MONITORING I DIAGNOSTYKA
MASZYN WIRNIKOWYCH
www.ec-systems.pl
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
MONITORING
I DIAGNOSTYKA STAWIAMY NA INNOWACJE
F
irma EC Systems jest wiodącym
na polskim rynku dostawcą systemów do diagnostyki i pomiarów
maszyn. Produkujemy innowacyjne rozwiązania do monitorowania i diagnostyki maszyn wirujących oraz do ultradźwiękowych badan nieniszczących. Jesteśmy
również dystrybutorem produktów czołowych firm zagranicznych dostarczających systemy do laserowego osiowania
wałów i pomiarów geometrycznych,
a także czujniki drgań.
dr hab. inż. Tomasz Barszcz
Prezes Zarządu EC Systems
02
SPIS TREŚCI
04
Profil firmy
06
Systemy wibrodiagnostyczne
08
Zdalne monitorowanie stanu maszyn
10
Laserowe pomiary geometryczne
Osiowanie wałów
12
Usługi specjalistyczne dla przemysłu
14
Klienci, Branże
03
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
PROFIL FIRMY
E
C Systems to ekspert w zakresie
projektowania i wdrażania przemysłowych systemów monitorowania, diagnostyki, testowania oraz
sterowania. Od 15 lat nasze systemy
znajdują zastosowanie na całym świecie
i we wszystkich kluczowych gałęziach
przemysłu, począwszy od systemów sterowania baterią skutera elektrycznego
i zapłonem granatu, poprzez testowanie silników wycieraczek, diagnostykę
turbin wiatrowych, przejazdów kolejowych, autobusów, kompresorów gazu aż do monitorowania pracy całych
elektrowni. Samodzielnie wykonujemy
projekt, elektronikę, mechanikę, oprogramowanie nisko i wysokopoziomowe
oraz końcowy montaż i uruchomienie.
W naszym portfolio znajdują się również
produkty dostępne „z półki” oraz usługi
specjalistyczne, w tym stały zdalny nadzór nad pracą maszyn i urządzeń. Wyróżnia nas samowystarczalność, referencje
i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań o specjalnym przeznaczeniu.
W zakresie standardowych produktów
dostępnych „z półki” naszą główną
specjalizacją są systemy do monitorowania stanu i diagnostyki maszyn
wirnikowych, które znajdują zastoso-
wanie na różnorodnych maszynach
o krytycznym znaczeniu, począwszy
od turbin wiatrowych i maszyn drukarskich, poprzez wentylatory spalin
w elektrowniach i pompy odwadniających w kopalniach, aż po kompresory
tłokowe gazu ziemnego i sprężarki gazu syntezowego w zakładach chemicznych.
Ponad
15 lat
na Rynku
Oferujemy:
• Systemy ciągłego monitorowania
Wyspecjalizowana
kadra:
stanu maszyn wirnikowych, wraz
z montażem i uruchomieniem,
• Urządzenia do akwizycji danych
i kondycjonowania sygnałów przeznaczone do specjalistycznych pomiarów i analizy off-line,
•
diagnostów
• Usługi specjalistyczne: ocena sta-
•
nu dynamicznego oraz stały zdalny
nadzór nad pracą maszyn i urządzeń,
elektroników
•
programistów
• Czujniki
drgań renomowanego
amerykańskiego producenta PCB
Piezotronics,
• Systemy do laserowego osiowania
wałów i pomiarów geometrycznych
szwedzkiej firmy Easy-Laser.
Członek ponad
500-osobowego
holdingu firm
inżynierskich
- EC Grupa
Ścisła współpraca
z uczelniami
technicznymi
z całego świata
04
05
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
SYSTEMY DO
MONITOROWANIA
I DIAGNOSTYKI MASZYN
WIRNIKOWYCH
P
osiadamy
bogate
doświadczenie w zakresie systemów
monitorowania stanu i diagnostyki maszyn wirnikowych opartych
na analizie sygnałów drganiowych.
Nasze systemy pozwalają na bieżące
monitorowanie najważniejszych urządzeń i utrzymanie ich w pożądanym
stanie technicznym, jak również dają
możliwość
awaryjnego
wyłączenia maszyny w przypadku wystąpienia
ryzyka
poważnej
awarii.
Pozwala to na zaplanowanie prac serwisowych ze skróceniem okresu wyłączenia do minimum.
Nasza oferta zawiera szereg rozwiązań
o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, co pozwala na przedstawienie każdemu klientowi dedykowanej
oferty spełniającej dokładnie jego indywidualne oczekiwania i uwzględniającej
specyfikę danego zakładu przemysłowego. Oferujemy systemy stacjonarne, jak
i przenośne, pracujące w trybie online jak i offline, wykonujące szereg zaawansowanych analiz, ale i takie, które
dostarczają tylko niezbędne minimum
informacji.
Zastosowanie zaawansowanych metod wibrodiagnostycznych umożliwia
wczesne wykrycie uszkodzeń takich
jak:
•
niewyważenie,
•
rozosiowanie,
•
luzy posadowienia,
•
uszkodzenia łożysk i przekładni.
