa a sebarozvojom. Pedagogickí zamestnanci taktne
intervenujú rodičov k participácii na komplexnom rozvoji detí s rešpektovaním
individuálnych odlišností. Formulácia cieľov je v súlade so školským vzdelávacím
programom a obsah reflektuje na integráciu tematických okruhov do denných činností
s ohľadom na zmysluplné poznávanie reálneho sveta, na emocionálne uspokojenie potrieb
detí, na psycho-motorický rozvoj. Pedagogickí zamestnanci volia a aplikujú vhodné metódy
a stratégie. Akcent je kladený na hru ako edukačnú metódu. Učebné zdroje sú rozmanité,
obohacujúce výchovno-vzdelávací proces. Postupne si svoje miesto v aktivitách našli nové
učebné pomôcky – elektronické i didaktické. Škola prioritne kladie veľký dôraz na kvalitnú
pripravenosť detí na vstup do I. ročníka ZŠ. Dobrá adaptácia detí a úspešnosť je relevantná
diagnostike a evalvácii detí pedagogickými zamestnancami MŠ. Referencie ZŠ na
pripravenosť detí z našej MŠ na vstup do ZŠ sú pozitívne.
Zámerná edukácia v oblasti pohybu a športu následne determinuje úspešnosť v súťažiach,
kde naše deti dlhodobo obsadzujú prvé miesta.
Integrácia práce s nadanými deťmi do školského vzdelávacieho programu v oblasti
výtvarnej, tanečnej, dramatickej, hudobnej, sa opakovane ukázala ako správna a deti získavajú
rôzne ocenenia na súťažiach.
Ďalšou úspešnou oblasťou je tvorba a realizácia projektov – interných, ako aj na výzvy
rôznych inštitúcií.
Výrazným nedostatkom, už opakovane niekoľko rokov, je nesprávna reč detí, chybná
výslovnosť. Preto je namieste dôrazná intervencia učiteliek k rodičom ku pravidelnej
logopedickej starostlivosti o deti s týmto problémom.
Pri plánovaní činností sme rešpektovali ISCED 0, jeho 4 tematické okruhy: Ja som, Ľudia,
Príroda, Kultúra a vzdelávacie oblasti perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálnoemocionálna, ktoré sa vzájomne integrovali. Všetky aktivity smerujú pri výchovnovzdelávacom procese k rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií detí:
1. Psychomotorické kompetencie
2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
6. Učebné kompetencie
7. Informačné kompetencie
A) Úroveň perceptuálno-motorickej oblasti
Pohyb je najprirodzenejším prejavom detí a v súlade s profiláciou školy, poskytujeme
deťom veľa podnetov na rozvoj hrubej, jemnej motoriky, periférneho videnia,
obratnosti, vytrvalosti... Už druhý rok deti využívajú aj detské fitnes prístroje,
moderné náradie a náčinie - v interiéri, aj v exteriéri. Aktivity tejto oblasti sú u detí
veľmi obľúbené a vyhľadávané. Táto oblasť je dlhodobo na vysokej úrovni. Jemná
motorika detí, ako aj koordinácia zraku a ruky je rozvíjaná rôznymi činnosťami počas
dňa cielene, napr. v hrách a hrových činnostiach i edukačných aktivitách. Deti rady
strihajú, kreslia, kreatívne tvoria. Grafomotorické kompetencie sú na požadovanej
úrovni, odchýlky sú individuálne, hlavne u detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Pohyb v prírodnom prostredí bol podporený mnohými vychádzkami do
parku, hrami na preliezačkách, na trampolíne, lezeckej stene, sezónnymi činnosťami,
ako napr. sánkovanie, kĺzanie, a pod. Na rozšírenie možností pohybového rozvoja sme
začali budovať v areáli MŠ umelý kopec. Deti 5 – 6 ročné absolvovali v Tatrách pobyt
v škole v prírode, ktorý podporuje nielen pohybové schopnosti, ale aj vôľové
a morálne vlastnosti detí, podporuje medziľudské vzťahy, komunikáciu a priateľské
väzby. Nácvikom tancov, básní, scénok deti prezentovali svoje tanečné, spevácke
a recitačné schopnosti na rôznych vystúpeniach. Sebaobslužné činnosti najmenších
detí je potrebné rozvíjať v súčinnosti s rodinou, kedy práve v rodine sú tieto činnosti
vykonávané rodičmi, dieťa prichádza do MŠ nesamostatné. Vzhľadom na počet detí v
triede dieťa v MŠ má prejaviť snahu a ochotu spolupracovať, potrebuje byť zručné a
pružne spolupracovať s učiteľkou.
REZERVY A OPATRENIA:

rezervy
modifikovať
pohyb
v
zmenených
podmienkach,
alebo
nepredvídateľných
situáciách


