Prawicowy
Informator
Sejmowo– Samorządowy
Numer III
Ropczyce, 30 września 2012
„ALTERNATYWA”
By żyło się lepiej wszystkim Polakom, a nie tylko rządzącym!
W numerze m.in.:
W Polsce od początku przejęcia przez PO i PSL władzy, postępuje
upadek demokratycznego państwa prawa. Państwo pod rządami Donalda
Tuska i Waldemara Pawlaka jest źle zarządzane, niezdolne do wyegzekwowania odpowiedzialności, oplecione siecią grup interesu, bezsilne wobec
bezprawia, częstokroć opanowane przez wąskie grupy i interesy obozu władzy. Dowodem na tego rodzaju patologie władzy są m.in.. afera hazardowa,
afera taśmowa (Elewarr) czy też afera Amber Gold. Odpowiedzią PiS na
„Polskę Oszustów” i „Polskę Swoich Ludzi” jest program ALTERNATYWA, zaprezentowany 2 września 2012 r. podczas konferencji prasowej.
24.09. br. odbyła się debata dotycząca założeń programu, na którą zaproszono kilkudziesięciu ekonomistów.
 Program PiS
ALTERNATYWA
 Informacje z Powiatu
 Informacje z Gminy
Ropczyce
 Odpust w ropczyckiej Farze
 Wojewódzkie Mistrzostwa
Amatorów w Badmintonie
 Afery koalicji PO-PSL
 Ważne wydarzenia ubiegłego
kwartału w obiektywie
Konferencja prasowa PiS2 września 2012 r.
Z okazji rozpoczęcia nauki w nowym Roku Szkolnym pragniemy złożyć wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół
i rodzicom serdeczne życzenia.
Życzymy wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów, spełnienia
własnych ambicji, a przede wszystkim entuzjazmu oraz
satysfakcji z osiąganych sukcesów.
Redakcja
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Informacje parlamentarne
Str. 2
Alternatywa normalnościodpowiedź programowa PiS na „Polskę Oszustów” i „Polskę Swoich Ludzi”
Propozycja programowa PiS zaprezentowana we wrześniu 2012 r. zawiera szereg rozwiązań mających
na celu poprawę standardu życia dla milionów ludzi w Polsce, niekoniecznie tylko dla tych powiązanych z władzą.
Polityka Prorodzinna - ,,SZCZĘŚLIWA RODZINA” – Na każde kolejne dziecko stawka odliczeniowa będzie podnoszona o 50 %. Z odliczeń, co jest nowością, skorzystają także najbiedniejsze
rodziny, a okres odliczeń zacznie się od momentu poczęcia dziecka, czyli z korzyścią dla rodziców
wydłuży się o 9 miesięcy. PiS wprowadzi ulgi na zakup podręczników, a osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa będą mogły mieć opłacane urlopy wychowawcze, jeśli zrezygnują z pracy
ze względu na wychowanie dziecka. Wprowadzony zostanie bon rodzinny (300 zł miesięcznie na
dziecko) na dofinansowanie kosztów żłobka i przedszkola oraz Karta Rodziny Wielodzietnej (będzie
to szereg przywilejów w placówkach kultury, sportu, przewozach).
Zatrudnienie - ,,WIECEJ PRACY” – PiS planuje stworzyć Narodowy Program Zatrudnienia.
Praca dla młodych ma być podstawą, a program ma być realizowany poprzez utworzenie Funduszu
Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych. Planowane jest obniżenie o 50% przez okres 2 lat
składek dla absolwentów szkół oraz wprowadzenie stypendiów edukacyjnych na okres nauki plus
1 rok na poszukiwanie pracy. Składka rentowa dla pracodawców zostanie obniżona o 2 pkt. %, zostaną zwiększone środki na aktywizacje bezrobotnych, umowy śmieciowe zostaną ograniczone. PiS
zamierza wprowadzić programy dla gmin ze szczególnie wysokim bezrobociem, a dla firmy rodzinnej zostanie wliczony okres składkowy urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność
gospodarczą.