Systemy
CO ZYSKUJESZ?
WIBRODIAGNOSTYCZNE
01
04
Mniej planowanych i nieplanowanych
przestojów
Niezawodność
02
05
Zoptymalizowane parametry pracy
Niższe koszty utrzymania
03
06
Większa trwałość
Zoptymalizowany plan remontów
06
07
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
ZDALNE MONITOROWANIE STANU
MASZYN - VIBcare
N
owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń mają coraz większy wpływ
na efektywne utrzymywanie maszyn,
pozwalając na zwiększenie ich bezpieczeństwa pracy, dostępności oraz obniżenie kosztów obsługi. Zastosowanie
tego typu systemów wiąże się jednak
z koniecznością ciągłego gromadzenia
i analizy danych, co z kolei generuje
dodatkowe koszty zatrudnienia i przeszkolenia wykwalifikowanego personelu oraz wydatki na infrastrukturę IT.
Firma EC Systems, dzięki unikalnemu
rozwiązaniu - VIBcare, jest w stanie
zaoferować kompleksową usługę zdalnego nadzoru diagnostycznego, gwarantującą utrzymanie maszyn w jak
najlepszym stanie. Architektura systemu VIBcare pozwala na objęcie zdalną
diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również
w miejscach ze słabą przepustowością
łącz internetowych. Dzięki naszemu
systemowi, urządzenia znajdą się pod
nadzorem najwyższej klasy fachowców,
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych i organizacyjnych.
VIBcare jest rozszerzeniem naszego
systemu VIBex przeznaczonego do
monitorowania stanu maszyn wirnikowych. Do VIBcare przesyłane są dane
z systemów VIBex zainstalowanych u
klienta, co odbywa się poprzez bezpieczne połączenie internetowe. Następnie, zebrane dane są analizowane
przez zaawansowane moduły diagnostyczne, które wykrywają niestandardowe lub niebezpieczne stany działania
maszyny. W sytuacjach wymagających
specjalnej uwagi, nasi specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę danego urządzenia. Jeżeli tylko zostaną
wykryte istotne ślady rozwijającego się
uszkodzenia, klient informowany jest
niezwłocznie o tym fakcie. Dodatkowo,
przygotowujemy okresowe raporty o
każdej monitorowanej maszynie, które
opisują jej bieżący stan. Zawierają one
również ważne wskazówki odnośnie
dalszego użytkowania urządzenia oraz
listę jej komponentów, które powinny
być pod specjalnym nadzorem w nadchodzącym okresie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie awarii lub innych
problemów eksploatacyjnych.
Najważniejsze korzyści VIBcare
• Niższe koszty osobowe
• Niższe wydatki na infrastrukturę IT
• Monitorowanie wielu maszyn
w różnych lokalizacjach
• Stały monitoring i analiza bieżących danych
• Okresowe raportowanie o stanie
technicznym maszyn
• Natychmiastowa reakcja
w przypadkach wymagających
interwencji
• Nadzór nad maszynami prowadzony przez najwyższej klasy specjalistów
SCHEMAT SYSTEMU
// MODUŁY DIAGNOSTYCZNE //
// MONITOROWANE MASZYNY
ROZPROSZONE W WIELU
LOKALIZACJACH //
Dane
System
diagnostyczny
Rezultaty analiz
// CENTRALNY SERWER BAZODANOWY //
Dane
Dane
System
diagnostyczny
Konfiguracja
Konfiguracja
System
diagnostyczny
// INTERFEJS UŻYTKOWNIKA //
Raporty Powiadomienia
okresowe
Email
Zdalne monitorowanie
stanu maszyn - VIBcare
08
09
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
SYSTEMY DO LASEROWEGO
OSIOWANIA WAŁÓW
M
ożliwość precyzyjnego, a jednocześnie szybkiego i łatwego
osiowania wałów maszyn jest
bardzo ważna dla każdego specjalisty
do spraw utrzymania ruchu. Niewłaściwe wyosiowanie jest przyczyną drgania
maszyn, większego zużycia uszczelnień,
łożysk i wzmożonego poboru energii.
Precyzyjne osiowanie zapewnia na
długo bezawaryjność maszyny. EC Systems, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje wysokiej jakości
rozwiązania do osiowania laserowego
wałów naszego szwedzkiego partnera,
firmy Easy-Laser®.
LASEROWE POMIARY
GEOMETRYCZNE
E
C Systems oferuje również
rozwiązania do laserowych pomiarów geometrycznych naszego
szwedzkiego partnera, firmy Easy-Laser®. Technologia ta jest w dużej części
rozwinięciem laserowego osiowania
wałów maszyn. W ramach oferty dostępne są dedykowane zestawy do
osiowania turbin, obrabiarek jak również współcentryczności otworów.
Oprócz tego oferujemy uniwersalne
rozwiązania do wyznaczania prosto-
liniowości, płaskości i równoległości.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sprzętu do laserowych pomiarów
geometrycznych możliwe jest uniknięcie awarii, zwiększenie żywotności
urządzeń, zmniejszenie strat energii
oraz poprawienie jakości produkcji.
