lim ve gönül insan
Prof. Dr. Ba’n tarihi imzay
kaleme ald müthi yazs
• SAYFA 12’DE
Prof. Dr. Haydar BA
Tarih Kokan
Asrlk Kilis Evleri
Meltemli Örencinin
BÜYÜK BAARISI • Sayfa 12’de
Mütabakatn Sralar
• Sayfa 11’de
Uur KEPEKÇ
Milletle dalga m
geçiyorsunuz?
• Sayfa 02’de
www.kilispostasi.com
Say: 15
NSAN - HAZRAN 2014
Fiyat: 1 TL
• SAYFA 12’DE
Nejat TAKIN
Kim O Vefat Eden…
Mehmet Zelzele, Dediler…
• Sayfa 11’de
Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi
Rusya ve BTP arasndaki ‘birlii
Protokolü’ ne anlama geliyor?
• Sayfa 17’de
Dr. Ali Bestami Kepekçi
Allah Tevekkül Edenleri Sever
• Sayfa 21’de
Selim Baytürkmen
Suriyeliler Çuvala Smyor
BU MZA ÇIIR AÇACAK
BTP Genel Bakan Prof. Dr. Ba ile Rusya LDP D likilerden Sorumlu Genel Bakan Yardmcs Milletvekili Hudyakov, Mutabakat Zapt’n dün stanbul’da imzalad. Prof. Dr. Haydar
Ba “ki parti arasndaki bu anlama aslnda Rusya Devleti ile BTP’nin anlamasdr” dedi.
• Sayfa 05’de
Alaaddin ÖZKAR
Gurur Duydum
• Sayfa 16’da
Av. Galip AKDA
• SAYFA 04’TE
• SAYFA 10’DA
Mesele: Adn koyamamak
• Sayfa 06’da
Ahmet BENLOLU
KALDIRIMLAR GAL ALTINDA
• SAYFA 10’DA
AKPINAR METRUK BR YER OLUYOR
• SAYFA 4’TE
Eski Kiliste Düün Ritüelleri
• Sayfa 18’de
Behiye NEKÇOLU
nsanlarn karnn
doyurmazsan olmaz
• Sayfa 07’de
SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR
brahim BEE
KLS’TE KURAKLIK DEVAM EDYOR
MODFYEL ARAÇLARA SIKI DENETM
Emniyetin yapt açklamada, modiyeli araçlara
yönelik denetimlerin arttrld ifade edildi • 7’DE
Ekonomi ve Bilim
Kurumlarmz
• Sayfa 18’de
SAYFA
02
NSAN - HAZRAN 2014
Uur Kepekçi
Milletle dalga m
geçiyorsunuz?
KLS POSTASI
GÜNCEL
www.kilispostasi.com
Kim bu çocuklar?
[email protected]
Türk siyaseti AB macerasna çkt günden
bu yana milletiyle adeta alay eder bir tavr
sergilemektedir.
Girmeye çaltklar toplulukla kir ve kültür
farknn olduunu bildikleri halde, yllardr
tek tara ak ilan edercesine karlksz bir
ak uruna geleceimizle oynanmaktadrlar.
Siyasilerimizin hali u iki atasözünü çartryor: Biri “aç tavuk kendini dar (msr) ambarnda görürmü” Dieri de “kendi kendine
gelin güveyi olmak”
AB üyeleri her frsatta “sizi almayacaz” dedii halde. Her eyden önemlisi Bamsz
Türkiye Partisi Genel Bakan Prof. Dr. Haydar Ba’n senelerdir savunduu “bizi AB’ye
almazlar.” Öngörüsü önümüzde durmasna
ramen…
Sayn Prof. Dr. Haydar Ba, AB’nin Ortak
Para Birimi Euro’ya geçtiini ilan ettii 2000
senesinde Euro’ya geçiin akamnda Berlin’de “bu durum ‘AB’de sonun balangcdr’ diyerek, ‘AB dalmaya mahkûmdur.
15 sene içinde dalacaktr” öngörüsünde
bulunmutu. Ben ahsen bu öngörülere ramen, bizdeki aymazlarn hala AB ye girme
hesaplar yapyor olmasnn yorumunu yapmakta zorlanyorum.
AB’ye üye devletler içindeki AB kart muhalefet baar üstüne baar kazanyor.
Euro’dan vazgeçilmesini savunuyor. AB’nin
dalma sürecine doru süratle gittiini
görüyoruz. Buna ramen hala AB Bakan
Mevlüt Çavuolu yeni eylem planlarnn
balatlacan savunuyor. Türkiye’nin AB
sürecine ivme kazandrmak istediklerini belirtiyor. “2014 ylnn Avrupa Birlii yl olmas
için her türlü çabay sarf ediyoruz. 2014 ylna hem diplomatik atakla hem de reformlarla
baladk.” Diyor.
AB’yi savunan siyasiler ya akl tutulmas yaamakta ya da milletle dalga geçmektedirler.
nsan öyle bir düünüyor: Akll bir yatrmc
hiçbir zaman riskli bölgeye yatrm, yerleim
ve yaam alanlar yapmaz. AB ye gelince,
en riskli olan bu bölgeye Türk milletinin geleceini ina etmeye kalkyorlar.
AB sevdals siyasilere sormak gerekiyor: Gözünüz görmüyor mu? AB batyor,
üye ülkelerde bile aykr sesler yükseliyor.
Euro’dan vazgeçmeye hazrlanyor. Siz hala
AB AB diye sayklyorsunuz.
AB sevdasyla akl tutulmas yaayan siyasilere, millet olarak seçim sandklarnda güçlü bir amar atmak zaman geldi, geçti bile.
Gerek sivil toplum örgütleri, gerek milletimiz
AB konusunda gerçei bir an önce görmeli
ve hukuki yollarla hükümete gereken dersi
vermelidir. Aksi halde millet olarak deprem
riski tayan bölgede yok olmaya mahkûm
olacaz.
Kilis’i cadde ve sokak demeden srtlarndaki
çuvallarla dolaan bu çocuklar ne yapyor
Onlar için sabahn erken bir saati veya gece
karanl hiç fark etmiyor. Gruplar halinde gezen bu çocuklar çöpleri kartrarak topladklar atk maddeleri satmak veya ailelerine götürmek ile mükelleer! Ne yazk ki saylarnn
azalmas umulurken gün geçtikçe artyor. Bu
çocuklar görmek için çok ksa bir Kilis turu
yapp, çevrenize özellikle çöp konteynrlarna
biraz daha dikkatli bakmanz yeterli oluyor.
Genellikle kenar mahallede yaayan fakir ailelerin bu çocuklarna artk Kilis’in bir gerçei haline dönüen Suriyelilerin çocuklar da
eklendi. Konutuklarn anlayamadnz bu
çocuklar, yaptklar iin pisliine inat neeyle
karde ve arkadalar ile kendilerine yüklenen bu görevi yerine getiriyorlar.
Kilis’te Arapça Yol Tarieri
Kilis’te yaklak 2-3 yldr yaamaya
devam eden Suriyelilerin ehre giderek adepte olmaya balad Arapça
yol tarierinden anlalyor.
Kentte ciddi bir nüfus younluuna sahip olan Suriyelilerin ehir yaamna
etkileri her geçen gün daha da fazla
hissedilirken, duvarlara yazlan yazlar herkesin dikkatini çekiyor. Resimde
yer alan yazda bir yeri tarif eden ve ok
iareti ile de yönü gösteren bu duvar
yazs Suriyelilerin Kilis ile ne kadar iç
içe geçtiinin somut bir göstergesi olarak karmza çkyor.
Kilis’te yaayan vatandalar, savan meydana getirdii bu dram kabul
ederken, Suriyeliler ile bu denli iç içe
olmaktan pek de memnun olmadklarn açk bir ekilde ifade ediyorlar.
Kilis’te saylar neredeyse 100 bine
yaklaan Suriyeli nüfusun “Ne zaman
gidecekler?” sorusunun cevabn herkes merak ediyor.
www.kilispostasi.com
KLS POSTASI
GÜNCEL
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
03
Kilis Geceleri Yayor
Kilis Yaanlabilir
Bir ehir Mi?
Editörden I [email protected]
Memleket olgusu, doduunuz ehre kar
duyduunuz sevgi ve özlem, kolay kaybolmayan duygular olmasna karn, Kilis’e
özünden bal insanlarn baka bir ehre
göç etmeyi düünecek hale gelmesi “Kilis’in
Yaanlabilir Bir ehir” olmaktan çktnn
resmidir.
Ne yazk ki Kilis, belli bir sistem ve kurallarn
ilemedii bir ehir statüsünden kurtulamad
yllardr. Zaten mevcut olan sorunlarn üstüne biriken dier etkenler problemlerin daha
da büyüyüp çekilmez bir hale dönümesine
neden oldu. Kilislilerin genel olarak ikayetlerinin bu denli artmas, ehirden duyduklar rahatszlklar kolay bir ekilde ifade eder
hale gelmeleri, bu birikimin inlak etmesinden kaynaklanmaktadr. Son yllardaki Suriyelilerin Kilis’teki varl bu patlamann tilini
ateleyen unsur olarak karmza çkarken,
vatandalarn makul ve kabul edilebilir isteklerinin göz ard edilmesi, Kilislilerin “Memleketim” olgusunun giderek zayamasna ve
“Artk bu ehirden gitmemiz lazm” düüncesinin olumasna sebeptir.
Sadece Suriyelilerin ehirdeki varl haricinde Kilis’in hemen her açdan ihmalinin bir
sonucu olarak karmza çkan bu durumda,
insanlar birçok eyden duyduklar rahatszlklar açk bir ekilde ifade ediyorlar. Huzur
ve refah içerisinde yaamak istedikleri ehirde, geceleyin güven içinde akrabalarn ziyaret etmek isteyen Kilisliler, “u sokaktan kim
çkacak?” endiesi tamadklar bir ehir talep ediyorlar. Yolda yürürken hep tandk ve
akrabalarn görmeye alkn olan Kilislilerin,
köeyi dönünce önlerine çkan farkl bir dil
konuan farkl giyinen iri yar 3-5 gençten
ürkmesi kadar doal bir ey yoktur. Doal olmayan bunun olmadn söylemek ve “Suriyeliler ile Kilis’te hiçbir sorunumuz yoktur”
demek suretiyle sorunun üstünü örtmektir.
Suriyelilerin Kilis’e yerlemesi aslnda ehircilik açsndan ihmal edilen baz hizmetlerin
daha görünür hale gelmesine neden olmutur. Bir anda nüfusu artan bir ehirdeki eksiklikler artk insanlarn daha çok dikkatini
çekerken, duyduklar rahatszlk da artmaktadr. Bu nedenledir ki Kilisliler, doduklar
ehirden gitme düüncesini bir ikayet arac
olarak kullanmaktadr. Artk Kilislilerin ikayetini duymann vakti gelip geçmektedir!
Sakin bir kent görünümünü çoktan mazide brakan Kilis, artk geceleri de yaayan bir ehir haline dönütü.
Neredeyse nüfusu kadar Suriyeliyi barndran
Kilis’te, gündüzleri cadde ve sokaklar adeta
insan seline maruz kalrken, geceleri de özellikle ana caddelerin kalabalk olduu gözleniyor. Suriyeli vatandalarn genelde geceleri darya çktklar gözlenen Kilis, eski sakinliini
kaybetmi gibi gözüküyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde birçok iyerinin gece geç saatlere
kadar açk kald dikkat çekerken, genelde
insanlarn tatl ve dondurma gibi yiyecekleri
daha fazla tükettii gözleniyor.
Hal Sektöründe
Kilisliler Lider!
Vali Tapsz, “Gaziantep hal sektörünün %60’n ise Kilisli hemerilerimiz tarafndan kurulan irketler oluturuyor ’’dedi
Bir anda nüfusunun ikiye katland Kilis daha
kalabalk bir kentte dönüürken, bu artn
meydana getirdii, trak, barnma ve isizlik
gibi problemlerle boumak zorunda kalyor.
Kilis Valisi Süleyman Tapsz, Gaziantep Ticaret Odas, Güneydou Anadolu Hal hracatçlar Birlii ve Gaziantep Halclar Odas
ibirliinde Hannover FairsTurkey tarafndan
düzenlenen, Domotex Gaziantep Makine Hal
Fuar’n ziyaret etti.
Gaziantep Hal hracatçlar Birlik Bakan Selahattin Kaplan ve GTO Bakan Eyüp Bartk'la
birlikte Fuar ziyaret eden Vali Süleyman Tapsz, dünyann halsnn Gaziantep’te üretildiini belirterek, ‘’Gaziantep’te yllk 350 milyon
m2 hal üretimi yaplyor. Türkiye'de üretilen
halnn %85'i Gaziantep'te üretiliyor. Gaziantep hal sektörünün %60'n ise Kilisli hemerilerimiz tarafndan kurulan irketler oluturuyor
’’dedi.
SAYFA
04
NSAN - HAZRAN 2014
VEFAT
ARAMIZDAN AYRILANLAR
KLS POSTASI
GÜNCEL
www.kilispostasi.com
Kilis’te Hurda Arabalar Çoalyor
MAYIS 2014
AYE AYTEN BANOLU, RAFE AKBAL, METN ÇTFÇLER, MEHMET BATÜRK, AHMET ÇIKIMOLU,
ÖKKE KURTARAN, MEHMET ZELZELE, NAZMYE HAMDEMRC, MEHMET DURAN ÖZKÖSELER,
HANNAN CULHAOLU, ERF ÖZÇUBUKTAR, HACI
DURMU DEBBEOLU, RAHME YILDIZ, MERYEM
KUTLU, SÜLEYMAN GESOLU, ZZETTN ÇAKAL,
HASAN TEKN, ZÖHRE ÖZTRYAK, KEMAL ÇMEN,
BRAHM HALL TAVUKÇU, VECHE VATAN, GÜLAY
BATMAZ, MEHMET GÖZÜKIZIL, SABHA CANARSLAN, ZENNUP TOSYALI, ARF DEERL, REMZYE
TOSYALI, MAKBULE CANNACAR, FATMA KARTAL,
ABDULLAH YANANLAR, ÜKRÜ CERTLOLU,
MEHMET POLAT, SÜLEYMAN ARKBAY, MEHMET
GÜLSEREN, MÜZEYYEN AHN, DURSUN KADO,
ÜKRYE ATO, METN KURT, SILA TÖRER, AL ATEYILMAZ, NAZMYE ÇAY GESOLU, VOLKAN YETM,
MEHMET SEYREKOLU, GÜLENDAM GÖKDEMR.