Budownictwo Mieszkaniowe - ,,WŁASNE MIESZKANIE” – PiS przeznaczy środki na pomoc finansową dla młodych
rodzin ubiegających się o mieszkania oraz rozpocznie wdrażanie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego. Wspieranie budownictwa mieszkaniowego nastąpi gównie dzięki ustawie o kasach mieszkaniowych, ustawie o polityce mieszkaniowej,
oraz zmianie zasad najmu lokali mieszkaniowych.
Emeryci - ,,GODNA EMEYTURA’’ – Tu kluczowym posunięciem będzie uchylenie ustawy podwyższającej wiek emerytalny
do 67 lat oraz powrót do poprzedniego wieku emerytów, kobiet do lat 60 i mężczyzn do 65roku życia. PiS uważa także, że społeczeństwo ma prawo wybierać system emerytalny ZUS czy OFE. Natomiast najbiedniejsi emeryci z dochodem do 1000 zł, zostaną
zwolnieni z podatków.
Edukacja – ,,SZKOŁA, DOBRA NAUKA, DOBRE WZORCE” - PiS proponuje tutaj
początek nauki w szkole podstawowej dla 7 – latków, likwidacje gimnazjów i powrót do 8 – letniej szkoły podstawowej, oraz 4 – letniej szkoły średniej. Kolejnymi zmianami będzie rozwój
szkolnictwa zawodowego oraz tańsze przedszkola. Ustawowo zagwarantowane zostanie nauczanie historii, religii i języka polskiego. Gabinety Larskie w szkołach poprawią bezpieczeństwo
uczniów, a szkoły w czasie egzaminów maturalnych odejdą od licznych testów, a przywrócą
egzaminy sprawdzające rzeczywistą wiedzę uczniów. Istotne będzie również zakończenie ,,szaleństwa podręcznikowego”, czyli konieczność wyboru przez szkołę tylko jednego podręcznika tak, by młodsze roczniki mogły z niego korzystać.
Służba zdrowia – ,,ZDROWI POLACY” – NFZ zostanie zlikwidowany, a finansowanie służby zdrowia zostanie włączone
do budżetu. Zostanie stworzona sieć szpitali publicznych, a akcje lub udziały publiczne w polskich szpitalach nie będą mogły być
niższe niż 51%. Leki będę natomiast refundowane w większej ilości jak do tej pory.
Bezpieczeństwo - ,,BEZPIECZNA POLSKA” – Poprawę bezpieczeństwa Polaków zagwarantuje połączenie ministerstwa
sprawiedliwości i prokuratury, oraz zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko życiu i zdrowiu. Nowymi rewolucyjnymi zmianami w prawie ma być także konfiskata majątków przestępców, oraz lepsza ochrona dla ofiar.
Polityka wiejska - ,,RÓWNE SZANSE DLA POLSKIEJ WSI” – Tutaj PiS wprowadzi kompleksową reformę izb i spółdzielni rolniczych oraz zaproponuje ubezpieczenie wszystkich gospodarstw. Zwiększona zostanie kwota stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
System Podatkowy - ,,SPRAWIEDLIWE PODATKI” – Chodzi tu o gruntowną reformę PIT
i CIT. Ujednolicona zostanie baza podatkowa, wprowadzone zostaną proste zasady naliczania podatków. Zmieniona zostanie także ustawa dotycząca podatków od dochodów, oraz zatrzymany zostanie
wzrost VAT. PiS ma zamiar również wprowadzić podatek obrotowy w stosunku do wielkich sieci
handlowych i banków.
Str. 3
Informacje z powiatu- inwestycje powiatowe kadencji 2006-2010
W poprzednim, drugim numerze
rozpoczęliśmy cykl informacji, które dotyczą
inwestycji powiatowych zrealizowanych
w poprzedniej kadencji, a także zadań przygotowanych łącznie z zabezpieczeniem środków
finansowych przez powiat w kadencji 20062010, a dokończonych (bądź w trakcie realizacji) w czasie tej kadencji 2010-2014.
