Regulamin Konkursu Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych
”NA JĘZYKACH…”
1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
26 stycznia 2014 roku (godz. 9.00) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Młp.
2. ORGANIZATORZY
Szkoła Języka Angielskiego House of English z siedzibą w Ropczycach
i w Sędziszowie Młp. i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.
3. UCZESTNICY:
Uczestnikami Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „NA JĘZYKACH…” są
uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
4. CELE:
• rozwijanie motywacji do nauki języków obcych;
• zachęcanie uczniów do współpracy w zakresie kształtowania umiejętności
językowych i zdobywania wiedzy na tematy związane z geografią, kulturą
i popkulturą angielskiego obszaru językowego;
• kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego
innych narodów;
• rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania
z różnych źródeł informacji;
• integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej
rywalizacji między szkołami;
• umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych sprawdzenie wiedzy zdobytej na
lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach;
• stworzenie uczniom możliwości wykazania się umiejętnościami posługiwania
się językiem obcym poza terenem własnej szkoły.
5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Zasady:
konkurs podzielony jest na 3 etapy:
I – zgłoszenia i przesyłanie nagrań do 15.12.2014;
II – eliminacje: 17.12.2014 (ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi na stronie
www.houseofenglish.com.pl oraz drogą telefoniczną);
III – finał: 26.01.2014 (godz. 9.00) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Młp. przy ul. 3-go Maja 36;
w konkursie mogą brać udział grupy młodzieży gimnazjalnej z powiatu
ropczycko – sędziszowskiego,
każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę grup, składających się z minimalnie 5
zawodników.
Warunki:
uczestnicy przygotowują autorską wersję teledysku do wybranego utworu
anglojęzycznego wykonawcy, nagrywają za pomocą kamery, telefonu
komórkowego
czy
tabletu
i
przesyłają
na
adres
mailowy:
[email protected] do dnia 15.12.2014r.;
na etapie eliminacji spośród wszystkich nagrań Jury wybiera 5 najlepszych
nagrań;
o wyborze maksymalnie 5 reprezentantów uczestniczących w finale decyduje
sam zespół wraz z opiekunem, który następnie przesyła drogą elektroniczną
informację dotyczącą ostatecznego składu drużyny;
w finale uczestnicy w 5 drużynach biorą udział w przygotowanych konkurencjach
sprawdzających ich wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących
geografii, kultury, tradycji, symboli oraz popkultury wybranych krajów obszaru
anglojęzycznego;
celem finałowej gry zespołowej jest uzyskanie największej liczby punktów
z zakresu wymaganej wiedzy;
podczas finału reprezentanci mogą być wspierani przez swoich rówieśników
kibicujących na widowni;
formularze zgłoszeniowe (wypełnione drukowanymi literami) należy przesłać
drogą mailową lub dostarczyć osobiście do ORGANIZATORA:
House of English
ul. Konopnickiej 2, 39-100 Ropczyce
z dopiskiem “NA JĘZYKACH…”
6. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY
znajomość podstawowych informacji na temat Anglii, Irlandii, Szkocji, Australii
oraz Stanów Zjednoczonych (symbole narodowe, patron, flaga, język, waluta);
aspekt geograficzny (położenie, stolice, największe miasta, najwyższe szczyty,
najdłuższe rzeki, największe jeziora, państwa sąsiadujące);
aspekt kulturowy (najważniejsze święta, tradycje, zwyczaje, tradycyjne stroje,
potrawy, muzyka, charakterystyczne budynki i miejsca);
aspekt popkulturowy (film, muzyka, sport; sławni ludzie: politycy, muzycy,
aktorzy, sportowcy);
zakres źródłowy:
• Fricker, R., J. Gaszewski, T. Siuta, M. Umińska. Repetytorium Gimnazjalne –
Podręcznik do Języka Angielskiego. Poziom Podstawowy i Rozszerzony. Unit
15. Nowe Wydanie. Egzamin 2012. Longman.
• M. Rosińska, G. Śpiewak. Egzamin Gimnazjalny – Repetytorium z Testami.
Unit 15. Egzamin Gimnazjalny 2012. Macmillan.
• A. Tkacz, D. Ostaszewska, K. Klemińska. Exam Explorer. Repetytorium do
Gimnazjum. Unit 14. Nowa Era.
• Evans, V., Dolley, J. Egzamin Gimnazjalny. Repetytorium Poziom
Podstawowy i Rozszerzony. Podręcznik do Języka Angielskiego. Nowy
Egzamin Gimnazjalny. Culture I, III. Express Publishing.
7. KRYTERIA OCENY I NAGRÓD
Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Krajach Obszaru Anglojęzycznego „NA
JĘZYKACH…” powołują Jury, które na etapie eliminacji oceniać będzie walory
teatralne przygotowanego teledysku, umiejętności warsztatowe (strój,
kreatywność, itd.) oraz ogólne wrażenia artystyczne;
w finale Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji
i rozstrzyga kwestie sporne;
o przyznaniu nagród decyduje Jury.
8. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE
decyzje jury są ostateczne;
niepełnoletnim uczestnikom konkursu musi towarzyszyć pełnoletni opiekun lub
rodzic;
uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym;
sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
House of English zaprasza do wspólnej ZABAWY!
ORGANIZATOR : House of English
Kontakt:
Ropczyce .: tel. : +48 17 222 70 96
Sędziszów Młp.: tel.: 794 770 170
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.houseofenglish.com.pl
Download

Nauczyciel Paulina Talar Przedmiot język angielski