správne uchopiť a manipulovať
s grafickým materiálom


vyvíjať primeranú
tlaku na podložku
intenzitu


rozvíjať schopnosť
strihať po línii
správne

opatrenia
individ. prístup (IP), vhodná
motivácia,
pochvala,
povzbudenie, pohybové hry
IP, povzbudenie, pochvala,
motivácia, spolupráca
s
rodinou,
pestrá
ponuka
námetov
IP, spolupráca s rodinou, ,
vyfarbovanie
makiet
a
obrázkov
motivácia,
spolupráca
s rodinou,
IP,
dostatok
námetov na strihanie
B) Úroveň kognitívnej oblasti
Kognitívne kompetencie sa rozvíjali predovšetkým prostredníctvom zážitkového
učenia, využívania progresívnych foriem a metód práce. Deti boli vedené k exaktnému
i tvorivému mysleniu, analytickým i syntetickým zručnostiam. Vizuálnu pamäť,
priestorovú orientáciu, logické myslenie si deti precvičovali aj prostredníctvom
výučbových softvérov na interaktívnych tabuliach (3 v MŠ). Získané veku primerané
kompetencie vedia aplikovať v konkrétnych situáciách. Svoje poznatky verbalizujú
primerane, s rezervami v správnej výslovnosti a čiastočne aj v spisovnom prejave.
Dôraz sme kládli aj na rozvíjanie dialógu a primeranej komunikácie. Deti majú
vytvorený kladný vzťah k prírodnému i bezprostrednému spoločenskému prostrediu.
Primerane veku ovládajú rozlišovanie, poznávanie a pomenovávanie farieb a ich
odtieňov, priraďujú, triedia a usporadúvajú predmety, určujú ich počet. Vedia
rozlišovať rovinné geometrické tvary. Deti primerane svojim schopnostiam vyjadrujú
svoje pocity, dojmy a zážitky prostredníctvom rôznych výrazových prostriedkov. V
interaktívnych aktivitách sa oboznamovali so zložkami živej a neživej prírody.
Učiteľky prispôsobujú úlohy primerane veku a schopnostiam detí tak, aby boli
motivované k progresu a schopné sebareflexie a autokorekcie. K tomu sme využívali
najmä didaktické pomôcky Logico Primo a miniLÜK. Plnením projektov v rámci
medzinárodných partnerstiev eTwinning si deti rozširovali poznanie o deťoch v
partnerskej krajine, s ich rečou, zvykmi, piesňami, básničkami, a pod.
REZERVY A OPATRENIA:




rezervy
rozvíjať
a
podporovať
primeranú komunikáciu v
štátnom jazyku
otvorene komunikovať bez
predsudkov a bariér
rozlišovať hlások na konci
slova
skladanie tangramov podľa
obrysov




opatrenia
IP, povzbudenie, pochvala,
motivácia, spolupráca
s
rodinou, vzor
IP, motivácia, spolupráca s
rodinou,
povzbudenie,
pochvala
motivácia, IP, rečňovanky,
rýmovačky...
IP, motivácia, striedanie
ľahších
a
náročnejších
obrazcov
C) Úroveň sociálno-emocionálnej oblasti
Výkonové štandardy z tejto oblasti sú realizované v priebehu celého dňa vo všetkých
organizačných formách tak, aby sa v priamej činnosti aktívne zvyšovala emocionálna
inteligencia detí. Deti boli vedené k empatickému správaniu, vzájomnej úcte a akceptácii
iných ľudí, podporovali sme u nich zdravé sebavedomie - predovšetkým prostredníctvom
rôznych hier, situačných etúd, zadávaním primeraných úloh, vhodnou motiváciou a
príkladom. Používanie "zázračných" slovíčok: prosím, ďakujem, je potrebné neustále
opakovať. Nakoľko sa vyskytujú u detí prejavy egocentrizmu, sebectva a agresivity, snažíme
sa spolupracovať s rodinou a viesť ich k jednotnému pôsobeniu na dieťa. Deti kopírujú
dospelý vzor (pozdrav, správanie, spôsob komunikácie a pod.) - kladný aj záporný a to si
musia uvedomiť predovšetkým rodičia, ktorí častokrát nevhodné správanie svojho dieťaťa
voči svojej osobe, alebo iným tolerujú, ale netolerujú ho u iných. Vo výchovno-vzdelávacej
činnosti uplatňujeme asertívne správanie a prosociálne aktivity. Empatii, ochranárskym
postojom voči prírode, zvieratám, človeku sa deti učili prostredníctvom rôznych aktivít a
projektov. Rozvoj estetického cítenia, kreativity, boli dennou súčasťou života detí v MŠ.
Každodenné počúvanie rozprávok s porozumením, opakovanie básní, riekaniek,
reprodukovanie deja z vypočutého, stimuluje rozvoj predčitateľskej gramotnosti, rozvíja cit
pre jazyk, vetnú skladbu, podporuje schopnosť verbalizácie a komunikácie.
Silné
emocionálne prežívanie podporili aj vystúpenia profesionálnych divadiel v MŠ. Všetky takéto
zážitky mali možnosť vyjadriť aj kresbou, maľbou a pod.
REZERVY A OPATRENIA:


rezervy
podporovať
počúvanie
porozumením
stimulovať
pozornosť
sústredenosť na činnosť
s

a

opatrenia
individ. prístup (IP), vhodná
motivácia, spolupráca
s
rodinou
IP,
spolupráca s rodinou,
motivácia,
povzbudenie,
pochvala, primerane náročné



korigovať
nevhodné
impulzívne správanie, viesť k
dodržiavaniu
dohodnutých
pravidiel,
kultúrnemu
správaniu sa, byť schopný
sebareagulácie
rozvíjať primeraný výtvarný
prejav, snažiť sa o obsažnú
kresbu
nenásilne riešiť konflikt s
kamarátom



úlohy
IP, spolupráca s rodinou,
prosociálne a edukačné hry,
vzor, pochvala, povzbudenie,
motivácia
motivácia,
spolupráca
s rodinou, dostatok podnetov,
povzbudenie, IP
IP, motivácia, kladný príklad,
maňuška
Hodnotenie prierezových tém a projektov:
Všetky prierezové témy majú každodenné zastúpenie v edukačných aktivitách, hrách a
hrových činnostiach a sú integrované vo všetkých okruhoch. Sú rozpracované v učebných
osnovách formou výkonových štandardov i formou projektov, sú súčasťou Školského
vzdelávacieho programu. Projekty vo svojom obsahu zahŕňajú i viac prierezových tém. Na
viacerých projektoch participovali aj rodičia, čo posilnilo dobré vzťahy a spoluprácu MŠ s
rodinou.
Resumé:
Materská škola patrí dlhodobo medzi vyhľadávané MŠ. K jej vysokému kreditu prispieva
vhodná poloha, pozitívne referencie rodičov, kvalitný školský vzdelávací program, kvalitná
príprava detí na vstup do ZŠ, priaznivá klíma a kultúra školy. Výsledky SWOT analýzy
každoročne vypovedajú o potrebách a požiadavkach rodičov, ako aj zamestnancov školy na
zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti. Zriaďovateľ akceptuje požiadavky,
avšak nedostatok finančných prostriedkov limituje progres školy v revitalizácii interiéru a
exteriéru. Preto hľadáme aj iné formy finančného zabezpečenia školy - z 2% dane z príjmu,
od sponzorov, prostredníctvom projektov.
Ďalšie informácie o škole
Spolupráca:

so školskou jedálňou
bola na výbornej úrovni, riaditeľka ŠJ zohľadňovala požiadavky a potreby rodičov a
detí, ako aj zamestnancov. V spolupráci ŠJ + MŠ sme pripravili Svetový deň výživy.
Školská jedáleň bola zapojená do projektu "Mliečny program".

s rodičmi, s OZ "Naša škôlka - Rožňava"
je tradične na vysokej úrovni. Výkonný výbor tlmočil požiadavky rodičov riaditeľke
školy, podporoval rozvoj a progres na škole. Členovia výboru zvážili použitie
finančných prostriedkov v prospech detí Rodičia sponzorsky pripravili projekt
revitalizácie školského dvora, zakúpili nové hracie prvky a ďalšie potrebné
komponenty. ďalšie využitie finančných prostriedkov sa realizovalo v súlade so
schváleným rozpočtom.

spolupráca so základnou školou
Orientovali sme sa na úzku spoluprácu so ZŠ Ul. pionierov, na ktorú je zapísaných
najviac detí z našej MŠ. Deti absolvovali depistáž pripravenosti na vstup do ZS s
učiteľkou ZŠ a špeciálnou pedagogičkou ZŠ. Navštívili ZŠ, jej priestory, ako aj
vyučovaciu hodinu.

spolupráca s CPPPaP
je na primeranej úrovni, psychologička, PhDr. Janočková realizovala depistáž detí pripravenosť na ZŠ, poskytla individuálne konzultácie rodičom k výsledkom depistáže
ich dieťaťa.

spolupráca so ZUŠ
je zameraná na podchytenie záujmu detí o rozvíjanie hudobného, či literárneho
nadania. Deti sa zúčastnili dvoch výchovných koncertov, divadielka, navštívili ZUŠ hudobné oddelenia.

spolupráca s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského
bola realizovaná na základe plánu spolupráce - pre 5 - 6 r. deti. Deti sa oboznámili s
významom knižnice, navštevovali detské a hudobné oddelenie.

spolupráca s Galériou Baníckeho múzea
smerovala k oboznamovaniu detí s netradičnými výtvarnými technikami.
V Rožňave 25.08.2014
A. Benediktyová, riaditeľka MŠ
Download

Správa o výchove a vzdelávaní za školský rok 2013/2014