W 2 numerze Prawicowego Informatora Sejmowo-Samorządowego z 30 czerwca
2012 r. przedstawiono inwestycje oświatowe, w szczególności modernizację, budowę i rozbudowę bazy i infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych w Ropczycach i Sędziszowie Młp., na co
przeznaczono kwotę 26 mln 600 tys. złotych.
Będziemy także przypominać o pozyskaniu w kadencji powiatu 2006-2010 rekordowej
kwoty ponad 68 mln zł zewnętrznych środków finansowych, co pozwoliło na wydatkowanie
w tamtym okresie prawie 80 mln zł na wydatki majątkowe.
Radni poprzedniej
kadencji (2006—2010)
zaangażowani
w pozyskanie środków
unijnych i rozwój powiatu
Inwestycje w Rozwój Usług Medycznych oraz Infrastrukturę
Ochrony Zdrowia
Lata 2006-2010 to kadencja obfitująca w inwestycje w szerokim zakresie, także
w ochronę zdrowia i infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej. Łącznie w tym okresie
wydatkowano na ten cel prawie 10 mln zł.
1. Zmodernizowano i rozbudowano pomieszczenia Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. na I i II piętrze, a także najniższej kondygnacji tego obiektu.
2. W czerwcu 2009 r. w tymże szpitalu oddano do użytku nowoczesny Oddział Neurologiczny.
3. W 2010 r. uruchomiono i wyposażono w nowoczesny sprzęt
Pracownię Tomografii Komputerowej.
4. Zakupione zostały 2 ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem medycznym – jeden w 2008 drugi w 2009 r.
5. Wykonano termomodernizację obiektów Zespołu Opieki
Zdrowotnej oraz wykonano rozbudowę i nadbudowę łącznie
z wykonaniem nowego wielospadowego dachu budynku ropczyckiego ZOZ-u.
6. W rozbudowanym obiekcie ZOZ w Ropczycach uruchomiono
i oddano do użytku nowoczesny Dział Rehabilitacji Leczniczej.
7. Wykonano parking i drogi dojazdowe przy budynku ZOZ,
urządzono od nowa teren w okolicach parkingu.
8. Przeprowadzono remont drogi wewnętrznej oraz parkingu
przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niedźwiadzie.
9. Także w poprzedniej kadencji Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu p.n. Podkarpacki System Informacji Medycznej
(PSIM), którego celem jest elektroniczna wymiana informacji
związanej ze zdrowiem pacjenta pomiędzy
placówkami ochrony zdrowia.
10. W tym czasie również podjęta została decyzja i pierwsze działania zmierzające do
utworzenia Oddziału Chirurgicznego, który uruchomiony został w bieżącym roku.
Józef Rojekbyły Starosta (2006-2010),
Radny Powiatu Ropczyckosędziszowskiego,
Przewodniczący Klubu
Radnych PiS
mec. Józef Gudykaradny Sejmiku
Wojewódzkiego
Marta Szybaławiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu
poprzedniej kadencji
Kazimierz Mądroprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Str. 4
Informacje z powiatu
Radni Rady
Powiatu z Prawa
Nowy rok szkolny 2012/2013
i Sprawiedliwości
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Poniżej zamieszczamy tabele przedstawiające liczbę uczniów, oddziałów, pracowników i etatów w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie. Możemy to uczynić dzięki uprzejmości pracowników
Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Liczba uczniów oraz l. oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego
A. Bączkowski
Szkoła
ponadgimnazjalna
Typ szkoły
Liceum
Ogólnokształcące
w Ropczycach
Zespół Szkół
im. ks. dr J. Zwierza
w Ropczycach
M. Dwojak
Zespół Szkół
Agro-Technicznych
w Ropczycach
Liceum
Ogólnokształcące
w Sędziszowie Młp.
Zespół Szkół Zawodowych
w Sędziszowie Młp.