NSAN 2014
HAYRYE ZORLUOLU, MUSTAFA KOTO, MUHAMMED MUSTAFA FAKIOLU, ELF ODUNCU, HACI
MEHMET DEL, FATMA BAYINDIR, FATMA ÇETN,
MEHMET AL DOANYILMAZ, DERYA YALÇIN, HANNAN BOZKIR, FDAN HAPPAN, ELF ÇOLAKOLU,
VAKIF MUTLUER, AHMET OTUZBROLU, PERHAN
KLSLOLU, ZELHA CERTLOLU, HAMTCAN
ARSLAN, HACI KFAYET KARADA, HAMT CANARSLAN, SALH YILMAZ, HALL ALKAN, HACI UUR DALKILIÇ, HORO SERVET, MEHMET TOMA, HÜSEYN
POLATDEMR, METN DNÇOUZ, NACYE TÜRKMEN, VAKIF UÇMAK, AHMET KANLI, AHMET TÜRKOLU, AL KOVACI, ZEYNEP DALI, LÜTFÜ DABANIUZUN, AL BAYAR, HAYRYE ZENCRC, ZERRUH
DOKUZLUOLU, HACI AKF TUTOLU, ZEYNEP YASEMN, KRAZ YILDIZ, HALL ERTÜRK, NAZFE KÖFTEC, FATMA AHMETOLU, CENGZ DLBER, REMZYE SADAKAOLU, MEHMET BAY, MEHMET HAM
GÜL, HACI ADEVYE ÇALIIR, KERME KILINÇ, ABDUL KEYYAL, ABDULLAH ZIKKIM, AYE KAFAFOLU.
Kilis’te son zamanlarda muhtelif yerlerde bulunan ve hurdaya dönmü araçlar dikkat çekiyor.
Saylar günden güne artan bu arabalar görüntü ve çevre kirlilii olutururken, vatandalar özellikle sokakta oynayan çocuklar
için bu tür arabalarn tehlikeli olduunu dile
getiriyorlar. Bo arazilere braklan bu tür
hurda araçlarn kaldrlmas gerektiini savunan vatandalar, yetkililerden bu konu
hakknda icraat beklediklerini dile getiriyorlar.
Kilis’te Kaldrmlar gal Altnda!
MART 2014
FLZ KAFAF, MUSTAFA YENC, FATMA KAYATÜRK,
SMAL ÖZKAN, MEHMET AL KURTAAOLU, MEHMET KURT, YÜKSEL ÖZMERT, DÖNE TÜRKOLU,
MÜZEYYEN AKTÜRK, SABRYE YILMAZ, EMNE
DAMA, HÜSEYN ATTAR, HATCE AKTA, ÖZGEN
MERCMEK, ÖMER NAB MÜLHM, OKYAR NAB
MÜLHM, KEVSER MÜLHM, AYE DLEK MÜLHM,
NURAY GÜNGÖR, MEVLÜDE BELLTÜRK, AL MAHR PAYAM, KARABACAK OSMAN, FERDE ÖLMEZ,
ZEKERYE ÇOBANOLU, EMNE BADEL, RAMAZAN
ÜNAL, AL YEDLOLU, REMZYE UNCU, ÜKRÜ
GÜLTEKN, ABD KARAGEDK, ALYE ÖKSÜZOLU,
ÖKKE KORKUT, HACI SEYFETTN ALSNANOLU, ZEYNEP ZÜBEYDE AKAN, ÖZLEM POLATKIRAN,
NEZR YALÇINKAYA, EMNE KARAMANLIOLU, ERTURUL KAYACAN, EMNE ERDOAN, ABDULKADR KAMBER, HARUN KARADA, ABDO GÖLÇCE,
MEHMET NYAZ ATO, TEYFK AICIOLU, NECMETTN KOCAPINAR, AHMET GERM, KFAYET DEMR,
AYSEL PEKÇOLU, AYE AKKURT, BEHYE HANÇER, ALYE ÖKSÜZOLU, AL DEMR.
Kilis’te kaldrm girilerine konulan arabalar ile kaldrma park edilen motosikletler yüzünden yayalarn yürümekte zorland dikkat çekiyor.
Nüfusun bir anda ikiye katland Kilis’te
cadde ve sokaklardaki insan younluu da
bu art ile doru orantl olarak yükselirken, kaldrmlarn geniletilmesine ramen
baz noktalarda özellikle yayalar açsndan
sorunlar meydana geldii gözleniyor. Yürürken normal olarak kaldrm kullanmak isteyen vatandalar araba ve motosiklet engeli
ile karlatklarn dile getirerek, insanlarn
bu konuda biraz daha saygl ve düünceli
olmasn beklediklerini ifade ediyorlar.
Sürücüler ise hala kesin bir çözüme kavuturulamayan park sorunu nedeniyle araçlarn koyacak yer bulamadklarn söylerken,
yetkililerin araç park alanlar oluturmasnn
zorunlu olduuna vurgu yapyorlar.
www.kilispostasi.com
KLS POSTASI
GÜNCEL
Meltemli Örencinin
Büyük Baars
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
05
Selim BAYTÜRKMEN
Suriyeliler Çuvala
Smyor
[email protected]
Kilis’in üstüne bir mzrak gibi frlatlan ve ehrin
mozaiini yaralayan Suriyeliler artk çuvala smyor. Son günlerde Suriyeliler ile yerli halk arasnda yaanan baz asayi olaylar bu durumun
vahametine k tutarken, sorunun çözümsüz bir
ekilde yllardr devam, en bata Kilis halkn
hayal krklna uratyor.
Kilis Özel Meltem Koleji örencilerinden Berat
Oulcan Canseven 52 bin kiinin girdii Harp
Okulu snavn dereceye girerek kazand.
Kilis Özel Meltem Koleji örencisi Berat
Oulcan Canseven 52 bin kiinin girdii
Hava Kuvvetleri Komutanl Harp Okulu
snavn, ilk 4 bine girme baars gösterek kazand. Hava Kuvvetleri Komutanl
Harp Okulu Hava, Deniz, Kara ve Bando
bölümlerinin hepsine birden girmeye hak
kazanan Kilis Özel Meltem Koleji örencisi Berat Oulcan Canseven bu mutluluunu ailesi ve öretmenleri ile payla-
Hediyelik Eya
Sektörü Büyüyor
rken, ilk tercihinin Bursa Iklar Askeri
Hava Lisesi olduunu söyledi.
Kilis Özel Meltem Koleji’nin baarsnda
önemli bir pay olduunu dile getiren Berat Oulcan Canseven, hedenin Ankara
Hava Harp Okulu’nu bitirerek Pilot Temen olarak Türk Silahl Kuvvetlerine hizmet etmek olduunu açklad.
Bir zamanlar teknolojik ürünlerin satld
Kilis’teki pasajlarda artk, hediyelik eya
satan iyerleri bulunuyor.
Özellikle bayanlar bata olmak üzere, Kilis’i
ziyaret eden yerli ve yabanc turistlerin daha
çok ilgisini çeken bu tür dükkanlar neredeyse
haftann 7 günü hizmet veriyor. Her bütçeye
uygun eyalarn bulunduu hediyelik eya
maazalarnda Kilis’e özgü baz eyalarn da
satld gözleniyor.
Eskiden walkman, radyo, saat gibi elektronik
ürünler satan iyerlerinin bulunduu pasajlar,
çoktan kimlik deitirmi gibi gözüküyor.
Suriyelilerin Kilis’te kalma süresi uzadkça sorunlarn da giderek büyüdüü gözleniyor. Suriyelilerin ilk Kilis’e gelilerinde Muhacir-Ensar
krini savunarak onlara kucak açan, evlerini veren, yardm eden vatandalar dahi, Suriyelilerin
ehirdeki varlndan rahatsz olduklarn ifade
etmekten çekinmiyorlar. ehir halkndaki rahatszlk o kadar ciddi boyutlara ulam ki, “Artk
Kilis’ten gitmek istiyorum” diyenlerin says gün
geçtikçe artyor. in banda “Sava frsata
döndürmek” kriyle maddi çkar elde etmek düüncesi ile Suriyelilerin Kilis’e akn etmesini ho
karlayan insanlarn hayalleri de, Suriyelilerin
iyeri açmas ve para kazanp pastadan dilim
koparmas ile birlikte sona erdi.
Artk Kilis’te iki ekonomik çark bulunuyor. ehir
merkezinde yaayan ve saylarnn çoktan 150
bin bandna yaklat Suriyeliler kendi ekonomilerini oluturdu. Suriyelilerin ilettii özellikle
gda ve yemek sektörüne hitap eden iyerleri
Suriyelilerin aknna urarken, baz iletmelerden Kilislilerin de al-veri yapmaya baladklar gözleniyor. Bu durum normal olarak Kilis
esnafnn Suriyelilerden umduu kazanc elde
etmesine büyük bir engel tekil ederken, brakn
yeni müteri kazanmay hazrdakini de kaybetme riski ile kar karya kalyorlar.
in ekonomik yönü bu ekilde oluurken ehir
merkezinde yaam, içinden çklmaz bir hale bürünmeye devam ediyor. Trak, kalabalk, ev kira
artlar herkesin bilgisi dahilinde olan sorunlar
olarak ön plana çkarken, ehrin demograk
yapsnn ciddi bir dezenformasyona urad
gözlemleniyor. Kilis’te yaayan Suriyeliler konusunda bugüne kadar bir proje üretilmemesi, Suriyelilerin ehir yapsna kaynamasn çabuklatryor. Savan sona ermesi durumunda bile
ülkelerine dönmeyeceklerini ifade eden Suriyeli
kii says gün geçtikçe artyor.
Kilis halknda Suriyelilerin buradan hiç gitmeyeceini kri çoktan oluurken, sorunun çözümü
noktasnda da fazla bir umut sahibi olmadklarn gözleniyor. Bir snr kenti olmann faydasndan çok hep zararn gören, “Çkmaz Sokak”
yaftasndan bir türlü kurtulamayan, güzellikleri
ve sahip olduu deerlerin hep ikinci planda kald Kilis, korkunç bir bedel ödüyor.
SAYFA
06
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
GÜNCEL
www.kilispostasi.com
En yi Kilis Keçisi Seçildi
l Gda, Tarm ve Hayvanclk Müdürlüü tarafndan bu yl 2. si düzenlenen En yi Kilis Keçisi Yarmas etkinliine ölen havasnda yapld.
Tarihi Ravanda Kalesi’nde düzenlenen yarmaya Kilis’te bulunan 90 keçi yetitiricisi katlrken, yarmada jüri üyeleri akademisyenlerden olutu. Keçi sahiplerinin
keçilerini jüri üyelerine beendirmek için
keçilerini süsledikleri görüldü.
Vali Süleyman Tapsz, Polateli ilçesine
bal Belenözü köyünde bulunan Ravanda Kalesi’nde düzenlenen yarma sonrasnda yapt açklamada, düzenlenen
yarmada çiftçilerin ve yetitiricilerin yarmaya olan ilgi ve alakalarnn yüksek
olmasnn sevindirici olduunu belirterek,
“Hem Tarm Bakanl hem pek Yolu Kalknma Ajans ve GAP idaresinden hayvanclk noktasnda birçok projeye destek
veriliyor. Her geçen gün Kilis’te özellikle
keçi yetitiricilii yaplan çiftliklerde art
olduunu görüyoruz. Çiftliklerin küçük olmas skntsn yayoruz. Büyük ölçekte
çiftlikler kurduumuz taktirde hem verim
art olacak hem de daha iyi tantm yapma imkan bulacaz. Böylece çiftçilerimiz
daha çok kazanacaktr '' dedi.
Konumalarn ardndan Kilisli Sanatç
Mehmet Yakar konser verdi. Konserde,
ölene katlanlarn elenerek halay çektii
görüldü.
Yemek ikramnn ardndan akademisyenlerin bulunduu jüri, yarmaya katlan
keçileri deerlendirdi. Yetitiriciler, jürinin
önünden yürüttükleri keçilerinden süt sad. Yaplan deerlendirmede Ali pek'e ait
keçi birinci, Bilal Doan'n yetitirdii keçi
ikinci, Ökke Doanylmaz'n keçisi üçüncü, Mehmet Elibal'n keçisi ise dördüncü
oldu.
Dereceye girenlere ödülleri Vali Süleyman
Tapsz, Belediye Bakan Hasan Kara ve
protokol üyeleri tarafndan verildi.
TÜRKiYE’NiN
ViZYONU
Uydu frekans Türksat 3A 12562 Vertical (Dikey) 25000 FEC : 5/6
www.kanal99.net
Bu saydm özelliklerin kahr ekseriyette;
gazetecilerde, siyasilerde, parti genel baAv. Galip AKDA
kanlarnda, belediye bakan adaylarnda
olmasn beklemek biraz beyhude bekleAdn Koyamamak
yitir. Âmâ en azndan topluma yön verme durumunda olan insanlarn tamamnda olmas elzem olan bir husustur. Eer
[email protected]
toplumun ön plannda olan insanlarda bu
hasletlerin olmamas ite gelecek için tehlikeli olan budur. Çünkü takip edilen örnek
Bir hangemedir alp ban gidiyor. Beddualar,
alnan insanlarn yaptklar hatalar topluparalel devlet, çete derken herkes durduu ya ma bumerang etkisi yapmaktadr.
da durmad yere göre olaylar hakknda yo- Demem o ki: u anda Devlet arenasnda olan
rumlar yapyor. Özellikle basn yayn organla- ey nedir? Olan olaylarn evveliyat ne zamarnda boy gösterenler meselenin u an ile ilgili- na kadar geriye gider? Planlayclar kimlerdir?
ler ve konumaclarn çou olan ya da olmayan Elde edilmek istenen gaye nedir? Olaylar tam
eylerin adn net olarak koymaktan uzaktalar.
bir doru analiz ile okuyabilmek için hangi baMeselenin adn koymak ve gündemi olutu- k açsna sahip olmak gerekir? En önemlisi
ran her bir haberin bilginin, demecin, eylemin, yaplmas gerekenler nelerdir?
eylemsizliin geçmiini irdelemekten, geçmii Birinci sorudan balarsak Olayn devlet cenairdelerken gelecekte meydana gelebilecekleri hnda olan Babakan Tayyip Erdoan’n itiraf
izah etmekten beri durumdalar.
ile: Devlet aygtnn yönetimini iyi bir ekilde
Meselenin tam olarak adn koyabilmenin kolay okuyamadn gösteriyor. Bunun da en büyük
bir ey olduunu sanmayn. Bu bal bana nedeni babakann yenilmez egosudur. Baengin bir öngörü, ayn zamanda çok netlik is- bakann egosu onu olaylara ku bak olarak
teyen bir derinlik ayn zamanda salam bir mu- bakabilmesini engellemitir. Sokratesin “Bir ey
hakeme gücünü ve bütün bunlara bal olarak biliyorum o da hiçbir ey bilmediimdir.” kaideÜlkemiz, özellikle Türk Milleti menfaatine siya- sini babakann kendisi unuttuu gibi ona haset üretebilmeyi gerekli klar.
trlatan da olmam, danmanlarnn hiçbiri de
babakana stanbul Belediyesini deil de Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönettiini anmsatmadlar. Bir söz yola sokar bir söz yoldan çkarr derler.