Jednocześnie technologia ta jest
znacznie łatwiejsza w użyciu i pozwala
na znaczną oszczędność czasu w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych.
BADANIA NIENISZCZĄCE
B
adania nieniszczące polegają na
wykorzystaniu nieinwazyjnych
metod diagnostycznych wykorzystywanych w przemyśle do badania stanu materiału lub urządzenia
i wykrywania jego ewentualnych wad
bez powodowania uszkodzeń. Dzięki
temu możliwe jest zachowanie cech
użytkowych badanego obiektu i jego
dalsza eksploatacja. W naszej ofercie
znajduje się szeroki zakres narzędzi
do prowadzenia ultradźwiękowych badań nieniszczących wykorzystujących
energię fal akustycznych o wysokiej
częstotliwości (50kHz - 25MHz). Umożliwiają one wykrywanie istniejących
wad materiałowych, obserwację ich
powstawania i rozwoju oraz pomiar
właściwości fizycznych badanych obiektów - od wymiarów po wartości charakterystyk mechanicznych.
10
Laserowe POMIARY GEOMETRYCZNE
OSIOWANIE wałów
11
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
DLA PRZEMYSŁU
W
oparciu o nasze wieloletnie
doświadczenie w diagnostyce
maszyn wirnikowych, jak również bogate zaplecze naukowo-badawcze, świadczymy szereg usług specjalistycznych dla sektora przemysłowego.
Przeprowadzamy doraźne i cykliczne
oceny stanu dynamicznego maszyn,
również w trybie ciągłego zdalnego
nadzoru diagnostycznego. Nasza ocena nie ogranicza się jedynie do przedstawienia opinii diagnostycznej na temat maszyny i może być rozszerzona
o zalecenia eksploatacyjne. Posiadamy
również odpowiednie kompetencje,
aby wskazać niezbędne korekty w konstrukcji maszyn, które pozwolą na wyeliminowanie stwierdzonych problemów,
takich jak np. awaryjność lub obniżona
sprawność. Nasza pomoc jest szczególnie cenna w przypadku wystąpienia
poważnych, powtarzających się awarii,
które wymagają dokładnego zbadania ich źródła. W takich przypadkach
często wspieramy naszych klientów w
procesie rozpatrywania roszczeń gwa-
rancyjnych. Świadczymy również usługę nadzoru nad rozruchem maszyny,
który jest procesem krytycznym, bez
względu na to co było przyczyną postoju: awaria czy planowany przegląd. W
obu przypadkach proces ponownego
uruchomienia maszyny wymaga najwyższej ostrożności i precyzji.
Nasz zespół ma szczególne kompetencje jeżeli chodzi o badanie dużych
maszyn, takich jak turbozespoły parowe i gazowe w elektrowniach, duże
sprężarki gazów technologicznych,
kompresory tłokowe, itp. Opieramy
się na wieloletnim doświadczeniu zarówno przemysłowym jak również
w obszarze badań naukowych. Nasza
wiedza i doświadczenie pozwalają nam
na podjęcie się diagnostyki każdej maszyny wirnikowej, bez względu na jej
rozmiar.
.
OFERUJEMY
01
04
Zdalny nadzór diagnostyczny
Nadzór nad rozruchem
02
05
Ocena stanu dynamicznego maszyn
Zalecenia konstrukcyjne
03
06
Ekspertyzy poawaryjne
Osiowanie i wyważanie maszyn
12
13
EC Systems www.ec-systems.pl
Profil firmy Monitoring i diagnostyka maszyn wirnikowych
REALIZUJEMY PROJEKTY DLA KLIENTÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE
Klienci
Partnerzy naukowi
•
Alstom Power
•
LMS
•
Bombardier
•
MTU Areo Engines
•
•
Energobaltic
•
Famur
•
•
•
Cetim
•
Danmarks Tekniske Universitet
RR Donelley
Solaris Bus & Coach
•
FEV
•
Grupa Azoty
•
•
Grenoble INP
•
Politechnika Wrocławska
•
INP Toulouse
•
The University of Sheffield
•
INSA de Lyon
•
•
•
•
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Thales
Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und
Automatisierung IPA
•
Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych
UTC - Université de Technologie de
Compiègne
Politechnika Warszawska
Valeo
OFERUJEMY ROZWIĄZANIA DLA
RÓŻNORODNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU
02
04
06
08
10
12
Energetyka
konwencjonalna
Motoryzacja
Lotnictwo
Górnictwo
Przemysł
chemiczny
Przemysł
materiałów
budowlanych
01
03
05
07
09
11
Energetyka
wiatrowa
Transport
kolejowy
Przemysł
drukarski
Przemysł
spożywczy
Wydobycie
ropy i gazu
Przemysł
stalowy
14
15
EC Systems Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
Centrala:
+48 (12) 627-77-40
Dział handlowy:
+48 (12) 627-77-23
[email protected]
www.ec-systems.pl
Obserwuj nas na LinkedIn:
www.linkedin.com/company/ec-systems
Download

Szkolenie SKF „Diagnostyka łożysk i maszyn – poziom 1”