P. Stasiewicz
l.
oddział
ów
l.
ucz
nió
w
l.
oddział
ów
l.
uczn
iów
l.
oddział
ów
l.
uczn
iów
l.
oddział
ów
LO
167
6
181
6
180
6
-
-
Technikum
ZSZ
LO Sportowe
Liceum profilowane
Technikum
ZSZ
Liceum profilowane
204
24
48
211
40
-
6
1
2
7
1
-
136
40
56
28
187
38
-
4
1
2
1
6
1
-
162
26
67
34
172
32
-
6
1
2
1
6
1
-
101
133
-
4
5
-
LO
111
4
126
4
169
6
-
-
Technikum
55
2
63
2
69
2
90
4
860
29
855
27
911
31
324
13
Liczba pracowników oraz l. etatów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Szkoła ponadgimnazjalna
Typ szkoły
Liceum
Ogólnokształcące
w Ropczycach
LO
Zespół Szkół
im. ks. dr J. Zwierza
w Ropczycach
Zespół Szkół
Agro-Technicznych
w Ropczycach
A. Świerad
Klasa IV
l.
uczni
ów
Razem
A. Czochara
Liczba uczniów/oddziałów
Klasa II
Klasa III
Klasa I
Liczba pracowników/etatów
Liczba
LiczLiczba
Liczba
nauczyba
admin.
etatów
cieli
etatów
i obsł.
39
41,04
10
9,20
Technikum
ZSZ
LO Sportowe
Liceum profilowane
Technikum
ZSZ
Liceum profilowane
73
77
77,28
66,59
22
22
26
24,5
Liceum
Ogólnokształcące
w Sędziszowie Młp.
LO
34
33,81
12
10,70
Zespół Szkół Zawodowych
w Sędziszowie Młp.
Technikum
34
31,70
11
9,5
257
250,42
81
Razem
Wybór nowych władz do zarządu powiatowego PiS
S. Wozowicz
17 września 2012 r. na zebraniu ogólnym członków PiS dokonano wyboru władz zarządu powiatowego. Na stanowisku przewodniczącego pozostał Bogusław Kmieć. W skład
zarządu weszli: Bernadeta Frysztak, Witold Darłak, Kazimierz Mądro oraz Janusz Klimek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Str. 5
Informacje z gminy Ropczyce
Nowe okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Ropczycach
Radni Rady Miej-
Rada Miejska w Ropczycach podczas sesji w dniu 28 września 2012 r. podjęła uchwałę skiej z Prawa i Spraw sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
wiedliwości
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Od następnych wyborów samorządowych w 2014 r. będziemy wybierać jednego radnego do Rady Miejskiej z każdego okręgu wyborczego. Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego zostają bez zmian.
Numer okręgu
Granice okręgu wyborczego
wyborczego
1
sołectwo Brzezówka
E. Nowakowski
2
sołectwo Lubzina (nr 1-210)
3
sołectwo Lubzina (od nr 211 do końca)
4
sołectwo Łączki Kuch. oraz Okonin
5
sołectwo Niedźwiada (nr 1-80 oraz od nr 309 do końca)
6
sołectwo Niedźwiada (nr 81-308)
7
sołectwo Mała
8
sołectwo Gnojnica Dolna
9
sołectwo Gnojnica Wola
10
os. Brzyzna
11
os. Granice
12
os. Północ
13
os. Czekaj
14
os. Chechły
15
os. Pietrzejowa
16
os. Witkowice
17
os. św. Barbary (ul. A. Krajowej, ul. Kolejowa, ul. Konarskiego)
18
osiedle św. Barbary (ul. S. Udzieli)
19
os. św. Barbary (ul. Iwaszkiewicza, ul. Parkowa, ul. Żeromskiego)
20
os. Śródmieście (obszar centrum miasta)
21
os. Śródmieście (ul. 3-Maja, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, ul. Monte Casino, ul. Polna, ul. Zielona)
K. Niedźwiedź
P. Raś
S. Sałek
D. Skórski
Witold Darłak
Radny Rady Miejskiej,
Przewodniczący
Klubu Radnych PiS
S. Wrona
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Informacje z gminy RopczyceStr. 6 Str. 6
Uroczystość odpustowa w Roku Jubileuszu 650-lecia miasta i parafii Ropczyce
browali także ks. dr Stanisław Mazur, Antoniego
ks. A. Bieszczad
oraz dwaj
roda24 czerwca miał miejsce Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika
Bieszczada
, posłucy: ks. Antoni Sokołowski i ks. Artur
gującego od 1999 r. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.