Devlet arenasnda olan eyin paralel yapya
babakann tabiri ile çeteye bakan yönü ise
tam bir muamma. Cemaat denilen yapnn dünya görüü, ise varln devlete tersten bakna
borçlu. Onlara göre devlet yava yava, sessizce ve de kapdan deil de tünel kazlarak içine
girilmesi gereken bir bina. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin kurucusu ve felsefesi ile bir türlü barmadlar. Sahip olduklar Protestan slamiyet
anlay onlar makyavelist tarzda yaamaya
itti. Fetullah Gülen’in gerekirse bir milyon kazanmak için milyarlar harcayacaksn anlay
her eyde hâkim. Atatürk’e Süfyani(kyamete yakn deccalin yardmcln üstlenen kii)
olarak bak, eve tünel kazarak girebilmek için
yabanc ülkelerin gizli servisleri ile dirsek temasnda olmann kri meruiyetini salamaktadr.
Bir o kadar televizyon kanallarnda böyle bir
yorum görmü olmazsnz. Çünkü onlarda bu
hangeme üzerinden Ülkemize biçilen toplum
mühendisliinin enstrümanlar olmaktadrlar.
Yolsuzluk dosyasnda ayakkab kutular, savcnn üphelilere tavr, replay yaplarak devaml
surette gözümüzün içine sokularak toplum formatlanmaktadr
www.kilispostasi.com
KLS POSTASI
GÜNCEL
Kilis’te Modiyeli
Araçlara Sk Denetim
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
07
Behiye NEKÇOLU
nsanlarn karnn
doyurmazsan olmaz
[email protected]
Kilis Emniyet Müdürlüü tarafndan yaplan
açklamada, modiyeli araçlara yönelik
denetimlerin arttrld ifade edildi.
Kilis genelinde trak ekipleri tarafndan, modiyeli araç ve motosikletlere yönelik yaplan denetim ve
kontrollerde; baz araç sahiplerinin
araçlarnn silindir, egzoz ve d
aksamlarnda teknik deiikliklere
giderek gürültü yaptklar tespit edilirken, çevreyi rahatsz eden ve çeitli sebeplerle araçlarn d aksamlarnda yaptklar deiikliklerle dier
araç sürücülerinin ve yayalarn trak
güvenliini tehlikeye düüren sürü-
cülere ceza yazld.
Yaplan açklamada; modiyeli ve
plakasz arazi tipi araçlarla ilgili olarak 2014 yl ilk be ay içerisinde
yaplan kontrol ve denetimlerde; kusuru bulunan 54 adet araç ve motosiklet trak ekipleri tarafndan yakaland ve 2918 Sayl Karayollar
Trak Kanunu'nun ilgili maddelerini
ihlalden gerekli cezai ilem uygulanp, baz araçlarn trakten men edildii ifade edildi.
Türkiye’nin Beyaz Ekran
Derviin birine sormular: “ imann nasl?” dervi cevap
vermi,” karnm aç.”
Tekrar sormular: “dervi imann nasl?” dervi yine cevap
vermi,” karnm aç.”
Soruyu her sorduunda ayn cevab alan adam, sorunun
cevabn almak için derviin karnn doyurmu. Sonra tekrar ayn soruyu sormu: “ dervi imann nasl?” dervi cevap vermi “ tamam imdi dinimde imanmda yerinde.”
Günümüzde var olan, bütün sorunlarn sebebi, milletin
milli ve manevi deerlerini, unutmasndan ve bu deerlerden yoksul kalmasndan kaynaklanmaktadr.
ahs olarak sorulduunda birçoumuz, hem milliyetçiizdir, hem de dindar. Kendimizi bu konuda noksan görmeyiz.
Fakat toplumu bir bütün olarak ele aldmz zaman, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ses çkarmayp, milli ve
manevi deerlerimize yönelik tehditlere göz yumuyoruz.
te buda bizim, bu deerlere olan inancmzdaki eksiklii
gösterir.
Bu konuda halk hep suçlarcasna bir tavrla, sözüm ona
artistlik yapan ve kendini bu deerlerin her hangi birinde
yada bir kaçnda önde gören, ahslarn aksine ben halka
hak veriyorum.
Çünkü halk ekmek parasnn peinde, çünkü halk yaam
mücadelesinde.
Adamn derdi davas, çocuunun karnn doyurmak olmu. Ülkesi üzerinde oynanan oyunlar nasl görsün ki?
Ülke bölünmü vatan topraklar parçalanm ona ne?
Bunu düünemez, bunun içinde mücadele veremez! O
her gününü, yaamak için mücadele vererek geçiriyor
zaten. Sabahtan akama kadar rgatlk, hamallk yapyor,
belki iki kuru kazanrm diye.
Beklide daa çkyor, para karlnda!
Evet, söylendiinde, “olur mu ya! Din, iman, vatan mukaddestir, para için daa çklr m?” diye içimizden geçirebiliriz. Kabul etmeyiz. Ben asla böyle bir ey yapmam deriz.
Ama evde çocuklarnn aç, salklarnn elverisiz, morallerinin bozuk olduunu düünürsek, insann bu zayf annda kandrlmasnn ne kadar kolay olduunu anlarz.
Ben böyle bir ihaneti yapmam, sizde yapmazsnz! Fakat
karnn doyurmak için, hrszlk yapan, daa çkan, insanlarn vebalini kim ödeyecek?
Evet, hataldr ve ihanet içindedir ama onu bu artlara
itenler ne olacak?
Ya da öyle bir soru yöneltelim; bu insanlar bu durumdan
nasl kurtulacak?
Postta oturup, camilerde fetva verip ya da onlar umreye
göndererek bu i olmaz!
Ekonominin olmad yerde hiçbir güç salam hareket
edemez. Sen önce i kaps vereceksin, o adam aç kalmaktan kurtulacak, sonra ona vatan ve imandan bahsedebilirsin.
te bu sebeple, hem milli, hem de manevi deerlerimizin yükselmesi için milli ekonomi modelinin uygulanmas
arttr.
Ve dadaki terörist, posttaki hoca(!), dükkândaki esnaf
amca, kamuda ki memur, maratondaki örenci, milliyetçi,
Atatürkçü, sac- solcu her kim varsa, hangi düüncede
hangi durumda olduu önemli deil, hepimizin kurtuluu
bu modelde.
SAYFA
08
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
KÜLTÜR SANAT
www.kilispostasi.com
Alaeddin Yavaça Müzesi çin lk Adm Atld
Prof. Dr. Alaeddin Yavaça’nn Kilis’te bulunan
evi Kilis Valisi Süleyman Tapsz’n giriimleri ile
Prof. Dr. Alaeddin Yavaça Müzesi olarak kullanlmas için ilk admlar atld.
Çalayan Kona’nda (u anda restorasyonu tamamlanarak Merkez ÇATOM
Binas olarak kullanlyor) Vali Süleyman
Tapsz ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaça birlikte kahvalt yaparak bir süre sohbet etti.
Kahvaltnn ardndan müjdeyi veren Vali
Süleyman Tapsz, Prof. Dr. Alaeddin Yavaça’nn Türkiye’nin en ünlü Türk Musikisi Bestekâr olduunu belirterek ‘’Prof.
Dr. Alaeddin Yavaça’nn evi u anda
Yoksullara Yardm Vakf’nn (YOYAV)
Kilis ube binas olarak kullanlmaktadr. Biz buray müze haline getirmek istiyoruz. YOYAV Genel Bakanmz Prof.
Dr. brahim Ate ve YOYAV Kilis ubesi
Bakan Muzaffer Patlakolu ile görü-
melerimizi yaptk kendileri de Prof. Dr.
Alaeddin Yavaça’nn Kilis’te bulunan
evinin müzeye çevrilmesinin iyi olaca
görüünde hem kirler’’ dedi. Ayrca Prof.
Dr. Alaeddin Yavaça’nn çeitli dallarda alm olduu 200’ü akn ödülün yan
sra Türk Musikisine yapt önemli katklar nedeniyle Müzik Dalnda 2008 yl
"Cumhurbakanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ve Sanat dalnda 2010 yl
"TBMM Üstün Hizmet Ödülü" de verildi.’’
diyen Vali Tapsz, Prof. Dr. Alaeddin Yavaça’nn evinin restorasyon çalmalar
ve müzeye çevrilmesinde gereken her
eyin yaplacan belirtti.
Kilis Barosu’ndan Anlaml Etkinlik
Kilis Barosu düzenledii kompozisyon ve resim
yarmalar ile gençlerin hukuk ve insana kar
bak açsn ortaya koydu.
FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DAITIM
3 AYLIK YEREL GAZETE
mtiyaz Sahibi ve Sorumlu
Yaz ileri Müdürü
Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi
0532 558 93 69
Yaz leri Müdürü
Abdülkadir Uur Kepekçi
0532 413 30 76
Kilis Temsilcisi
Selim BAYTÜRKMEN
0535 774 22 02
dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D
Güngören - STANBUL Tel: 0212 504 41 41
Bask: Akademi Basn Yayn Org. ve Matbaaclk Ltd. ti. - Adres: Favutpaa Cad. Güven
San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST.
Tel.: 0212 493 24 67
abone olun
“gazeteniz kapnza gelsin”
0212 504 41 41
Yaynlarmzn tüm haklar KLS POSTASI’na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yazlarn
sorumluluu yazarlarna, ilanlarn sorumluluu ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri
olarak görev yapmaktadr. Yaynlanan köe yazs ve haberin tüm haklar Felhan Yaynclk Reklamclk ve Datm’a aittir. Kaynak gösterilerek kullanlabilir.
[email protected]
| www.kilispostasi.com
REKLAMLARINIZ iÇiN
BiZi ARAYIN: 0532 558 93 69
Kilis Barosu tarafndan düzenlenen,
lkokullar Aras "Çocuk Gözüyle Adalet " Konulu A Yarmas ile Liseler
Aras "Hukuk Ve nsan" Konulu Kompozisyon Yarmas sona ererken, dereceye giren kompozisyon ve resimler Kilis Adliye Saray’nda düzenlenen
sergi ile herkesin beenisine sunuldu.
Dereceye giren yarmaclara ödül ve
çeitli hediyeler verildi.
lkokullar aras "Çocuk Gözüyle Adalet" konulu a yarmasnda Süleyman Demirel Ortaokulu’ndan Zeynep
Beyza Sakin birinci, Ekrem Çetin Ortaokulu’ndan Meryem Dama ikinci,
Kilis Rek Halit Kentmen Ortaokulu’ndan Özgen Deliahmetolu üçüncü
oldu. Ayn yarmada mansiyon dalnda birincilik ödülü Süleyman Demirel
Ortaokulu’ndan Elif Yolcu’ya, ikincilik
Süleyman Demirel Ortaokulu’ndan
Ece banolu’na, üçüncülük ise Hürriyet ilkokulundan Zeynep lkim Top-
rak’a gitti.
Liseleraras " Hukuk ve nsan " konulu kompozisyon yarmasnda, Kilis
Mehmet Sanl Anadolu Salk Meslek
Lisesi’nden Aye Tagt birinci, Kilis
Hac Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi’nden M.Rdvan Salam ikinci,
Kilis Anadolu mam Hatip Lisesi’nden
Muammer Mücahit Oul da üçüncü
oldu. Mansiyon dalnda ise Kilis Hac
Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi’nden Özlem Sevik birinci, ehit Hasan
Özüberk Anadolu Lisesi’nden smail
Ünver ikinci, ehit Hasan Özüberk
Anadolu Lisesi’nden Rabia Koyuncuolu da üçüncü oldu.
Programa Kilis Baro Bakan Av.
Muammer Fazlaaolu, Kilis Cumhuriyet Basavcs Halil nal, Adalet
Komisyonu ve Ar Ceza Mahkemesi Bakan ehmuz Akçakaya, l Milli
Eitim Müdürü Hasan Aslan, savclar,
yargçlar, avukatlar, örenci ve öretmenler katld.
www.kilispostasi.com
SAYFA
10
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
GÜNCEL
www.kilispostasi.com
Kilis’i Kuraklk Vurmaya Devam Ediyor
Kilis’te önemli bir
gelir kayna olan
tahl ve bakliyat (nohut, mercimek) yetitiricilii kurakla
kurban gitti.
Çiftçilerle yaptmz birebir görümelerde, masraarnn deil, ektikleri tohumun bile geriye
dönmediini belirten çiftçiler,
hayvan yemi olarak kullanlacak
samann bile ellerine geçmediini çok üzgün bir ekilde ifade
ediyorlar. Bu yl ki rekolte kaybnn % 80-90 orannda olduu
çok açk bir ekilde görülürken,
tahl ve bakliyat yatlarnn imdiden yükselmeye balad,
önümüzdeki aylarda daha da
yükselecei bekleniyor.
Kilis’te tahl rekoltesini ciddi bir
ekilde düüren bu kurakln,
havalarn bu ekilde devam etmesi ile birlikte üzüm, zeytin ve
fstk üretimini de olumsuz yönde etkileyecei çok açk görülmektedir. Hatta
uzun yllardan bu yana çiftçilik
yapan tecrübeli kiilerden edinilen bilgilere göre, önümüzdeki
yllarda da bu kurakln devam
neticesinde Kilis’te ba, zeytin
ve fstk aaçlarnn tamamen
kuruyup yok olmaya balayaca ifade ediliyor.
Akpnar Metruk Bir Yere Dönüüyor
Kilis’te havalarn snmas ile birlikte piknik veya gezinti için Akpnar’a giden
vatandalar kötü bir süprizle karlayorlar.
Sularn iyice çekildii, etrafn ve banklarn bakmszlktan dolay neredeyse
kullanlamaz hale geldii Akpnar, eski
günlerini aryor. Bir zamanlar Kilislilerin en çok sevdii ve tercih ettii Akpnar’n bu hale dönümesinden dolay,
ziyaretçi saysnn da giderek dütüü
gözleniyor. Temiz ve içelebilir bir su
kaynana sahip olan Akpnar, yakn
çevrede yer alan bahçelerin de su
ihtiyacn karlamas münasebetiyle
önemli bir mekan olarak dikkat çekiyor. Akpnar suyunun akt kanallarn
da atlan çeitli çöpler dolaysyla kirlendii gözleniyor.
Akpnar’ ziyaret eden Kilisliler, böylesine güzel bir mesire alannn böyle
kaderine terk edilmesinin kabul edilemez bir ihmal olduunu dile getirerek,
Akpnar ve çevresinin güzel mesire
alan haline getirilmesi için yetkilileri
göreve çayorlar.
www.kilispostasi.com
Nejat TAKIN
KLS POSTASI
GÜNCEL
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
11
Tarih Kokan Asrlk Kilis Evleri (Havular)
Kim O Vefat Eden…
Mehmet Zelzele Dediler…
[email protected]
Kulaklarma yansyan bu ses olu Ahmet Zelzele’nin
sesiydi. Hal ve hatrm sordu, vakfa ne zaman gelebilirim sorusunu tekrarlad. 28. Mays . 2014 günü eve
biraz geç gideceksin, dedi…
Duraksadm ve düündüm.
Neden, dedim?
Çünkü dedi ve durdu sonra babam vefat etti dedi. Yarn ikindi namazndan sonra Ataköy camiinde kaldrlacak olan namazdan sonra aile kabristannda topraa verilecek.
Mesaja inanamadm, durgunlatm. Gözlerimden
akan ya silmeye çaltm, telefonu zor kapattm,
eim yardmc oldu ve olduum yere yklarak, son
otuz yl düünmeye baladm.
Evet, son otuz yl…
O zamanlar 53 yanda gözleri diri yaants diri bir
delikanlydm. Merhum Zelzele bir akam yemei toplantsndan beni alarak evime kadar brakrken, yeni
yaptrdm Pisa oteline müdür olarak atad.
O müdürlük tam yedi yl sürdü. Daha sonra, araya Sayn Necati Çakr, Sayn Yaar Aktürk, Sayn Mehmet
Otay, Sayn Mehmet Yldrm, Sayn Cokun Karabaolu ve Mehmet Göycnck’n tekli ile Kilis dernei ve Kilis Vakfna onun izniyle adapte oldum.
Ama yine Laleli semtindeydim, ondan hiç kopmadm.
Beni her frsatta kardeim Nejat Takn diye karlar,
selamlar ve benimle ortak duygular yaard. O bir
güzel insand, onu Kilis yllarndan ve askerlik hatralarndan çok iyi tanrdm. Sayn Ömer Yonucuolu
ile birlikte devam eden güzel ortakl ve son bir ylda
oul Ahmet Zelzele’nin katk ve dayanmas ile çok
güzel bir yaam tarz sürdürmeye balad.
Fazla salk ikâyeti yoktu. Yengemiz hanmefendi ve
çocuklar ona çok iyi bakyorlard. Ne yazk ki, Mays
2014 akamnda bir gece yars onun devrilmesiyle
20 günlük bir yaam sava verdi. Bu savata onu
sevenler ve bata sa olmak üzere büyük bir yardm
destei verdiler. sa’ya sorduum da, hep onu Kilis
dediini ifade etti.
Çünkü o bir Kilis sevdalsyd. Onu hatra kitabnda
dile getirirken yansyan görüntüler. Onun bir yaam
fotorafdr. O bir eitim gönüllüsü bir güzel insand.
Sayn Kilis Vakf Bakan Yaar Aktürk’ün hep yannda olmak isterdi. Kilis 7 Aralk üniversitesi ve Kilis
Mehmet Zelzele Fen Lisesi onun bir büyük atlmdr
ve daima her vesileyle bu konuda Yaar Aktürk’e minnet duygularn ifade eder.
te bu kabna smayan adam, öldü dediler, ben
inanmadm. Yaamas lazm dedim. Çünkü bir güzel
Kilisli bir güzel dost ve kardeti benim için ama ne
desek bo…
Giden gelmiyor, onun için ölüm olduuna göre, dostluk ve bar esas alnmal ve daima güzel insanlarn
bahçesinde buluulmaldr.
O halde merhum Zelzele’ye yeniden binlerce rahmet
yaknlarna hemerilerine Kilis Vakfna derin Ba Sal diliyor, unutmayacaz ve seni hep yaatacaz
diyorum….
GÜLE GÜLE GÜZEL NSAN…
Eski Kilis evleri baz merakllar tarafndan yeniden aslna
uygun ekilde restore ediliyor.
Yüz yl akn tarihleri ile yer yer yok
olan insan nefesine gül kokusuna hasret kalan eski Kilis evleri (havular) baz
merakl Kilisliler tarafndan bölüm bölüm
de olsa restore edilip daha yaanlr bir
hale dönütürülüyor.
Biz de Çetiner GÖÇER tarafndan kendisine ait hala hazrda kulland Kilis ak
tandan yaplma eski evinin mahsen
veya kiler olarak kullanlan bölümünü
aslna uygun bir ekilde restore edilmi
halini görüntüledik. Restore edilen oda,
Kilis’e ait antika eyalarla süslenmi.
Odann üst katnn kapal olmas ve ta
malzemenin verdii serinlik karsnda
insan eskiler bu ii biliyormu demekten
kendini alamyor. Kilis kültürü açsndan
bizce çok önemli olan bu çalma karsnda Kilispostas olarak Çetiner GÖÇER beye teekkür ediyoruz.
ÇATOM’dan Ylsonu Sergisi
Çok Amaçl Toplum Merkezi (ÇATOM), 2013-2014
öretim yl kurs faaliyetleri sergisi düzenlendi.
Kilis Valilii tarafndan restorasyonu tamamlanarak ÇATOM Binas olarak kullanlan
mekânda gerçekletirilen açl töreninde
ÇATOM Müdiresi Nimet Ta açl konumasn yapt. Akabinde Gençlik ve Kültür Evi
Müzik Grubu üyeleri ve Ali Duyar tarafndan
Kilis yöresine ait parçalar eliinde canl müzik program düzenlendi.
2013-2014 öretim ylnda kursa katlan kursiyerlerin yapm olduklar eserlerin sunul-
duu sergi açlnn ardndan verilen ikramla açl töreni sona erdi.
Programa Vali Süleyman Tapsz, ei Aye
Tapsz Hanmefendi, Vali Yardmclar Tolga
Toan ve Hakan Ezgi, Elbeyli Kaymakam
Serap Çetin, l Genel Meclis Bakan M.
Metin Karaku, Belediye Bakan Yardmcs
Cuma Özdemir, l Özel daresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, daire amir ve müdürleri,
kursiyerler ile çok sayda davetli katld.
SAYFA
12
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
EKONOM
luu çeken insanlar hürriyetleri için
özgür yerler aramaktalar. Ama Rusya
Prof. Dr. Haydar BA
böyle deil. Her türlü inanc yaayabilecein boyutta farkl insanlarn oluMutabakatn Srlar
turduu cemaatler, cemiyetler vardr.
Peki, doru olan bu deil midir?
“Rusya’nn geçmii böyle miydi?” eklindeki sorularla oluturulmaya çaltwitter.com/HBhaydarbas
lan Peygamberani havay ve ortam
yok etme durumunda olan cahiller
stanbul’daki mutabakatn iki devlet ve iki millet
mevcut.
için de çok faydal olaca inancndayz.
Senin derdin bir insan Allah’a tamak ve O’na
Yllardan beri birbirine kötü gösterilen toplum- kul yapmak m yoksa kendi çkarlarn elde
larn gelenekleri, inançlar ayr olabilir.
edebilmek için diyaloglar gelitirmek mi? Eer
Ama istenirse birbirinin noksanlarn tamamla- Allah’a tamak ve kul yapmaksa ‘maksat hasl
yabilirler, ortak paydalarda buluulabilir.
oldu’ demektir.
Bir ngiliz gibi kat deil Ruslar… ngiliz’in inan- Bilimde, teknikte, sanayide, madencilikte, orc ve yaam tarz ideolojiktir.
manclkta, tarmda elbette ki bu iki toplumun
Siz bir Rus bilim adamna, siyaset adamna, birbirinden alacaklar ve birbirine verecekleri
halkna rahatlkla oturup slam’ tebli edebilir- vardr. Bu iletiimin saland gün çok uzaksiniz, hiç de bir sakncas yoktur. Dinlemekten lara gidip pazar aramaya gerek kalmaz, ekode holanrlar ve de zevk alrlar.
nomik hayatmzn kaynaklarn oluturacak
Bunun sonucunda çoudefa slam’ seçenleri imkânlar da ortaya çkacaktr.
de görürsünüz ama bütün bunlar mesela n- Mesela, ihracat halen 150 milyar dolar olan
giltere’de olduu gibi bir kavga zemininde ger- Türkiye’nin Rusya ile ikili münasebetler temin
çeklemez. Yitiini arayp da bulan bir insann edildikten sonra sadece Rusya’ya ihracat popsikolojisindedir konumanz. O da mutludur, tansiyeli 2-3 trilyon dolar civarna yükselecektir.
sen de mutlusun.
Hatta attn kullanan siyasiler için bu 10 trilO seni, sen de onu anladnz için her ikinizin yon dolar civarnda da olabilir.
arasnda da ciddi bir bar vardr.
Avrupa’da ve ABD’de 25-30 senede elde edeBenim Rusya’daki dostlarm böyledir. nsan ceiniz geliri, bu dünyada huzur ve bar içinde
haklarna son derece saygl ve de her ii ada- bir senede elde edebilirsiniz.
let zemininde görmek isteyen bir yaplar var.
Bütün bunlar, birbirini inkârla deil, bilakis birbiKsaca Rus halknn arad slam’dr, Müs- rini kabul etmek, birbirine destek olmak ve herlümanlktr çünkü bir insann adil olabilmesi, kesin iyi tarafn görmekle hayata geçecektir.
faydal olabilmesi, elinden ve de dilinden ba- Bendeniz Azerbeycan Bakü Devlet Üniversitekalarnn fayda görebilmesi bu yüce inancn si’nde 14 yl öretim üyelii yaptm. Orada kalkurallarndandr.
mamn amac herhangi bir ticari menfaat elde
O dünyada hizmet ederken ideolojik saplan- etmek, gelir kaps oluturmak deildi.
tlarla kendi ideolojisine insan toplama görül- Petrol, doalgaz ticareti de dahil olmak üzere
mez; ülkesinde inançla yaayabilecek ortam pamuk, zeytin gibi sahalarda çok ciddi ticaret
hazrlar Ruslar size…
teklieri aldm. Ben buradaki hizmetim gönül
Türkiye’de bile inancn her yerde yaama zor- olarak bir sapmaya urarsa devam edemez
www.kilispostasi.com
endiesiyle, bütün bu gelir kaplarn gönlümde
kapadm. Bürokrasi de, siyasette, üniversite de
halkn arasnda herkesin sevdii, seçme ihtiyac hissettii bir arkada oldum.
Orada gerekli hizmetimi tamamladktan sonra,
yllarca asistanlm yapan Harun Kayac beye
üniversitedeki görevimi devrederek ülkeme
döndüm. Benden sonra, ülkemizdeki paralel
yaplanmann failleri oradaki arkadalarmz
kskanarak iftiralarla hizmet ortammz datmaya çaltlar.
Evinde iftar ettiim, defalarca çay sohbetinde
bulunduum delikanly para ile satn alarak,
Harun kardeimin karsna çkardlar. Maksat yaplan hizmeti bitirmekti… Ama biz hiçbir
menfaat duygusu tamadan, hizmetlerimizi
yaptmz için Azeri halkn arasnda, üniversitede, bürokraside halen varz. Var olmaya devam ediyoruz. Bizimle uraanlarsa bir saman
aleviyle oradan süpürülüp gittiler.
Ksaca demek isterim ki, Rusya’da eer biz
Türk geleneklerine göre hizmet etmek istiyorsak ve de dostluklarmz pekitirip, ‘komularmz tehdit unsuru olmasn karde olsun’ diyorsak menfaat çatmalarndan uzak, bar dolu
gönüllerle bu dünyann denizlerine yelkenlerimizi açmamz lazm.
Bizim yaptmz da budur. Onun için bu mutabakat gibi gelimeler ferdi vahid insanlarn baarmasna asla imkân olmayan olaylardr.
Bu ileri de Prof. Dr. Lisiçkin’in dedii gibi ancak peygamberler yapar.
Bizim böyle bir iddiamz yok, hââ olmas da
mümkün deil. Topal karnca misali iki ülke insannn barnda, kardeliinde yürümeye devam edeceiz…
Milli Ekonomi Modeli de ayn takdiri alm bir
çalmamzdr.
Ekonomi modelimizin Rusya’da uygulanarak
Rusya’y dünyann zirvesine tamas, insanna mutluluk getirmesi bizim de görmek istediimiz bir sonuçtur.
Ailenizin
Televizyonu
D-SMART 143. Kanal’da
Digiturk 67. Kanal’da
ve Tivibu’da
Turksat 3A Frekans=12729
Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H)
www.meltemtv.com.tr
www.kilispostasi.com
KLS POSTASI
EKONOM
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
13
BU MZA ÇIIR AÇACAK
BTP Genel Bakan Prof. Dr. Ba ile Rusya LDP D likilerden Sorumlu Genel Bakan Yardmcs
Milletvekili Hudyakov, Mutabakat Zapt’n dün stanbul’da imzalad. Prof. Dr. Haydar Ba “ki parti
arasndaki bu anlama aslnda Rusya Devleti ile BTP’nin anlamasdr” dedi.