Ważny. Eucharystię zakończono
z Najświętszym
SakramenJego pierwsza placówka po otrzymaniu święceń kapłańskich 24 czerwca 1962 r.procesją
była w Nowym
Żmigrodzie,
która
tem. Odpust zakończył się w poniewywarła mocne piętno na całym jego życiu. Lata 60. ze względu na działania władz
komunistycznych
działek
uroczystą sumą.były bardzo
trudne dla Kościoła katolickiego w Polsce. Proboszczem tamtejszej parafii był wówczas ks. Władysław Findysz, w
którego procesie beatyfikacyjnym ks. Antoni uczestniczył. W czasie ciężkiej choroby ks. Findysza, zaopatrywał go
Uroczystośćświętymi.
wezwania
doŚwiętą,
Sanktuarium
Królowej
Rodzin.udzielił mu jeszcze namaszczenia chosakramentami
Tużkościoła
przed Mszą
którą osobiście
odprawiał,
parafialnego w Ropczycach – Prze- W niedzielę, 5 sierpnia uroczystą
rych i udał
się do kościoła.
tym czasie
odszedł
Był Jego
świadkiem życia i śmierci.
mienienie
Pańskie–
w RokuW
JubileuMszą
Św.dowPana.
południe
koncelebroszu
650-lecia
miasta
i parafii była
wał ks.przyczynił
bp Kazimierz
Ryczan-E.
or-Nowak, żmigrodzki rodak ks. AntonieW dużym
stopniu
do beatyfikacji
ks. Findysza
się arcybiskup
świętowana przez trzy dni. Rozpo- dynariusz kielecki, a także przyjaciel
go. To
zawiózł Ojcu
Świętemu
Pawłowi IIks.
książkę,
napisaną
przez ks. Bieszczada pt. „Oto człowiek":
częła
sięon
4 sierpnia–
w pierwszą
so-Janowi
z seminarium
kanonika
AntonieStanisław Sałek
botę
miesiącaprocesją
różańcową
go
Bieszczada.
Mszę
świętą
konceleSługa Boży ks. Władysław Findysz proboszcz w Nowym Żmigrodzie 1941-1964.
Ks. Antoni był także prześladowany przez Powiatową Komendę Milicji, nękano go psychicznie i fizycznie.
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Amatorów w Badmintonie w Ropczycach
Uczestniczył w przesłuchaniach w związku z budową plebanii i budową dzwonnicy bez zezwolenia. Te dwa proceZ inicjatywy Władysława Kruka- prezesa ropczyckiego UKS „Sokół” w dniu 23 września 2012 r w hali wisy "pozwoliły" mu znaleźć się nie raz w szpitalu.
dowiskowo-sportowej w Ropczycach rozegrano Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Amatorów w Badmintonie. Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta.
Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce. Zwycięzcy otrzymali Puchary i dyplomy okolicznościowe. Rywalizowano w różnych kategoriach wiekowych oraz w różnych kategoriach badmintonowego
zaawansowania.
Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:
Grupa II Kobiety - nigdy nie posiadający licencji / 30 - 39 lat /
1 miejsce Barbara Koterba – Rzeszów
2 miejsce Małgorzata Domańska – Rzeszów
3 miejsce Małgorzata Mac - Rzeszów
Grupa II mężczyźni nigdy nie posiadający licencji / 30 - 39 lat /
1 miejsce Tomasz Legeny - Jarosław
2 miejsce Bartosz Jabłoński – Połaniec
3 miejsce Grzegorz Mac – Rzeszów
Grupa III mężczyźni nigdy nie posiadający licencji / 40 - 49 lat /
1 miejsce Zbigniew Dolata – Gniezno
2 miejsce Piotr Iwasieczko – Jarosław
3 miejsce Artur Ostafilczuk – Rzeszów
Grupa IV mężczyźni nigdy nie posiadający licencji powyżej 50 lat
1 miejsce Andrzej Burlikowski – Jarosław
2 miejsce Witold Gimlewicz – Urząd Marszałkowski,
3 miejsce Kazimierz Moskal – Ropczyce
Grupa V mężczyźni nie posiadający licencji od 5 lat , praktykujący trenerzy
i instruktorzy do 39 lat
1miejsce Marek Kamiński – Nowa Dęba
2 miejsce Marek Szafran – Dynów
3 miejsce Piotr Iwasieczko – Jarosław
Grupa VI mężczyźni 30 -39 lat możliwość posiadania licencji
1 miejsce Marek Kamiński – Nowa Dęba
2 miejsce Grzegorz Mac – Rzeszów
3 miejsce Dariusz Rachwał - Ropczyce
Grupa VII mężczyźni 40 -49 lat możliwość posiadania licencji
1 miejsce Adam Bunio – Nowa Dęba
2 miejsce Dariusz Stańko – Przemyśl
3 miejsce Bogdan Gunia – Nowa Dęba
Grupa VIII mężczyźni powyżej 50 lat możliwość posiadania licencji
1 miejsce Adam Bunio – Nowa Dęba
2 miejsce Władysław Kruk – Ropczyce
3 miejsce Kazimierz Moskal – Ropczyce
Str. 7
Informacje parlamentarne
Kolesiostwo, nepotyzm, zawłaszczanie pieniędzy publicznych
czyli patologie koalicji PO-PSL
Ostatnie afery odsłoniły całe bagno, w jakim tapla się polska elita spod znaku obecnego
rządu. Co rusz na jaw wychodzą kolejne kumoterskie powiązania partyjno-biznesowe
koalicji PO-PSL. Okazuje się, że państwowe firmy dla ludzi rządzących partii politycznych to prawdziwe eldorado finansowe. A ma być jeszcze lepiej!
-”afera taśmowa (kolesiowska)”-
Andrzej Śmietanko, były dyrektor Spółki Agencji Rynku Rolnego został odwołany z dwóch rad nadzorczych, w których zasiadał. Chodzi o Dom Towarowy Arrtrans w Łodzi oraz Zamojskie Zakłady
Zbożowe (ZZZ). Stracił także wspomniane stanowisko dyrektora w Elewarze. Decyzje te związane były w dużej mierze
z ujawnieniem w lipcu 2012 nagrań rozmów między byłym prezesem ARR Władysławem Łukasikiem
i prezesem kółek rolniczych Władysławem Serafinem, w której pierwszy z nich sugerował m.in. nepotyzm i niegospodarność w spółkach Skarbu Państwa, jakich mieli się dopuszczać działacze PSL, w tym Andrzej Śmietanko. Przypomnijmy, że A. Śmietanko w nienormowanym czasie pracy otrzymywał wynagrodzenie:
-podstawowe (30 166 zł miesięcznie)
-premie kwartalne (48 165 zł)
-udział w zysku Elewarr (163 660 zł za 2011 r.)
-za zasiadanie w radach nadzorczych: TDM Arrtrans (7 540 zł miesięcznie) oraz ZZZ (5 655 zł miesięcznie )
-delegacje zagraniczne, niezwiązane z działalnością Elewarr (Japonia, USA, Wietnam, Chiny, Francja, Kanada, Brazylia, Arabia Saudyjska, Chorwacja…)
Jest to przykład nieprzyzwoitego zawłaszczania publicznych pieniędzy i stanowisk przez działaczy PSL.
Ilu jest takich w Polsce? Gazeta „Puls Biznesu” na 408. beneficjencie spod „zielonej koniczyny” zaprzestała wyliczeń.
W tej niechlubnej statystyce podkarpacki poseł Jan Bury może pochwalić się kilkudziesięcioma osobami usadowionymi
na ciepłych posadkach. Czy ktoś z naszego powiatu miał szczęście znaleźć ową ciepła posadkę? Czy każdy ma taką
szansę?