SAYFA
14
NSAN - HAZRAN 2014
B
amsz Türkiye Partisi (BTP) Genel
Bakan Prof. Dr. Haydar Ba ile Rusya Liberal Demokrat Parti (LDP) D
likilerden Sorumlu Genel Bakan
Yardmcs Milletvekili Roman vanoviç Hudyakov, Rusya ile Türkiye arasnda arasndaki snrlar ve setleri tümüyle ortadan kaldran tarihi
önemdeki Mutabakat Zapt’n dün stanbul’da
imzalad. Sheraton Ataköy Otel’de yaplan imza
merasimine BTP ve LDP kurmaylarnn yan
KLS POSTASI
EKONOM
sra Rusya’nn stanbul Bakonsolosu Aleksey
Yerhov da katld. Batan sona görkemli geçen Mutabakat Zapt mza Töreni’nde konuan
BTP Genel Bakan Prof. Dr. Haydar Ba, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh’ sözüyle balad ve öyle devam
etti: “Esasen Atatürk’ün bu veciz ifadesi Peygamber Efendimizin buyurmu olduu ‘Müslüman öyle bir kiidir ki, bütün insanlar elinden ve
dilinden fayda görür’ eksenindedir.”
www.kilispostasi.com
Rusya Müslümanlar Sosyal
Modeli’mizle huzura kavutu
Bugün merkezini Rusya’nn oluturduu Bamsz Devletler Topluluu’nda 320 milyon insann yaadn, bunlarn yüzde 65’inin Müslüman kardelerimiz olduuna iaret eden BTP
Lideri Prof. Dr. Ba, öyle devam etti: “Prof. Dr.
Viktor Minin, ‘Bat radikal Hristiyanl ve radikal slam’ pompalayarak bu dünyadaki huzuru yok etmek istiyor’ demitir. Sayn Viktor
Volkonski de Duma’da yaptmz sunumdan
sonra ‘Rusya’da her zaman devletle din çatmtr. Haydar Ba sisteminde dinle ilmi
bartrmtr. Rusya’nn buna her zaman ihtiyac var’ ifadesini kullanmtr. Rusya’da çeitli akmlarla karklk çkarmak isteyenlerin
elbette burada yaayan Müslümanlara zerre
kadar faydas olmayacaktr. Bu dünyada onlara can, mal, namus ile din ve vicdan hürriyetini veren Rusya ile bir ve beraber olmak lazmdr. Yani Rusya bundan önceki dine kar
olan tavrn deitirip bizim Sosyal Model’de
olmas gereken tavra bürünmütür. Bir baka
ifadeyle Rusya’da geçmiteki yanllar silindi; Müslümanlara mal, can, namus ile din ve
vicdan hürriyeti doya doya yaatlmaya karar
verildi.”
www.kilispostasi.com
KLS POSTASI
EKONOM
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
15
LDP Milletvekili Vladimrovna, Mutabakat Zapt mza Töreni’ndeki konumasnda, Prof. Dr.
Haydar Ba modellinde öncelii annelere, çocuklara ve yoksullara verdiine iaret ederek,
“Rus halk olarak huzurumuzu bu modellere
borçluyuz” dedi
Sosyal Politika ve Çalma Komitesi Duma Komisyon Bakan, Rusya Liberal Demokrat Parti (LDP)
Milletvekili Elena Afanasyeva Vladimrovna, Bamsz Türkiye Partisi (BTP) ile LDP arasnda
imza edilen Mutabakat Zapt Töreni’nde yapt
konumada, dünyann Haydar Ba gibi liderlere
ihtiyaç duyduunu belirtti. Vladimrovna, imzalanan zaptn önderiniz Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ prensibini daha da
güçlendirecek bir adm olduunu vurgulayarak,
“Yalnz ülkelerimizin halklarnn dostluk ilikileri
ve insanlarn birbirleriye pozitif temaslar, bu Mutabakat Zapt’nn imzalanmasyla birlikte bundan
böyle çok daha iyi sonuçlar ortaya koyacaktr.
Ben bir bayan olarak bu salonda çok sayda kadnn bulunmasndan son derece mutlu olduumu
ifade etmek isterim. Kadnlarmz toplumlarmzn
çkarlarn koruyup güçlendiriyorlar” dedi.
Prof. Dr. Haydar Ba’a
devlet bakanlarna verilen
nian takdim edildi.
Mutabakat Zapt’na LDP adna imza atan
LDP D likilerden Sorumlu Genel Bakan Yardmcs Milletvekili Roman vanoviç Hudyakov, BTP Genel Bakan Prof.
Dr. Ba’a Rusya Parlamentosu Duma’nn
verdii en önemli nian olan, üstü yüzde
Ba’n tezleri kadnlar ve çocuklar koruyor
Bakan Jirinovski de, Prof. Dr. Ba’a özel
bir saat hediye etti. BTP Genel Bakan,
hediye takdiminden sonra yapt konumada, “Günein nereden doaca belli
olmaz. Bana gönderilen devlet bakanlarna gönderilen hediyelerden... Dua edelim, Allah niyetlerini kabul etsin” dedi. BTP
heyeti de Rusya’dan gelen partili kurmaylara mutabakat zaptn imza ettikleri özel
kalemleri hediye etti.
Kapmz herkese açk
99 saf altnla kaplanan bir nian takdim
etti. Niann bir yüzünde Rusya’nn, öteki
yüzünde ise Duma’nn amblemi yer alyor.
Söz konusu nian Duma Bakan dier ülkelerin devlet bakanlarna ve parlamento
bakanlarna takdim ediyor. LDP Genel
BTP Genel Bakan Prof. Dr. Haydar Ba,
LDP ile imzalanan anlamann bir benzerinin ABD ile yaplp yaplamayaca konusunda basn mensuplarnn kendisine
yönelttii soruyu öyle yantlad: “1995
ylnda Babakanlkta çalrken ABD’den
gelen teklif aslnda bize kar telkin niteliindeydi. Bir baka ifadeyle ‘bizim Türkiye’de temsilcimiz olur musunuz’ mahiyetindeydi. Ben hiç kimseden emir almayan
bir insan olduum için kabul etmedim.
Ama ABD bize bugün ‘ben sizden istifade
etmek istiyorum’ derse, kaplarmz onlara
da ardna kadar açktr. Biz kimseye kap
kapatmayz.”
Ortaya koyduu Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal
Devlet / Milli Devlet tezlerinden ötürü Prof. Dr. Haydar Ba’a çok teekkür ettiini dile getiren Vladimrovna teekkürünün nedenini ise öyle açklad:
“Prof. Dr. Haydar Ba, çok önemli sosyal ve ekonomik modeller gelitirmitir ve modellerinde öncelii
annelere, çocuklara ve yoksullara vermitir. Biz de
Rusya’da bu modelleri uyguluyoruz. Rus halk olarak huzurumuzu bu modellere borçluyuz” dedi.
Devlet, vatandalarna baba olacak
Prof. Dr. Haydar Ba’n Türkiye’de iktidara geleceine inandn dile getiren Vladimrovna, konumasn u dikkat çekici ifadelerle tamamlad: “Prof. Dr.
Ba burada iktidar olacak ve Rusya olarak bizim
uyguladmz Milli Ekonomi Modeli’nin Türkiye’de
de uygulandn hep birlikte göreceiz. Böylece
‘devlet’ vatandalarna baba olacak. Dünyaya Haydar Ba gibi insanlar lazmdr. Liderimiz, Rusya Liberal Demokrat Partisi Lideri, liderimiz Jirinovski’nin
dedii gibi, Haydar Ba Hocamza ihtiyacmz var.”
BTP’nin Türkiye’de gelecei var
Rusya Federasyonu Devlet Duma’s Bölgesel
Politika ve Kuzey Dou Stratejik likiler Komitesi Üyesi ve LDP Milletvekili van Abramov, tarihi
imza töreninde yapt konumada, Milli Ekonomi
Modeli’nden yola çkarak Rusya Parlamentosu
Duma’daki bütün çalmalarnda Rusya’nn fakir
ve geçim sknts çeken vatandalarnn çkarlarn koruduklarn dile getirdi. Abramov, unlar
söyledi: “Bizi 7 milyondan fazla Rusya vatanda
desteklemektedir. Biz de sizin gibi vatansever bir
partiyiz. Bizim de Haydar Ba gibi karizmatik bir
liderimiz var. Her geçen gün güçlenen partimize
özellikle Rus gençlerin ilgisi çok büyük... nanyorum ki, bizim partimizin Rusya’da, Bamsz
Türkiye Partisi’nin ise Türkiye’de büyük bir gelecei var. Diliyorum ki, Bamsz Türkiye Partisi
ve Prof. Dr. Haydar Ba yakn zamanda Meclis’e
girsin ve Prof. Dr. Ba, ülkenizin lideri olsun.”
SAYFA
16
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
EKONOM
Kilisliler Mütabakat mzas
Hakknda Ne düünüyor?
Bamsz Türkiye Partisi ve Rusya arasnda yaplan mütabakat imzas hakknda Kilisli vatandalarmzdan Güven
Sipahi ve Mahmut Dal’dan düüncelerini aldk.
“Bu dünya çapnda bir olaydr. Bir Türk bilim adamnn böyle
bir organizasyonun ba aktörü olmas milletimiz açsndan
gurur vericidir. Herkes devlet adam olamaz. BTP Genel
Bakan Sayn Prof. Dr. Haydar Ba, gerçek bir devlet adamdr. Siyasetçi günü deil gelecei kurtaracak çalmalara
imza atmal, BTP Genel Bakan Prof. Dr. Ba’n Milli Ekonomi Modeli gelecei kurtaracak bir modeldir. Millet olarak
deerini bilmek zorundayz.”
Mahmut Dal
Emekli Türk Dili ve Edebiyat Öretmeni
“Bamsz Türkiye Partisi (BTP) Genel Bakan Sayn Prof.
Dr. Haydar Ba’n Rusya ile ibirlii anlamasn son günlerde
gazetelerden takip ettim. Rusya’nn faydaland bu bilimsel
bak açsndan, ülkemizin yetkilileri de inallah ders alrlar ve
baka ülkelerin iç ilerine karmak yerine kendi ülkemizin
daha çabuk kalknmas için gerekli çabalar gösterirler.”
Eczac Güven Sipahi
Demokrat Parti Merkez lçe Bakan
Eski Kilis Belediye Bakan
Op. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ
stiare Toplantsna Katld
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kilis’e gelen BTP
Gen. Bk. Yar. Op. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ, gündeme ilikin
önemli deerlendirmelerde bulundu
Kahvaltl istiare programna katlan Dr.
Kepekçi; Iid terör örgütünün Irak’a girmesi ve bata Musul olmak üzere önemli
kentlerin igal edilmesinin Ülkemiz ve orta
dou üzerinde çok ciddi oyunlarn tezgâhlandnn belirtisi olduunu söyledi. KEPEKÇ, “Bölgemizde Allah korusun ABD
ve AB dolaysyla srail yönlendirmesi ile
bir ii-Sünni sava çkarlmak isteniyor.
ABD BOP projesini hayata geçirmek için
bu sava tetikliyor. Ancak Genel Bakanmz Sayn Prof. Dr. Haydar Ba, Alevi-Sünni kardeliini bu millete ve dünyaya
tantarak, bölgede çkartlmak istenen bu
ii-Sünni savann önünde duran ve dünya bar için mücadele eden önemli bir
liderdir. Rusya bunu gördüü için Genel
Bakanmzla bir arada oluyor” dedi.
www.kilispostasi.com
Alaaddin Özkar
Gurur Duydum
[email protected]
Geçtiyimiz hafta istanbulda bamsz Türkiye partisi ile Rusya liberal demokrat partisi arasnda yaplan mutabakat zapt imza törenine tanklk ettim. Rusya Federasyonu stanbul Bakonsolosunun
da katld imza törenini Rusya heyetinde LDP D likiler Genel
Bakan Yardmcs Milletvekili Hudyakov Roman vanoviç, Sosyal
Politika ve Çalma Komitesi Duma Komisyon Bakan Milletvekili
Elena Afanasyeva Vladimrovna, Duma htisas Konseyi Bakan
Prof. Dr. Lisiçkin Vladimir Aleksandroviç ve Duma Milletvekili van
Abramov katld.
Bilindii gibi Bamsz Türkiye Partisi Genel Bakan Prof. Dr. Haydar Ba, 2005’te Milli Ekonomi Modeli’nin dünyaya deklare etti. Bununla kalmad yüzlerce iktisat profesörünün katld yedi uluslar
aras kongrede tezini iin ehli insanlara tantt Rus iktisatçlar bu
kongrenin tamamna katldlar. Rusya devleti milli ekonomi modelini önce üç yllk kalknma programna ald daha sonra ekonomilerindeki müthi deiimi gördükten sonra milli ekonomi modelinin
tamamn kanunlatrdlar. Önceleri imf kskacnda inim inim inleyen Rusya milli ekonomi modelini uygulayaraktan dünyaya kafa
tutmaya balad mesele ünlü doalgaz irketi gazprom tekrar
devletletirildi avrupaya gaz satan bu irket sayesinde Rusya milli
menfaatlerini batya daha kolay kabul ettirdi. Milli ekonomi modelinin para politikas sayesinde ülkeler arasnda yaplan al verite
milli paralarn devreye koyaraktan ABD nin dolar hâkimiyetini krd.
Ukrayna meselesinde ABD rusyaya ambargodan bahsettiinde
Rusya devleti beni kzdrma milli para politikasn tüm dünyaya yayarm tehdidinde bulunduktan sonra ABD nin bir daha sesi soluu
çkmad. Ne hazindir ki Prof. Dr. Haydar Ba beyin ben bu modeli
Türk milleti için yazdm dedii bu model bir çeit alg yöntemi ile
milletin gündeminden uzak tutulmutur fakat bu hep böyle kalacakta deildir su eninde sonunda yolunu bulacaktr. Tekrar toplantya dönecek olursak Rus devleti ile btp arsndaki yaplan ibirlii
anlamasnda konumaclar neler söylemediler ki Elena Afanasyeva Vladimrovna (Milletvekili ve Rusya Parlamentosu Sosyal Politika Duma Komisyon Bakan): “Bu ibirlii önderiniz M. Kemal
Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ prensibini daha da güçlendirecek bir admdr.” “Milli Ekonomi Modeli tezini ortaya koyan Prof.
Dr. Ba’a annelerin, çocuklarn ve fakirlerin sonuçlarn çözmeye
öncelik verdii için teekkür ederim. Rus halk olarak huzurumuzu bu modele borçluyuz.” “Haydar Ba Hocamza ihtiyacmz var.”
Ne Mutlu Türküm Diyene.” Hudyakov Roman vanoviç (LDP D
ilikiler Genel Bakan Yardmcs ve Milletvekili): “Bu tarihi imza,
halklarmz daha da yaklatracaktr. Vurgulamak isterim ki, ne Çar
ne de Sovyetler Birlii döneminde Rusya, ABD bata olmak üzere
batl ülkeler gibi slam’n içini boaltmamtr. Biz Haydar Ba’n
Sosyal Devlet Projelerini uyguluyoruz. Rusya’da Müslümanlar için
pek çok Cami ina ediliyor. Müslümanlarn inanç ve geleneklerine
sayg gösteriliyor.” Prof. Dr. Viladimir Lisiçkin (Rusya Parlamentosu Duma ktisat konseyi Bakan): “Prof. Dr. Haydar Ba eskimi
kapitalist ve komünist modellerin yerini alan bir ekonomi modeli,
Milli Ekonomi Modelini ortaya koymutur.” “Dünyamzn Haydar
Ba Hocamzn sistemine ihtiyac var.” “Sayn Ba’ Krm’a davet
ediyorum, orada Haydar Ba Üniversitesi açalm.” “MEM, husus
en gelimekte olan ülkelerde, toplam nüfusu 3 milyar olan BRICS (Brezilya Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde
kullanlmaktadr.” “Haydar Ba, bugün Peygamberlerin yaptn
yapyor.” “ Prof. Dr. Haydar BA çok sayda eserinde slam’daki
Sünni ia ayrmnn yapay olduunu tespit etmitir. Onun eserlerinde slam âleminin birlemesi düüncesi ortaya konulmaktadr.”
“Haydar BA’I Türkiye’ye gelip her gördüümde, ruhum bayram
ediyor.” Ne diyelim dünyann gördüü bu gerçekleri Türk milletininde görmesi dileiyle
KLS POSTASI
EKONOM
www.kilispostasi.com
rak ve iktisadi olarak var diyorlar. Rusya Duma’sna gittiimizde birlikte Sibirya’ya gidelim bize proje üretin diye
talepte bulunmulard. O günden sonra
daha youn olarak Milli Ekonomi ModeRusya ve BTP arasndaki
linden (MEM) kanunlar yapmaya bala‘birlii Protokolü’ ne
dlar. Özellikle MEM’in sosyal politikaanlama geliyor?
larnn yannda para politikas ve milli
paralarla d ticaret balklarn devreye
[email protected]
koydular. Uygulamalardan elde ettikleri
fayda onlar Haydar Hocaya daha çok
1. Ruslarla akademik anlamda ilk temas 2005
yaklatrd.
ylnda stanbul’da yaplan 1. Uluslararas Milli
***
Ekonomi Modeli sempozyumunda balamt. 4. Rusya’nn yüzde 66’s Müslümandr. Bu nü27 ubat 2013 tarihinde Moskova’da devlet fus içinde hem ii hem de Sünni nüfus vardr.
Duma’snda balayan resmi süreç, 14 Haziran “Arap Bahar benzeri bir iç savan önüne geç2014’de stanbul’da yaplan resmi anlama ile mek için Haydar Ba hocann düüncelerine
ikmal oldu. Taraardan birisi Rus devleti, dieri ihtiyacmz var” diyorlar. Vladimir Lisiçkin koBamsz Türkiye Partisi (BTP). Devlet Dumas numasnda Sayn Haydar Ba hocamz hakerkân LDP heyeti ile BTP arasndaki anlama knda “Sizi Krm’a davet ediyoruz. Haydar Ba
Rusya ba konsolosunun katlm ile imzaland. Üniversitesi kurmak istiyoruz” dediler. Ezcüm***
le, Haydar Hocann sadece ekonomi modeline
2. Mutabakat metni töreninde yaplan konu- deil, onun sosyal ve siyasal yaklamlarna da
malar ibirlii protokolünü anlamamz açsn- ihtiyaçlar olduunu ifade ediyorlar. Bir ii-Sündan çok önemliydi. Süreç esnasndaki temel ni savann çkmasn istemiyorlar. Biliyorlar ki
düünceler ve referanslarn alt çizildi. Rus de- slam corafyasnda yanan ate Rusya’y da
legasyonunun temel vurgular Türklük, slam, etkileyecektir.
Haydar Ba hocamzn liderlii ve sosyal, siya***
sal ve ekonomik görüleri, Haydar Hocaya ken- 5) mza töreninden sonra, Rusya Federasdilerinin ve dünyann ihtiyac olduu ve birlikte yonu’nun devlet nian Prof. Dr. Haydar Ba
olma arzular idi.
Bey’e takdim edildi. Rus Devleti 2005 ylndan
Haydar Ba Bey ise konumasnda süreci beri Haydar Ba Bey’i yakndan takip ediyor.
özetledi. Atatürk’ün “Yurta Sulh, Cihanda Sulh” stanbul’da yaplan Uluslararas Milli Ekonomi
veciz ifadesinin Peygamber Efendimizin, “Müs- Modeli Kongresi’ne katlan Rus bilim ve siyaset
lüman, elinden ve dilinden insanlarn fayda gör- insanlar daha sonraki bütün sempozyumlara
düü insandr” hadisiyle ayn anlam tadnn katld gibi, belli periyotlarla ekipler halinde
altn çizdi.
sayn hocamz ziyaret ettiler; sürekli kir alRuslarn ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözüne verilerinde bulundular.
vurgu yapmalar ve Rusya’da slam’a yaptk- unun altn çizmek gerekir: Henüz Haydar
lar hizmetleri anlatmalar, mazlum Müslüman Ba hoca ve Bamsz Türkiye Partisi (BTP)
topluluklara yaptklar muhafzlk Rusya konu- TBMM’ye girmeden, gücü Rusya tarafndan
sunda milletimizde olan ön yarglar alt üst etti. kabul ediliyor. Bir de Haydar Ba ve partisinin
Bütün bu baarlar Haydar Hocann idi.
Meclis’te olduu ve TBMM’de grup kurduu,
***
hele iktidar olduu zaman milletimiz ve insanlk
3. Karlkl imzalanan ibirlii protokolü sosyal, bar için çözüm olacaktr.
siyasal, iktisadi konularda ibirliini içeriyor.
***
Burada hayatn bütün ubeleri vardr.
6) Dünya bar için Rus ve Türk halklar araGelen milletvekilleri Haydar Ba’a ihtiyacmz sndaki önyargsz bir anlama süreci balavar diyorlar. Burada sosyal olarak siyasal ola- mtr. Bugüne kadar Rusya sürekli öcü, ate-
Op. Dr. Ahmet Hamdi
Kepekçi
Kilis’te El Yapm Kürsüler
Kilis’te zamana direnen eski el yapm tahta kürsüler, ustalarn ellerinde ekillenmeye devam ediyor.
Bir zamanlar evlerde ve kahvehaneler sklkla kullanlan
tahta kürsüler, Kilis’te günlük
hayatn içinde olmaya devam
ediyor. Nostaljik görüntüsü ile
herkesin dikkatini çeken tahta
kürsülerin alclar Kilis dndan ehre gelen turistler olurken, ehir insannn da bunlar
kullanmaya devam ettii gözleniyor. Tahta hasr ilemeli
sandalyelerin, imdi Sabah
Pazar’nda Halepli ustann
elinden çkmas garip bir tesadüf olarak karmza çkarken,
Kilis’in eski sanatlarnn hala
yaatldn görmek insan
mutlu ediyor. Hasr ilemeli ve
elde yaplan bu kürsülerin sat
yat 15 TL olarak belirlenmi.
Sade olanlar ise 10 TL’den sata sunuluyor.
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
17
ist ve igalci olarak gösterilmitir. Rusya Türk
düman olarak gösterilmitir. Oysa son tahlilde
Rusya mazlum Müslümanlarn muhafz olma
yolundadr. Hadiseleri kendi koullarnda deerlendirmek gerekir. te Suriye örnei ortada,
ite emperyalist ülkelere kar Rusya’nn ortaya
koyduu mücadele ortadadr. Rus Duma heyeti bu mutabakat halklar arasndaki dostluun
balangc olarak ifade etmektedir. Haydar Ba
hocann Duma’daki ifadesinin aynsnn Rus
delegasyonun tarafndan stanbul’da ayn kelimeler ve güçlü bir vurgu ile ifade etmesi aradaki uyumu da özetliyordu: “Yaasn Türk halk,
yaasn Rus halk; yaasn Türk-Rus halklarnn dostluu”.
***
7) Burada temel soru u! Türk milleti iin neresinde, Türk devleti sürecin neresinde? Haydar
Hoca bu konuda da tedbir alm. Parti ve kurumlar gelip modele sahip çkmam olabilirler.
Genel Bakan olduu BTP, Haydar Ba hocann her biri tarihi ve stratejik öneme haiz olan
açlmlarn hepsini de iktidar etmek için gayret
içindedir. Sosyal bar temin için Ehl-i Beyt’e
sahip çklyor. Milli Kahramanlar gündem edilerek milli birliin temini için gayret sarf edilmektedir. Gelirde adil dalm, tam istihdam ve
ekonomideki sürekli büyümeyi temin etmek için
Milli Ekonomi Modelini iktidar yapmak için çallmaktadr. ‘Sosyal Devlet, Milli Devlet’ ve ‘Milli
Ekonomi Modeli’nin uygulamas olup, imdiden
bir hükümet politikas haline getirilmitir.
***
8) Bütün bu gelimelerden sonra Türk milletinin
ban iki elinin arasna alp düünmesi gerekir. Rusya’nn gördüü, dünyann gördüklerini
milletimiz de artk görmelidir. Bir tarafta igalci
ülkelere taeronluk eden bir hükümet yaplanmas ile kar karyayz. Kaybeden sürekli milletimiz olmaktadr. O halde milletimiz bütün bu
gelimelerden ders çkartmaldr. Dünyann güç
ekseni kaymas yaad günümüzde milletimizin huzuru ve devletimizin bekas için Türk milleti olarak bizim de Haydar Ba hocaya ihtiyacmz olduunu sandkta ifade etmemiz lazm.
SAYFA
18
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
YAAM
süren elenceler tertip edilmitir: Düünden en az 15 gün önce olan evinde oturak elenceleri tertip edilirmi ki bu oturak
ESK KLS’TE DÜÜN
veya oturtma elencelerine önceleri “tra”
ad verilirmi. Erkek taraf düünden bir
RTÜELLER
hafta öncesinde koyunlar keser, misarlerini olan evinin havuunda i toplayarak
[email protected]
tadna doyum olmayan bir yemek ikramnda bulunurmu. Tabi gelen misarlerde elK FENNÜS BR DEYYUS(DÖÜS)
leri bo gelmez gelirken yanlarnda mutlaka meyve çerez vs getirirlermi. Düüne birkaç gün
Anadolu’nun hemen her ehrinde o ehre veya böl- kala elenceler sklar kz evine çeyiz getirmeye
geye has deimler atasözleri vardr. Biz de bu ya- gitmeden önce yine olan evinde elence hat safzmzda biraz argo olmakla beraber özünde espri haya çkarm. Bu elencelere Abu Hattab’nolu,
kokan bir Kilis deimine ve bu deimin nereden Kör Engin, Cümbü Ali, Kör Cemil gibi çalgclar gegeldiine deinmek istedik. Bu deimi tek bana tirtilirmi. Bu srada kz evinde de kna gecesi tertip
anlatmak salkl olmayacandan eski Kilis’teki dü- edilir. Buradaki elenceye ise Kör Elif sesi ve çalgün merasimlerinde neler yaplrm ksa anlatmak- syla renk katarm.
ta fayda gördük.
Düün günü geldiinde ise akam yemeine kaBiz yamz itibari ile yetimesek de; konuyu büyük- dar yenilir, içilir kz evine gidip gelin alnrm, tabi
lerden epey dinledik. Çok deil bundan yaklak yir- kz evinde biraz gözya ve matem havas “bu da o
mi-otuz yl öncesine kadar var olan, imdilerde ise zamanlarn farkl bir âdeti olsa gerek. “ ve kz evinin
tamamen unutulmu Kilis düün ritüellerini tekrar lambalar iyice kslrm “kz evinin çras gibi..”ve
hatrlamak istedik. Bu balamda ksa bir derleme derin bir sessizlik olurmu ki. Bu sessizlii olan
yaptk.
evinin gelmesiyle beraber kz evinin komularnn
Televizyonun elence kültürümüzü bu denli istila ve kz evinin yaknlarnn havaya silah atmas boetmedii günlerde düünlerde çok farkl ve günler zarm. Burada anlalmas gereken kz evinin konu
Ahmet BENLOLU
www.kilispostasi.com
komusunun ve yaknlarnn olan evine bizim kzmz sahipsiz deil mesaj olsa gerek. Gelin baba
evinden alnr düün alanna, olan evine getirilir.
Yats olunca güvey namaza götürülür. Namazdan
sonra imam damada dua edermi. Camiden çkan
güvey ve iki yannda iki samimi arkada eve gidinceye kadar sokak sokak gezerler. Gezerken birkaç
kiilik yine güveyin arkadalar veya bu i için tutulmu kimseler ilahiler methiyeler okuyup salavatlar
getirilermi. Kararanlkta yollarn görmek ve daha
ziyade dolaan ekibin düün ekibi olduu belli etmek için damadn iki yanndaki arkadalar ellerine
birer gaz lambas (fennüs)alrlarm. ki fennüs bir
deyyus (döüs)Gezme ii de bittikten sonra misarler müsaade edene kadar elence devam edermi. Bazen misarler müsaade etmedii için elence birkaç gün devam eder damat ve gelin evlerine
gidemezlermi.
Havu: Eski Kilis evlerinin bahçe genellikle ta
döeli açk çiçekli asmal bölümü
Kaynak kiiler
1.1955 doumlu emekli memur Mehmet Ali BENLOLU
2.1937 doumlu esnaf Abdullah SAVAÇIOLU
3.1955 doumlu Türk Dili ve Edebiyat öretmeni
Mahmut Dal
Online Yaam Koçunuz
www.yasamuzmani.com
ve yetkileri haiz olmak üzere “Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas” unvan
altnda anonim irket olarak bir banka
Ekonomi ve Bilim
kurulmutur. Bankann merkezi Ankara’dadr.” fadesi ile yaynlanm tüzel
Kurumlarmz
kiilie sahip bir kurum idi.