-”afera Amber Gold (afera złodziejska)”- jest przykładem nieudolności organów państwa oraz dziwnych zależności między oszustem, a politykami PO. Tysiące oszukanych, okradzionych i pozostawionych na pastwę losu klientów, zarzuty o poświadczenie nieprawdy, nieskładanie sprawozdań finansowych spółki, działalność kantorową bez wpisu do rejestru i działalność bankową bez zezwolenia- tak w wielkim skrócie wygląda sprawa Amber Gold i OLT, spółki
w której pracował syn premiera Polski. Afera ta ma charakter wyjątkowy. Za komentarz niech posłużą wypowiedzi posłów PO.
Bardzo trafnie sprawę ujął Poseł PO Marek Biernacki– szef Komisji ds. Służb Specjalnych: ,”W sprawie Amber Gold
i OLT, system państwa zawiódł (…) nasze państwo w tej konkretnej sprawie wykazało się sporymi niedociągnięciami,
zarówno w prokuraturze jak i w sądach oraz systemie skarbowym. Jestem przekonany, że w sprawie Amber Gold Marcin P. nie działał sam, to był wielki mechanizm który wymagał dużego wsparcia….”
W kontekście tej afery niepokojąco brzmi wypowiedź posła PO Jarosława Gowina-Ministra Sprawiedliwości:”(…) Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interesów obywateli, a nie na straży interesów sitwy tworzonej przez część środowisk prawniczych…”.
Regionalne i lokalne odpryski afer i pazerności:
-”afera dżemowa”- pod płaszczykiem programu „Dostarczanie żywności najuboższej ludności UE 2012”, realizowanego przez państwową Agencję Rynku Rolnego doszło do podpisania kontraktu na dostarczenie ponad 4 tys. ton dżemu. Kontrakt opiewający na niebagatelną kwotę 16,7 mln zł zdobyły Makarony Polskie, w której udziały ma Jan Buryprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL, członek Krajowej Rady Sądownictwa oraz jego małżonka, która jednocześnie jest pracownikiem rzeszowskiego oddziału ARR. Co ciekawe, Janowi Buremu, pełniącemu ważne funkcje publiczne nie przeszkadza (?), a może nawet ułatwia działalność biznesowa. Był on m.in. współudziałowcem takich firm
jak: Agro-Technika, Agromis, Makarony Polskie, SO-RES … .
-nasi lokalni „łowcy funkcji, stanowisk i kasy (?)”:

Arkadiusz Bęben– radny Rady Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, asystent posła J. Burego, członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, dyrektor biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, członek Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych Service Sp. z .o. o., członek zarządu ROLTUR Sp. z o.o. w Warszawie.

Władysław Tabasz– przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, doradca prawny NIK, prezes
zarządu powiatowego OSP, wiceprezes zarządu wojewódzkiego OSP, pracownik uczelni WSET i NS, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.
Prawicowy Informator Sejmowo– Samorządowy
Manifestacja „Obudź się Polsko!”- Warszawa, 29 września 2012 r.
Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Kazimierza Moskala
ul. św. Floriana 1
39-100 Ropczyce
Tel./Fax: 17 222 70 57
E-mail: [email protected]
-moskal.pl
www.kazimierz-moskal.pl
Dyżury poselskie
poniedziałek:
 Biuro poselskie
Msza święta z okazji święta Podwyższenia Krzyża oraz rocznicy
powstania NSZZ Solidarność pod Krzyżem Milenijnym w RopczycachWitkowicach– 14 września 2012 r.
w Ropczycach:
930– 1100
 Urząd Gminy
w Żyrakowie
(świetlica): 1200 – 1330
 Urząd Miejski
w Dębicy (pokój nr 55):
1400 – 1530
 Dom Ludowy
Uroczystość patriotyczno-religijna na Polanie Kałużówka-2 września 2012 r.
w Sędziszowie Młp.
(sala konferencyjna):
1630– 1830
 Świetlica OSP
w Iwierzycach
-1. poniedziałek miesiąca:
1630—1830
Bezpłatne porady
prawne
w biurze Posła
Kazimierza Moskala:
wtorki od godziny 16 30
(po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu)
Dożynki Gminne-19 sierpnia 2012 r.
Download

Już wiosna! Obudź w sobie chęć na zmiany w domu!