[email protected]
Geçmi zaman kullanyoruz, zira son
yllarda Türkiye Cumhuriyet Merkez
Her zaman kullandmz, yaammzn bir parças haline gelen, kimi için araç, kimi için amaç Bankas’nn yaps siyasi sebeplerle deitiriolan Türk Lirasnn üzerindeki yazlar pek lerek bamszl zedelendi. Hatta özerklii ve
bamszl tartlr hale geldi.
dikkate almayz. Türk Lirasnn üzerinde tpk
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas’nn bakurulu kanunda yazl olduu gibi, “TÜRKmszl tartlar hale gelirse, buna ilk olumYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI” diye
suz tepki uluslar aras ekonomi kurulularndan
yazar. Oysa biz bunu alkanlkla “Cumhuriyegelir. Siyasi basklarla, atamalarla, rakamlar
ti” diye okuruz. te o “” harnin bulunmay çarptabilir, iç politikada bunu bir süre lehinize
çok anlam ifade eder. TÜRKYE CUMHUR- kullanabilirsiniz. Ancak uluslar aras camiada
YET MERKEZ BANKASI, cumhurun, yani Türk bu aleyhimize olur, ekonomimizde olumsuz ethalknn özerk bir kuruluu olup, hiçbir kurum, kileri görülür.
kuruluun arka bahçesi deildir, bamszdr. Buna benzer bir baka uygulama da,
Hem içerde hem uluslar aras alanda güvenir- 02/09/1993 tarihinde, 21686 sayl resmi galiini ve gücünü bu bamsz yapsndan almtr. zetede yaynlanan Kanun Hükmünde KararTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A., name ile “Türkiye’de tüm bilim alanlarndaki
TBMM’de 14/1970 tarihinde, 1211 numaral aratrmalar, bilimci kiiliini ve aratrcl
kanunla kabul edilmi, 13409 sayl Resmi ga- zendirmek ve bu alanlarda emei geçenlezetede, “Türkiye’de banknot ihrac imtiyazna ri onurlandrmak; gençleri bilim ve aratrma
münhasran sahip ve bu Kanunda yazl görev alanna yöneltmek; Türkiye’deki bilimcilerin
brahim Bee
ve aratrclarn toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasna çalmak; bilim ve
aratrma standartlarnn uluslar aras düzeye
çkarlmasna yardm etmek amacyla, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanna bal tüzel kiilie, bilimsel, idari ve mali özerklie sahip TÜRKYE BLMLER AKADEMS (ksa ad TÜBA)
kurulmutur,” amac ile ifade edilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’de, 27 Austos 2011
tarihinde çkarlan Kanun Hükmünde Kararname ile üyelerinin saysnn, üçte biri Bakanlar
Kurulu, üçte biri YÖK ve üçte biri de asli üyeler
tarafndan seçilmek üzere 150’den 300’e yükseltilerek, özerk bir kurum olmaktan çkarlm
ve siyasi iktidara bal bir kurulu haline getirilmiti. Bunun üzerine Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin bir ksm görevlerinden istifa etmiti. Bu konuda da Türkiye, uluslararas bilim
camiasnn ar eletirilerine muhatap olmutu.
Demokrasiden, hukuktan, gerçekçilikten uzaklaarak ekonomiye ve bilime yön veremezsiniz! Zira bu kavramlar evrenseldir. Aksi halde,
teknik bir konuda, uzmanlk gerektiren ikolunda çalmak üzere, “her ii yaparm abi!” diye
müracaat eden kii konumuna düersiniz
KLS POSTASI
SALIK
www.kilispostasi.com
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
19
Özel Meltem Hastanesi
Saç Ekimi Merkezi
Erkeklerde genellikle tepe
ve aln ksmnda saç kökü
kayb nedeniyle saçlarda
seyreklik veya belirgin saçszlk görülürken, ense bölgesinde iki kulak arasnda
kalan bölgede saç dökülmesi olmamaktadr. Bayanlarda görülen saç kayplarnn
ise hormonal deiiklikler,
menapoz, kullanlan ilaçlar
ve yalln sebep olduu
bilinmektedir.
Saç ekim ilemi günlük aktiviteyi kstlamayan
bir ilemdir. Saç ekim ileminde mevcut saçlar
kesilmemektedir. Hasta ekim yaplan bölgeye
temas etmeyecek bol bir apka takarak iine
dönebilmektedir. Uygulamadan 48 saat sonra
aln ve göz üstlerinde ilik ve morluklar oluabilmekle birlikte, bu durum birkaç gün içinde
kaybolmaktadr.
Mikrogreft Yönetim
Operasyon balamadan önce saç ekiminin
yaplaca bölgeler iaretlenir. Bu çizmler yaplrken saç ekilecek bölgenin naturel saç çizgilerine uygun olmas suni bir görünüm olu-
Modern tbbn hzla gelimesi ile son yllarda saç
ekim yöntemleri çoalmtr. Merkezimizde deneyimli, uzman doktorumuz
tarafndan uygulanan ?Mikrogreft? yöntemi bunlardan
biridir. Bu teknik ile dier
yöntemlere göre çok daha
doal ve baarl sonuçlar
elde edilebilmektedir. Ancak bu yöntemlerin hastaya
uygunluu çok önemlidir.
turmamas bakmndan çok önemlidir. Saçl
deri alndktan sonra bu bölge estetik bir diki
yöntemi ile kapatlr. Oluacak kesi izi saçlarn
içinde kaldndan hiçbir zaman görünür olmayacaktr. Ense bölgesinden çkarlan doku parças ?Mikrogreft? yöntemiyle tek tek foliküllere
ayrlr.
Çkartlan saçl deri 2-3 kiilik bir uzman ekip
tarafndan bistüri ile 1?li,2?li,3?lü kl kökü ihtiva
eden küçük gruplara ayrlr. Bu ilem çok incelikli ve çabuk yaplmas gereken bir ilemdir.
Bu foliküller saçsz bölgeye açlan kanallara
yerletirilir. Bu ilem srasnda lokal anestezi uygulandndan ac hissedilmez.Bu saçlar
kendi salkl saçnz olduu için herhangi bir
özel bakm gerektirmez,dökülmez. lem tamamlandktan hemen sonra hasta evine veya
iine dönebilir. Bu süre sonunda ekim yaplan
bölge ve dier saçl bölgeler özel bir solüsyonla ykanr ve bu ilem her gün tekrar edilir.
Nakledilen saçlar bir süre sonra dökülürler ve
yeniden çkmaya balamalar 2,5-3 ay gibi bir
süre almaktadr.
Yasal Uyar : Saç Ekimi ve Mikrogreft ile ilgili
verilen bilgiler sadece size kir vermek amaçldr. Uygulama öncesi tedavinizi planlayacak
merkezimizden ve uzman doktorumuzdan ayrntl olarak bilgi almanz uygundur
Doa Yürüyüü Düzenlendi
Kilis 7 Aralk Üniversitesi’nde örenciler ve personelin de katlmyla bir doa yürüyüü yapld.
Salk Kültür ve Spor Daire Bakanl Spor ube Müdürlüün’ce düzenlenen yürüyü, salkl yaam sloganyla
gerçekletirildi.
Resul Osman Da’na Trekking
Üniversite Merkez Yerlekesinden balayan ve çok sayda örenci ile personelin katld doa yürüyüünde, Resul Osman Da’nn en tepe noktasna kadar gidildi. Katlmclarn esiz Kilis ve Suriye Ovas manzarasna hayran
kald doa yürüyüü, üniversite giri kapsnda çekilen
hatra fotorafyla sona erdi.
SAYFA
20
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
SLAM
www.kilispostasi.com
RAMAZAN
FIRSATLAR AYIDIR
Ylda bir defa bize sunulan en önemli
frsat on bir ayn sultan Ramazan aydr. Af ve maretin snrsz bir hâl ald, içinde bin aydan daha hayrl bir
Kadir gecesini barndran; iman ayakta tutan, ruhu temizleyen namazn
younlukla klnd; mal temizleyen
zekâtn bolca verildii; nefsi temizleyen farz orucun tutulduu, Ramazan
ay biz kullara Allah tarafndan sunulan en büyük ve en önemli frsattr.
Öyleyse Ramazan ayna frsatlar ay
da denebilir.
Tarihi frsatlar bazen bir anlktr, gelir
geçer. Bazen de ylda bir defa da olsa
tekrarlanr. Yüce Allah, bu sayede ola
ki biz kullarnn arasnda geçmite
kaçrd frsatlardan pimanlk duyup tekrar deerlendirmek isteyenler
olabilir, ya da elde ettikleri frsatlara
bir yenisini ekleyerek cennetteki makamn yüceltir diye bu frsatlar bizim
menfaatimize bize sunar. u ayda eytanlarn zincire vurularak aldanmann
en asgariye indirilmesi gibi bir de Allah’n özel muamelesi vardr. Ayrca
bu ayda dier aylara nazaran verilen
sevaplarn karlnda da özel bir art, özel bir katsay uygulanmaktadr.
Her ibadetin sevap karl yazc melekler tarafndan bilinmesine ramen,
oruç ibadetinin sevabn melekler
dahi idrakten yoksundurlar. Onun için
Yüce Allah, oruç tutann amel defterine “oruç tuttu diye yazn” emrini vermitir. Dünyalk adna baz sebeplerin
arkasna snarak oruç tutmaktan
mahrum kalmak asla yakk eyler
deildir. Burada kastmz oruç tutmak
konusunda nefsine söz geçirmekte
zorlanan kimselere nasihattir. Çünkü
bu durumun ciddiyeti Hadis-i erifte,
bizlere haber verilmitir “Özürsüz,
Ramazanda bir gün oruç tutmayan,
bunun yerine bütün yl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba
kavuamaz” (Tirmizi)
Mademki Ramazan ay frsatlar aydr.
Kul olarak bizler de Ramazan ayna
gereken önemi vermek zorundayz.
Mademki Ramazan ay onbir ayn sultandr. Bizlere düen görev, sultana
yakr iler yapmaktr.
unu asla aklmzdan çkartmamalyz ki; bu sene Ramazan frsat yakalayan hiç kimsenin, seneye ayn frsat
yakalamak ansnn varlnn garantisi yoktur.
Ya Rabbi elde ettiimiz Ramazan
frsatn deerlendirmeyi cümlemize
nasip eyle. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle… Âmin
TERAVH NAMAZLARINIZI
HMAL ETMEYN
Bildiiniz gibi Peygamber efendimiz
“Ramazan aynn ba rahmet, ortas
maret ve sonu cehennemden kurtulutur.” Buyurarak bizlere ikazlarda
bulunmutur.
Deerli okurlarmz, sayl günler çabuk geçer. Her zaman yaanlan ayn
durumdur. Geldi gelecek derken bir
de bakarsnz ki sayl günler gelmi
geçmi…
Bu arada her ramazan ikliminde meydana çkan din haramileri sakn sizi
teravih noktasnda aldatmasn. Bir
yandan din haramileri bir yandan nes
ve eytan ikilisi sizi ramazann rahmet
ve bereketinden mahrum brakmak
için çeitli bahanelerin banda teravih
konusunda sizi tembellie sevk etmeye çalr. Bu konuda size baz ilahi
uyarlar aktararak teravih konusunda
aldanmanza engel olmaya çalacaz:
“Resulullah (sav) Ramazanda mescitte gece bir namaz kld. Sahabenin
çou da onunla birlikte o namaz kld.
kinci gece yine ayn namaz kld. Bu
kez O’na tabi olarak ayn namaz klan
cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece
Hazreti Muhammed (sav) mescit’e
gitmedi. Oray dolduran cemaat onu
bekledi. Resulullah (sav) ancak sabah olunca mescide çkt ve cemaate
öyle buyurdu:
“Sizin cemaatle teravih namazn klmaya ne kadar arzulu olduunuzu
görüyorum. Benim çkp, size namaz
kldrmama engel olan bir husus
da yoktu. Ancak ben size, teravih
namaznn farz olmasndan korktuum için çkmadm” (Buharî, Teheccud, 57)
Baz kimselerin hafe alarak klmakta ihmal davranmasna ramen vicdani bir muhasebe yapnca; iman
ve izan sahipleri için Efendimizin bu
davrannda, teravih klmaya tevik
olduu iareti vardr.
“Hanelere göre, teravih namaznn
rekât says Hz. Ömer (r.a)’n uygulamasna dayanr. Hz. Ömer Mescid-i
Nebevî’de halifeliinin son zamanlarnda teravih namazn yirmi rekât
www.kilispostasi.com
olarak kldrd. Dört halife devrinden
sonra da kimse teravihin yirmi rekât
olarak cemaatle klnmasna kar
çkmad. Âlimler bu hususta Hz. Muhammed (s.a.v.)’in u hadisine göre
hareket etmilerdir: “Benden sonra
benim sünnetimden ve reit halifelerin
sünnetinden ayrlmayn” (Tirmizî, lim,
16; bn Hanbel, IV, 126).
Dier yandan Abdullah b. Abbas
(r.a)’n Ramazan aynda teravih
namazn yirmi rekât olarak kld ve
arkasndan da üç rekât vitir namazn
kld rivayet edilmitir. mam Ebû
Hanife’ye Hz. Ömer (r.a)’n bu hususta yapt uygulama sorulunca, öyle
demitir: “Teravih namaz hiç üphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer,
bu namazn cemaatle ve yirmi rekât
klnmasn ahsi bir içtihad ile yapmad gibi, bir bid’at olarak da emretmemitir. O, kendisinin bildii er’î bir
esasa ve Hz. Muhammed (sav)’in bir
vasiyetine dayanarak böyle yapmtr”
(et-Tahtavî, Haiye, 334)”(amil slam
Ansiklopedisi)
Bu bilgiler nda aklselim düünen
Müslüman, sadece Ramazan ayna
mahsus olan Teravih namazlarn da
ihmal etmemelidir.
çinde çok kymetli srlar ve hazineler sakl olan eyler, ancak erbabnca
ve kiinin gayretince örenilir. Teravih
namaz da bu neviden bir ibadettir.
Allah (cc) ibadetlerimizin, teravih
namaznn ve bu sayede Peygamberimizin müjdesinin; “Her kim inanarak ve karln Allah’tan bekleyerek Ramazan’ ihya ederse, geçmi
günahlar balanr” srrna ermeyi
nasip eylesin. Âmin.
KLS POSTASI
SLAM
SAYFA
NSAN - HAZRAN 2014
21
crîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).
Kadir gecesinin bizlere verili sebeplerinden birini, yine Efendimiz(sav)
haber vermitir.
mam Malik in Muvatta’da kaydna
göre u rivayet kendine ulamtr:
“Hz. Peygamber (sav)’e ümmetinin
ömrü gösterilmi. Resulullah (sav),
önceki ümmetlerin ömrüne nispetle
ksa olduu için, amelde onlarn uzun
ömürde ilediklerine yetiemezler diye
bu ömrü ksa bulmu. Bunun üzerine
Cenab Hakk bin aydan hayrl olan
Kadir Gecesi’ni vermitir.” (kütübi-sitte
/ 866)
Allah’n deer verip, meleklerini seferber ettii, gün aarmasna kadar hikmetli ilerin olutuu ve esenlik dolu
olan bu geceyi deerlendirmekle; bin
aydan daha hayrl bir gece geçireceimizi Allah bizatihi Kur’an da haber
veriyor:
“Dorusu biz Kuran’ Kadir gecesinde
indirmiizdir. Kadir gecesinin ne olduunu sen bilir misin? Kadir gecesi
bin aydan hayrldr. Melekler ve Ce-
“Allahümme inneke afüvvün tühbbü’l-afve fa’fu annî”diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih/VI,314)
(Manas: “Allah’m sen çok affedicisin,
aff seversin, beni affet”)
Kadir Gecesinin faziletleri hakknda
mam Gazali Hazretleri, Kalplerin
Ke adl eserinde u ifadelere yer
vermitir;
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:
“Kadir Gecesi olunca Cebrail, bir gurup melek arasnda yere iner. Yere
inen melekler gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’ zikreden her kulu
selâmlarlar, onun için istifar ederler.”
Ebû Hureyre buyurur ki;
“Kadir Gecesi, yeryüzüne çakl
saysndan çok melek iner. Onlarn inmeleri için gök kaplarnn hepsi açlr.
Her yana nur saçlr. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece Melekût
âlemi açlr. Fakat bu hususta insanlar
birbirinden farkldr.
Kimine
hem
gökyüzünün
ve
yeryüzünün Melekûtu bir arada açlr.
Gökyüzünün perdeleri aradan kalkn-
barnaklarn ve dier fevkalâdeliklerini görür.
Kimin de önünden Allah ile arasndaki
perde kalkar da O’ndan gayri hiç bir
eyi görmez olur.”
Peygamber’imiz (sav) buyuruyor ki:
“Kim Ramazann yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse,
bu benim nezdimde bütün Ramazan
geceleri yaplan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir.”
Hz. Fatma “Babacma geceyi ibadet ile geçirecek gücü olmayan kadn
ve erkekler ne yapsn” diye sordu.
Peygamber ‘imiz ona u cevab
buyurdu;
“Onlarn yastklarn dikip üzerine
yaslanarak bu gecenin herhangi bir
saatinde oturup Allah’a dua etmeleri,
benim için bütün ümmetimin bütün
Ramazan Gecelerinin hepsinde
yaptklar ibadetten daha sevimlidir.”
Peygamber’imiz (sav) buyuruyor ki:
“Kim iki rekât namaz klp istifar ederek Kadir Gecesini ibadet
ile geçirirse Allah tarafndan bütün
brail o gecede Rablerinin izniyle her
türlü i için inerler. O gece, tanyerinin
aarmasna kadar bir esenliktir.”(Kadir
sûresi / 1-5)
“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alaca sevab Allah’tan
bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse
geçmi günahlar balanr”
(Buhârî, Kadir, 1).
Hz. Aie validemiz; Resulullah’a (sav)
demitir ki:
“Ey Allah’n Resulü! Kadir gecesine
rastlarsam nasl dua edeyim?” diye
sordum. Resulullah (sav)
ca bu kimseler ayakta dikilen, oturan, secdeye kapanm, zikreden,
ükreden, tespih eden ve tehlil eden
bütün melekleri asli kimlikleri ile
görürler.
Kiminin önüne cennet açlr ve orada evleri, kökleri, hurileri, nehirleri,
aaçlar, meyveleri görür. Göün tavan olsa Ar’ müahede eder.
Peygamberlerin, velilerin, ehitlerin, sddklarn konaklarn görür. Bu
Melekûta dalar, rahmet deryasnda
gezintiye çkar. Cehennemi, onun
tabakalarn ve içindeki kârlerin
günahlar balanr. Allah’n rahmetine gömülür. Cebrail (A.S), kendisini
kanad ile okar. Cebrail’in (as) kanad
ile okad kimse cennete girer.”
(Kalplerin Ke/mam- Gazali)
Bu geceyi; bilenler Kur’an okuyarak,
Namaz klarak, Allah’ zikrederek,
Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed
(sav) Efendimize bolca salâvat getirerek ve günahlarmza samimi bir
vaziyette tevbe ve dua ederek deerlendirmek gerekmektedir. Selâm
olsun “Kadir” kymet bilenlere…
Abdülkadir Uur Kepekçi
KADR GECES
Öyle bir gece ki; ömre bedeldir. Öyle
bir gece ki bin aydan daha hayrldr.
O zaman bize düen o geceyi aramak, bulmak ve deerlendirmektir.
Bu mübarek gecenin Ramazan ay
içerisinde sakl olmasnn hikmetlerinden biride; Ramazann her gecesinin
mutlaka deerlendirilmesini salamaktr.
Bir kere Resulullah (sav) Ashab-
Kirâma srail oullarndan birinin, silahn kuanarak Allah yolunda bin
sene cihad ettiini bildirmiti. Ashabn
buna hayret etmeleri üzerine Cenab
Hak bu Kadir suresini indirmitir (Te-
Salnz için
Alternatif Tedavi Önerileri
www.alternatiftedavi.co
SAYFA
22
NSAN - HAZRAN 2014
KLS POSTASI
YAAM
Dr. Ali Bestami KEPEKÇ
Allah Tevekkül Edenleri Sever
[email protected]
Herhangi bir ite elinden geleni yapp
daha sonrasn Allah (c.c.) ‘a brakma
olarak ifade edilir, tevekkül.
“Hiçbir zaman bize Allah’n bizim için
taktir ettiinden bakas dokunmaz. O
bizim mevlamzdr. Müminler yalnzca
Allah’a tevekkül etsinler” (Tevbe Suresi, 51)
“Allah’n rahmeti sayesinde sen onlara
kar yumuak davrandn. Eer kaba,
kat yürekli olsaydn, onlar senin etrafndan dalp giderlerdi. Artk sen onlar affet. Onlar için Allah’tan balama
dile. konusunda onlarla müavere
et. Bir kere de karar verip azmettin mi,
artk Allah’a tevekkül et, (ona dayanp
güven). üphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i mrân Suresi, 159)
“Allah size yardm ederse, sizi yenecek
yoktur. Eer sizi yardmsz brakrsa,
ondan sonra size kim yardm edebilir?
Mü’minler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.” (Âl-i mrân Suresi, 160)
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) de “Eer siz Allah ‘a hakkyla tevekkül ederseniz, o sizi kuu
rzklandrd gibi rzklandrr.” (bn
Mâce, Zühd 14) buyurmaktadr.
“Kim Allah’a tevekkül ederse, O, ona
yeter.” (Talâk Suresi, 31)
“Mü’minler, ancak o kimselerdir ki Allah
anlnca kalpleri ürperir, onlara Allah’n
ayetleri okunduunda o ayetler onlarn
imanlarn artrr ve Rablerine tevekkül
ederler.” (Enfâl Suresi, 2)
Yüce Allah(c.c), kudretini sebepler arkasnda gizlemitir. Âdetullah böyledir.
Bizler ise bir i sahibi, meslek sahibi
olup da çalp kazannca; benim malm, ben kazandm deriz. Yani bizim
meslek sahibi olmamzn, bizim çalmamzn sebep olduunu, esas nimetleri ve baary verenin Allah(c.c.) olduunu unuturuz. te o zaman nankörlük
yapm oluruz. Düünsenize; bir çiftçi,
gece gündüz çalsa, tohumunu ekse,
aacn budasa, iyi mahsul almak için
gerekli tüm bakmlar yapm olsa da;
Yüce Allah’n verecei bir doal afet
sonras düzgün mahsul alabilmesi
mümkün müdür? El cevap hayr! Demek ki, ekmek, biçmek, ksaca çalmak ancak sebeplere sarlmaktr. Ama
esas olan bu mahsulü, rzk, çiftçiye
veren; bu sebeplerin arkasnda kendini
gizleyen Allah(c.c.)’tr.
“Sana gelen her iyilik, Allah’n [bir ihsan, bir nimeti olarak] gelmekte, her
kötülük de [günahlarna karlk olarak]
kendinden gelmektedir. Hepsini yaratan Allahü teâlâdr.” (Nisa Suresi, 79)
Sebeplerle, sonuç ilikisini iyi analiz
etmemiz gerekir. Sonuç almak için,
çalmak arttr, yani sebeplere sarlmak. Ama unutmayalm ki; sonuç Yaratandandr. Demek ki tevekkülü ihmal
etmemeli, sebeplere yaptktan sonra
neticeyi sebeplerden deil, sebepleri
de yaratandan yani Allah (c.c.)’tan beklemeliyiz.
Bir de tevekküle baka açdan bakalm. Diyelim ki; bir odadayz ve bu odann tek bir çk kaps var. Amaç bu
odadan dar çkmak ise; bu kapy
açmamz arttr. te tüm sebepler istenilen eye kavumak için, bu kap gibi
yaratlmtr. Bir sonucun ortaya çkmas için sebep olan eyi yapmayp da
sebepsiz olarak gelmesini beklemek,
kapy kapayp pencereden atlmay istemeye ya da odann duvarlarnn yklmasn beklemeye benzer ki; bu, akla
ve manta uygun deildir.
lmi gerekçelerle, söz konusu bir hastalkta kullanlmas kural halini alm
bir ilac, hastala yakalannca kullanmayp, iyilemeyi beklemek tevekkül
deil, adeta intihardr. Unutmayalm ki;
Allah (c.c.) bizler için tüm ihtiyaçlarmz yaratmtr; ama bunlara kavumak
için de sebepler kapsn yaratmtr.
Bize düen bu kaplar bulmak ve açmaktr. Yani verdiimiz örnek üzerinde düünürsek; yapmamz gereken,
hasta olduumuzda, ilmi kantlarla
ispatlanm olan tedaviyi uygulayarak
sebep kapsn açmak ve sonucu, yani
ifay Allah(c.c.) dan beklemektir.
Tevekkül, Yüce Yaratann lütuf ve ihsannn sonsuz olduuna iman etmekle
ancak olur. Bu hâl, kalbin vekile itimat
etmesi, güvenmesi, ona inanmas ve
onun ile rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malna gönül balamaz.
Dünya ilerinin bozulmasndan dolay
üzülmez, bilir ki Allah (c.c.) rzka keldir. Rzkndan endie etmez.
Büyük velilerden akik Belhi (VIII. yyl)
bir ktlk senesinde, herkesin kara kara
düündüü bir ortamda, zengin bir
adamn kölesinin akr akr oynadna ahit olur. Yanna yaklar ve sorar:
- Herkes ktlkla, açlkla kar karya
olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun? Köle
cevap verir:
- Herkesten bana ne? Benim için bir
tehlike söz konusu deil. Benim efendimin 7-8 tane köyü var, her ihtiyacmz
o köylerden salanyor.
Bu açklama akik’i adeta bir amar
gibi sarsar. Çünkü kendisi de ktlktan
dolay endie içindeydi. Ama köle onu
uyandrmt ve kendi kendine öyle
der:
- Hey akik kendine gel! u köle nihayet bir insan olan efendisine bunca
güveniyor, kendini emniyet içinde hissediyor. Sen ki bütün canllarn rzkn
garanti eden Allah’a inanyor, tevekkül
ediyorsun, Bu nice tevekküldür ki rzk
endiesi içindesin?
Bizden istenen aslnda tevekkül ve sebepler arasndaki dengeyi salayabilmektir. Sebeplere yapmak tevekküle zt deildir. Sebeplerin sonuçlarn
Allah (c.c) ‘dan bekleyerek, tecrübe
edilmi sebepleri kullanmaktr bizden
istenen. Burada yanl olan; hayâli sebepleri kullanmak ya da sebepleri kullanmadan sonuç beklemektir.
Kulun, kendine emredilen ibadet ve
taatleri yerine getirmesi ve sonrasnda
Allah(c.c) ‘un azabndan korkmas ve
merhametinden de ümitli olmas gerekir. Allahü teâlânn keremine, ihsanna
güvenmek ve emrolunan ibadetleri
yapmak, yasak edilenlerden saknmak. Bizden istenen kulluk ve tevekkül
budur.
www.kilispostasi.com
Tevekkülle beraber çalmak ve çalmada da azim arttr. Çalacaz,
azmedeceiz ve güveneceiz. Böylece tevekkül, bir zaayet deil, kuvvet
dourur. Nasl m? Bu inanç, balanlan bir ite baaramamak korkusunu
giderir. nsann elinden geleni yaptna inanmas ve sonucu Allah (c.c.)
dan beklemesi ona güç verir, baarma
inancn artrr. Salanan koullarla
baar yüzdesi artacaktr. Sadece baar ihtimalimiz artmayacak, netice ne
olursa olsun kazanan taraf olacazdr.
Herhangi bir ite her türlü meru yola
bavurmamza ramen baarya ulaamazsak, üzülmemeli ve bu sonucun,
Allahü teâlânn bizler için münasip gördüü bir husus olduunu kabul ederek
kaderimize raz olmalyz. Tevekkül
eden Müslüman bilir ki; sonuç ne olursa olsun kendisi için hayrl olandr. Ehli
tevekkül inanr ki; “hayr zannettiimiz
eylerde er, er zannettiimiz eylerde ise hayr vardr.” (Bakara Suresi,
216 ) Bu da iç huzurumuzu salayacaktr.
Ancak insann sahip olduu hrs ve
acelecilik bazen söz konusu olaylarda yaanmas gereken doal sürece
gereksiz yere müdahale etmesine yol
açar ve böylece çou kez erre doru yol alrz. Bir an evvel zengin olmak
istei, anlk istek ve hrslarla yaplan
giriimler bizi hep sonu hüsran olan
noktalara götürür. Biz bazen ihmal etsek de; aslnda Cenâb Allah tevekkül
edenleri, dünyada da ahirette de kurtulu ve mutlulua erdireceini buyurmutur.
“Allah, iman edenlerin Veli’sidir.” (Âl-i
mrân Suresi, 122)
Unutmayalm ki; tevekkül, hiç bir zaman, çalmay ve sebebe sarlmay
terkedip, “Allah’n dedii olur” diyerek
kenara çekilmek deildir. Gelin, bir
karar alalm: Yapacamz ilerde tüm
zâhirî sebeplere sarlalm, alnmas
gereken tedbirleri alalm, çalp çabalayalm, ama gönlümüzü sebeplere
balamayp; sadece ve sadece Allah(c.c.)’a dayanalm. Neticenin, bizim için
hayrl olan olduuna emin olalm.
Ya Rabbi! Hakkmzda her zaman hayrl olan ver ve verdiini de kalbimize
sevdir.
SAYFA
www.kilispostasi.com
23
Download

SAYI 15.indd